Με βασικό στόχο τη διευκόλυνση των επενδύσεων, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) προχωρά στην απλοποίηση, αλλά και επιτάχυνση των σταδίων της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Οι σχετικές ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο το οποίο θα παρουσιαστεί σήμερα στον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και στο υπουργικό συμβούλιο, για να τεθεί αργότερα σε δημόσια διαβούλευση.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει έως σήμερα γνωστά, θα προβλέπει συγκεκριμένες προθεσμίες, εντός των οποίων θα πρέπει οι υπηρεσίες να απαντούν στις αιτήσεις των επενδυτών διαφορετικά  θα θεωρούνται εγκεκριμένες. Επίσης, θα υπάρχει διαφορετική κατηγοριοποίηση για δραστηριότητες, οι οποίες, λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων, δεν αποτελούν πια απειλή για το περιβάλλον, ώστε να γίνει απλούστερη η διαδικασία αδειοδότησής τους.

Ποιές είναι οι αλλαγές

Για επενδύσεις που εντάσσονται στις κατηγορίες Α1 και Α2 (έργα που ενδέχεται να προκαλέσουν πολύ σημαντικές ή σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον) σήμερα απαιτείται Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) από το ΥΠΕΝ. Τα έργα και οι δραστηριότητες της κατηγορίας Β (προκαλούν μόνο τοπικές μικρές επιπτώσεις) υπόκεινται σήμερα στην υποχρέωση προσκόμισης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (κάτι σαν …υπεύθυνη δήλωση του επενδυτή).

Σύμφωνα, με τις προωθούμενες ρυθμίσεις του ΥΠΕΝ, απλοποιείται και επιταχύνεται η διαδικασία έκδοσης ΑΕΠΟ  από τουλάχιστον 120 ημέρες σήμερα, σε περίπου 70. Μεταξύ άλλων, εισάγεται αποκλειστική προθεσμία για τις γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων αρχών, που αν παρέλθουν χωρίς απάντηση, οι γνωμοδοτήσεις θα θεωρούνται θετικές. Ακόμη, θα εμπλακούν ιδιώτες πιστοποιημένοι αξιολογητές για τη σύνταξη σχεδίων ΑΕΠΟ.

Επίσης, καταργείται η υποχρέωση τροποποίησης της ΑΕΠΟ για επουσιώδεις αλλαγές σε προδιαγραφές της επένδυσης. Στην περίπτωση που οι αλλαγές είναι ουσιώδεις, η νέα ΑΕΠΟ θα περιορίζεται σε αυτές και όχι στο σύνολο του έργου. Όσο για τα κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνεται η διάκριση ουσιωδών και μη παρεμβάσεων μένει να θεσπιστούν.

Οι επιχειρήσεις θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση ανανέωσης της ΑΕΠΟ αν διαθέτουν πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMAS). Η διάρκεια ισχύος των περιβαλλοντικών όρων επιμηκύνεται κατά πέντε έτη (από 10 σε 15 χρόνια).

Στο ίδιο νομοσχέδιο θα περιληφθούν και διατάξεις για την κατάργηση της άδειας παραγωγής, την αντικατάσταση της από μια απλή βεβαίωση και την απλοποίηση της αδειοδότησης έργων ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας).  Συγκεκριμένα με τις πρωτοβουλίες που προωθεί το ΥΠΕΝ για την ανάπτυξη των ΑΠΕ μειώνεται σημαντικά ο χρόνος του πρώτου σταδίου αδειοδότησης  από τα περίπου δύο έτη που ισχύει σήμερα.

Στόχος είναι όλα τα αναγκαία στοιχεία να καταχωρούνται από τον επενδυτή σε ένα πληροφοριακό σύστημα και να μην εξετάζονται στοιχεία που θα εξετάζονται σε επόμενες φάσεις της αδειοδοτικής διαδικασίας. Επίσης,  προωθούνται ρυθμίσεις για την απλοποίηση και την επιτάχυνση και των υπόλοιπων βημάτων της αδειοδοτικής διαδικασίας, τα οποία είναι και τα πλέον χρονοβόρα για την υλοποίηση των έργων.