Ελλάδα
18-10-2021 | 08:05

«Σηκώνει άγκυρα» η ομολογιακή έκδοση της CPLP Shipping Holdings, συμφερόντων Μαρινάκη

«Σηκώνει άγκυρα» η ομολογιακή έκδοση της CPLP Shipping Holdings, συμφερόντων Μαρινάκη
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Ξεκινάει σήμερα Δευτέρα 18 Οκτωβρίου και λήγει την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 η πρώτη ομολογιακή έκδοση εταιρείας συμφερόντων του Ομίλου Μαρινάκη στην εγχώρια χρηματαγορά. Πρόκειται για το ομόλογο έως 150 εκατ. ευρώ, πενταετούς διάρκειας, διαιρούμενου σε έως 150.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ η κάθε μία, εκδίδει η CPLP Shipping Holdings PLC, με την εγγύηση της Capital Product Partners L.P., συμφερόντων της οικογένειας Βαγγέλη Μαρινάκη, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το εύρος απόδοσης του επιτοκίου καθορίστηκε από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους μεταξύ 2,6% και 3%. Η τελική απόδοση και το Επιτόκιο θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν στον διαδικτυακό τόπο της Εκδότριας και του Χ.Α. το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.

Μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης και του Επιτοκίου, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν το ύψος της Έκδοσης και στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής:

  • Ποσοστό τουλάχιστον 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι τουλάχιστον 45.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 150.000 Ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και
  • Ποσοστό έως και 70% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι έως και 105.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 150.000 Ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών.

Εφόσον έχουν ικανοποιηθεί οι εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών για το 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς, για τον τελικό προσδιορισμό του ποσοστού κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών θα ληφθούν υπόψη: α) η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές, β) η ζήτηση στο υπολειπόμενο του 30% τμήμα των Ιδιωτών Επενδυτών, γ) το πλήθος των Αιτήσεων Κάλυψης που αφορούν σε Ιδιώτες Επενδυτές, καθώς και δ) η ανάγκη δημιουργίας συνθηκών για την ομαλή διαπραγμάτευση των Ομολογιών στη δευτερογενή αγορά.

Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση ομολόγου ναυτιλιακής εταιρείας στο με την Capital να παίρνει την σκυτάλη από την Costamare, συμφερόντων της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου.

Η Capital ProductPartners στο δεύτερο τρίμηνο του 2021 εμφάνισε κέρδη στα 35,4 εκατ. δολάρια έναντι των 8,7 εκατ. δολαρίων στο αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Η CPLP, διαχειρίζεται έναν στόλο 19 πλοίων διαφόρων κατηγοριών, ενώ τον τελευταίο χρόνο υλοποιεί ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα, ύψους 1,2 δισ. δολαρίων, εισερχόμενη στην αγορά μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Η Εκδότρια θα διαθέσει το σύνολο των καθαρών αντληθησομένων κεφαλαίων της Έκδοσης (ύψους έως €150 εκατ., αφαιρουμένων των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης του ΚΟΔ ύψους €4,8 εκατ. περίπου), για να εξαγοράσει το σύνολο των μετοχών των Υπό Εξαγορά Εταιρειών.

Το εκτιμώμενο τίμημα εξαγοράς των μετοχών των Υπό Εξαγορά Εταιρειών ανέρχεται έως του ποσού των US$ dollars 185 εκατ. (€160,1 εκατ.)18 και το τυχόν ελλείπον ποσό για την εξόφληση του συνολικού τιμήματος για την αγορά του συνόλου των μετοχών των Υπό Εξαγορά Εταιρειών, εκτιμάται ότι θα καλυφθεί είτε με χρήση ιδίων κεφαλαίων, τo απαιτούμενο ύψος των οποίων θα επιτευχθεί μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, είτε μέσω δανεισμού.

Τα πλοία LNG/C ATTALOS, LNG/C ADAMASTOS και LNG/C ASKLIPIOS που κατέχουν οι Υπό Εξαγορά Εταιρείες έχουν ναυλωθεί από τις πλοιοκτήτριες εταιρείες των εν λόγω πλοίων με συμβάσεις Ναύλωσης Γυμνού Πλοίου στις Υπό Εξαγορά Εταιρείες και έχουν ναυλωθεί από τις Υπό Εξαγορά Εταιρείες σε τρίτες εταιρείες ως εξής:

1) Το πλοίο LNG/C ATTALOS είναι ναυλωμένο στην εταιρεία BP Gas Marketing Limited μέχρι τον Οκτώβριο του 2025 ή μέχρι τον Δεκέμβριο του 2034, εάν ο ναυλωτής κάνει χρήση των τεσσάρων δικαιωμάτων παράτασης της σύμβασης ναύλωσης.

2) Το πλοίο LNG/C ADAMASTOS είναι ναυλωμένο στην εταιρεία ENGIE Energy Marketing Singapore Ltd μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026 ή μέχρι τον Ιανουάριο του 2029, εάν ο ναυλωτής κάνει χρήση του δικαιώματος παράτασης της σύμβασης ναύλωσης.

3) Το πλοίο LNG/C ASKLIPIOS είναι ναυλωμένο στην εταιρεία CHENIERE Marketing International LLP από τον Σεπτεμβρίου του 2021 μέχρι τον Ιανουάριο του 2025 ή μέχρι τον Μάρτιο του 2027, εάν ο ναυλωτής κάνει χρήση των δύο δικαιωμάτων παράτασης της σύμβασης ναύλωσης.

Τα συνολικά προβλεπόμενα μικτά έσοδα των Υπό Εξαγορά Εταιρειών από τις εν λόγω ναυλώσεις, από την 30 Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι τη λήξη αυτών εκτιμώνται, εάν οι ναυλωτές δεν κάνουν χρήση των δικαιωμάτων παράτασης των συμβάσεων ναύλωσης σε 333,1 εκατ. US$ dollars, και σε 621,3 εκατ. US$ dollars εάν οι ναυλωτές κάνουν χρήση όλων των δικαιωμάτων παράτασης των συμβάσεων ναύλωσης. Το μέσο ημερήσιο μικτό έσοδο ναύλωσης για τις Υπό Εξαγορά Εταιρείες, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων παράτασης, είναι 74.478 US$ dollars, ενώ συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων παράτασης είναι 71.639 US$ dollars. Στους ως άνω υπολογισμούς δεν έχει συμπεριληφθεί η χρήση του δικαιώματος παράτασης της σύμβασης ναύλωσης από το ναυλωτή του πλοίου LNG/C ADAMASTOS.

Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο που συνοδεύει τη σχετική διαδικασία, η κερδοφορία και η ανάπτυξη του Ομίλου εξαρτώνται από την παγκόσμια και περιφερειακή ζήτηση για τη ναύλωση πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και πλοίων μεταφοράς LNG και την παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα. Τυχόν υπερβάλλουσα προσφορά πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ή/και πλοίων μεταφοράς LNG, καθώς και καινοτομίες ή/και βελτιστοποιήσεις της τεχνολογίας που επηρεάζει τα πλοία ή τυχόν μείωση της οικονομικής δραστηριότητας θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις τιμές των ναύλων με ενδεχόμενη συνέπεια να επηρεαστεί ουσιωδώς δυσμενώς η επιχειρηματική δραστηριότητα, τα έσοδα, η χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και, κατά τούτο, η ικανότητα της Εκδότριας και της Εγγυήτριας να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι των Ομολογιούχων σε σχέση με το Χρέος.

Ως προς τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, «οι τιμές των ναύλων καθορίζονται, μεταξύ άλλων, από την παγκόσμια και περιφερειακή οικονομική δραστηριότητα, η οποία επηρεάζει, με τη σειρά της, τη ζήτηση για ναύλωση πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και την προσφορά πλοίων εμπορευματοκιβωτίων που υπάρχουν στην αγορά.

Σημειώνεται ότι οι Εταιρείες Τακτικών Γραμμών έχουν σημειώσει, κατά το μεγαλύτερο μέρος της τελευταίας δεκαετίας, μια σημαντική κάμψη στο ρυθμό ανάπτυξης της μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και κατά συνέπεια έχει σημειωθεί αντίστοιχη μείωση των μέσων ναύλων, η οποία οδήγησε σε οικονομική δυσχέρεια πολλές Εταιρείες Τακτικών Γραμμών, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων από τους ναυλωτές του Ομίλου. Στην παρούσα χρονική συγκυρία, οι Εταιρείες Τακτικών Γραμμών σημειώνουν ασυνήθιστα υψηλές κερδοφορίες λόγω της αυξημένης ζήτησης για μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων που τροφοδοτείται από την καταναλωτική συμπεριφορά και από καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της εκδήλωσης της Πανδημίας COVID-19, ωστόσο μια ενδεχόμενη μείωση των ναύλων στο μέλλον θα μπορούσε να οδηγήσει εκ νέου σε μειωμένη κερδοφορία των εταιρειών του κλάδου ή ακόμη και ζημίες, και ενδεχομένως να επηρεάσει αρνητικά ορισμένους από τους ναυλωτές του Ομίλου.

Επισημαίνεται ότι, στο παρελθόν, ορισμένοι από τους ναυλωτές του Ομίλου, λόγω σημαντικού περιορισμού των εσόδων τους είτε δεν έχουν εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα ναυλοσύμφωνά τους είτε έχουν ζητήσει τροποποιήσεις αυτών, γεγονός που επηρέασε αντιστοίχως τα έσοδα του Ομίλου.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2020, με την εκδήλωση της Πανδημίας COVID-19, ο δείκτης Containership Timecharter Index μειώθηκε κατά 33%, σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2019, στο επίπεδο των 41,26 πόντων. Τον Δεκέμβριο του 2020, ο εν λόγω δείκτης ανήλθε σε 90,75 πόντους, σημειώνοντας μία αύξηση 120% κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 2020, ως αποτέλεσμα των μέτρων περιορισμού και της συνεπακόλουθης αλλαγής της καταναλωτικήλιμένων λόγω επιβολής μέτρων κοινωνικής απόστασης και καραντίνας. Τα μέτρα που επιβλήθηκαν σε διάφορες χώρες παγκοσμίως και η αύξηση της ζήτησης για μεταφορά αγαθών είχαν ως αποτέλεσμα την ταχεία αύξηση των ναύλων. Ο δείκτης Containership Timecharter Index συνέχισε να σημειώνει ταχεία αύξηση το 2021, ανερχόμενος στους 251,34 πόντους τον Ιούλιο του 2021, που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ».

Ως προς τα πλοία μεταφοράς LNG, σημειώνεται ότι «οι τιμές ναύλων καθορίζονται, μεταξύ άλλων, και από τη ζήτηση για φυσικό αέριο, η οποία επηρεάζει με τη σειρά της τη ζήτηση για ναύλωση πλοίων μεταφοράς LNG, καθώς και από την προσφορά πλοίων μεταφοράς LNG που υπάρχουν στην αγορά. Κατά τη διάρκεια του 2020, με την εκδήλωση της πανδημίας Covid-19 η ζήτηση για υγροποιημένο φυσικό αέριο μειώθηκε σημαντικά με αποτέλεσμα τη μείωση της τιμής του LNG και συνακόλουθα τη μείωση της ζήτησης για πλοία μεταφοράς LNG. Κατά τη διάρκεια του 2021 η εικόνα αντιστράφηκε με τις τιμές του LNG να αυξάνονται σημαντικά και τη ζήτηση για πλοία μεταφοράς LNG να αυξηθεί οδηγώντας τις τιμές της ναυλαγοράς για πλοία μεταφοράς LNG να ξεπερνούν τις υψηλότερες ιστορικά τιμές.

Χαρακτηριστικά, ο ναύλος για χρονοναυλοσύμφωνο διάρκειας ενός έτους για ένα LNG πλοίο χωρητικότητας 174.000 CBM, σύμφωνα με την CRS4 , μειώθηκε στα 58.867 US$ dollars το τέταρτο τρίμηνο του 2020, σημειώνοντας πτώση 40% σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019, ενώ κατά τη διάρκεια του 2021 καταγράφηκε σημαντική αύξηση με τον εν λόγω ναύλο να ανέρχεται στα 123.000 US$ dollars στις αρχές του τρίτου τριμήνου του 2021. Η μείωση ωστόσο των τιμών του φυσικού αερίου και του LNG ή/και της ζήτησης για φυσικό αέριο στο μέλλον θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της κερδοφορίας των εταιριών παραγωγής και εμπορίας LNG και ενδεχομένως επηρεάσει αρνητικά τους ναυλωτές για πλοία LNG».

