ΤΑΙΠΕΔ: «Βάζει μπρος» το project ωρίμανσης/αξιοποίησης ακινήτων κτήματος Τατοΐου – Οι σύμβουλοι και οι χρήσεις

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Viber Whatsapp Μοιράσου το
ΤΑΙΠΕΔ: «Βάζει μπρος» το project ωρίμανσης/αξιοποίησης ακινήτων κτήματος Τατοΐου – Οι σύμβουλοι και οι χρήσεις
Αφορά στην αξιοποίηση 24 κτιρίων του ιστορικού πυρήνα του κτήματος το εμβαδόν των οποίων κυμαίνεται περίπου από 30 τ.μ. έως 930 τ.μ., με προτεινόμενες χρήσεις π.χ. τη δημιουργία ξενώνων, εστιατορίων, θερμοκηπίου, οινοποιείου, ελαιουργείου, κέντρου ιππασίας κ.λπ. Αναζητάει τεχνικό και χρηματοοικονομικό σύμβουλο.

Τη διαδικασία της ωρίμανσης των ακινήτων εντός του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου, που έχει περιέλθει στο Ελληνικό Δημόσιο, με στόχο την περαιτέρω αξιοποίησή τους, «βάζει μπρος» το ΤΑΙΠΕΔ. Το Ταμείο μέσω της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας έχει οριστεί φορέας ωρίμανσης και διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας για τους χώρους εστίασης και φιλοξενίας εντός του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου. Στο πλαίσιο αυτό, το ΤΑΙΠΕΔ επιδιώκει να προσλάβει εξειδικευμένο και έμπειρο Τεχνικό αλλά και Χρηματοοικονομικό Σύμβουλο για την υποστήριξη του Ταμείου στη διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών και διαδικασιών που κρίνονται αναγκαίες στο πλαίσιο της ωρίμανσης των ακινήτων για την περαιτέρω αξιοποίησή τους.

Σύμφωνα με τις σχετικές προκηρύξεις, το έργο αφορά στην αξιοποίηση του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου και συγκεκριμένα τους χώρους φιλοξενίας και εστίασης εντός του ιστορικού τόπου του κτήματος. Σημειώνεται ότι το κτήμα Τατοΐου, συνολικής επιφάνειας 42.000 στρεμμάτων αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και εντός του κτήματος, περιλαμβάνεται ιστορικός πυρήνας, έκτασης 1.600 στρεμμάτων και καλλιέργειες έκτασης περίπου 1.200 στρεμμάτων. Τα κτίρια εντός του ιστορικού πυρήνα του κτήματος Τατοΐου έχουν χαρακτηρισθεί μνημεία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4858/2021. To έργο αφορά στην αξιοποίηση 24 κτιρίων του ιστορικού πυρήνα του κτήματος το εμβαδόν των οποίων κυμαίνεται περίπου από 30 τ.μ. έως 930 τ.μ., με προτεινόμενες χρήσεις γης (ενδεικτικά) τη δημιουργία ξενώνων, εστιατορίων, θερμοκηπίου, οινοποιείου, ελαιουργείου, κέντρου ιππασίας κ.λπ. Επισημαίνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η έγκριση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4447/2016.

Όπως αναφέρεται, η υλοποίηση του έργου αποσκοπεί στην ανάδειξη του κτήματος ως σημαντικού προορισμού, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, μέσω φιλικών προς το περιβάλλον υποδομών και δραστηριοτήτων εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη βιωσιμότητά του. Με σεβασμό στο υφιστάμενο περιβαλλοντικό υπόβαθρο, την ταυτότητα του ακινήτου και το πολεοδομικό καθεστώς αξιοποιώντας τα σύγχρονα πολεοδομικά εργαλεία.

Ο τεχνικός σύμβουλος

Οι υπηρεσίες που θα ανατεθούν μέσω της Διαγωνιστικής Διαδικασίας περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα:

