ΟΑΣΑ: Προκαταρκτική προκήρυξη 452 εκατ. ευρώ για 63 γραμμές και 2.945 δρομολόγια σε Ανατολική & Δυτική Αττική – Οι ιδιώτες και τα μοντέλα λεωφορείων

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Viber Whatsapp Μοιράσου το
ΟΑΣΑ: Προκαταρκτική προκήρυξη 452 εκατ. ευρώ για 63 γραμμές και 2.945 δρομολόγια σε Ανατολική & Δυτική Αττική – Οι ιδιώτες και τα μοντέλα λεωφορείων
Σε δύο τμήματα ο mega διαγωνισμός του ΟΑΣΑ για «Παροχή Υπηρεσιών Επιβατικών Μεταφορών με Αστικά Λεωφορεία στην Ανατολική και Δυτική Αττική» από ιδιώτες. Η 8ετής διάρκεια και οι προαιρέσεις. Πόσες γραμμές και δρομολόγια προβλέπονται ανά «κομμάτι». Ποιες είναι οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές

Στην προκαταρκτική δημοσίευση διαγωνισμού «Παροχή Υπηρεσιών Επιβατικών Μεταφορών με Αστικά Λεωφορεία στην Ανατολική και Δυτική Αττική» προχώρησε ο ΟΑΣΑ, επιβεβαιώνοντας όσα ανέφερε την περασμένη Τρίτη η στήλη BackStory περί επικείμενου mega διαγωνισμού για ιδιώτες στα λεωφορεία. Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 400.335.797,31 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 13%, ύψους 52.043.653,65 ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 452.379.450,96 ευρώ, με δικαίωμα προαίρεσης για την επαύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έως 4% κατά την διάρκεια της σύμβασης (ποσό 15,4 εκατ.).

Η διάρκεια του διαγωνισμού που προωθεί ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) είναι 8ετής, η χρηματοδότηση θα προέρχεται από επιχορηγήσεις – κρατικό προϋπολογισμό, ενώ κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Αναθέτοντος Φορέα μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται εντός οκτώ (8) μηνών πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Τα τμήματα

Όπως αναφέρεται στη σχετική προκήρυξη, η σύμβαση υποδιαιρείται σε δύο τμήματα, το πρώτο αναφορικά με την «Παροχή Υπηρεσιών Επιβατικών Μεταφορών με Αστικά Λεωφορεία στην Ανατολική Αττική» και το δεύτερο σε σχέση με την «Παροχή Υπηρεσιών Επιβατικών Μεταφορών με Αστικά Λεωφορεία στη Δυτική Αττική». Προσφορές υποβάλλονται για το ένα ή και για τα δύο τμήματα. Η ΟΑΣΑ Α.Ε. έχει προεκτιμήσει την αμοιβή για κάθε τμήμα με βάση το Μέγιστο Μοναδιαίο Κόστος εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου (ΜΜΚ) το οποίο ανέρχεται 2,340 ευρώ / οχηματο-χιλιόμετρο.

Το Τμήμα Α περιλαμβάνει 25 Λεωφορειακές Γραμμές της Ανατολικής Αττικής για την λειτουργία των οποίων προγραμματίζονται 1.188 δρομολόγια (κατά τις τυπικές καθημερινές ημέρες) και απαιτούνται 96 οχήματα (εκ των οποίων τα 61 πρέπει να είναι 12 μέτρων, τα 30 να είναι 18 μέτρων και τα 5 να είναι 8 μέτρων). Το σύνολο των οχηματο-χιλιομέτρων που θα εκτελούνται ετησίως θα ανέρχεται σε 9.564.731,35. Η ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ με ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ υπολογίζεται σε 196 εκατ. ευρώ.

Το Τμήμα Β περιλαμβάνει 38 Λεωφορειακές Γραμμές της Δυτικής Αττικής για την λειτουργία των οποίων προγραμματίζονται 1.757 δρομολόγια (κατά τις τυπικές καθημερινές ημέρες) και απαιτούνται 115 οχήματα (εκ των οποίων τα 112 πρέπει να είναι 12 μέτρων και τα 3 να είναι 8 μέτρων). Το σύνολο των οχηματο-χιλιομέτρων που θα εκτελούνται ετησίως θα είναι 9.971.214,21. Η προεκτιμώμενη αμοιβή με προαίρεση υπολογίζεται σε 204,3 εκατ. ευρώ.

Ο Ο.Α.Σ.Α. οφείλει να καταβάλλει στον Ανάδοχο, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου εκάστου ημερολογιακού μήνα, το ενενήντα τοις εκατό (90%) της προβλεπόμενης μηνιαίας αποζημίωσης για την Παροχή Υπηρεσιών, όπως αυτή καθορίζεται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. Μετά την παρέλευση κάθε ημερολογιακού τριμήνου, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στον Ο.Α.Σ.Α. Τριμηνιαία Έκθεση Απολογισμού Εργασιών (ΤΕΑΥ) με απολογιστικά στοιχεία Συγκοινωνιακού Έργου προκειμένου να γίνει εκκαθάριση της καταβληθείσας αμοιβής του προηγούμενου τριμήνου. Ο Ο.Α.Σ.Α. διενεργεί έλεγχο για να πιστοποιήσει τα απολογιστικά στοιχεία του Αναδόχου, με διασταύρωση τους με στοιχεία της Τηλεματικής κ.α. Με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου ο Ο.Α.Σ.Α συντάσσει Τριμηνιαία Έκθεση Πορισμάτων. Η πιστοποίηση του εκτελεσθέντος Συγκοινωνιακού Έργου και η εκκαθάριση που θα προκύπτει από το εκτελεσθέν έργο, θα γίνεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου, με βάση τις σχετικές Αναφορές του Αναδόχου και τις αντίστοιχες της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) του ΟΑΣΑ. Τότε θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο το υπόλοιπο ποσοστό και ποσό, που αντιστοιχεί στο έργο που εκτελέσθηκε, αφού συνυπολογιστούν τυχόν ποινές εξαιτίας της μη επίτευξης των καθορισμένων ποσοτικών και ποιοτικών στόχων που έχουν συμφωνηθεί.

Αντικείμενο του έργου

Ο Ανάδοχος κάθε Τμήματος θα προβεί:

1. Στην προμήθεια ή μίσθωση καινούργιων λεωφορείων αστικού τύπου, χαμηλού δαπέδου, ντιζελοκίνητων, κατηγορίας EURO VΙ ή νεότερης τεχνολογίας. Συγκεκριμένα θα διαθέσει (ανάλογα με τις απαιτήσεις του Τμήματος, όπως αναφέρονται παραπάνω): i. κανονικά (διαξονικά) λεωφορεία, μήκους περίπου 12 m, μεταφορικής ικανότητας μέχρι περίπου 90 επιβατών (καθήμενοι και όρθιοι), με τρεις πόρτες, ii. αρθρωτά (με ρυμουλκό) λεωφορεία, μήκους περίπου 18 m, μεταφορικής ικανότητας μέχρι περίπου 150 επιβατών (καθήμενοι και όρθιοι), με τέσσερις πόρτες, iii. midi λεωφορεία, μήκους περίπου 8 μέτρων, μεταφορικής ικανότητας μέχρι περίπου 50 επιβατών (καθήμενοι και όρθιοι), με δύο πόρτες. Η δρομολόγηση των καινούργιων λεωφορείων θα διασφαλιστεί εντός εννέα (9) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης. Τα λεωφορεία θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε ισχύ.

2. Στην διαμόρφωση των παραπάνω οχημάτων που θα διαθέσει για την εκτέλεση της Σύμβασης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΟΑΣΑ: i. Βαφή των λεωφορείων στα χρώματα του ΟΑΣΑ, ή εναλλακτικά με κάλυψή τους με κατάλληλο φιλμ (wrap) στα αντίστοιχα χρώματα ii. Εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού και εξασφάλιση με δική του ευθύνη και δαπάνες της πλήρους λειτουργίας των συστημάτων (βλέπε Παράρτημα VIII): ▪ Τηλεματικής ▪ Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ).

3. Στην εγκατάσταση και λειτουργία Αμαξοστασίου μέχρι την λήξη του πρώτου έτους από την υπογραφή της Σύμβασης, για την στάθμευση, φύλαξη, συντήρηση και καθαρισμό των λεωφορείων σε χώρο εντός της περιοχής παροχής των υπηρεσιών του κάθε Τμήματος που θα εξασφαλίσει ο ίδιος. Σημειώνεται ότι σε κάθε Τμήμα θα λειτουργεί ένα τουλάχιστον Αμαξοστάσιο, ανεξάρτητα από το εάν τις υπηρεσίες παρέχει ο ίδιος Ανάδοχος.

4. Στην πλήρη συντήρηση (τακτική, προληπτική, έκτακτη) περιλαμβανομένων των υλικών και της εργασίας. Τον(ους) ανάδοχο(ους) βαρύνουν όλες οι πάσης φύσεως δαπάνες και εργασίες που απαιτούνται ώστε τα λεωφορεία να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση, για ασφαλή κυκλοφορία σε καθημερινή βάση, των καυσίμων, ελαστικών, καθαρισμού και απολύμανσης περιλαμβανομένων.

5. Στην Παροχή Υπηρεσιών Δημοσίων Επιβατικών Μεταφορών με την κινητοποίηση του απαραίτητου προσωπικού με Αστικά Λεωφορεία για 8 έτη σε κάθε Τμήμα σύμφωνα με το πρόγραμμα δρομολόγησης που εκπονεί ο ΟΑΣΑ. Το πρόγραμμα δρομολόγησης για κάθε τμήμα δίδεται στο Παράρτημα IX και ενδέχεται να τροποποιηθεί κατά την διάρκεια της σύμβασης ανάλογα με τις ανάγκες του συγκοινωνιακού έργου.

Προτεινόμενος Στόλος

Όπως σημειώνεται στην προκαταρκτική προκήρυξη του ΟΑΣΑ, ο προσφέρων θα υποβάλλει αναλυτικό πίνακα με τον στόλο των καινούργιων οχημάτων τα οποία προτίθεται να χρησιμοποιήσει, τα οποία μπορεί να είναι ιδιόκτητα ή μισθωμένα, καθώς και τον τρόπο που προτίθεται να τα εξασφαλίσει. Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει αριθμό εφεδρικών λεωφορείων ίσο με το 10% των απαιτούμενων από τον προγραμματισμό του ΟΑΣΑ για την διασφάλιση της διαθεσιμότητας των οχημάτων ανεξαρτήτως πιθανών βλαβών ή συντηρήσεων (συνεπώς απαιτούνται 87 + 9 για το Τμήμα Α και 105 + 10 για το Τμήμα Β).

Θα περιληφθεί το προτεινόμενο πρόγραμμα προμηθειών ή / και μισθώσεων οχημάτων το οποίο θα ακολουθήσει ο προσφέρων ώστε να διασφαλίσει την διαθεσιμότητα του στόλου, ο οποίος θα πληροί τα κριτήρια αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και ηλικίας. Τα στοιχεία που θα υποβληθούν υπό την μορφή αναλυτικού Πίνακα Στόλου είναι ενδεικτικά τα παρακάτω: • Κατασκευαστής / Μοντέλο • Έτος και χώρα κατασκευής • Κυβισμός, Ισχύς και Ροπή κατά DIN Κινητήρα • Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμων • Στάθμη θορύβου μέσα και έξω από το όχημα • Σύστημα πέδησης • Σύστημα ανάρτησης • Φωτισμός • Εξαερισμός / Κλιματισμός • Συνολικός Αριθμός Επιβατών (καθήμενοι – όρθιοι).

