Οικονομία | Ελλάδα
30-12-2021 | 16:23

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών: Ποιες είναι οι μεταρρυθμίσεις – «ορόσημα» του 2022

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών: Ποιες είναι οι μεταρρυθμίσεις – «ορόσημα» του 2022
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Ψηλά στην ατζέντα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για το 2022 βρίσκεται η προώθηση μεταρρυθμίσεων και σχεδίων που «φιλοδοξούν» να φέρουν λύσεις σε μια σειρά από θεσμικά, και όχι μόνο, ζητήματα αλλά και να βελτιώσουν τη λειτουργία των δομών του υπουργείου, των πολιτών, των επιχειρήσεων αλλά και των χρηστών των οδικών αξόνων.

Μεταρρυθμίσεις, παρεμβάσεις και σχεδιασμοί σε μια μεγάλη «γκάμα» τομέων, όπως, μεταξύ άλλων, η Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης για τη Διοίκηση Έργων και Πόρων, η απλοποίηση των διαδικασιών, η Οδική Ασφάλεια, η ίδρυση του Ηλεκτρονικού Συστήματος Προσδιορισμού Κόστους Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων, έχουν περίοπτη θέση στις δράσεις του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπως καταγράφηκαν στο Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής 2022.

 •  Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Η ανάπτυξη και η εφαρμογή Σχεδίων για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα (ΣΒΑΚ) αποτελεί ένα στρατηγικό πλαίσιο οργάνωσης της λειτουργίας των πόλεων ώστε να αποτελούν κέντρα με όρους περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας. Ο μεταρρυθμιστικός χαρακτήρας προκύπτει από την υιοθέτηση μιας ολιστικής - και όχι αποσπασματικής - προσέγγισης και ενός ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού για τις ανάγκες κινητικότητας όλων των χρηστών των πόλεων, λαμβάνοντας υπόψη χρήσεις γης, οικονομική ανάπτυξη, κοινωνικές ανάγκες και περιβαλλοντική ποιότητα. Παράλληλα, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου επιχειρησιακού μοντέλου, επιδιώκεται η συμμετοχικότητα και η διευρυμένη αποδοχή των μέτρων μέσω σύγχρονων μεθόδων διαβούλευσης με τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους φορείς. Αποκαθίσταται έτσι η σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες και παρέχονται προς αυτούς αναβαθμισμένες και αποτελεσματικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες της χώρας αποτελούν τους φορείς εκπόνησης των ΣΒΑΚ. Επί των μέτρων που προτείνονται στα ΣΒΑΚ, Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μεταξύ άλλων Υπηρεσιών, διατυπώνουν γνώμη κατά λόγο αρμοδιότητάς τους, ενώ η διαδικασία εξέτασης για τον χαρακτηρισμό των σχεδίων πραγματοποιείται από την κατά τον νόμο (άρθρο 8) αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών..

Φορείς Εκπόνησης για την κατάρτιση των ΣΒΑΚ: Δήμοι και Περιφέρειες της χώρας.

Φορέας Υλοποίησης: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Δήμοι της χώρας

Ποιους αφορά: Τους πολίτες της χώρας.

Ορόσημα: Συγκέντρωση πληροφόρησης από τους ΟΤΑ για το στάδιο που βρίσκονται αναφορικά με την εκπόνηση ΣΒΑΚ, καθώς και η έκδοση ΚΥΑ Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη διαδικασία δημιουργίας, ανάπτυξης, λειτουργίας και συντήρησης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τα ΣΒΑΚ στο 2ο τρίμηνο 2022.

 • Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης για τη Διοίκηση Έργων και Πόρων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Σκοπό της μεταρρύθμισης αποτελεί η εγκατάσταση σύγχρονου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου, μέσω του οποίου θα καταστεί δυνατή η διακυβέρνηση, διαχείριση και παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου έργων και πόρων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Επιπλέον, το σύστημα θα παρέχει ακριβή και σε «πραγματικό χρόνο» πληροφόρηση σχετικά με τα παραδοτέα, το κόστος, τον χρονοπρογραμματισμό και τα στάδια εξέλιξης του κύκλου ζωής των υλοποιούμενων τεχνικών έργων. Πιο συγκεκριμένα, με την εισαγωγή του προτεινόμενου συστήματος διαχείρισης α) θα επιταχυνθεί η ροή της πληροφόρησης και των δεδομένων με ανάλογη αύξηση της απόδοσης στη διαχείριση των τεχνικών έργων, β) θα αυξηθεί η εγκυρότητα και η ασφάλεια στη λήψη αποφάσεων, τόσο από τη διοικητική όσο και από την πολιτική ιεραρχία, αφού θα λαμβάνονται και θα αξιολογούνται έγκαιρα και έγκυρα δεδομένα και πληροφορίες, γ) θα διασφαλιστεί ο έλεγχος και η τεκμηρίωση ενδεχόμενων μεταβολών στο κόστος, στο χρονοπρογραμματισμό, στην ποιότητα των υλοποιούμενων τεχνικών έργων, δ) θα διασφαλιστεί η επιχειρησιακή συνέχεια, με τη χρήση εργαλείων αποκατάστασης από καταστροφές και ε) θα ενισχυθεί η ασφάλεια των διακινούμενων δεδομένων με την εφαρμογή πολιτικών ασφάλειας πρόσβασης.

Φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Ποιους αφορά: Πολίτες, κατασκευαστικές εταιρείες.

Ορόσημα: Σύνταξη προδιαγραφών πληροφοριακού συστήματος το 3ο τρίμηνο 2022.

 • Απλοποίηση των διαδικασιών του υπουργείου 

Με τη μεταρρύθμιση αυτή επιδιώκεται η ουσιαστική αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού και της απλοποίησης των διαδικασιών. Η εν λόγω πρωτοβουλία αποσκοπεί στην εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών και τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στο πεδίο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και συστάσεις του Εθνικού Σχεδίου Απλούστευσης Διαδικασιών. Πιο συγκεκριμένα η υλοποίηση της εν λόγω μεταρρύθμισης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την σύναψη συμβάσεων για την κατάστρωση ψηφιακής διαδικασίας για την:

● Αδειοδότηση διεθνών γραμμών λεωφορείων
● Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Συστήματος Παρακολούθησης Αδειοδότησης Υδατοδρομίων (ΗΣΠΑΥ)
● Έκδοση καρτών ψηφιακού Ταχογράφου
● Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα περιλαμβάνουν α) τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, β) τη μείωση του χρόνου απόκρισης των υπηρεσιών σε αιτήματα αλλά και ικανοποίησή τους, γ) την εξασφάλιση της δυνατότητας των ενδιαφερόμενων να παρακολουθούν την πρόοδο της εξέλιξης της υπόθεσής τους, και δ) την αναβάθμιση της εμπιστοσύνης των πολιτών και του επιχειρηματικού κόσμου προς το Υπουργείο και τη Δημόσια Διοίκηση.

Φορέας Υλοποίησης: Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Ποιους αφορά: Πολίτες και επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Ορόσημα:

 1. Σύναψη σύμβασης για την κατάστρωση ψηφιακής διαδικασίας για την Αδειοδότηση διεθνών γραμμών λεωφορείων 1ο τρίμηνο 2022.
 2. Σύναψη σύμβασης για την κατάστρωση ψηφιακής διαδικασίας για την Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Συστήματος Παρακολούθησης Αδειοδότησης Υδατοδρομίων (ΗΣΠΑΥ) 1ο τρίμηνο 2022.
 3. Σύναψη σύμβασης για την κατάστρωση ψηφιακής διαδικασίας για την έκδοση καρτών ψηφιακού ταχογράφου 1ο τρίμηνο 2022.
 4. Θέση σε λειτουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για την υποβολή των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) - ΗΠΣΒΑΚ 4ο τρίμηνο 2022.
 • Ίδρυση του Ηλεκτρονικού Συστήματος Προσδιορισμού Κόστους Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΗΣΠΚΣΠΤΕ)

Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Προσδιορισμού Κόστους Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων καθιερώθηκε με το άρθρο 84 του Νόμου 4782/21 προκειμένου να εκσυγχρονίσει την υπάρχουσα ανάλυση τιμών, να αντικαταστήσει τη διαδικασία αναθεώρησής τους, να ενσωματώσει τις επικαιροποίησεις και τις προσθήκες νέων εργασιών και υλικών και να δημιουργήσει μια σύγχρονη και αντικειμενική βάση αναφοράς για τα δημόσια και ιδιωτικά έργα. Αποτελεί την ηλεκτρονική διαδικτυακή πλατφόρμα υποστήριξης του Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών. Το ΗΣΠΚΣΠΤΕ περιλαμβάνει τις ακόλουθες, συμβατές με τεχνολογία Building Information Modeling (BIM), την καθιέρωση της οποίας συντονίζει το Υπουργείο μέσω διαμόρφωσης Στρατηγικού Σχεδίου και Οδικού Χάρτη, διαδικτυακές εφαρμογές: Παρατηρητήριο Τιμών, Σύστημα Αναλύσεων Τιμών και Προσδιορισμού Κόστους και Σύστημα Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών.

