Alpha Bank: Κέρδη μ.φ. 398 εκατ. ευρώ το 2022 – Στο 7,8% ο δείκτης NPE – Προς επικαιροποίηση στόχων

Μοιράσου το
Alpha Bank: Κέρδη μ.φ. 398 εκατ. ευρώ το 2022 – Στο 7,8% ο δείκτης NPE – Προς επικαιροποίηση στόχων
Πριν το καλοκαίρι η Διοίκηση θα παρουσιάσει επικαιροποιημένο πλάνο και τους νέους στόχους της Τράπεζας. Η επικαιροποιημένη στρατηγική θα επιφέρει αύξηση της τάξεως του 25% στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη, και, σε συνδυασμό με τη διατήρηση της κεφαλαιακής βάσης της Τράπεζας σε επίπεδα σταθερά υψηλότερα από τις κανονιστικές απαιτήσεις, θα ανοίξει το δρόμο για την επανέναρξη της καταβολής μερίσματος στους μετόχους.

Έτος μετασχηματισμού και σημαντικών επιτευγμάτων ήταν το 2022 για την Alpha Bank, η οποία κατέγραψε σημαντική πρόοδο στην επίτευξη των στόχων του στρατηγικού της σχεδίου και κέρδη μετά από φόρους 398 εκατ. ευρώ (προσαρμοσμένα 429 εκατ. ευρώ), εκ των οποίων 62,6 εκατ. ευρώ στο δ΄ τρίμηνο (προσαρμοσμένα 105 εκατ. ευρώ). Η επίδοση της κερδοφορίας για το σύνολο της χρήσης μεταφράζεται σε Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων ύψους 7%, από 4% το 2021.

«Προχωρώντας πλέον δυναμικά στο 2023, υλοποιούμε με αποφασιστικότητα και ταχύτητα το σύνολο του επιχειρησιακού μας σχεδίου, ενώ πριν το καλοκαίρι, θα παρουσιάσουμε το επικαιροποιημένο πλάνο και τους νέους στόχους της Τράπεζας. Προτεραιότητά μας είναι η επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και η δημιουργία αξίας, μέσω του έγκαιρου εντοπισμού των πλέον κερδοφόρων πεδίων δραστηριοποίησης και της αντίστοιχης κατανομής των κεφαλαίων μας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, η επικαιροποιημένη στρατηγική θα επιφέρει αύξηση της τάξεως του 25% στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη, και, σε συνδυασμό με τη διατήρηση της κεφαλαιακής μας βάση σε επίπεδα σταθερά υψηλότερα από τις κανονιστικές απαιτήσεις, θα ανοίξει το δρόμο για την επανέναρξη της καταβολής μερίσματος στους Μετόχους μας», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης.

Η Διοίκηση της Alpha Bank εκτιμά ότι η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ θα επιβραδυνθεί στο 1,8% το 2023 από 5,9% το 2022. Όπως αναφέρει, παρά τις προκλήσεις σε μακροοικονομικό επίπεδο συνεχίζεται απρόσκοπτα η επίτευξη των στόχων του επιχειρηματικού της σχεδίου, με αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων (+10% στην Ελλάδα και +9% στις διεθνείς δραστηριότητες σε ετήσια βάση), επιτάχυνση της αύξησης του Καθαρού Εσόδου Τόκων επωφελούμενη από τα υψηλότερα επιτόκια, διαφοροποίηση των πηγών εσόδων μέσω της ενίσχυσης των προμηθειών, περαιτέρω εξοικονόμηση κόστους παρά τις πληθωριστικές πιέσεις, βελτίωση της ποιότητας του Δανειακού χαρτοφυλακίου, οργανική δημιουργία κεφαλαίων καθώς και περαιτέρω πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων αναφορικά με την ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL).
Το 2023, το επιχειρηματικό σχέδιο της Alpha Bank βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι επιχειρησιακοί στόχοι επικεντρώνονται πλέον στην ανάπτυξη και στη δημιουργία αξίας μέσω τις παροχής χρηματοδότησης σε επιχειρηματικές δραστηριότητες με κριτήριο την απόδοση κεφαλαίου σταθμισμένη για τον κίνδυνο, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για καταβολή μερισμάτων.

Στα επιτεύγματα της Alpha Bank το 2022 καταγράφεται η ολοκλήρωση των δράσεων απομόχλευσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που είχε ως αποτέλεσμα την επίτευξη μονοψήφιου Δείκτη ΜΕΑ για την Alpha Bank στο 7,8% και την ισχυρή οργανική κερδοφορία. Η προσπάθεια αυτή συνδυάστηκε με την επιστροφή σε τροχιά κερδοφόρου ανάπτυξης για όλες τις επιχειρηματικές μονάδες και την επιτάχυνση του Προγράμματος Μετασχηματισμού που επικεντρώθηκε στην ψηφιοποίηση της Τράπεζας και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών.

