ΒΙΣ: Εκλέχθηκε το νέο ΔΣ – Δεν διανέμει μέρισμα για το 2023

Newsroom
Viber Whatsapp Μοιράσου το
ΒΙΣ: Εκλέχθηκε το νέο ΔΣ – Δεν διανέμει μέρισμα για το 2023
Το νέο ΔΣ της εξέλεξε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΒΙΣ, η οποία παράλληλα αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος.

Το νέο ΔΣ της εξέλεξε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΒΙΣ, η οποία παράλληλα αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος.

Το νέο Δ.Σ με θητεία πενταετή λήγουσα στις 30.06.2026, αποτελείται από τους:

α) Δημήτριος Φιλίππου του Ιωάννη

β) Παναγιώτα Φιλίππου του Ιωάννη

γ) Γεώργιος Χατζηβασιλείου του Βασιλείου

δ) Χρήστος Σαμιωτάκης του Γεράσιμου-Σπυρίδωνος

ε) Κυριάκος Σουπιωνάς του Ευάγγελου

στ) Φωκίων Τσίντος του Αναστασίου

ζ) Σωκράτης Λαμπρόπουλος του Παναγιώτη, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

η) Μαρία Κοτσιά του Νικολάου, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

θ) και ως αναπληρωματικό μέλος τον Μιλτιάδη Αναστασιάδη του Ανέστη

Για τα δύο τελευταία τακτικά μέλη υπό στοιχεία (ζ) και (η) έγινε η διαπίστωση από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 και μετά ταύτα εγκρίθηκε αυτή η διαπίστωση από την Γενική Συνέλευση και τα εξέλεξε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ανακοίνωση της εταιρείας:

Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρία (Γ.Ε.ΜΗ. 122838007000), η οποία συνήλθε στην έδρα της στις 28/06/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, έλαβε τις κατωτέρω σε περίληψη αποφάσεις.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ της τ.Γ.Σ. της 28.06.2024

1. Επί του 1ου ΘΕΜΑΤΟΣ (Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023), οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και περιλαμβάνουν την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση αποτελεσμάτων (όπου δεν προβλέπεται η διανομή μερίσματος), την κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, την κατάσταση ταμειακών ροών, τις σημειώσεις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την έκθεση ελέγχου του ορισθέντος ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή, καθώς και της Έκθεσης Διαχείρισης (πεπραγμένων) του Διοικητικού Συμβουλίου επί της χρήσης 2023)

Εγκρίθηκαν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2023 χωρίς να επιφερθεί σ’ αυτές οποιαδήποτε τροποποίηση.

Η διάθεση του αποτελέσματος γίνεται ως στον Πίνακα “Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων” και “Κατάσταση συνολικού εισοδήματος” των οικονομικών καταστάσεων αναφέρεται, το οποίο καταλήγει σε ζημίες μετά από φόρους ΕΥΡΩ -2.594.158,96.

Βασικά μεγέθη της άνω κατάστασης είναι:

(α) κύκλος εργασιών 14.179.552,01 ΕΥΡΩ, (β) μικτά κέρδη 677.363,31 ΕΥΡΩ, (γ) ζημίες προ φόρων

-2.748.852,01 ΕΥΡΩ, (δ) ζημιές μετά από φόρους -2.594.158,96 ΕΥΡΩ και (ε) συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους, ζημιά -2.603.504,92 ΕΥΡΩ.

Αποφασίστηκε η μη διανομή τακτικού μερίσματος.

