Έρχεται νέο κουπόνι για Internet υπερ-υψηλών ταχυτήτων

Νίκη Παπάζογλου
Μοιράσου το
Έρχεται νέο κουπόνι για Internet υπερ-υψηλών ταχυτήτων
Τι θα προσφέρει το κουπόνι - Το ποσό επιδότησης - Οι ωφελούμενοι.

Την ταχεία ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων μέσω της αύξησης της ζήτησης αλλά και την υστέρηση που παρουσιάζει η χώρα σε σχέση με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ στην διείσδυση των ευρυζωνικών δικτύων υπερυψηλών ταχυτήτων φιλοδοξεί να καλύψει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με έναν νέο πρόγραμμα επιδότησης που είναι στα σκαριά.

Ο λόγος για το Gigabit Voucher Scheme, ένα νέο κουπόνι που θα μειώνει το αρχικό κόστος σύνδεσης και τα μηνιαία τέλη για μια περίοδο 24 μηνών διασφαλίζοντας ταχύτητες 250 GB.

Η δράση για το Gigabit Voucher Scheme, βγήκε χθες (και θα παραμείνει μέχρι και τις 31 Αυγούστου) σε δημόσια διαβούλευση από το αρμόδιο υπουργείο και θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την εφαρμογή των κανόνων στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων όσον αφορά την ταχεία ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων.

Στόχος της είναι δε, η υποστήριξη των νοικοκυριών και των μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να αποκτήσουν ευρυζωνική σύνδεση Gigabit ώστε η διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερ-υψηλών ταχυτήτων στη χώρα να υπερβεί το 10% εντός του χρονικού ορίζοντα της δράσης, δημιουργώντας πλέον μία κρίσιμη μάζα συνδρομητών που μπορεί να στηρίξει την περαιτέρω διείσδυση των υπηρεσιών αλλά και τη βιώσιμη ανάπτυξη των δικτύων.

Τι θα προσφέρει το κουπόνι

Όπως προκύπτει από την δημόσια διαβούλευση το νέο κουπόνι που θα δημιουργηθεί θα έχει ως ελάχιστες απαιτήσεις

  • ταχύτητα download 250 Mbps
  • παροχή του απαραίτητου για τη λειτουργία της τερματικός εξοπλισμός του τελικού χρήστη (modem / router)
  • Και υπηρεσία με δυνατότητα άμεσης αναβάθμισης σε ταχύτητα έως και 1 Gbps

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει, επιπλέον, να υποστηρίζονται συμμετρικές ταχύτητες download / upload, ήτοι και η ταχύτητα upload 250 Mbps

Όπως επισημαίνεται ωστόσο στο κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης, εάν η υπηρεσία παρέχεται από καθετοποιημένο πάροχο του οποίου το μερίδιο αγοράς στην λιανική αγορά ευρυζωνικών συνδέσεων είναι μεγαλύτερο από 20% τότε αυτός θα πρέπει να παρέχει τουλάχιστον μία υπηρεσία χονδρικής που θα επιτρέπει σε άλλους παρόχους να παρέχουν αντίστοιχη υπηρεσία λιανικής.

Η παροχή της υπηρεσίας χονδρικής θα πρέπει να γίνεται υπό όρους διαφάνειας και μη διακριτικής μεταχείρισης και σε τιμή ίση με την αντίστοιχη ρυθμιζόμενη τιμή όπως αυτή καθορίζεται από την ΕΕΤΤ στο πλαίσιο της ρύθμισης της χονδρικής αγοράς τοπικής πρόσβασης. Καθετοποιημένοι πάροχοι με ποσοστό μικρότερο από 25% μπορούν επίσης να προσφέρουν σε εθελοντική βάση υπηρεσίες χονδρικής σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Ποσό ενίσχυσης

Για όλα τα παραπάνω οι συνδρομητές, όπως προβλέπεται στο πλαίσιο της δράσης, θα λαμβάνουν επιδότηση του αρχικού εφάπαξ τέλους σύνδεσης καθώς και μέρους του μηνιαίου τέλους για περίοδο 24 μηνών. Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης προβλέπεται στα 432€ ανά ωφελούμενο νοικοκυριό και στα 888€ ανά ωφελούμενη μικρο-μεσαία επιχείρηση.

