Κατατέθηκε πριν λίγο στη Βουλή με τη μορφή του κατεπείγοντος, η νομοθετική ρύθμιση για την υποχρεωτική τηλεργασία του 40% των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να αποσυμφορηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς λόγω κορονοϊού.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Βουλής, η τροπολογία αναμένεται να ψηφιστεί αύριο Τρίτη και ακολούθως θα δημοσιευτεί σε ΦΕΚ, ώστε να τεθεί και επίσημα σε ισχύ.

Όπως ορίζεται στην ρύθμιση, ο εργοδότης υποχρεούται να εφαρμόσει το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας σε ποσοστό 40% από του συνόλου των εργαζομένων του που μπορούν να εργαστούν με το σύστημα αυτό.

Επίσης υποχρεούται να προαναγγείλει το προσωπικό που θα απασχοληθεί εξ αποστάσεως, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας το σχετικό έντυπο στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Η διαδικασία ορίζει ότι μόλις η ρύθμιση πάρει ΦΕΚ, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν εντός 24ωρου το «ΕΝΤΥΠΟ 4.1 ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 2 ΤΗΣ ΠΝΠ (Α΄ 55/11.03.20)» στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του υπουργείου Εργασίας 

Τυχόν παράβαση της υποχρέωσης αυτής επιφέρει πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ, που επιβάλλεται κατόπιν ελέγχου από το ΣΕΠΕ.

Η υποχρεωτική τηλεργασία εντάσσεται στα έκτακτα και προσωρινά μέτρα που μπαίνουν σε εφαρμογή έως τις 4 Οκτωβρίου ειδικά στην Αττική, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εξάπλωσης του κορονοιού. 

 

Κλιμακωτό ωράριο

Σύμφωνα με την ρύθμιση του υπουργείου Εργασίας, θα εφαρμοστεί προσέλευση και αποχώρηση από την εργασία σε 4 κύματα στον ιδιωτικό τομέα.

Πιο συγκεκριμένα, το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων προσαρμόζεται υποχρεωτικά κατά την έναρξη και λήξη, ώστε οι εργαζόμενοι να προσέρχονται και να αποχωρούν σε βάρδιες ανά μισή ώρα και εντός 2ώρου.

Για παράδειγμα κι εφόσον σε μια επιχείρηση το 8ωρο ξεκινά στις 08:00 το πρωί και τελειώνει τις 16:00 το απόγευμα, οι εργαζόμενοι θα πρέπει προσέρχονται και να αποχωρούν από τη δουλειά ανά κύματα ως εξής:

  • Το ¼ στις 08:00 π.μ. και να αποχωρεί στις 16:00 μ.μ.
  • Το ¼ στις 08:30π.μ. και να αποχωρεί στις 16:30 μ.μ.
  • Το ¼ στις 09:00 π.μ. και να αποχωρεί  στις 17:00 μ.μ.
  • Το υπόλοιπο ¼ στις 09:30 π.μ. και να αποχωρεί στις 17:30 μ.μ.

Για το χρονικό διάστημα εφαρμογής του μέτρου, αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων.

Σε κάθε περίπτωση συνεχίζουν να ισχύουν οι προστατευτικές διατάξεις του ΠΔ 88/99, καθώς και η υποχρέωση του εργοδότη για  προαναγγελία της υπερεργασίας και της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης πριν την πραγματοποίησή τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

 

Αναλυτικά η διάταξη


Έκτακτα προσωρινά μέτρα ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας

Για επιτακτικούς λογούς προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19, τίθενται οι εξής κανόνες ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας:

α) Σε εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα εφαρμόζεται υποχρεωτικά σύστημα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό 40% επί του συνολικού αριθμού αυτών των εργαζομένων. Για την ορθή τήρηση του παρόντος οι επιχειρήσεις – εργοδότες οφείλουν εντός εικοσιτετραώρου από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να προαναγγείλουν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την εξ αποστάσεως εργασία του 40% των εργαζομένων τους, για τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό και για το σύνολο του οριζόμενου χρονικού διαστήματος στο παρόν, συμπληρώνοντας το Έντυπο 4.1 «ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76). Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000)  ευρώ στην επιχείρηση – εργοδότη, κατόπιν σχετικού ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

β) Το ωράριο εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα υποχρεωτικά προσαρμόζεται κατά την έναρξη και λήξη του με τρόπο ώστε ανά μισή ώρα και εντός διώρου να προσέρχονται και να αποχωρούν οι εργαζόμενοι σε σχέση με την έναρξη και τη λήξη αντίστοιχα του ωραρίου τους. Για το χρονικό διάστημα εφαρμογής του παρόντος αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων. Σε κάθε περίπτωση συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις του ΠΔ 88/1999 (Α΄ 94), καθώς και η υποχρέωση του εργοδότη για προαναγγελία του χρόνου υπερεργασίας και νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης πριν την πραγματοποίησή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η ως άνω προσαρμογή του ωραρίου των εργαζομένων δεν μεταβάλλει το είδος της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων αυτών.

γ) Το παρόν ισχύει, εντός της Περιφέρειας Αττικής, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως τις 4 Οκτωβρίου 2020. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας είναι δυνατόν: α)  η ισχύς του παρόντος να παραταθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή και να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της Επικράτειας,  γ) να διαφοροποιηθεί το ποσοστό της περ. α) και γ) να καθορισθούν άλλα ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή του παρόντος.

 

Σχετικά άρθρα