Αγορές
24-12-2020 | 16:00

Ποιοι είναι οι βασικοί διαπραγματευτές των ελληνικών ομολόγων για το 2021

Newsroom
Μοιράσου το
Ποιοι είναι οι βασικοί διαπραγματευτές των ελληνικών ομολόγων για το 2021

Ο υπουργός Οικονομικών και ο Διοικητής της Τράπεζα της Ελλάδος

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2515/1997 «Περί Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς» (A΄ 154), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 31 του ν. 2733/1999 «Σύσταση Νέας Χρηματιστηριακής Αγοράς (ΝΕ.Χ.Α.), ρυθμίσεις γενικότερων θεμάτων της Κεφαλαιαγοράς, των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου και άλλες διατάξεις» (A΄ 155). 

2. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (A΄ 151), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4223/2013 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (A΄ 287). 

4. Την υπ’ αρ. 2/60752/0004/9.9.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Εξουσιοδότηση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) ως εντολοδόχου του Ελληνικού Δημοσίου» (Β΄ 1538). 

5. Την υπ’ αρ. 465/21.5.2009 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την υπ’ αρ. 1326/17.12.2018 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς» (Β΄ 5758) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 527/13.12.2019 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (Β΄ 4668). 

7. Την υπ’ αρ. 47/18.1.2019 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Συγκρότηση Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς», (ΑΔΑ: ΩΩ75Η-ΘΔ5) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

8. Το π.δ. 185/2009 (Α΄ 213) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών. 

9. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

10. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

11. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121). 

12. Την από 14.12.2020 σχετική εισήγηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, προς τον Υπουργό Οικονομικών και τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. 

13. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112). 

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

1. Τη μη χορήγηση της άδειας Βασικού Διαπραγματευτή για το 2021 στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα UBS Europe SE. 

2. Την ανανέωση της ιδιότητας των παρακάτω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (με αλφαβητική σειρά) ως Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου από την 1.1.2021 για περίοδο ενός ημερολογιακού έτους και μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσχώρησης: 

1. ALPHA BANK SA 

2. BARCLAYS BANK IRELAND PLC 

3. BNP PARIBAS SA 

4. BofA SECURITIES EUROPE SA 

5. CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG 

6. COMMERZBANK AG 

7. CREDIT SUISSE SECURITIES Sociedad De Valores SA 

8. DEUTSCHE BANK AG 

9. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 

10. EUROBANK SA 

11. GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE 

12. HSBC CONTINENTAL EUROPE GREECE 

13. INTESA SANPAOLO SPA 

14. JP MORGAN AG 

15. MORGAN STANLEY EUROPE SE 

16. NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GmbH 

17. SOCIETE GENERALE 

18. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.