Η αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) αποτελεί τη σημαντικότερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ελληνικές τράπεζες αναφέρει στην έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας η ΤτΕ.

Όπως αναφέρει η έκθεση, παρά τις εντεινόμενες προσπάθειες του τελευταίου διαστήματος προς την κατεύθυνση της μείωσης του υψηλού αποθέματος ΜΕΔ, ο δείκτης ΜΕΔ στην Ελλάδα (στοιχεία εξαμήνου 2019) ήταν υπερπολλαπλάσιος (39,2%) 29 του αντίστοιχου μέσου όρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (3%30) και αυτού των άμεσα εποπτευόμενων από την ΕΚΤ πιστωτικών ιδρυμάτων (3,6%). 

Ο δείκτης κάλυψης ΜΕΔ στην Ελλάδα (47,1%) διαμορφώνεται σε υψηλότερο επίπεδο από τον αντίστοιχο μέσο δείκτη στην ΕΕ32 (44,9%), αλλά υπολείπεται άλλων χωρών μελών με μικρότερο δείκτη ΜΕΔ (π.χ. Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Σλοβακία).

Η συσσώρευση ενός υψηλού αποθέματος ΜΕΔ στους ισολογισμούς των τραπεζών έχει αρνητικές συνέπειες τόσο για την αξιοπιστία και βιωσιμότητα του τραπεζικού συστήματος όσο και για την ίδια τη λειτουργία του. Επιπρόσθετα, συνιστά συστημικό κίνδυνο και τροχοπέδη για την επίτευξη διατηρήσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

Όπως αναφέρει στην έκθεση της η ΤτΕ η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών κατά την τελευταία πενταετία, όπως εκφράζεται με το δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (Return on Equity – RoE) (α΄ εξάμηνο 2019: 2,89%34), υπολείπεται του αντίστοιχου μέσου στην ΕΕ (7%). Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι ο δείκτης RoE για τις ελληνικές τράπεζες κινείται σε αρνητικό έδαφος (ή περί του μηδενός) για τις περισσότερες τριμηνιαίες παρατηρήσεις από το 2015 μέχρι σήμερα.