Επιπλέον, σημειώνεται ότι από το 2005 έως το πρώτο τρίμηνο του 2010, το μέγεθος του βιβλίου παραγγελιών για πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων κινήθηκε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Αν και το βιβλίο παραγγελιών περιορίστηκε σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, τον Ιούνιο του 2021 εξακολουθούσε να αντιπροσωπεύει το 17,8% του υπάρχοντος παγκόσμιου στόλου ενώ με τις παραδόσεις των υπό παραγγελία πλοίων αναμένεται να σημειωθεί σημαντική αύξηση του αριθμού των διαθέσιμων πλοίων τα επόμενα δύο με τρία χρόνια. Αντίστοιχα, το βιβλίο παραγγελιών για πλοία τύπου LNG αντιπροσώπευε το 22,5% του στόλου τον Ιούνιο του 20216. Η υπερπροσφορά νέων πλοίων τα επόμενα χρόνια ενδέχεται να περιορίσει την ικανότητα του Ομίλου να επιτυγχάνει επικερδείς επαναναυλώσεις των πλοίων του Ομίλου με ικανοποιητικούς όρους ή ακόμα και να οδηγήσει ορισμένα από τα πλοία του Ομίλου σε αδράνεια, εάν δεν καταστεί εφικτή η εκ νέου η ναύλωσή τους.

Η εταιρεία, από την 1 Ιανουαρίου 2021 έως την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είχε ολοκληρώσει τις παρακάτω επενδύσεις:

  • Αγορά τριών (3) πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χωρητικότητας 5.089 TEU το καθένα (M/V Seattle Express, M/V Long Beach Express και M/V Fos Express) με συνολικό αντίτιμο 40,5 εκατ. US$ dollars (13,5 εκατ. US$ dollars ανά πλοίο), κατασκευασμένα από τον όμιλο Hanjin Heavy Industries στη Νότιο Κορέα. Τα πλοία παραδόθηκαν την 25η Φεβρουαρίου 2021 και εν συνεχεία ξεκίνησαν χρονοναύλωση διάρκειας πέντε (5) ετών με ναυλώτρια την Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft. Το ημερήσιο μικτό έσοδο ναύλωσης αριθμεί 12.300 US$ dollars την ημέρα.
  • Αγορά τριών (3) πλοίων LNG χωρητικότητας 174.000 κ.μ. το καθένα (LNG/C Aristos I, LNG/C Aristidis I και LNG/C Aristarchos) με συνολικό αντίτιμο 599,5 εκατ. US$ dollars, κατασκευασμένα από τον όμιλο Hyundai Heavy Industries στη Νότιο Κορέα. Τα πλοία LNG/C Aristos I και LNG/C Aristarchos παραδόθηκαν στην Εγγυήτρια την 3 Σεπτεμβρίου 2021, ενώ το πλοίο LNG/C Aristidis I αναμένεται να παραδοθεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2021.

H εταιρεία, από την 1 Ιανουαρίου 2021 έως την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, είχε ολοκληρώσει αποεπένδυση ενός πλοίου ήτοι την πώληση του πλοίου CMA CGM Magdalena με συνολικό αντίτιμο 99,0 εκατ. US$ dollars, σε μη συνδεδεμένο πρόσωπο, μέσω σύναψης μνημονίου συμφωνίας στις 7 Απριλίου 2021, το οποίο παραδόθηκε στον αγοραστή τον Μάιο 2021.

H εταιρεία, από την 1 Ιουλίου 2021 έως την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, είχε υπό εκτέλεση αποεπενδύσεις, για τις οποίες τα διοικητικά της όργανα έχουν ήδη αναλάβει ισχυρές δεσμεύσεις, ως ακολούθως: • Πώληση του πλοίου M/V Adonis σε μη συνδεδεμένο πρόσωπο, μέσω σύναψης μνημονίου συμφωνίας στις 7 Απριλίου 2021 με συνολικό αντίτιμο 96.0 εκατ. US$ dollars. Η μεταβίβαση του πλοίου M/V Adonis αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου 2021.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.