Κατά τη διάρκεια του 2022, η Alpha Bank ανέκτησε την πρωταγωνιστική της θέση στη χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, αυξάνοντας το χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων κατά 10% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα καθαρής πιστωτικής επέκτασης ύψους €2,4 δισ. προς τις επιχειρήσεις.

Παράλληλα, η Τράπεζα οικοδόμησε μία μακροχρόνια στρατηγική συνεργασία στον τομέα αποδοχής πληρωμών και εκκαθάρισης συναλλαγών (merchant acquiring) με τη Nexi, τον κορυφαίο ευρωπαϊκό Όμιλο στον κλάδο των πληρωμών, ενώ υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία για το Project Skyline, τη μεγαλύτερη συναλλαγή χαρτοφυλακίου ακινήτων στην Ελλάδα.

Στις επιτυχείς δράσεις της Alpha Bank το 2022 καταγράφεται επίσης η άντληση κεφαλαίων ύψους €850 εκατ., μέσα από δύο εκδόσεις ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred bonds). Σημειώνεται ότι τον Φεβρουάριο 2023 η Τράπεζα ολοκλήρωσε την πρώτη της συναλλαγή Additional Tier 1 ύψους €400 εκατ., ενισχύοντας περαιτέρω τους κεφαλαιακούς της δείκτες.

Κύριες εξελίξεις 2022

 1. Το χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων αυξήθηκε κατά 10% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα καθαρής πιστωτικής επέκτασης ύψους €2,4 δισ. προς Επιχειρήσεις, ξεπερνώντας τον στόχο ύψους €2,2 δισ. που είχε τεθεί για το 2022. Σε τριμηνιαία βάση, το χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων σημείωσε αύξηση κατά €0,2 δισ., λόγω της επίπτωσης συναλλαγματικών διαφορών και αποπληρωμών.
 2. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά €3,3 δισ. ή 7% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €50,2 δισ. Το δ’ τρίμηνο, οι καταθέσεις του Ομίλου παρέμειναν αμετάβλητες, καθώς οι εισροές καταθέσεων από νοικοκυριά αντιστάθμισαν τις εκροές από Επιχειρήσεις. Οι προθεσμιακές καταθέσεις αυξήθηκαν σε 14% του συνόλου των καταθέσεων (+1 ποσοστιαία μονάδα). Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις ανήλθε σε 77%.
 3. Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου ανήλθε σε 7,8% έναντι 13,1% το προηγούμενο έτος, μειωμένος κατά 20 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η μείωση κατά €0,4 δισ. το 2022 σε οργανικό επίπεδο, αντικατοπτρίζει την ανθεκτική επίδοση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου και τη μείωση της περιμέτρου ΜΕΑ, ως αποτέλεσμα της τακτικής εξυπηρέτησής τους (curings). Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα του Ομίλου ανήλθαν σε €3,1 δισ. εκ των οποίων ποσοστό 78% αφορά σε ΜΕΑ Ιδιωτών με εξασφαλίσεις. Ο Δείκτης Κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ανήλθε σε 41%.
 4. Η έκδοση Τίτλων AT1 ύψους €400 εκατ. τον Φεβρουάριο 2023 βελτιστοποιεί την κεφαλαιακή δομή της Τράπεζας, ενώ παράλληλα ενισχύει περαιτέρω τους Συνολικούς Κεφαλαιακούς Δείκτες κατά περίπου 120 μονάδες βάσης. Ο δείκτης Ελαχίστων Απαιτήσεων Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL) διαμορφώνεται σε 20,8% συνυπολογιζόμενης της έκδοσης.
 5. Ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1, με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ (FL CET1), ανήλθε σε 12,5%, ενισχυμένος κατά 120 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο έτος και 40 μονάδες βάσης σε σχέση με το γ’ τρίμηνο. Οι Κεφαλαιακοί Δείκτες αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω το 2023 κατά 60 μονάδες βάσης, επωφελούμενοι από τις προγραμματισμένες συνθετικές τιτλοποιήσεις.
 6. Ο Δείκτης Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) διαμορφώθηκε σε 7%. Οι επιδόσεις σε λειτουργικό επίπεδο αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω την κερδοφορία σε περίπου 9% το 2023