Φορέας Υλοποίησης: Εταιρία Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων & Μελετών, Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Ποιους αφορά: Όλο τον τεχνικό κόσμο, της κατά τόπους αναθέτουσες αρχές μελετών και έργων.

Ορόσημα: Σύνταξη προδιαγραφών διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης του συστήματος το 4ο τρίμηνο 2022.

 • Ολοκληρωμένο πλαίσιο για την προώθηση της Οδικής Ασφάλειας

Στην κατεύθυνση δημιουργίας ενός ασφαλούς οδικού συστήματος και με ειδικότερο στόχο την εξάλειψη των οδικών ατυχημάτων, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προβαίνει στην κατάρτιση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού και θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας της χώρας και τη δεσμευτική υιοθέτησή του από τους εμπλεκόμενους, προσδιορίζοντας παράλληλα τις υποχρεώσεις των επιτελικών φορέων για την υλοποίηση των δράσεων οδικής ασφάλειας, καθώς και τον τρόπο και τα μέσα για την παρακολούθηση εφαρμογής του. Ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου περιλαμβάνει την αναμόρφωση των διατάξεων του ΚΟΚ, την επαναξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού για την εξέταση υποψηφίων οδηγών, την ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1057 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2020 για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών, κ.α. συναφών κοινοτικών Οδηγιών.

Φορέας Υλοποίησης: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Ποιους αφορά: Τους υποψήφιους οδηγούς και οδηγούς, τους χρήστες του οδικού δικτύου και τους οδηγούς στον τομέα των μεταφορών.

Ορόσημα:

 1. Έκδοση ΚΥΑ για τα βιβλία θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών, κατ’ εφαρμογή του αρ.66 του ν.4784/2021 το 1ο τρίμηνο 2022.
 2. Έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο του Θεσμικού Πλαισίου για τον στρατηγικό σχεδιασμό της Οδικής Ασφάλειας 1ο τρίμηνο 2022 - Κατάθεση & Ψήφιση από τη Βουλή 2ο τρίμηνο 2022.
 3. Έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο του Σχεδίου Νόμου για την αναθεώρηση του Κ.Ο.Κ. 2ο τρίμηνο 2022 - Κατάθεση & Ψήφιση από τη Βουλή 4ο τρίμηνο 2022.
 4. Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1057 1ο τρίμηνο 2022.
 • Προώθηση της χρήσης ποδηλάτου

Η μεταρρύθμιση αυτή έχει σκοπό την εισαγωγή του ποδηλάτου στην καθημερινότητα του πολίτη, ως ασφαλούς και βιώσιμου μέσου μετακίνησης αλλά και άθλησης ή ψυχαγωγίας. Η ποδηλασία προάγει την αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής και τη βελτίωση της υγείας, μειώνει τους αέριους ρύπους, μειώνει τον αστικό θόρυβο, εξοικονομεί ενέργεια και συμβάλλει στην αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου. Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη δέσμευση των κρατών μελών της ΕΕ, για απαλλαγή από ανθρακούχες εκπομπές, όπως δηλώνεται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα 2021-2030, το οποίο προβλέπει κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050. Για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των ποδηλάτων, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα προβεί στη χάραξη πολιτικής και την υλοποίηση μέτρων για τη χρήση και κυκλοφορία των ποδηλάτων, καθώς και στην καθιέρωση κινήτρων και διευκολύνσεων για την προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου.

Φορέας Υλοποίησης: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Ποιους αφορά: Τους μετακινούμενους πολίτες.

Ορόσημα:

 1. Χάραξη πολιτικής και την υλοποίηση μέτρων για τη χρήση και κυκλοφορία των ποδηλάτων - Σύσταση Ομάδας Εργασίας: 1ο τρίμηνο 2022.
 2. Καθιέρωση κινήτρων και διευκολύνσεων για την προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου - Χάραξη νέων γραμμών Eurovelo 2ο τρίμηνο 2022, Πιστοποίηση υπαρχουσών γραμμών Eurovelo 30/12/2022.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Ποια είναι τα «πλάνα» και τα projects του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για το 2022