Οικονομία | Ελλάδα
23-06-2021 | 07:55

Νέα αναβολή για τη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων στη ΒΑ Αττική (Γραμματικό)

Νέα αναβολή για τη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων στη ΒΑ Αττική (Γραμματικό)
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Για ακόμα μία φορά, λίγες μέρες μετά την πρόσφατη μετάθεση της ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών (για τις 28 Ιουνίου), ορόσημο που έτσι κι αλλιώς ήταν στον «αέρα» καθώς εκκρεμούσε απόφαση του ΣτΕ, ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής προχώρησε σε νέο χρονοδιάγραμμα για τον περίφημο διαγωνισμό για την μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων στο Γραμματικό. 

Όπως χαρακτηριστικά περιγράφεται στα πρακτικά και της πρόσφατης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ (χτες Τρίτη 22/06), η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τη σύναψη σύμβασης με τίτλο: «Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων στην ΟΕΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής» πηγαίνει για την Δευτέρα 27.07.2021 και η νέα ημερομηνία αποσφράγισης για την Παρασκευή 30.07.2021.

Όπως σημειώνεται στα πρακτικά της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, «στις 16 Ιουνίου 2021 εκδόθηκε το διατακτικό των υπ’ αριθμ. 122 και 123/2021 αποφάσεων της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ, δυνάμει των οποίων έγιναν δεκτές οι αιτήσεις αναστολής του ΕΔΣΝΑ. Όπως προκύπτει από το διατακτικό της πρώτης εξ αυτών η αίτηση αναστολής έγινε εν μέρει δεκτή και διατάχτηκε ασφαλιστικό μέτρο. Σαφή εικόνα για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει θα προβεί ο ΕΔΣΝΑ θα υπάρχει μετά την έκδοση του πλήρους κειμένου της απόφασης, η οποία έπεται της έκδοσης του διατακτικού. Για τον λόγο αυτό και επειδή δεν είναι σαφές πότε θα δημοσιευθεί το πλήρες κείμενο της υπ’ αριθμ. 123/2021 αποφάσεως της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας προτείνεται να χορηγηθεί εκ νέου παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών». 

Έτσι, η ημερομηνία υποβολής προσφορών από 28 Ιουνίου πηγαίνει για την Δευτέρα 27.07.2021 και η νέα ημερομηνία αποσφράγισης για την Παρασκευή 30.07.2021. Επειδή όμως δεν είναι βέβαιο πότε θα δημοσιευθεί η απόφαση, δεν αποκλείεται και νέα αναβολή.

Το έργο της κατασκευή της μονάδας απορριμμάτων στο Γραμματικό έχει συνολική αξία κοντά στα 95 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), μαζί με τα δικαιώματα προαίρεσης, αλλιώς πρόκειται για έργο 69,5 εκατ. ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων, συνολικής δυναμικότητας 60.000 τόνων υπολειμματικών σύμμεικτων απορριμμάτων ανά έτος. Περιλαμβάνει δε όλες τις αναγκαίες υποδομές. Επειδή είναι αναγκαία η προώθηση συστημάτων για την επεξεργασία οργανικών απόβλητων, με χωριστή συλλογή των οργανικών απόβλητων από μαζικά σημεία εστίασης ή και νοικοκυριά (οργανικά κουζίνας) καθώς και άλλων οργανικών απόβλητων (πράσινα κ.λπ.), εντός του ως άνω γηπέδου θα κατασκευαστεί και Μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένου Οργανικού Κλάσματος δυναμικότητας 20.000 τόνων ετησίως. Επίσης, η κατασκευή του έργου περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου για 6 μήνες. Τόπος εκτέλεσης είναι η θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Γραμματικού του Δήμου Μαραθώνα.

Τι προκύπτει (όπως και πρόσφατα έχει αναδείξει το insider) από τα πρακτικά η διαδικασία των τελευταίων μηνών με τις συνεχείς αναβολές;

Ο ΕΔΣΝΑ με τη με αρ. πρωτ. 1651/12.02.2021 Διακήρυξη δημοπράτησε διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό που αφορά στη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων στην ΟΕΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών αρχικά ορίστηκε η 29/03/2021 και ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 02/04/2021, και ώρα 10:00.

Κατά της διακήρυξης ασκήθηκαν ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. δύο προδικαστικές προσφυγές από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς. Με την υπ’ αριθ. Α42/2021 απόφαση της Α.Ε.Π.Π. έγινε δεκτό το αίτημα προσωρινής προστασίας που περιλαμβανόταν στην πρώτη προσφυγή και διατάχθηκε η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έως το πέρας της 27.4.2021.

Σε συμμόρφωση με την απόφαση αυτή ο ΕΔΣΝΑ όρισε νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 29.4.2021 και ώρα 20:00 και νέα ημερομηνία αποσφράγισης την 7.5.2021 και ώρα 11:00 πμ.

Αυθημερόν εκδόθηκε απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε), με την οποία χορηγήθηκαν διευκρινίσεις επί υποβληθέντων ερωτημάτων. Ακολούθως, χορηγήθηκαν νέες διευκρινίσεις επί υποβληθέντων ερωτημάτων ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων και ορίστηκε νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 14.6.2021 και ώρα 20:00 και νέα ημερομηνία αποσφράγισης η 18.6.2021 και ώρα 10:00 πμ.

Εν τω μεταξύ, όπως σημειώνεται στα πρακτικά, κοινοποιήθηκαν στον ΕΔΣΝΑ οι αποφάσεις της ΑΕΠΠ, δυνάμει των οποίων έγιναν δεκτές οι προδικαστικές προσφυγές και ακυρώθηκε η διακήρυξη. Κατά των αποφάσεων αυτών ο ΕΔΣΝΑ άσκησε αιτήσεις αναστολής και ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ζητώντας την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Στις 27.5.2021 εκδόθηκε προσωρινή διαταγή από την Πρόεδρο του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, δυνάμει της οποίας έγινε δεκτό σχετικό αίτημα του ΕΔΣΝΑ και το παρέχεται η δυνατότητα να χορηγήσει διευκρινίσεις επί υποβληθέντων ερωτημάτων. Με την υπ’ αριθ. 233/2021 απόφαση της Ε.Ε. χορηγήθηκαν διευκρινίσεις από την αναθέτουσα αρχή και συγκροτήθηκε Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.

Στις 7.6.2021 συζητήθηκαν οι αιτήσεις αναστολής του ΕΔΣΝΑ ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ωστόσο, ο ΕΔΣΝΑ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι πλησίαζε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και δεν ήταν βέβαιο αν θα έχει εκδοθεί απόφαση της Επιτροπής Αναστολών έως τις 14.6.2021, επεξεργάστηκε το ενδεχόμενο να χορηγηθεί εκ νέου παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Έτσι, πρότεινε να οριστεί ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η Δευτέρα 28.6.2021 και ως νέα ημερομηνία αποσφράγισης η Παρασκευή 2.7.2021. Για να φτάσουμε τελικά στη νέα παράταση.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.