Επιχειρήσεις | Τράπεζες
30-03-2021 | 07:41

Κατατέθηκε στη Βουλή το «Γέφυρα 2» - Τα κριτήρια και το ύψος της κρατικής επιδότησης

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Κατατέθηκε στη Βουλή το «Γέφυρα 2» - Τα κριτήρια και το ύψος της κρατικής επιδότησης
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Στη Βουλή προς συζήτηση και ψήφιση, στο κατεπείγον σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας που ρυθμίζει θέματα για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, εισήχθησαν οι διατάξεις για το πρόγραμμα «Γέφυρα 2».

Στο Β΄ Μέρος του ν/σ του Υπουργείου Υγείας και στα άρθρα 57 έως και 70 περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις του Υπουργείου Οικονομικών που αφορούν στη Συνεισφορά του Δημοσίου για την Αποπληρωμή Επιχειρηματικών Δανείων Δανειοληπτών που έχουν πληγεί από τις συνέπειες του Covid-10.   

Όπως προβλέπεται, το Δημόσιο θα συνεισφέρει για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 8 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης, στις δόσεις για την αποπληρωμή των πάσης φύσεως επιχειρηματικών ή επαγγελματικών οφειλών ενεργών νομικών προσώπων και φυσικών προσώπων ελεύθερων επαγγελματιών ή επιτηδευματιών ή εταίρων προς χρηματοδοτικούς φορείς. Προϋπόθεση για την λήψη της επιδότησης είναι η απόδειξη ότι οι δανειολήπτες έχουν πληγεί από την πανδημία, έχοντας υποστεί το 2020 μείωση εσόδων ίση ή μεγαλύτερη του 20% των εσόδων του 2019, όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.

Τα επιλέξιμα φυσικά ή νομικά πρόσωπα θα έχουν προθεσμία να υποβάλουν αίτηση (στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών) για τη χορήγηση συνεισφοράς του Δημοσίου στην αποπληρωμή των δανειακών του υποχρεώσεων, εντός αποσβεστικής προθεσμίας, από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως και την 9η Μαΐου 2021. Σε περίπτωση περισσότερων συνοφειλετών για την ίδια οφειλή, αρκεί να υποβληθεί αίτηση από έναν από αυτούς.

Στους πληγέντες περιλαμβάνονται μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, νομικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την εκμετάλλευση ακινήτων, οι οποίοι έλαβαν μειωμένο μίσθωμα, εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν  ως πληττόμενοι βάσει ΚΑΔ, δικαιούχοι ή λήπτες της ενίσχυσης με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής, νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων, που έχουν εντάξει εργαζομένους τους στον Μηχανισμό «Συνεργασία».

Επιπλέον, για να είναι επιλέξιμος, ο αιτών θα πρέπει:

- Nα μην υφίσταται στο δάνειο ενεργή εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ή φορέων αυτού ή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ή ευρωπαϊκών φορέων από πόρους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς.

- Να μην υφίσταται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης άλλη ενεργή κρατική ενίσχυση ή συνεισφορά για την επιδεκτική συνεισφοράς οφειλή. Επιπλέον, δεν είναι επιλέξιμα προς συνεισφορά τα δάνεια που έχουν επιδοτηθεί στο πλαίσιο του ν. 4714/2020 («Γέφυρα 1»).

- Να μην έχει δάνεια τα οποία δεν εξυπηρετούνται και επιπλέον έχουν καταγγελθεί μέχρι και την ημερομηνία της αίτησης, που καταλαμβάνουν ποσοστό άνω του 50% επί του συνόλου των δανείων που έχει λάβει από χρηματοδοτικούς φορείς για οποιαδήποτε αιτία. Δάνεια τα οποία είχαν ρυθμιστεί πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν θεωρούνται ως καταγγελμένα.

Πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας

Επιβεβαιώνοντας πλήρως ρεπορτάζ του insider.gr στις 13/3 για  τα πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας, οι διατάξεις ορίζουν:

Για φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν διαθέτουν εργαζόμενους:

 • Συνολική αξία ακίνητης περιουσίας έως 600.000 ευρώ
 • Ετήσιος κύκλος εργασιών ή εισόδημα, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, έως 24.000 ευρώ. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 18.000 για τον/την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος μέχρι και τρία.
 • Συνολική αξία καταθέσεων και επενδυτικών προϊόντων, εντός και εκτός Ελλάδος, έως 40.000 ευρώ. Στο ποσό λαμβάνονται υπόψη και οι καταθέσεις/ επενδυτικά προϊόντα συζύγου και εξαρτώμενων μελών.
 • Σύνολο ανεξόφλητου κεφαλαίου των επιδεκτικών για τη συνεισφορά του Δημοσίου οφελών (συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι τόκοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) έως 300.000 ευρώ ανά πιστωτή.

Για νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών,  που απασχολούν 1 – 9 εργαζόμενους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ:

 • Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος στην οποία δεν υφίσταται κανένα εμπράγματο βάρος, να έχει συνολική αξία έως 2.500.000 ευρώ.
 • Ετήσιος κύκλος εργασιών ή εισόδημα, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, έως 2.000.000 ευρώ.
 • Καταθέσεις του αιτούντος στην ημεδαπή και αλλοδαπή έως 1.000.000 ευρώ και επενδυτικά προϊόντα έως 150.000 ευρώ κατά την υποβολή της αίτησης.

Για νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών,  που απασχολούν από 10 έως 49 εργαζόμενους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού από 2 έως 10 εκατ. ευρώ:

 • Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος στην οποία δεν υφίσταται κανένα εμπράγματο βάρος, να έχει συνολική αξία έως 10.000.000 ευρώ.
 • Ετήσιος κύκλος εργασιών ή εισόδημα, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, έως 10.000.000 ευρώ.
 • Καταθέσεις του αιτούντος στην ημεδαπή και αλλοδαπή έως 5.000.000 ευρώ και επενδυτικά προϊόντα έως 750.000 ευρώ κατά την υποβολή της αίτησης.

Για νομικά πρόσωπα που απασχολούν από 50 έως 249 εργαζόμενους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού από 10 έως 50 εκατ. ευρώ ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού από 10 έως 43 εκατ. ευρώ:

 • Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος στην οποία δεν υφίσταται κανένα εμπράγματο βάρος, να έχει συνολική αξία έως 50.000.000 ευρώ.
 • Ετήσιος κύκλος εργασιών ή εισόδημα, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, έως 50.000.000 ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα 43.000.000 ευρώ.
 • Καταθέσεις του αιτούντος στην ημεδαπή και αλλοδαπή έως 25 εκατ. ευρώ και επενδυτικά προϊόντα έως 3.750.000 ευρώ κατά την υποβολή της αίτησης.

ΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 90 ΗΜΕΡΩΝ στις 31/12/2020

Για ελεύθερους επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν διαθέτουν εργαζόμενους:

 • Συνολική αξία ακίνητης περιουσίας έως 500.000 ευρώ
 • Ετήσιος κύκλος εργασιών ή εισόδημα, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, έως 17.000 ευρώ. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 13.000 για τον/την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος μέχρι και τρία.
 • Συνολική αξία καταθέσεων και επενδυτικών προϊόντων, εντός και εκτός Ελλάδος, έως 25.000 ευρώ. Στο ποσό λαμβάνονται υπόψη και οι καταθέσεις/ επενδυτικά προϊόντα συζύγου και εξαρτώμενων μελών.
 • Σύνολο ανεξόφλητου κεφαλαίου των επιδεκτικών για τη συνεισφορά του Δημοσίου οφελών (συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι τόκοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) έως 250.000 ευρώ ανά πιστωτή. Αν η οφειλή έχει συνομολογηθεί σε άλλο, πλην του ευρώ, νόμισμα, για τον καθορισμό του μέγιστου ορίου λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία του αλλοδαπού νομίσματος με το ευρώ κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα από την υποβολή της αίτησης για την λήψη της κρατικής επιδότησης.

Για νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών,  που απασχολούν 1 – 9 εργαζόμενους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ:

 • Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος στην οποία δεν υφίσταται κανένα εμπράγματο βάρος, να έχει συνολική αξία έως 2.250.000 ευρώ.
 • Ετήσιος κύκλος εργασιών ή εισόδημα, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, έως 2.000.000 ευρώ.
 • Καταθέσεις του αιτούντος στην ημεδαπή και αλλοδαπή έως 850.000 ευρώ και επενδυτικά προϊόντα έως 127.500 ευρώ κατά την υποβολή της αίτησης.

Για νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών,  που απασχολούν από 10 έως 49 εργαζόμενους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού από 2 έως 10 εκατ. ευρώ:

 • Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος στην οποία δεν υφίσταται κανένα εμπράγματο βάρος, να έχει συνολική αξία έως 9.000.000 ευρώ.
 • Ετήσιος κύκλος εργασιών ή εισόδημα, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, έως 10.000.000 ευρώ.
 • Καταθέσεις του αιτούντος στην ημεδαπή και αλλοδαπή έως 4.250.000 ευρώ και επενδυτικά προϊόντα έως 637.500 ευρώ κατά την υποβολή της αίτησης.

Για νομικά πρόσωπα που απασχολούν από 50 έως 249 εργαζόμενους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού από 10 έως 50 εκατ. ευρώ ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού από 10 έως 43 εκατ. ευρώ:

 • Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος στην οποία δεν υφίσταται κανένα εμπράγματο βάρος, να έχει συνολική αξία έως 45.000.000 ευρώ.
 • Ετήσιος κύκλος εργασιών ή εισόδημα, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, έως 50.000.000 ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα 43.000.000 ευρώ.
 • Καταθέσεις του αιτούντος στην ημεδαπή και αλλοδαπή έως 21.250.000 ευρώ και επενδυτικά προϊόντα έως 3.187.500 ευρώ κατά την υποβολή της αίτησης.

ΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 90 ΗΜΕΡΩΝ στις 31/12/2020 ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

Για ελεύθερους επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν διαθέτουν εργαζόμενους:

 • Συνολική αξία ακίνητης περιουσίας έως 280.000 ευρώ
 • Ετήσιος κύκλος εργασιών ή εισόδημα, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, έως 12.500 ευρώ. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 8.500 για τον/την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος μέχρι και τρία.
 • Συνολική αξία καταθέσεων και επενδυτικών προϊόντων, εντός και εκτός Ελλάδος, έως 15.000 ευρώ. Στο ποσό λαμβάνονται υπόψη και οι καταθέσεις/ επενδυτικά προϊόντα συζύγου και εξαρτώμενων μελών.
 • Σύνολο ανεξόφλητου κεφαλαίου των επιδεκτικών για τη συνεισφορά του Δημοσίου οφελών (συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι τόκοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) έως 130.000 ευρώ ανά πιστωτή. Αν η οφειλή έχει συνομολογηθεί σε άλλο, πλην του ευρώ, νόμισμα, για τον καθορισμό του μέγιστου ορίου λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία του αλλοδαπού νομίσματος με το ευρώ κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα από την υποβολή της αίτησης για την λήψη της κρατικής επιδότησης.
 • Η οφειλή να μην έχει καταγγελθεί σε χρόνο που εκτείνεται πριν την 31.12.2018.

Για νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών,  που απασχολούν 1 – 9 εργαζόμενους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ:

 • Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος στην οποία δεν υφίσταται κανένα εμπράγματο βάρος, να έχει συνολική αξία έως 1.250.000 ευρώ.
 • Ετήσιος κύκλος εργασιών ή εισόδημα, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, έως 2.000.000 ευρώ.
 • Καταθέσεις του αιτούντος στην ημεδαπή και αλλοδαπή έως 550.000 ευρώ και επενδυτικά προϊόντα έως 82.500 ευρώ κατά την υποβολή της αίτησης.
 • Η οφειλή να μην έχει καταγγελθεί σε χρόνο που εκτείνεται πριν την 31.12.2018.

Για νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών,  που απασχολούν από 10 έως 49 εργαζόμενους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού από 2 έως 10 εκατ. ευρώ:

 • Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος στην οποία δεν υφίσταται κανένα εμπράγματο βάρος, να έχει συνολική αξία έως 7.000.000 ευρώ.
 • Ετήσιος κύκλος εργασιών ή εισόδημα, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, έως 10.000.000 ευρώ.
 • Καταθέσεις του αιτούντος στην ημεδαπή και αλλοδαπή έως 2.750.000 ευρώ και επενδυτικά προϊόντα έως 412.500 ευρώ κατά την υποβολή της αίτησης.
 • Η οφειλή να μην έχει καταγγελθεί σε χρόνο που εκτείνεται πριν την 31.12.2018.

Για νομικά πρόσωπα που απασχολούν από 50 έως 249 εργαζόμενους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού από 10 έως 50 εκατ. ευρώ ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού από 10 έως 43 εκατ. ευρώ:

 • Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος στην οποία δεν υφίσταται κανένα εμπράγματο βάρος, να έχει συνολική αξία έως 35.000.000 ευρώ.
 • Ετήσιος κύκλος εργασιών ή εισόδημα, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, έως 50.000.000 ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα 43.000.000 ευρώ.
 • Καταθέσεις του αιτούντος στην ημεδαπή και αλλοδαπή έως 13.750.000 ευρώ και επενδυτικά προϊόντα έως 2.062.500 ευρώ κατά την υποβολή της αίτησης.
 • Η οφειλή να μην έχει καταγγελθεί σε χρόνο που εκτείνεται πριν την 31.12.2018.

