ΕΛΛΑΚΤΩΡ: ΓΣ στις 22 Ιουνίου για την αγορά ιδίων μετοχών

Newsroom
Μοιράσου το
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: ΓΣ στις 22 Ιουνίου για την αγορά ιδίων μετοχών
Τα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 11:00 της 22ης Ιουνίου 2023.

Οι μέτοχοι της ΕΛΛΑΚΤΩΡ καλούνται σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 11:00 της 22ης Ιουνίου 2023, με θέμα μεταξύ άλλων την αγορά ιδίων μετοχών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης, το ΔΣ αποφάσισε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση καθώς και η τυχόν Επαναληπτική της να διεξαχθεί με ηλεκτρονικά μέσα αλλά και με τη φυσική παρουσία των μετόχων, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους είτε από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε με φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

 1. Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 01.01.2022 - 31.12.2022, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της μη Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.2022 - 31.12.2022.

 2. Παρουσίαση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Έκθεσης Πεπραγμένων για τη χρήση 2022.
 3. Υποβολή της κοινής Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.
 4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 108 του N. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.
 5. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του N. 4548/2018 για τη χρήση 2022.
 6. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον τακτικό έλεγχο των Ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, τη χορήγηση του φορολογικού πιστοποιητικού της χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023 και την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ίδιας χρήσης και καθορισμός της αμοιβής της.
 7. Συμψηφισμός του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με συσσωρευμένες λογιστικές ζημιές της Εταιρείας ύψους €16.756.758,84 από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέον» κατά το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.
 8. Τροποποίηση των άρθρων 21 και 26 του καταστατικού της Εταιρείας.
 9. Διανομή μέρους Λοιπών Αποθεματικών σχηματισθέντων από φορολογημένα κέρδη προηγουμένων χρήσεων της Εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διοικητικά στελέχη και εργαζομένους. Χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης.
 10. Χορήγηση αδείας, κατ’ άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.
 11. Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, για κάθε επιτρεπόμενη εκ του νόμου χρήση, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της διανομής μετοχών στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4548/2018 ως ισχύει. Χορήγηση ειδικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση του Προγράμματος.
 12. Επιβεβαίωση του αριθμού των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
 13. Επιβεβαίωση του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
 14. Διάφορες Ανακοινώσεις.

«Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων για το σύνολο ή για κάποιο από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 30.06.2023, και ώρα 11:00 π.μ. με τον ίδιο τρόπο και με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της αρχικής ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018» καταλήγει η ανακοίνωση.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πώς Κατασκευή και Παραχωρήσεις «στήριξαν» τα ισχυρά μεγέθη – Το μίγμα του ανεκτέλεστου των 5,5 δισ.

Ε. Μυτιληναίος: EBITDA πάνω από 1 δισ. ευρώ το 2023 – Ενδεχόμενο μεταφοράς της έδρας στο εξωτερικό

Lamda Development: Πώς προχωρούν έργα και χρονοδιαγράμματα στο Ελληνικό – Οι υποδομές και τα οικιστικά έσοδα

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider