Κατατέθηκε πριν λίγη ώρα στις επιτροπές της Βουλής το νέο πλαίσιο για την προστασία της πρώτης  κατοικίας, με στόχο να νομοθετηθεί εντός την ερχόμενη εβδομάδα και πριν το Eurogroup της 5ης Απριλίου, επιβεβαιώνοντας προηγούμενο δημοσίευμα του insider.gr.

Σε σύγκριση με την αρχική πρόταση που κατέθεσαν στους Θεσμούς κυβέρνηση και τράπεζες, καταγράφεται αισθητή μείωση των περιουσιακών κριτηρίων, καθώς και διαφοροποίηση μεταξύ των στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων που συνδέονται με πρώτη κατοικία.

Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, ο νέος νόμος -όπως κατατέθηκε απόψε στη Βουλή- περιλαμβάνει 160.000-180.000 οφειλέτες με συνολικά χρέη 10-11 δισ. ευρώ. Ο νέος νόμος θα έχει ισχύ από τις 30 Απριλίου 2019.

Η προστασία που παρέχει ο νέος Νόμος Κατσέλη περιλαμβάνει τις εξής ρυθμίσεις για τους «κόκκινους» δανειολήπτες:

  • Κούρεμα: Απομείωση της οφειλής στο 120% επί της αξίας της προστατευόμενης κατοικίας.
  • Επιτόκιο: Ισούται με το Euribor τριμήνου + 2%
  • Διάρκεια ρύθμισης: Αποπληρωμή σε μηνιαίες δόσεις, για 25 χρόνια, εκτός εάν η ημερομηνία αποπληρωμής υπερβαίνει το 80ό όριο του δανειολήπτη.
  • Επιδότηση: Θα παρέχεται επιδότηση από το Δημόσιο, η οποία θα προσδιοριστεί με βάση τα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία του δανειολήπτη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Ο δανειολήπτης θα μπορεί μετά από ένα έτος να ζητήσει αναπροσαρμογή της επιδότησης σε περίπτωση ουσιαστικής μεταβολής των εισοδημάτων, των εύλογων δαπανών διαβίωσης ή του επιτοκίου αναφοράς που καταβάλλει και προκύπτει αδυναμία του να καταβάλει τη δική του συνεισφορά.

Κριτήρια υπαγωγής στην προστασία

Όσον αφορά στα κριτήρια ένταξης, αυτά διαμορφώνονται ως εξής:

  • Ύψος οφειλής: Δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι τόκοι και, αν υπάρχουν, έξοδα εκτέλεσης.
  • Αξία κατοικίας: Η αντικειμενική αξία της υποθήκης δεν πρέπει να ξεπερνά τις 250.000 ευρώ, όταν το δάνειο είναι στεγαστικό, και τις 175.000 ευρώ όταν το δάνειο είναι επιχειρηματικό.
  • Περιουσία: Η ακίνητη περιουσία δεν πρέπει να υπερβαίνει το διπλάσιο ποσό της υπό ρύθμισης οφειλής και σε καμία περίπτωση τις 80.000 ευρώ. Για τις κινητές αξίες (καταθέσεις), το όριο τίθεται στις 15.000 ευρώ. Τα όρια αυτά ισχύουν για οφειλές άνω των 20.000 ευρώ.
  • Εισόδημα: Το οικογενειακό εισόδημα δεν θα ξεπερνά τα 12.500 ευρώ για ένα φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με την τελευταία υποβληθείσα φορολογική δήλωση. Το όριο αυτό αυξάνεται κατά 8.500 ευρώ για το σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τα τρία εξαρτώμενα μέλη, συνολικά 36.000 ευρώ.
  •  Χρονικό όριο υπερημερίας: Οι οφειλές θα πρέπει να βρίσκονταν σε καθεστώς υπερημερίας 90 ημερών στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Ως προς τις άλλες ρυθμίσεις, ο νέος Νόμος προβλέπει:

Οφείλετες σε προστασία: Όσοι έχουν ήδη υποβάλει αίτημα προστασίας βάσει του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 και αυτή είναι εκκρεμής σε πρώτο ή δεύτερο βαθμό, χωρίς να έχει συζητηθεί, μπορούν να υποβάλουν την αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Σε περίπτωση που η αίτηση αυτή οδηγήσει σε ρύθμιση με την τράπεζα για οποιαδήποτε από τις οφειλές, τότε η δίκη καταργείται. Σε κάθε περίπτωση, για να λάβουν προστασία βάσει του νέου νόμου, θα πρέπει να παραιτηθούν του προηγούμενου.

Αθέτηση ρύθμισης: Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν καταβάλει τη δική του συνεισφορά, για τρεις συνεχείς μήνες, η ρύθμιση ακυρώνεται και παύει να ισχύει η προστασία της κατοικίας του. Σημειώνεται ότι το ακίνητο μπορεί να εκπλειστηριαστεί 30 ημέρες μετά την επίδοση της επιταγής εκτέλεσης.

Δικαστική ρύθμιση:  Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συναινετική ρύθμιση μεταξύ οφειλέτη και τράπεζας/τραπεζών, ο οφειλέτης μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο και, συγκεκριμένα, στο Ειρηνοδικείο του τόπου όπου βρίσκεται η πρώτη κατοικία. Η συζήτηση της αίτησης προσδιορίζεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα μέσα σε έξι μήνες από την κατάθεσή της. Η απόφαση εκδίδεται μέσα σε τρεις μήνες από τη συζήτηση.

Για να ισχύει η προστασία της κατοικίας σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει ο οφειλέτης να καταβάλλει το 50% της τελευταίας ενήμερης δόσης, σε περίπτωση που η τράπεζα δεν του έκανε πρόταση ρύθμισης. Σε περίπτωση που η τράπεζα έκανε πρόταση και ο οφειλέτης την απέρριψε επιλέγοντας τη δικαστική οδό, θα πρέπει να καταβάλει τη μηνιαία δόση που όριζε η απορριφθείσα πρόταση, χωρίς μάλιστα να δικαιούται να αφαιρέσει, το ποσό, που θα συνεισέφερε το Δημόσιο, δεδομένου ότι ελλείψει οριστικής ρύθμισης δεν προβλέπεται συνεισφορά του Δημοσίου.

Δόλος: Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μπορούν να υποβάλουν αίτημα οφειλέτες των οποίων η αίτηση στο προηγούμενο καθεστώς απορρίφθηκε από το Δικαστήριο. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που το αίτημα απορρίφθηκε λόγω δόλου, όπως αναφέρεται στη δικαστική απόφαση.

Αναστολή πλειστηριασμών: Μετά την επίτευξη συναινετικής ή δικαστικής ρύθμισης με τουλάχιστον έναν πιστωτή, δεν επιτρέπεται σε οποιοδήποτε πιστωτή του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, η επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης στην κύρια κατοικία του αιτούντα, η λήψη ασφαλιστικών μέτρων επ’ αυτής, η εγγραφή υποθήκης ή η τροπή προσημείωσης υποθήκης σε υποθήκη.