Επισκόπηση Αποτελεσμάτων

 • Τα Κέρδη μετά από Φόρους στο δ΄ τρίμηνο ανήλθαν σε €62,6 εκατ.
  Τα Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους οποία ανήλθαν σε €105 εκατ. είναι τα Καθαρά κέρδη / (ζημιές) μετά το φόρο εισοδήματος ύψους €62,6 εκατ. μη συμπεριλαμβανομένων: α) των μη επαναλαμβανόμενων λειτουργικών εξόδων ύψους €16 εκατ., β) της επίπτωσης των συναλλαγών ΜΕΑ €36 εκατ. γ) των εσόδων από διακοπείσες δραστηριότητες και άλλες συναλλαγές ύψους €5 εκατ. και δ) των φόρων σχετιζόμενων με τα παραπάνω, ύψους €5 εκατ.
 • Το 2022, το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε €1,3 δισ., μειωμένο κατά 3,8% σε ετήσια βάση, λόγω της μείωσης της περιμέτρου των ΜΕΑ ως αποτέλεσμα των συναλλαγών που έλαβαν χώρα το 2021. Το Καθαρό Έσοδο Τόκων αυξήθηκε κατά 17,4% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε €398,1 εκατ., ως αποτέλεσμα της αύξησης των επιτοκίων καθώς και των ενισχυμένων εσόδων χρεογράφων, τα οποία αντιστάθμισαν το κόστος έκδοσης ομολόγων (MREL) και το υψηλότερο κόστος των καταθέσεων. Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο ανήλθε σε 1,7% για το 2022 και σε 2% για το δ’ τρίμηνο 2022.
 • Σε ετήσια βάση, τα Καθαρά έσοδα από προμήθειες παρέμειναν σταθερά, ενώ λαμβανομένης υπόψη της απόσχισης του τομέα αποδοχής συναλλαγών καρτών και λοιπών εκτάκτων εσόδων, σημείωσαν αύξηση 9,1%. Σε τριμηνιαία βάση, τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες ανήλθαν σε €97,9 εκατ., αυξημένα κατά 5,4%, ως αποτέλεσμα της αύξησης των προμηθειών χορηγήσεων καθώς και της θετικής συνεισφοράς των εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου.
 • Τα Λειτουργικά Έσοδα σημείωσαν αύξηση 2,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ως αποτέλεσμα των υψηλότερων κερδών χρηματοοικονομικών πράξεων ενώ σε τριμηνιαία βάση μειώθηκαν κατά 6,1% και διαμορφώθηκαν σε €512,9 εκατ. λόγω χαμηλότερων κερδών χρηματοοικονομικών πράξεων και λοιπών εσόδων.
 • Παρά τις πληθωριστικές πιέσεις, τα Επαναλαμβανόμενα Έξοδα σημείωσαν μείωση κατά 3% σε ετήσια βάση. Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 11,2% το δ’ τρίμηνο, ως αποτέλεσμα των υψηλότερων εξόδων προβολής και διαφήμισης, της αύξησης των επενδύσεων σε υποδομές πληροφορικής και των αμοιβών τρίτων.
 • Το Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου διαμορφώθηκε σε 76 μονάδες βάσης το 2022 και 93 μονάδες βάσης το δ’ τρίμηνο, λαμβανομένων υπόψη των ζημιών απομείωσης ύψους €74 εκατ. καθώς και των εξόδων διαχείρισης καθυστερήσεων €16 εκατ., ως αποτέλεσμα προσαρμογών της Διοίκησης (Management overlays) λόγω της τρέχουσας αβεβαιότητας σε μακροοικονομικό επίπεδο.

Προοπτικές

Η Διοίκηση της Alpha Bank εκτιμά ότι η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ θα επιβραδυνθεί στο 1,8% το 2023 από 5,9% το 2022.

Όπως αναφέρει, παρά τις προκλήσεις σε μακροοικονομικό επίπεδο συνεχίζεται απρόσκοπτα η επίτευξη των στόχων του επιχειρηματικού της σχεδίου, με αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων (+10% στην Ελλάδα και +9% στις διεθνείς δραστηριότητες σε ετήσια βάση), επιτάχυνση της αύξησης του Καθαρού Εσόδου Τόκων επωφελούμενη από τα υψηλότερα επιτόκια, διαφοροποίηση των πηγών εσόδων μέσω της ενίσχυσης των προμηθειών, περαιτέρω εξοικονόμηση κόστους παρά τις πληθωριστικές πιέσεις, βελτίωση της ποιότητας του Δανειακού χαρτοφυλακίου, οργανική δημιουργία κεφαλαίων καθώς και περαιτέρω πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων αναφορικά με την ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL).

Το 2023, το επιχειρηματικό σχέδιο της Alpha Bank βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη: Οι επιχειρησιακοί στόχοι επικεντρώνονται πλέον στην ανάπτυξη και στη δημιουργία αξίας μέσω της παροχής χρηματοδότησης σε επιχειρηματικές δραστηριότητες με κριτήριο την απόδοση κεφαλαίου σταθμισμένη για τον κίνδυνο, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για καταβολή μερισμάτων.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Εθνική Τράπεζα: Καθαρά κέρδη 1,07 δισ. ευρώ το 2022 - Στο 5,1% ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων

Τράπεζες: Τα μερίσματα είναι ακόμη εδώ – Δεν είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα - Πρόσωπο εμπιστοσύνης στην Intrakat - Η εγγύηση των καταθέσεων

Π. Μυλωνάς: Μέρισμα 20% - 25% των κερδών υπό την αίρεση του SSM – Πιθανό ενδεχόμενο η εξαγορά ποσοστού της ΕΤΕ από το ΤΧΣ

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider