Tax & Labour | Ασφαλιστικά
30-06-2021 | 12:26

Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης: Προσλήψεις-εξπρές για την στελέχωσή του

Αγγελική Μαρίνου
Μοιράσου το
Πώς θα λειτουργεί το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης - Προσλήψεις-εξπρές για την στελέχωσή του
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Tην ίδρυση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης» (Τ.Ε.Κ.Α.) προβλέπει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση» που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

To TEKA θα έχει δύο όργανα διοίκησης, το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ενώ θα προσληφθούν 100 νέοι διοικητικοί υπάλληλοι προκειμένου να λειτουργήσει πριν την 1.1.2021 που θα ξεκινήσει η εφαρμογή του νέους συστήματος επικουρικής ασφάλισης.

Το ΤΕΚΑ θα εδρεύει στην Αθήνα και μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Επικράτεια. Υπάγεται στην εποπτεία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τα θέματα της αρμοδιότητάς τους.

Πόροι του Ταμείου θα είναι:

 • τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων και των εργοδοτών,
 • οι αποδόσεις από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου,
 • λοιπά έσοδα, πόροι, περιουσιακά στοιχεία που προβλέπονται από τη νομοθεσία και οι πρόσοδοί τους,
 • πόροι προερχόμενοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
 • επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την κάλυψη της δαπάνης που αφορά στις πάσης φύσεως αποδοχές των οργάνων διοίκησης του Ταμείου και του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

Για την πρώτη πενταετία λειτουργίας του, το Ταμείο θα λαμβάνει ετησίως επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την κάλυψη των λειτουργικών εν γένει δαπανών του.

Οι ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων θα υπόκεινται σε κρατήσεις, οι οποίες σχηματίζουν το αποθεματικό λειτουργίας του Ταμείου και χρησιμοποιούνται, ιδίως, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Ταμείου.

Το ύψος των κρατήσεων, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του 1% επί των καταβαλλόμενων εισφορών, καθορίζεται ετησίως με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ύστερα από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.

Το Δ.Σ. του ΤΕΚΑ

Το ΤΕΚΑ θα διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και έξι μέλη.

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. ορίζεται πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά για ισόχρονο διάστημα. Κατά την πρώτη εφαρμογή, δύο από τα επτά  μέλη κληρώνονται αμέσως μετά από τη λήψη της απόφασης επιλογής τους και διορίζονται για θητεία 3 ετών, δύο μέλη για θητεία 4 ετών και δύο μέλη για θητεία 5 ετών. Ο Πρόεδρος διορίζεται για θητεία 5 ετών.

Τα μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον:

α) πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής,

β) επαγγελματική εμπειρία πέντε (5) ετών σε αντίστοιχες θέσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, συναφή προς τις δραστηριότητες και τους σκοπούς του Ταμείου και

γ) άριστη γνώση της ελληνικής και πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Τα μέλη του Δ.Σ. προεπιλέγονται από ανεξάρτητο Συμβούλιο Επιλογής κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, στην οποία εξειδικεύονται, ιδίως, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, τα προσόντα επιλογής, καθώς και ο τρόπος απόδειξης αυτών. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ταμείου και του εποπτεύοντος Υπουργείου, καθώς και στην ιστοσελίδα opengov.gr.

Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, είναι πενταμελές και αποτελείται από:

 • έναν Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος,
 • τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
 • τον Πρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.),
 • τον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και
 • έναν καθηγητή Α.Ε.Ι. της ημεδαπής που ειδικεύεται σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης.

 Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επιλέγει και ορίζει με απόφασή του τον Πρόεδρο και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ., από τον κατάλογο των επικρατέστερων υποψηφίων.

Στο Ταμείο λειτουργεί Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), σύμφωνα με τις οικείες περί Ν.Σ.Κ. διατάξεις.

Παράλληλα συστήνεται Επενδυτική Επιτροπή συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού χαρακτήρα, με σκοπό την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) στη χάραξη και παρακολούθηση της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου.

Μέχρι τον διορισμό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης διοικείται από Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία συγκροτείται ως μεταβατικό όργανο διοίκησης του Ταμείου με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το αργότερο μέσα σε έναν μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται από 7 μέλη:
α) Τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων, ως Πρόεδρο,
β) Έναν Υποδιοικητή του e-ΕΦΚΑ,
γ) Δύο νομικούς εξειδικευμένους σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης,
δ) Έναν εμπειρογνώμονα από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, εξειδικευμένο στα υπολογιστικά συστήματα ή στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών,
ε) Έναν χρηματοοικονομικό αναλυτή και
στ) Ένα πρόσωπο εξειδικευμένο στην οικονομική ανάλυση ή στη διοίκηση επιχειρήσεων.

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να προσλαμβάνει με σχετική σύμβαση συντονιστή έργου, επιφορτισμένο με διοικητικά – επιτελικά καθήκοντα. 

Πρόσληψη νέου προσωπικού

Στο ΤΕΚΑ συστήνονται 100 θέσεις προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

 • 25 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού,
 • 45 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ),
 • 15 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ),
 • 10 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
 • 5 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

Το Ταμείο στελεχώνεται από μόνιμους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι διέπονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), καθώς και τις διατάξεις περί προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και καταλαμβάνουν αντίστοιχες οργανικές θέσεις. Η πλήρωση των κενών θέσεων γίνεται με διορισμό ή πρόσληψη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων του Ταμείου δύναται να γίνει με μετάταξη ή απόσπαση προσωπικού από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. 

Για την πλήρωση των θέσεων που απαιτούν επιστημονική εξειδίκευση, ιδίως σε σχέση με την επενδυτική και αναλογιστική λειτουργία, τον εσωτερικό έλεγχο, και τη διαχείριση κινδύνων, το Ταμείο μπορεί να προσλάβει προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ύστερα από έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Νέα επικουρική ασφάλιση: «Κουμπαράς» με ονοματεπώνυμο, Διαχειριστή επενδύσεων και Θεματοφύλακα

«Ασφαλιστική μεταρρύθμιση για τη νέα γενιά»: Αυτό είναι το νομοσχέδιο για τη νέα επικουρική σύνταξη