Χρόνος Διαθεσιμότητας Οχημάτων: Ο προσφέρων θα δεσμευτεί για τα ακόλουθα: o θα εξασφαλίσει εντός εννέα (9) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης τη διαθεσιμότητα των νέων οχημάτων τα οποία προτίθεται να προμηθευτεί ή / και μισθώσει.

Εγκαταστάσεις Αμαξοστασίου: Ο προσφέρων θα υποβάλλει προκαταρκτικό σχέδιο του Αμαξοστασίου που θα εγκαταστήσει, δεσμευόμενος για τα ακόλουθα: • Τοποθεσία και εμβαδόν προτεινόμενης έκτασης • Κυκλοφοριακή σύνδεση και προσβασιμότητα σε σχέση με το πρωτεύον οδικό δίκτυο της Αττικής • Προτεινόμενη δόμηση ανά κατηγορία εγκατάστασης.

Τεχνικές προδιαγραφές λεωφορείων

Τα λεωφορεία θα πρέπει να προέρχονται από αναγνωρισμένο οίκο κατασκευής και να πληρούν τις εθνικές και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές καθώς και όλες τις διατάξεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών καθώς και όλες τις διατάξεις υγιεινής, διάθεσης και εμπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Όλα τα λεωφορεία πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, όσον αφορά την προέλευση, την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, και τέλος την εμφάνιση τους.

Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά των ντιζελοκίνητων αστικών λεωφορείων (αρθρωτών, κανονικών και midi): Η εκτέλεση της σύμβασης προϋποθέτει την προμήθεια ή μίσθωση εκ μέρους του/των ανάδοχου/αναδόχων ντιζελοκίνητων λεωφορείων διαξονικών και τριαξονικών με ρυμουλκό, καινούργιων, αστικού τύπου.

Όλα τα λεωφορεία θα είναι κατηγορίας EURO VΙ ή νεότερης τεχνολογίας. Όλα τα λεωφορεία υπόκεινται σε ετήσιο τεχνικό έλεγχο πιστοποιημένου και νομίμως αδειοδοτημένου ΚΤΕΟ. Τα λεωφορεία θα είναι εφοδιασμένα με κατάλληλα ελαστικά, καινούργια του τελευταίου εξαμήνου πριν την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Τα πλαίσια που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι ειδικής κατασκευής, χαμηλού δαπέδου (low floor) με απόσταση από το επίπεδο του δρόμου όχι μεγαλύτερο των 35 εκατοστών για εύκολη πρόσβαση των επιβατών και των επιβατών με αναπηρίες. Οι περιοχές εισόδων των λεωφορείων θα πρέπει να καλύπτονται από αντιολισθητικό υλικό άριστης αντοχής. Θα πρέπει δε να έχει προβλεφθεί ειδική διάταξη για την ελεγχόμενη απορροή όμβριων υδάτων από τις περιοχές των θυρών όπως επίσης και για τους υπόλοιπους κλειστούς χώρους.

Οι θύρες εισόδου των επιβατών του λεωφορείου θα είναι δύο (2) για τα midi, τρεις (3) για τα 12μετρα και τέσσερις (4) για τα 18μετρα και θα ευρίσκονται στην δεξιά πλευρά του οχήματος. Το πλάτος τους θα είναι το ενδεδειγμένο για την ασφαλή άνοδο - κάθοδο των επιβατών. Για τον σκοπό αυτό (την ασφαλή άνοδο – κάθοδο των επιβατών) 66 από 100 θα πρέπει να υπάρχει σύστημα καμερών με τις οποίες ο οδηγός θα μπορεί να ελέγχει την άνοδο και κάθοδο των επιβατών στις θύρες. Θα φέρουν κρύσταλλα ασφαλείας και θα είναι στεγανές. Οι θύρες (πτυσσόμενου τύπου) θα ανοίγουν μέσω ελεγχόμενου από τον οδηγό μηχανισμού αεροϋδραυλικού τύπου. Ο μηχανισμός των θυρών θα ευρίσκεται εγκατεστημένος κοντά στις πόρτες θα διαθέτει όλους τους αυτοματισμούς ασφαλείας, θα είναι εύκολος προσβάσιμος και προστατευμένος σε δικό του χώρο.

Τα λεωφορεία θα πρέπει να φέρουν πλευρικά παράθυρα ικανών διαστάσεων τα οποία θα καλύπτονται με υαλοπίνακες ασφάλισης. Τα παράθυρα θα είναι ανοιγοκλειόμενα κατασκευασμένα έτσι ώστε μέσω ειδικών παρεμβυσμάτων, να είναι απολύτως στεγανά. Ο εμπρόσθιος και οπίσθιος ανεμοθώρακας θα είναι τύπου SECURIT, ικανού πάχους και άπλετης ορατότητας. Τα καθίσματα των επιβατών θα πρέπει να είναι αντιβανδαλιστικού τύπου, ανατομικής κατασκευής και τοποθετημένα έτσι ώστε να μην εμποδίζουν την ασφαλή μετακίνηση των επιβατών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και θα είναι κατασκευασμένα από άκαυστα υλικά.

Όλα τα λεωφορεία θα διαθέτουν επαρκές και αποτελεσματικό σύστημα κλιματισμού (για τον εσωτερικό χώρο του λεωφορείου) ισχύος κατ’ ελάχιστον 35KW για τα 12μετρα, 48KW για τα 18μετρα και 24KW για τα 8μετρα λεωφορεία. Όλα τα λεωφορεία θα χρησιμοποιούν αρίστης ποιότητας και κατασκευής επί μέρους μηχανισμούς (πχ. ανεμιστήρες, δίκτυο σωληνώσεων και στομίων προσαγωγής συμπίεσης κτλ.). Για την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των συστημάτων αυτών, τα λεωφορεία θα διαθέτουν σε όλες τις επιφάνειες αρίστης αποτελεσματικότητας θερμομόνωση.

Τριμηνιαία Έκθεση Απολογισμού Υπηρεσιών (ΤΕΑΥ)

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει σε τριμηνιαία βάση την Τριμηνιαία Έκθεση Απολογισμού των Υπηρεσιών (ΤΕΑΥ) στην οποία θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον: • Απολογισμός Εκτελεσθέντων Δρομολογίων (πίνακες με τα εκτελεσθέντα δρομολόγια ανά γραμμή, κατεύθυνση, με τις ώρες αναχώρησης από τις αφετηρίες και άφιξης στα τέρματα, το ποσοστό % εκτελεσμένων / προγραμματισμένα δρομολόγια, τυχόν συμβάντα και αιτίες ανωτέρας βίας για τις οποίες δεν εκτελέσθηκαν δρομολόγια χωρίς ευθύνη του κ.α.), • Υπολογισμός Ρήτρας Καυσίμου (υπολογίζεται η Μέση Τιμή Καυσίμου (προ ΦΠΑ) με βάση τις εβδομαδιαίες ανακοινώσεις της ιστοσελίδας www.fuelprices.gr του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ως ο μέσος όρος των ανακοινώσεων με ημερομηνία του τρέχοντος τριμήνου(, • Καταστάσεις Προσωπικού, • Απολογισμός Συντήρησης.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Μεταφορές - ΟΑΣΑ: Come back σε έσοδα, εισιτήρια/κάρτες, συγκοινωνιακό έργο – Οι μεγάλες επιδοτήσεις/ενισχύσεις και τα 25 ηλεκτρικά mini bus

ΕΤΑΔ: Πώς θα αλλάξουν όψη TAE KWON DO - Ολυμπιακός πόλος Φαλήρου – Η 50ετής μίσθωση, οι επενδύσεις 22 εκατ. και οι χρήσεις 

Ακίνητα: Επανέρχεται η ανοδική τάση στην Αττική με μεγάλο «νικητή» τον Πειραιά

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider