Οικονομία | Ελλάδα
30-01-2021 | 10:09

Τι αλλάζει η Κομισιόν στα μέτρα στήριξης – Διευκολύνονται επιδοτήσεις, ρυθμίσεις οφειλών και επιδότηση μισθών

Δήμητρα Καδδά
Μοιράσου το
Τι αλλάζει η Κομισιόν στα μέτρα στήριξης – Διευκολύνονται επιδοτήσεις, ρυθμίσεις οφειλών και επιδότηση μισθών

Η Κομισιόν με τους νέους κανόνες κρατικών ενισχύσεων οι οποίοι - όπως έγραφε το insider.gr - επικαιροποιήθηκαν για 5η φορά, δίνει ακόμη περισσότερες νομικές δυνατότητες παροχής μέτρων στήριξης. Παρατείνοντας κατά έξι μήνες (έως το τέλος του έτους), την ισχύ τους, διπλασιάζοντας το χρηματικό περιθώριο για κίνητρα, αλλά και παρέχοντας το δικαίωμα λήψης  απόφασης έως το τέλος του 2022 για την μετατροπή των δανείων και των εγγυήσεων σε επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με το αναλυτικό κείμενο της απόφασης της Κομισιόν, το νέο προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων περιλαμβάνει και μία σειρά από άλλα εργαλεία: ακόμα και το θέμα της ρύθμισης φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων με στοχευμένο τρόπο και κατά τη διάρκεια της πανδημίας με αναβολή το πολύ έως το τέλος του 2022, αλλά και της επιδότησης μισθών.

Επίσης, οι κυβερνήσεις καλούνται σε «ομαδική» κοινοποίηση των μέτρων στα οποία θα κάνουν παρέμβαση. Καλούνται όμως και σε εκ των υστέρων απολογισμό για τα μέτρα που παρείχαν.

Το ζήτημα είναι - όπως επισημαίνουν αρμόδιες πήγες - πώς η Κομισιόν δίνει απλά τη δυνατότητα ενίσχυσης. Δηλαδή τις κάνει σύννομες με τους κοινοτικούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.

Γιατί δημοσιονομικά και ταμειακά τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει: οι αποφάσεις για μέτρα στήριξης που θα συνεχίσει να λαμβάνει η κυβέρνηση και τους επόμενους μήνες της πανδημίας αλλά και το διάστημα που θα ακολουθήσει κατά τη φάση ανάκαμψης, θα πρέπει - όπως επισημαίνουν οι ίδιες πήγες - να προσμετρούν τις αντοχές το κρατικών ταμείων, αλλά και την «επόμενη ημέρα» επιστροφής σε δημοσιονομικούς κανόνες που θα επιβάλλουν συγκράτηση του χρέους και δημοσιονομική προσαρμογή.

Στο θέμα αναφέρθηκε σήμερα και ο ΥΠΟΙΚ Χρήστος Σταικούρας. Μίλησε στον Ant1 για τις δυνατότητες που δίνει το νέο πλαίσιο ειδικά με την αύξηση του ορίου ενίσχυσης για όσους είχαν πιάσει «οροφή» αλλά και για το δημοσιονομικό ζήτημα. Η αλλαγή των μέτρων από δάνεια/εγγυήσεις σε επιδοτήσεις μπορεί να γίνει «ανάλογα με τις δημοσιονομικές δυνατότητες που έχει κάθε χώρα», είπε.

Το νέο πλαίσιο για οφειλές προς εφορίες - ταμεία

Στο αναλυτικό κείμενο της απόφασης της Κομισιόν για τις φορολογικές και τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις, αναφέρεται ότι επιτρέπονται «τα καθεστώτα ενισχύσεων που συνίστανται σε προσωρινή αναβολή της καταβολής φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τα οποία εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων ατόμων) που πλήττονται ιδιαίτερα από την έξαρση της νόσου COVID-19, για παράδειγμα σε συγκεκριμένους τομείς, περιφέρειες ή σε εταιρείες ορισμένου μεγέθους».

Το ίδιο ισχύει επίσης για τα μέτρα που προβλέπονται σε σχέση με τις φορολογικές υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις κοινωνικής ασφάλισης με σκοπό τη χαλάρωση των περιορισμών ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι δικαιούχοι, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, «της αναβολής των πληρωμών που οφείλονται σε δόσεις, της ευκολότερης πρόσβασης σε προγράμματα πληρωμής φορολογικών οφειλών και της χορήγησης περιόδων απαλλαγής από τόκους, της αναστολής της είσπραξης φορολογικών οφειλών και της ταχείας επιστροφής φόρων. Η ενίσχυση χορηγείται πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2021 και η καταληκτική ημερομηνία για την αναβολή δεν είναι μεταγενέστερη της 31ης Δεκεμβρίου 2022.

Τι αναφέρεται για τη στήριξη της απασχόλησης

Για τη στήριξη της απασχόλησης, η Κομισιόν αναφέρει πως «οι μεμονωμένες ενισχύσεις του καθεστώτος επιδότησης μισθού χορηγούνται το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, για εργαζομένους που διαφορετικά θα είχαν απολυθεί συνεπεία της αναστολής ή της μείωσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19 (ή για αυτοαπασχολούμενα άτομα των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει επηρεαστεί αρνητικά από την έξαρση της νόσου COVID-19), και υπό τον όρο ότι το επωφελούμενο προσωπικό παραμένει σε συνεχή απασχόληση για όλη την περίοδο για την οποία χορηγείται η ενίσχυση (ή υπό τον όρο ότι η σχετική επιχειρηματική δραστηριότητα του αυτοαπασχολούμενου διατηρείται για όλη την περίοδο για την οποία χορηγείται η ενίσχυση)».

Επίσης, ορίζεται πως η μηνιαία επιδότηση μισθού δεν υπερβαίνει το 80 % του μηνιαίου ακαθάριστου μισθού (συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) του επωφελούμενου προσωπικού (ή το 80 % του μέσου μηνιαίου ισοδύναμου του μισθού εισοδήματος των αυτοαπασχολούμενων ατόμων). Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να κοινοποιούν, ιδίως προς όφελος των χαμηλόμισθων κατηγοριών, εναλλακτικές μεθόδους υπολογισμού της έντασης της ενίσχυσης, όπως η χρήση του μέσου εθνικού μισθού, του κατώτατου μισθού ή του μηνιαίου ακαθάριστου μισθολογικού κόστους των οικείων εργαζομένων (ή του μηνιαίου ισοδύναμου του μισθού εισοδήματος των αυτοαπασχολούμενων ατόμων) πριν από την έξαρση της νόσου COVID-19, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται η αναλογικότητα της ενίσχυσης»

Οι γενικές αρχές – αλλαγές και σε υφιστάμενα μέτρα

Η Επιτροπή εξηγεί πως δίνει το δικαίωμα αλλαγής σε επιδότηση «προκειμένου να δοθεί κίνητρο ώστε να επιλέγονται αρχικά επιστρεπτέες μορφές ενίσχυσης». Δηλαδή εκ των υστέρων το κράτος να κρίνει αν πρέπει ή αν μπορεί να αλλάξει ένα μέτρο στήριξης. Η μετατροπή αυτή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Η απόφαση προβλέπει γενικά παράταση της εφαρμογής του Προσωρινού Πλαισίου ως το τέλος του 2021, από τον Ιούνιο του 2021 που είχε καθοριστεί με πρόσφατη τροποποίηση, πρόβλεψη της δυνατότητας μετατροπής των επιστρεπτέων μέτρων (Επιστρεπτέα Προκαταβολή, εγγυήσεις, δάνεια) σε άλλες μορφές ενίσχυσης υπό προϋποθέσεις, όπως επιχορηγήσεις (το δικαίωμα ισχύει έως το τέλος του 2022), διπλασιασμός των ορίων ενισχύσεων (στο βασικό τους κορμό από 800.000 ευρώ ανά επιχείρηση σε 1.600.000 ευρώ). 

Η Επιτροπή κάνει σαφές πως καλύπτονται και τα μέτρα που τώρα είναι σε ισχύ. Αναφέρει πως τα κράτη μέλη μπορούν «να εξετάσουν το ενδεχόμενο να τροποποιήσουν υφιστάμενα μέτρα ενίσχυσης που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή βάσει του προσωρινού πλαισίου, προκειμένου να παρατείνουν την περίοδο εφαρμογής τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο αύξησης του προϋπολογισμού των υφιστάμενων μέτρων ή εισαγωγής άλλων τροποποιήσεων για την ευθυγράμμιση των μέτρων αυτών με το προσωρινό πλαίσιο.

Τα κράτη μέλη που σχεδιάζουν να κάνουν αλλαγές καλούνται να κοινοποιήσουν κατάλογο όλων των υφιστάμενων μέτρων ενίσχυσης που σκοπεύουν να τροποποιήσουν, και να παράσχουν ταυτόχρονα μία σειρά από απαραίτητες πληροφορίες.

Η Επιτροπή δηλώνει πως θα εκτιμήσει πριν από τις 31 Δεκεμβρίου εάν το προσωρινό πλαίσιο πρέπει να παραταθεί περαιτέρω και/ή να προσαρμοστεί. Εξηγεί πως αυξάνει τα ανώτατα όρια ενίσχυσης καθώς σε πολλά κράτη έχουν εξαντληθεί ή πρόκειται να εξαντληθούν σε σχέση με κάποιες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ορισμένους τομείς ή φαίνεται ότι δεν επαρκούν.

Η Επιτροπή απαιτεί επίσης να μην υπάρχει υπεραντιστάθμιση. Εξηγεί πως μόνο η ζημία που προκαλείται άμεσα από τα περιοριστικά μέτρα μπορεί να αποκατασταθεί και η ζημία αυτή πρέπει να υπόκειται σε αυστηρή ποσοτικοποίηση. Πρέπει «να αποδεικνύεται ότι η ενίσχυση αντισταθμίζει μόνο τη ζημία που προκλήθηκε άμεσα από το μέτρο, έως το επίπεδο των κερδών που θα μπορούσε εύλογα να είχε αποκομίσει ο δικαιούχος ελλείψει του μέτρου, για το μέρος της δραστηριότητάς του που περιορίστηκε».
Επίσης επιτρέπει την παροχή δημόσιων εγγυήσεων για δάνεια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και ποσό δανείου «για να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε ρευστότητα για τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν αιφνίδια έλλειψη». Καλύπτει εγγυήσεις για ορισμένα προϊόντα πρακτόρευσης (φάκτορινγκ).

Το μέτρο των παγίων δαπανών

Για το εργαλείο της κάλυψης παγίων δαπανών που ορίζει την στήριξη ζημιογώνων εταιρειών με πτώση τζίρου τουλάχιστο 30% (τη διάταξη έχει φέρει στη Βουλή η κυβέρνηση με βάση την προηγούμενη 4η τροποποίηση), ορίζεται πως η ενίσχυση χορηγείται το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και καλύπτει μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο μεταξύ 1ης Μαρτίου 2020 και 31ης Δεκεμβρίου 2021. Η συνολική ενίσχυση δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση (από 3 εκατ προηγουμένως).

Η ενίσχυση μπορεί να χορηγείται με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών πλεονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων πληρωμών ή με άλλες μορφές όπως επιστρεπτέες προκαταβολές, εγγυήσεις, δάνεια και ίδια κεφάλαια.

Διαβάστε επίσης:
https://www.insider.gr/eidiseis/oikonomia/154910/ta-dora-tis-komision-gia-nea-metra-stirixis-enishyontai-epistreptea
https://www.insider.gr/eidiseis/oikonomia/152813/pos-tha-leitoyrgei-neo-metro-stirixis-gia-etaireies-me-ptosi-tziroy-30
https://www.insider.gr/eidiseis/oikonomia/154987/staikoyras-miso-dis-tha-stoihisoyn-oi-hthesines-apofaseis-gia
 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.