Σε πλήρη ψηφιοποίηση ο έλεγχος της αγοράς τυχερών παιγνίων από την Επιτροπή Ελέγχου-Εποπτείας Παιγνίων

Viber Whatsapp Μοιράσου το
Σε πλήρη ψηφιοποίηση ο έλεγχος της αγοράς τυχερών παιγνίων από την Επιτροπή Ελέγχου-Εποπτείας Παιγνίων
Στην ψηφιακή εποχή περνά σταδιακά από το 2021 η Επιτροπή  Ελέγχου  και Εποπτείας Παιγνίων με την διενέργεια διαγωνισμών που θα αλλάζουν ριζικά τον τρόπο λειτουργίας της ΕΕΕΠ ουσιαστικά επιτρέποντας μείωση του χρόνου που απαιτούνταν μέχρι σήμερα για τον έλεγχο της αγοράς αλλά και εισάγοντας το μοντέλο της απομακρυσμένης εποπτείας. 

Στην ψηφιακή εποχή περνά σταδιακά από το 2021 η Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων με την διενέργεια διαγωνισμών που θα αλλάζουν ριζικά τον τρόπο λειτουργίας της ΕΕΕΠ ουσιαστικά επιτρέποντας μείωση του χρόνου που απαιτούνταν μέχρι σήμερα για τον έλεγχο της αγοράς αλλά και εισάγοντας το μοντέλο της απομακρυσμένης εποπτείας.

Σημαντικοί διαγωνισμοί οι οποίοι έχουν ανατεθεί και αναμένεται να παραδοθούν μέσα στο 2022 στην Επιτροπή θα δώσουν την δυνατότητα για σημαντική διευκόλυνση της ελεγκτικής δραστηριότητας με απευθείας on line πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία των επίγειων και διαδικτυακών εταιρειών τυχερών παιγνίων αποτρέποντας οποιαδήποτε απόκρυψη ή παράνομη δραστηριότητα.

Τα σημαντικότερα έργα που θα δώσουν νέα πνοή στα τυχερά παιχνίδια αφορούν:

-Υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου «Διαχείριση αδειοδοτήσεων και πιστοποιήσεων παιγνίων και παρρόχων υπηρεσιών παιγνίων, εποπτεία και έλεγχος παιγνίων, ολοκληρωμένες υπηρεσίες G2X»

Το έργο αφορά τη χρηματοδότηση της αναβάθμισης του Πληροφοριακού Συστήματος Πιστοποιήσεων και Αδειοδοτήσεων, το οποίο υποστηρίζει τη διαδικασία διαχείρισης και ελέγχου της εκμετάλλευσης και των πιστοποιήσεων Ηλεκτρονικών Τεχνικών-Ψυχαγωγικών Παιγνίων (ΗΤΨΠ) και Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα VLT.

Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας στο πληροφοριακό σύστημα πιστοποιήσεων της Αρχής, τόσο σε επίπεδο υποδομών και εξοπλισμού, όσο και σε επίπεδο λειτουργικότητας.

Το 2021 έγινε η ανάθεση του έργου και η παράδοση του εξοπλισμού και των λογισμικών για την υλοποίηση του έργου και τους Τεύχους ανάλυσης απαιτήσεων, προδιαγραφών συστήματος & περιεχομένου του Πληροφοριακού Συστήματος.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το τελευταίο τρίμηνο του 2022.

-Υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου «Σχεδιασμός και ανάπτυξη κεντρικής αποθήκης δεδομένων και πληροφοριακού συστήματος αναφορών και επιχειρηματικής ευφυΐας της ΕΕΕΠ για την εποπτεία και τον έλεγχο των κατόχων άδειας παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου»

Σύμφωνα με το Άρθρο 192 του ν.4635/2019 (Α 167), η Ε.Ε.Ε.Π., ως αρμόδια ρυθμιστική Αρχή για την εποπτεία και τον έλεγχο των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω διαδικτύου, είναι υπεύθυνη για τη συλλογή των αναγκαίων δεδομένων που λαμβάνει από τα μέσα και υλικά διεξαγωγής, τα συστήματα και υποσυστήματα [Κεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα (Κ.Π.Σ.)] των Κατόχων Άδειας διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω Διαδικτύου, καθώς και την αποθήκευση, ανάλυση, επεξεργασία και παρουσίαση αυτών μέσω σχετικών αναφορών (π.χ. δεδομένα παίκτη, δεδομένα παικτικής δραστηριότητας, οικονομικά δεδομένα, δεδομένα παιγνίων κ.α.).

Οι Κάτοχοι Άδειας, βάσει των ανωτέρω διατάξεων, έχουν την υποχρέωση, να υλοποιήσουν διάταξη ασφαλούς αποθήκευσης δεδομένων (SAFE), η οποία υποδέχεται, με προκαθορισμένη συχνότητα, τα δεδομένα των Κεντρικών Πληροφοριακών Συστημάτων τους. Η Ε.Ε.Ε.Π. θα συγκεντρώνει τα εν λόγω δεδομένα από τα SAFE συστήματα των Κατόχων Άδειας.

Για την υλοποίηση της απαραίτητης τεχνολογικής υποδομής και προκειμένου η Ε.Ε.Ε.Π. να υποδεχτεί τα μεγάλου όγκου και ειδικής πολυπλοκότητας δεδομένα των Κατόχων Άδειας, έχει προβεί στην προκήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για τον Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη της Κεντρικής Αποθήκης Δεδομένων και Πληροφοριακού Συστήματος Αναφορών και Επιχειρηματικής Ευφυΐας της Ε.Ε.Ε.Π. για την Εποπτεία και τον Έλεγχο των Κατόχων Άδειας Παροχής Υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου. Ο διαγωνισμός αυτός, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:

α. Αναβάθμιση της υποδομής του υπολογιστικού κέντρου της Ε.Ε.Ε.Π., προκειμένου η Αρχή να υποστηρίξει τη διαχείριση του όγκου δεδομένων που θα συλλέγονται από τα Κεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα των Κατόχων Άδειας και να τηρεί με ασφαλή τρόπο τα δεδομένα αυτά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις [τουλάχιστον δέκα (10) έτη].

β. Ανάπτυξη κεντρικής αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) για τη συλλογή, τον μετασχηματισμό, την αποθήκευση και τη διαχείριση των δεδομένων.

γ. Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος αναφορών και επιχειρηματικής ευφυίας για την ανάλυση και παρουσίαση των δεδομένων των Κατόχων Άδειας.

δ. Ανάπτυξη υποδομής αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησης δεδομένων.

To 2021 η ΕΕΕΠ προχώρησε στη διενέργεια Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου.

Το έργο αναμένεται να συμβασιοποιηθεί το πρώτο εξάμηνο του 2022.

-Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του πληροφοριακού συστήματος πιστοποιήσεων

Η υποστήριξη και αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος πιστοποιήσεων της Αρχής ήταν συνεχής το έτος 2021, προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες των υπηρεσιακών μονάδων της Ε.Ε.Ε.Π., για την πιστοποίηση των φυσικών και νομικών προσώπων τα οποία εμπλέκονται με τη διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων και ΗΤΨΠ.

Η υποστήριξη και η αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος πραγματοποιείται τόσο από στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνολογικών Υποδομών, όσο και από εξωτερικούς συνεργάτες.

-Ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογής καταχώρησης και διαχείρισης και διαχείρισης σχεδίων εμπορικής επικοινωνίας τυχερών παιγνίων.

Η εφαρμογή καταχώρησης και επεξεργασίας Σχεδίων Εμπορικής Επικοινωνίας (ΣΕΕ) Τυχερών Παιγνίων της Ε.Ε.Ε.Π. έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί από την Διεύθυνση Τεχνολογικών Υποδομών και λειτουργεί, παραγωγικά, από τις αρχές του 2017. Στην εφαρμογή καταχωρούνται, αξιολογούνται και παράγονται οι σχετικές διοικητικές αποφάσεις των ΣΕΕ Τυχερών Παιγνίων τα οποία υποβάλλονται στην Ε.Ε.Ε.Π. από τους παρόχους υπηρεσιών τυχερών παιγνίων.

Με τη με αριθμό 79292 ΕΞ 2020/23.7.2020 (Β 3260) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κανονισμός Παιγνίων περί Εμπορικής Επικοινωνίας Τυχερών Παιγνίων» ορίστηκε νέα διαδικασία διαχείρισης και αξιολόγησης ΣΕΕ Τυχερών Παιγνίων.

Το έτος 2021, υλοποιήθηκε η αναβάθμιση της υφιστάμενης εφαρμογής, προκειμένου να υποστηριχθούν οι αλλαγές που έχουν εισαχθεί στον ως άνω κανονισμό.

Επιπλέον των ανωτέρω, υλοποιήθηκε η πλήρης ψηφιοποίηση της διαδικασίας υποβολής και αξιολόγησης των ΣΕΕ Τυχερών Παιγνίων, από το στάδιο της υποβολής των ΣΕΕ Τυχερών Παιγνίων, μέχρι και την ηλεκτρονική αποστολή των ψηφιακά υπογεγραμμένων διοικητικών αποφάσεων στους ενδιαφερόμενους, παρέχοντάς τους, ταυτόχρονα, τη δυνατότητα να παρακολουθούν το στάδιο της εξέλιξης του αιτήματος αξιολόγησης του ΣΕΕ Τυχερών Παιγνίων που έχουν υποβάλει.

Η αναβαθμισμένη εφαρμογή αναμένεται να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία το δεύτερο τρίμηνο του 2022.

-Σχεδιασμός προδιαγραφών μοντέλων δεδομένων προς αποθήκευση στα συστήματα safe των κατόχων αδειας και του περιεχομένου των αναφορών στο περιβάλλον απομακρυσμένης πρόσβασης της ΕΕΕΠ στα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα των κατόχων άδειας.

H Ε.Ε.Ε.Π., ως αρμόδια ρυθμιστική Αρχή για την εποπτεία και τον έλεγχο των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω διαδικτύου, είναι υπεύθυνη για τη συλλογή των αναγκαίων δεδομένων που λαμβάνει από τα μέσα και υλικά διεξαγωγής, τα συστήματα και υποσυστήματα [Κεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα (Κ.Π.Σ.)] των Κατόχων Άδειας διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω Διαδικτύου, καθώς και την αποθήκευση, ανάλυση, επεξεργασία και παρουσίαση αυτών μέσω σχετικών αναφορών (π.χ. δεδομένα παίκτη, δεδομένα παικτικής δραστηριότητας, οικονομικά δεδομένα, δεδομένα παιγνίων κ.α.).

Οι Κάτοχοι Άδειας, έχουν την υποχρέωση, να υλοποιήσουν διάταξη ασφαλούς αποθήκευσης δεδομένων (SAFE), η οποία υποδέχεται, με προκαθορισμένη συχνότητα, τα δεδομένα των Κεντρικών Πληροφοριακών Συστημάτων και τα αποθηκεύει με ασφαλή τρόπο. Η Ε.Ε.Ε.Π. θα συγκεντρώνει τα εν λόγω δεδομένα από τα SAFE συστήματα των Κατόχων Άδειας.

Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν τα μοντέλα δεδομένων, μέσω των οποίων πραγματοποιείται η τεκμηρίωση των δεδομένων, καθώς επίσης ορίζονται και οι κανόνες που αφορούν την επικύρωσή τους κατά τη διαδικασία υποδοχής τους από την Ε.Ε.Ε.Π.
Συγκεκριμένα, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν είκοσι οχτώ (28) μοντέλα δεδομένων, τα οποία τέθηκαν δύο (2) φορές σε δημόσια διαβούλευση (το 2020 και το 2021), μέχρι την έκδοση της τελικής τους μορφής, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Ε.Π. την 04/01/2022.

Επιπλέον, σχεδιάστηκαν οι προδιαγραφές του περιεχομένου των αναφορών στο περιβάλλον απομακρυσμένης πρόσβασης της Ε.Ε.Ε.Π. στα Κεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα των Κατόχων Άδειας. Μέσω των αναφορών, η Ε.Ε.Ε.Π. θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα των Κατόχων Άδειας κατά το μεταβατικό διάστημα μέχρι την παραγωγική λειτουργία των συστημάτων Safe, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Παιγνίων Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΕΠ) Διοργάνωσης και Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου.
Ανάπτυξη υποδομής εξ ΄αποστάσεως ελέγχων επιχειρήσεων καζίνο.

Στις εγκαταστάσεις της Ε.Ε.Ε.Π. δημιουργήθηκε ειδικά διαμορφωμένος χώρος εργασίας, ο οποίος περιλαμβάνει δέκα (10) διακριτές θέσεις εργασίας για τα μέλη του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων της Ε.Ε.Ε.Π. που συγκροτούν τα κλιμάκια ελέγχου των επιχειρήσεων] καζίνο. Κάθε θέση εργασίας περιλαμβάνει τον απαραίτητο εξοπλισμό, τα λογισμικά, τις εφαρμογές και τις συνδέσεις που απαιτούνται για την εξασφάλιση της ασφαλούς απομακρυσμένης πρόσβασης (μέσω VPN) στα πληροφοριακά συστήματα και στις λοιπές υποστηρικτικές εφαρμογές των δέκα (10) αδειοδοτημένων επιχειρήσεων καζίνο.

-Βελτίωση εκσυγχρονισμός και υποστήριξη της αποθήκης δεδομένων, των διαδικασιών επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων και του περιβάλλοντος αναφορών της ΕΕΕΠ.

Στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Κεντρικής Αποθήκης Δεδομένων και Πληροφοριακού Συστήματος Αναφορών και Επιχειρηματικής Ευφυΐας της Ε.Ε.Ε.Π. για την Εποπτεία και τον Έλεγχο των Κατόχων Άδειας Παροχής Υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου», προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ο ανασχεδιασμός της αποθήκης δεδομένων της Ε.Ε.Ε.Π. και η ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος αναφορών και επιχειρηματικής ευφυίας για την ανάλυση και παρουσίαση των δεδομένων παιγνίων που συλλέγει η Ε.Ε.Ε.Π. από τους παρόχους υπηρεσιών τυχερών παιγνίων.

Η κεντρική αποθήκη δεδομένων που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου θα συγκεντρώσει και ενοποιήσει τα δεδομένα παιγνίων των παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων. Στο πληροφοριακό σύστημα αναφορών και επιχειρηματικής ευφυίας θα υλοποιηθούν οι απαραίτητες δομές και λειτουργίες, έτσι ώστε οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες αυτού, να έχουν πρόσβαση στο σύνολο των διαθέσιμων δεδομένων της κεντρικής αποθήκης, σε χρηστικό και ασφαλές περιβάλλον, με στόχο την παροχή δομημένης πληροφόρησης, τόσο σε υψηλό, όσο και σε λεπτομερές επίπεδο.

Αναφορικά με την υφιστάμενη αποθήκη δεδομένων της Ε.Ε.Ε.Π., σταδιακά ενσωματώνονται δεδομένα παικτικής δραστηριότητας που αφορούν στους Κατόχους Άδειας διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, τα οποία μέσω διαδικασιών Εξαγωγής-Μετασχηµατισµού-Φόρτωσης (ΕΜΦ) δεδομένων εξάγονται από τις πλατφόρμες αναφορών των Κατόχων Άδειας, με σκοπό την παραγωγή αναφορών και την περαιτέρω ανάλυσή τους.

-Βελτίωση και εκσυγχρονισμός της υποδομής των πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμογών και υποδομών της ΕΕΕΠ.

-Βελτίωση της παρακολούθησης των πληροφοριακών συστημάτων εφαρμογών, υποδομών της ΕΕΕΠ (MONITORING) και υποστήριξη συστημάτων χρηστών

-Ανάπτυξη υποδομής διαδραστικών συνεργατικών χώρων (INTRANET)

-Βελτίωση και εκσυγχρονισμός της ασφάλειας των υποδομών, συστημάτων και δεδομένων της ΕΕΕΠ.

-Ανάπτυξη υποδομής τηλεργασίας στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του covid - 19

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Το «προφίλ» του Έλληνα παίκτη τυχερών παιχνιδιών – Νέοι 18-34 ετών οι «βασικοί παίκτες»

Τυχερά παίγνια: Πώς διαμορφώθηκε η αγορά το 2021 στην Ελλάδα – Ο ρόλος των διαδικτυακών παιχνιδιών

gazzetta
gazzetta reader insider insider