α) τη μελέτη και επισκόπηση όλων των διαθέσιμων ιστορικών στοιχείων και εκθέσεων, μελετών και τυχόν άλλων εγγράφων και παραδοτέων ή σχετικών αναλύσεων που έχουν ήδη εκπονηθεί αναφορικά με τα ακίνητα, β) τον έλεγχο των γεωμετρικών στοιχείων των ακινήτων στο Κτηματολόγιο και την παροχή γνώμης/εισήγησης στην περίπτωση που απαιτούνται ενέργειες διόρθωσης, καθώς και τη διεκπεραίωση αυτών. γ) τον έλεγχο πολεοδομικής νομιμότητας των υφιστάμενων κτιρίων και τις τυχόν αναγκαίες ενέργειες για τη δυνατότητα αξιοποίησης αυτών, γ) τον έλεγχο του χαρακτήρα των ακινήτων που τους έχει αποδοθεί από τους δασικούς χάρτες με την ταυτόχρονη εκτέλεση τυχόν απαιτούμενων ενεργειών, δ) τη σύνταξη έκθεσης τεχνικού ελέγχου (technical due diligence report) επί των ακινήτων, ο οποίος θα περιλαμβάνει εκτός άλλων την αναλυτική καταγραφή των βασικών μελετών, διαγραμμάτων, τυχόν αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων από αρμόδιους φορείς ή τυχόν αναθεώρησης υφιστάμενων που σχετίζονται και απαιτούνται για την ωρίμανση των ακινήτων, με ταυτόχρονη αναφορά των σχετικών μερών και αρμόδιων αρχών που είναι σε θέση να τις εξασφαλίσουν, καθώς και εκπόνηση των απαραίτητων ενεργειών ωρίμανσης, ε) προσδιορισμός, ανάλυση και εκτίμηση όλων των επιμέρους τεχνικών κινδύνων που σχετίζονται με τα ακίνητα, τη μελέτη και κατασκευή αυτών, καθώς και υποβολή προτάσεων αποτελεσματικής διαχείρισης, στ) συμβολή στη σύνταξη επίκαιρης μελέτης βιωσιμότητας που θα εκπονηθεί από χρηματοοικονομικό σύμβουλο ως προς τα τεχνικά στοιχεία, ζ) την πρόταση κατάλληλης στρατηγικής διαγωνισμού και τεχνικών απαιτήσεων για την αξιοποίηση των ακινήτων με βάση το ισχύον ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό, ρυθμιστικό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, η) υποστήριξη στην ωρίμανση και διενέργεια των προσκλήσεων υποβολής προσφορών με τα παραρτήματα αυτών για την ανάδειξη αναδόχου/ων, σύνταξη τευχών δημοπράτησης και πλήρη υποστήριξη του Ταμείου κατά τη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, θ) υποστήριξη του ΤΑΙΠΕΔ και των πάσης φύσεως επιτροπών ή/και συμμετοχή σε επιτροπές (εφόσον απαιτηθεί) που θα συγκροτηθούν κατά τις διαδικασίες ανάθεσης μέχρι και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, και τη ι) σύνταξη απαντήσεων επί των ερωτημάτων - παρατηρήσεων – σχολίων των διαγωνιζόμενων σε όλα τα στάδια δημοπράτησης.

Ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος

Οι υπηρεσίες που θα ανατεθούν μέσω της Διαγωνιστικής Διαδικασίας περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα:

(α) Μελέτη και επισκόπηση όλων των διαθέσιμων ιστορικών στοιχείων και εκθέσεων, μελετών και τυχόν άλλων εγγράφων και παραδοτέων ή σχετικών αναλύσεων που έχουν ήδη εκπονηθεί αναφορικά με τα ακίνητα. (β) Επισκόπηση πολεοδομικού και χωροταξικού πλαισίου (επιτρεπόμενες χρήσεις, ισχύουσες προβλέψεις χωροταξικού σχεδιασμού κ.λπ). (γ) Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ακινήτων που κατ’ ελάχιστον θα περιλαμβάνει τον αναλυτικό προσδιορισμό των δυνατών και αδύνατων σημείων, των ευκαιριών και των απειλών (σύνταξη ανάλυσης SWOT). (δ) Προκαταρκτική διερεύνηση για το επενδυτικό ενδιαφέρον της εγχώριας και διεθνούς αγοράς ως προς την μορφή των επιθυμητών επενδύσεων (market sounding) σχετικά με την αξιοποίηση των ακινήτων, λαμβάνοντας υπόψιν τις καθορισμένες χρήσεις του ΕΠΣ. (ε) Σύνταξη επίκαιρης μελέτης βιωσιμότητας για την αξιοποίηση του π. βασιλικού κτήματος Τατοΐου και συγκεκριμένα τους χώρους φιλοξενίας και εστίασης εντός του ιστορικού τόπου του κτήματος, με βάση τα υφιστάμενα πραγματικά, οικονομικά και νομικά δεδομένα για την αξιοποίηση των ακινήτων του. Πρόταση βέλτιστων χρήσεων ή/και ενδεχομένως εναλλακτικών σεναρίων αξιοποίησης των ακινήτων, χρηματοοικονομική ανάλυση αυτών, αξιολόγηση χρηματοοικονομικών δεικτών, πρόταση βέλτιστων όρων του τρόπου αξιοποίησης των ακινήτων κ.λπ. (στ) Διερεύνηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος (premarketing) και παρουσίαση του βέλτιστου τρόπου προώθησης των ακινήτων στην αγορά (marketing policy) με άμεσο σκοπό την προσέλκυση ισχυρά ενδιαφερόμενων επενδυτών. (ζ) Προετοιμασία κατάλληλου υλικού προώθησης των ακινήτων. (η) Υποστήριξη στην ωρίμανση και διενέργεια των προσκλήσεων υποβολής προσφορών με τα παραρτήματα αυτών για την ανάδειξη αναδόχου/ων, σύνταξη τευχών δημοπράτησης και πλήρη υποστήριξη του Ταμείου κατά τη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας. (θ) Υποστήριξη του ΤΑΙΠΕΔ και των πάσης φύσεως επιτροπών ή/και συμμετοχή σε επιτροπές (εφόσον απαιτηθεί) που θα συγκροτηθούν κατά τις διαδικασίες ανάθεσης μέχρι και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. (ι) Σύνταξη απαντήσεων επί των ερωτημάτων - παρατηρήσεων – σχολίων των διαγωνιζόμενων σε όλα τα στάδια δημοπράτησης.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Κέκροψ - Ακίνητα: Αναμονή 3ετίας για αποζημιώσεις στο Π. Ψυχικό, «βλέπει» ευκαιρίες στο Λαύριο

gazzetta
gazzetta reader insider insider