Πιο συγκεκριμένα, το ποσό ενίσχυσης είναι:

  • 48 € εφάπαξ ποσό που αντιστοιχεί στο τέλος σύνδεσης
  • 16 € μηνιαίως ανά ωφελούμενο νοικοκυριό για διάστημα 24 μηνών
  • 35 € μηνιαίως ανά ωφελούμενη μικρο-μεσαία επιχείρηση για διάστημα 24 μηνών

Κάθε ενισχυόμενο νοικοκυριό ή μικρο-μεσαία επιχείρηση θα μπορεί να λάβει μόνο μία φορά ενίσχυση στο πλαίσιο της δράσης ενώ θα είναι δυνατή η μεταφορά της επιδοτούμενης σύνδεσης σε άλλη διεύθυνση εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις της υπηρεσίας.

Σε περίπτωση ωστόσο διακοπής της σύνδεσης πριν την πάροδο της περιόδου των 24 μηνών τότε η επιδότησή για το υπολειπόμενο διάστημα διακόπτεται και ο ωφελούμενος δεν δικαιούται να συμμετάσχει εκ νέου στη δράση.

Οι ωφελούμενοι και η διάρκεια της δράσης

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης εκτιμάται σε 100 εκ. ευρώ και η διάρκεια της έως 24 μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Όσο για τους ωφελούμενους, θα είναι όλοι οι πολίτες (φυσικά πρόσωπα συμπεριλαμβανομένων των επιτηδευματιών) και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός των περιοχών παρέμβασης και δεν διαθέτουν ήδη ευρυζωνική σύνδεση με ταχύτητα download μεγαλύτερη των 100 Mbps. Επιπλέον φυσικά πρόσωπα και οι μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να ωφεληθούν υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν λάβει επιδότηση στο πλαίσιο της δράσης SFBB, η οποία έχει πάρει μια μικρή παράταση μέχρι τον Σεπτέμβριο ή μέχρι εξάντλησης του συμπληρωματικού ποσού που διατίθεται για τα νέα κουπόνια.

Όσον αφορά στους επιτηδευματίες και τις μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να είναι ωφελούμενοι της δράσης θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στους τομείς του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1407/2013 τηρουμένων, επίσης, των ορίων για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δράση είναι τεχνολογικά ουδέτερη και η ενίσχυση θα διατίθεται σε συνδέσεις οποιασδήποτε τεχνολογίας που καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις της υπηρεσίας.

Ο ακριβής καθορισμός των κτιρίων / διευθύνσεων που είναι επιλέξιμα για ενίσχυση θα πραγματοποιηθεί μέσω διαδικασίας χαρτογράφησης που θα περιλαμβάνει την υφιστάμενη κάλυψη δικτύων που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις της υπηρεσίας. Η χαρτογράφηση θα πραγματοποιηθεί με βάση τη μορφή των στοιχείων που περιλαμβάνεται στο παράρτημα «3β. Σημείο κάλυψης (CoverPoint)» που αφορά στο Χάρτη Ευρυζωνικότητας και Μητρώου Δικτύων, έτσι όπως θα οριστικοποιηθεί στη σχετική Υπουργική Απόφαση που πρόκειται σύντομα αν εκδοθεί..

Διαδικασίες υλοποίησης της δράσης

Για την υλοποίηση της δράσης οι πάροχοι θα υποβάλλουν τα σημεία/κτήρια στα οποία είναι ήδη διαθέσιμη υπηρεσία Gigabit (καθώς και τα αντίστοιχα σημεία/κτήρια στα οποία αναμένεται να είναι διαθέσιμη εντός των επόμενων 4 μηνών) στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης. Τα στοιχεία αυτά θα επικαιροποιούνται κατά τη διάρκεια της δράσης, κάθε φορά που προστίθενται νέα σημεία κάλυψης, θα υποβάλλονται δε με βάση τη μορφή των στοιχείων που περιλαμβάνεται στο παράρτημα «3β. Σημείο κάλυψης (CoverPoint)» της Υπουργικής Απόφασης που αφορά στο Χάρτη Ευρυζωνικότητας και Μητρώου Δικτύων όπως θα εξειδικευτεί στον Οδηγό της Δράσης.

Οι πάροχοι θα υποβάλλουν μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης τις προσφορές που θα είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο της Δράσης και οι οποίες θα πρέπει να εγκριθούν από τη Διαχειριστική Αρχή πριν την διάθεσή τους.

Οι ενδιαφερόμενος τώρα θα μπορούν, μέσω της ιστοσελίδας της Δράσης, να ενημερωθούν αν στη διεύθυνση ενδιαφέροντός του, προσφέρονται (ή προγραμματίζεται να προσφέρονται) υπηρεσίες Gigabit. Εφόσον αυτό ισχύει, θα μπορεί να υποβάλει αίτηση έκδοσης κουπονιού, αφού ταυτοποιηθεί, με χρήση των διαπιστευτηρίων (username/password) του πληροφοριακού συστήματος «TAXISNET» της ΑΑΔΕ.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να βεβαιώσει ότι στη συγκεκριμένη διεύθυνση δεν λειτουργεί ήδη ευρυζωνική σύνδεση με ταχύτητα download μεγαλύτερη των 100 Mbps. Επιπλέον, εφόσον είναι επιτηδευματίας ή μικρο-μεσαία επιχείρηση, θα πρέπει να δηλώσει ότι δεν έχει ξεπεράσει τα όρια (τα οποία καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) 1407/2013), για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, με ενισχύσεις που ήδη έχει πάρει ή που έχει αιτηθεί και έχει εγκριθεί συμπεριλαμβανόμενης της αιτούμενης, στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ενίσχυσης.

Επιπλέον, θα υποβάλλει ηλεκτρονικό αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού ευρυζωνικής σύνδεσης που τυχόν λειτουργεί στο συγκεκριμένο χώρο προκειμένου να ελεγχθεί η ακρίβεια των αναφερόμενων στοιχείων.

Εάν προσφέρονται ήδη υπηρεσίες Gigabit στην εν λόγω διεύθυνση από τουλάχιστον ένα πάροχο, το κουπόνι θα εκδίδεται και θα καθίσταται άμεσα ενεργό/χρησιμοποιήσιμο και ο ενδιαφερόμενος καθίσταται ωφελούμενος της Δράσης. Εάν δεν προσφέρονται ακόμη υπηρεσίες Gigabit στην εν λόγω διεύθυνση από κανένα πάροχο (αλλά έχει ανακοινωθεί ότι θα προσφέρονται μελλοντικά εντός περιόδου 4 μηνών) το κουπόνι θα παραμένει ανενεργό, έως ότου ένας τουλάχιστον πάροχος θα προσφέρει υπηρεσίες Gigabit. Από τη στιγμή αυτή και έπειτα το κουπόνι καθίσταται ενεργό/χρησιμοποιήσιμο, ο δε ενδιαφερόμενος ενημερώνεται σχετικά και καθίσταται ωφελούμενος της Δράσης.

Ο ωφελούμενος θα μπορεί επίσης να δει όλες τις προσφορές υπηρεσιών Gigabit των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην εν λόγω διεύθυνση. Στη συνέχεια θα επικοινωνεί με τον πάροχο της επιλογής του προκειμένου να ενεργοποιήσει την υπηρεσία Gigabit κάνοντας χρήση του κουπονιού.

Μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας Gigabit, και προκειμένου να υπάρχει τεκμηρίωση της ορθής λειτουργίας της, ο ωφελούμενος θα πρέπει να εισέλθει εκ νέου στο Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης προκειμένου:

  • Να επιβεβαιώσει την ενεργοποίηση της υπηρεσίας
  • Να εξουσιοδοτήσει το πάροχο να εισπράξει την επιχορήγηση
  • Να διενεργήσει -στο χώρο λειτουργίας της ευρυζωνικής σύνδεσης- ένα speed test μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος.

Οι πληρωμές προς τους παρόχους θα διενεργούνται σε εξαμηνιαία βάση επί τη βάση αιτήματος πληρωμής συνοδευόμενο από τα αναγκαία παραστατικά όπως θα καθορισθούν στον Οδηγό της Δράσης.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Πόσο γρήγορο είναι το δορυφορικό Internet του Μασκ στην Ευρώπη - Τι ταχύτητες πιάνει στην Ελλάδα

Με το δεξί μπήκε η χρονιά για τις τηλεπικοινωνίες

Παρατείνεται το κουπόνι επιδότησης υπερυψηλών ταχυτήτων, Super Fast Broadband

MUST READ

Google Maps: Πώς θα ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Κοινοποίηση τοποθεσίας»

Όλες οι ειδήσεις

09:07

ΥΠΟΙΚ: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

08:58

ΕΕ: Πολιτική αποστολή στην Αρμενία για την οροθέτηση των συνόρων με το Αζερμπαϊτζάν

08:58

Credit Suisse: Προς επαναγορά χρέους της αξίας έως 3 δισ. ελβετικών φράγκων

08:48

Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές λόγω ισχυρών ανέμων

08:31

Έρχονται νέες επενδύσεις σε Data Center από την Lamda Hellix: a Digital Realty Company

08:29

Δίκη Χρυσής Αυγής: Καταθέτει σήμερα η Μάγδα Φύσσα

08:28

Πετρέλαιο: Μικρός ο αντίκτυπος της απόφασης του ΟΠΕΚ+ παρά τα παιχνίδια εντυπώσεων

08:13

ΟΑΣΑ: Αύξηση συγκοινωνιακού έργου στο 6μηνο – Στο +10% η Γραμμή 3 του Μετρό

08:11

Κυβερνητικές πηγές: Ο Κυρ. Μητσοτάκης δεν θα άφηνε αναπάντητα όσα είπε ο Ερντογάν

08:10

Φορο-έλεγχοι: Από κόσκινο οι πληροφορίες για χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις - Ποιοι φορολογούμενοι βρίσκονται στο στόχαστρο

08:01

«Έκλεισε θέση» στο Ταμείο Ανάκαμψης το ΣΔΙΤ κατασκευής Πρωτοδικείου - Εισαγγελίας Αθηνών

07:57

Μπάιντεν: Κίνδυνο «πυρηνικού Αρμαγεδδώνα» εγείρουν οι απειλές της Ρωσίας

07:57

Αυξάνεται στους 9 μήνες η ειδική άδεια μητρότητας - Δικαιούχος της παροχής και ο πατέρας

07:53

Κορονοϊός: Τι γνωρίζουμε για το νέο στέλεχος ΒΑ.4.6

07:43

Eurobank: Επενδύσεις άνω του 1 δισ. ευρώ το 2022 μέσω δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης – Παίρνει πρώτη την 2η δόση 

07:34

Lamda – Ελληνικό: ΑΒΑΞ, ΑΚΤΩΡ, ΤΕΡΝΑ, INTRAKAT – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ «χτυπάνε» τον διαγωνισμό για το «Sports Center»

07:30

Αέριο: Οι αστερίσκοι της Ελλάδας στα προτεινόμενα μέτρα της Κομισιόν

07:27

Πώς θα πάτε όπου πήγε ο Τζέιμς Μποντ και θα ζήσετε όπως εκείνος

07:26

Βρείτε δουλειά σε όποιο κράτος της ΕΕ θελετε μέσω του EURES

07:25

Ο ενοχλητικός Ερντογάν - Πούτιν και Λουκασένκο ψάχνουν γι’ αυγά - Η αλαζονεία της Νορβηγίας

07:07

Tο καμπανάκι του ιστορικού ρεκόρ αβεβαιότητας σε βιομηχανία - λιανεμπόριο

07:02

Ως προς το μέρισμα, πιο κοντά είναι η Eurobank - Μπάζει από παντού ο εξωδικαστικός - Τα ωραία της Μπλε Κέδρος

23:58

Ιταλία: Υπεγράφη απόφαση περιορισμού της χρήσης των καλοριφέρ

23:46

Πακιστάν: Έως και 9 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι με το φάσμα της φτώχειας μετά τις πλημμύρες

23:30

Γκρόσι (ΙΑΕΑ): Παρά την προσάρτηση ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια είναι «προφανώς ουκρανικός»

23:25

Ερντογάν: Παραμένει αρνητικός στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

23:08

Wall Street: Συνεχίστηκαν οι απώλειες «κοιτάζοντας» προς τα αυριανά στοιχεία ανεργίας - Στις -350 ο Dow

23:05

Μασκ: Θέλει να σταματήσει τη δίκη της 17ης Οκτωβρίου για να «κλείσει» τη συμφωνία με το Twitter

22:42

Ερντογάν μετά το επεισόδιο με Μητσοτάκη: Όταν λέμε θα έρθουμε μία νύχτα ξαφνικά, εννοούμε επίθεση σε όποιον μας ενοχλεί

22:27

Συρία: Νεκρός ηγέτης του ISIS κατά την διάρκεια αμερικανικής επιδρομής