ΕΣΠΑ: Ενεργές προσκλήσεις 40 εκατ. για την αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμού του ΕΣΥ

Έφη Τσιβίκα
Viber Whatsapp Μοιράσου το
ΕΣΠΑ: Ενεργές προσκλήσεις 40 εκατ. για την αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμού του ΕΣΥ
Συνεχίζονται οι δράσεις για την αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμού του ΕΣΥ, ένα μεγάλο εγχείρημα με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών υγείας.

Συνεχίζονται οι δράσεις για την αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμού του ΕΣΥ, ένα μεγάλο εγχείρημα με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών υγείας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, οι πόροι που θα κατευθυνθούν στην ανακαίνιση και δημιουργία νέων μονάδων στο ΕΣΥ ξεπερνούν το 1,1 δισ. ευρώ, ενώ περί τα 140 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στην ανανέωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (80 εκατ. για την δευτεροβάθμια και 60 εκατ. για την πρωτοβάθμια περίθαλψη).

Η χρηματοδότηση προέρχεται κυρίως από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το ΕΣΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, προ ημερών δημοσιεύτηκαν τρεις νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ (ημερομηνία έναρξης 1/4/2024), που αφορούν στην ανάπτυξη υποδομών υγείας και την αναβάθμιση εξοπλισμού υγειονομικής περίθαλψης.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων καθώς και της ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ορίζεται η 31/12/2029.

1. Ανάπτυξη υποδομών υγείας, αναβάθμιση και επέκταση εξοπλισμού υγειονομικής περίθαλψης, στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) – Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (νέα έργα)

Η πρώτη δράση, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στοχεύει στη στήριξη των δομών υγείας, της ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και της απομακρυσμένης περίθαλψης/φροντίδας, με έμφαση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ).

Ενδεικτικά αναφέρονται επενδύσεις σε υποδομές του τομέα υγείας ΠΦΥ που αφορούν:

• στον εκσυγχρονισμό κτιριακών υποδομών υγειονομικών μονάδων πρωτοβάθμιας υγείας (Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, κ.α.).
• στην προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη ελλείψεων ή για τον εκσυγχρονισμό υφισταμένου της ΠΦΥ.

Σημειώνεται ότι η ενίσχυση της ΠΦΥ αποτελεί προτεραιότητα, με τις επενδύσεις σε υποδομές και εξοπλισμό για τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα να περιορίζονται σε εθνικό επίπεδο στο 40% των πόρων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για την υγεία.

Ως δυνητικοί δικαιούχοι ορίζονται το υπουργείο Υγείας και οι εποπτευόμενοι φορείς του, η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), η Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., τα Γενικά Νοσοκομεία Καρπενησίου, Λιβαδειάς, Θηβών, Άμφισσας, Χαλκίδας και Λαμίας καθώς και τα Γενικά Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας Καρύστου και Κύμης.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται μέσω του ΕΤΠΑ για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 10 εκατ. ευρώ.

2. Εκσυγχρονισμός - αναβάθμιση του υγειονομικού εξοπλισμού των μονάδων υγείας – Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού - ξενοδοχειακού και κινητού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας. Από το σύνολο της Συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης, ύψους 2,6 εκατ. ευρώ, το 1 εκατ. ευρώ αφορά σε Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και το 1,6 εκατ. ευρώ σε Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας.

3. Κινητός υγειονομικός εξοπλισμός / ΕΚΑΒ – Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Αφορά στην Προμήθεια 18 Ασθενοφόρων Οχημάτων τύπου A, B και C για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, με δικαιούχο το ΕΚΑΒ. Το σύνολο της Συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης αφορά στη Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας και ανέρχεται στο ποσό των 1,3 εκατ. ευρώ.

Ενεργές άλλες 4 προσκλήσεις

1. Ενίσχυση/ αναβάθμιση του υγειονομικού εξοπλισμού των υποδομών υγείας – Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας

Με τη δράση αυτή επιδιώκεται η κάλυψη των αναγκών επέκτασης και βελτίωσης των υποδομών Υγείας, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση, τόσο του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και της ισότιμης πρόσβασης του πληθυσμού της Περιφέρειας στις προσφερόμενες υπηρεσίες Υγείας. Ειδικότερα περιλαμβάνεται η προμήθεια αναβαθμισμένου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με βασική επιδίωξη την ετοιμότητα ανταπόκρισης σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 9 εκατ. ευρώ.

2. Υποδομές και εξοπλισμοί Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (νέα έργα)

Αφορά σε παρεμβάσεις σε υποδομές του τομέα ΠΦΥ σε συμφωνία με τις ανάγκες σε επίπεδο Περιφέρειας σύμφωνα με την χαρτογράφηση του τομέα σε περιφερειακό επίπεδο και την Εθνική Στρατηγική Υγείας 2021-2027. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 11,5 εκατ. ευρώ.

3. Ευφυές Σύστημα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρακολούθησης Περιβαλλοντικής Υγείας με βάση την επιδημιολογία των λυμάτων στην Περιφέρεια Αττικής

Πρόκειται για ένα έργο με συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ύψους 2,2 εκατ. ευρώ.
Το ευρύ φάσμα πληροφοριών που συλλέγεται από τα αστικά λύματα δίνει τη δυνατότητα επέκτασης της έρευνας και σε άλλους ανθρώπινους βιοδείκτες που θα παρέχουν στο μέλλον ουσιαστικές ενδείξεις σχετικά με περισσότερες ασθένειες.

Με την πρόσκληση καλούνται να χρηματοδοτηθούν 4 διαφορετικού τύπου Δράσεις που ως γενικότερο στόχο θα έχουν την ουσιαστική αναβάθμιση των υποδομών γνώσης του υπουργείου Υγείας σε θέματα πολιτικής δημόσιας υγείας (πανδημία Covid-19, ιώσεις, πολιτική εμβολιασμών, μικροβιακή αντοχή και αντιβιοτικά, φαρμακευτική πολιτική και πολιτική για τα ναρκωτικά), και ιδιαίτερα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας (μέσω παρεμβάσεων πρόληψης).

4. Προμήθεια ασθενοφόρων οχημάτων και κινητών μονάδων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Αττικής

Αφορά στην προμήθεια 52 ασθενοφόρων οχημάτων τύπου B και 8 τύπου C, για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Αττική. Πρόκειται για 60 οχήματα VAN κλειστού τύπου που πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών προτύπων για ασθενοφόρα τύπου Β και C.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 3 εκατ. ευρώ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Μνημόνιο Συνεργασίας των υπ. Υγείας Ελλάδας - Ισραήλ

Στο «Σπηλιοπούλειο» η νέα έδρα του ΟΔΙΠΥ – Υπεγράφη η σύμβαση για την ανακαίνισή της

Χρέη Νοσοκομείων: Μικρή μείωση τον Φεβρουάριο μετά το ρεκόρ 10ετίας - Τι θα δεσμευθεί η κυβέρνηση στο  «ραντεβού» με τους θεσμούς

gazzetta
gazzetta reader insider insider