Εφόσον πρόκειται για μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, αυτές, μεταξύ άλλων, δεν πρέπει να έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας ούτε να έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης χωρίς να έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης, καθώς και να μην έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και να μην υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης, κατά την έννοια των κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων (ΕΕ C 249 της 31.7.2014).

Το ύψος της κρατικής επιδότησης

Επιβεβαιώνοντας πλήρως άλλο δημοσίευμα του insider.gr της 15ης Μαρτίου, οι διατάξεις που κατατέθηκαν στη Βουλή προβλέπουν τα εξής για το ύψος της κρατικής επιδότησης:

Για τα εξυπηρετούμενα δάνεια

Για τους 3 πρώτους μήνες (από την ημερομηνία ενημέρωσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τον χρηματοδοτικό φορέα) η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται στο 90% της μηνιαίας δόσης, για τους επόμενους 3 στο 80% και για τους δύο τελευταίους μήνες στο 70%.

Σε κάθε περίπτωση, η μηνιαία συνεισφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των:

 • 600 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τις ατομικές επιχειρήσεις που δεν έχουν εργαζόμενους
 • 5.000 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν από 1 έως 10 εργαζόμενους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών έως 2.000.000 ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση κατάρτισης
 • 15.000 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν από 11 έως 50 εργαζόμενους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών έως 10.000.000 ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση κατάρτισης
 • 50.000 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν μέχρι 250 εργαζόμενους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών έως 50.000.000 ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση κατάρτισης

Για τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών

Για τους 3 πρώτους μήνες (από την ημερομηνία ενημέρωσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τον χρηματοδοτικό φορέα) η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται στο 80% της μηνιαίας δόσης, για τους επόμενους 3 στο 70% και για τους δύο τελευταίους μήνες στο 60%.

Σε κάθε περίπτωση, η μηνιαία συνεισφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των:

 • 500 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για ελεύθερους επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν εργαζόμενους
 • 4.000 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν από 1 έως 10 εργαζόμενους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών έως 2.000.000 ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση κατάρτισης
 • 12.500 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν από 11 έως 50 εργαζόμενους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών έως 10.000.000 ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση κατάρτισης
 • 40.000 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν μέχρι 250 εργαζόμενους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών έως 50.000.000 ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση κατάρτισης

Για τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών που έχουν καταγγελθεί

Για τους 3 πρώτους μήνες (από την ημερομηνία ενημέρωσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τον χρηματοδοτικό φορέα) η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται στο 50% της μηνιαίας δόσης, για τους επόμενους 3 στο 40% και για τους δύο τελευταίους μήνες στο 30%.

Σε κάθε περίπτωση, η μηνιαία συνεισφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των:

 • 300 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για ελεύθερους επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν εργαζόμενους
 • 2.500 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν από 1 έως 10 εργαζόμενους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών έως 2.000.000 ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση κατάρτισης
 • 7.500 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν από 11 έως 50 εργαζόμενους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών έως 10.000.000 ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση κατάρτισης
 • 25.000 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν μέχρι 250 εργαζόμενους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών έως 50.000.000 ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση κατάρτισης

Οι διατάξεις προβλέπουν ότι το συνολικό ποσό της δημόσιας συνεισφοράς που χορηγείται σε κάθε επιχείρηση (σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης) δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό του 1.800.000 ευρώ, προ φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων, συνυπολογιζομένων όλων των ενισχύσεων στο πλαίσιο των εκτάκτων μέτρων στήριξης λόγω Covid-19 που έχουν χορηγηθεί στην ενιαία επιχείρηση.

Ειδικά ως προς τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, το συνολικό ποσό της δημόσιας συνεισφοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά ενιαία επιχείρηση το ποσό των 225.000 ευρώ.

Ειδικά ως προς τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, το συνολικό ποσό της δημόσιας προσφοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά ενιαία επιχείρηση τα 270.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι ενισχύσεις που έχουν δοθεί στο πλαίσιο προσωρινών μέτρων στήριξης λόγω Covid-19 και έχουν επιστραφεί πριν την 31η Δεκεμβρίου 2021 δεν λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να προσδιοριστεί κατά πόσον υπάρχει υπέρβαση του ανωτάτου ορίου των 1.800.000 ευρώ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.