Εγκρίθηκε επίσης η έκθεση ελέγχου της ελεγκτικής εταιρίας και η Έκθεση Διαχείρισης (πεπραγμένων) του Δ.Σ., η οποία περιλαμβάνει και την Επεξηγηματική Έκθεση, για την διαχειριστική χρήση 2023

2. Επί του 2ου ΘΕΜΑΤΟΣ (Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 Ν 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2023 και απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 117 Ν 4548/2018)

Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση για την χρήση 2023 και η απαλλαγή της την ελεγκτικής εταιρίας COMPASS Ορκωτοί Ελεγκτές και σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ι.Κ.Ε. (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 198), καθώς και του τακτικού ελεγκτή Κωνσταντίνου Κουτρουλού του Γεωργίου (α.μ. ΣΟΕΛ 25701, Α.Φ.Μ. 078928987) και του αναπληρωματικού Παύλου Σταφυλά (α.μ. ΣΟΕΛ 28321, Α.Φ.Μ. 106890878) από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και γενικά επί της διαχείρισης και των πεπραγμένων για τη χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023.

3. Επί του 3ου ΘΕΜΑΤΟΣ (Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας καταχωρημένης στο μητρώο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών)

Έγινε αποδεκτή η υποβληθείσα προς την εταιρία προσφορά της ελεγκτικής εταιρίας COMPASS Ορκωτοί Ελεγκτές και σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ι.Κ.Ε. (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 198), για τον έλεγχο της χρήσης 2024, ο οποίος (έλεγχος) ειδικότερα θα διενεργηθεί από τους υπό τα στοιχεία Κουτρουλός Κωνσταντίνος του Γεωργίου ως τακτικός ελεγκτής (α.μ. ΣΟΕΛ 25701, ΑΦΜ. 078928987) και Σταφυλάς Παύλος (α.μ. ΣΟΕΛ 28321, Α.Φ.Μ. 106890878) ως αναπληρωματικός.

4. Επί του 4ου ΘΕΜΑΤΟΣ (Ενημέρωση από την Επιτροπή Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής για την εταιρική χρήση 2023 – ανάγνωση της σχετικής Έκθεσης Πεπραγμένων)

Για το άνω θέμα υπήρξε ενημέρωση, αλλά δεν ελήφθη απόφαση ούτε τέθηκε σε ψηφοφορία.

5. Επί του 5ου ΘΕΜΑΤΟΣ (Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που έχουν καταβληθεί σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές κατά την παρελθούσα χρήση 2023)

Εγκρίθηκαν οι καταβληθέντες σε μέλη του Δ.Σ., Διευθυντές και διαχειριστικές υπηρεσίες μισθοί και αμοιβές εν γένει, το συνολικό ύψος των οποίων ήταν κατώτερο από αυτό που είχε εγκριθεί είχε αποφασισθεί στην προηγούμενη τακτική Γ.Σ.

6. Επί του 6ου ΘΕΜΑΤΟΣ (Υποβολή προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 Ν 4548/2018)

Για το άνω θέμα υπήρξε ενημέρωση και ακολούθησε συμβουλευτική ψηφοφορία, αλλά δεν ελήφθη απόφαση.

7. Επί του 7ου ΘΕΜΑΤΟΣ (Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης των μη εκτελεστικών ανεξάρτητων μελών, σύμφωνα με το άρθρο 9 § 5 Ν 4706/2020)

Για το άνω θέμα υπήρξε ενημέρωση, αλλά δεν ελήφθη απόφαση ούτε τέθηκε σε ψηφοφορία.

8. Επί του 8ου ΘΕΜΑΤΟΣ (Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός της θητείας του)

Εξελέγη το νέο Δ.Σ με θητεία πενταετή λήγουσα στις 30.06.2026 και με μέλη τους υπό στοιχεία :

α) Δημήτριος Φιλίππου του Ιωάννη

β) Παναγιώτα Φιλίππου του Ιωάννη

γ) Γεώργιος Χατζηβασιλείου του Βασιλείου

δ) Χρήστος Σαμιωτάκης του Γεράσιμου-Σπυρίδωνος

ε) Κυριάκος Σουπιωνάς του Ευάγγελου

στ) Φωκίων Τσίντος του Αναστασίου

ζ) Σωκράτης Λαμπρόπουλος του Παναγιώτη, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

η) Μαρία Κοτσιά του Νικολάου, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

θ) και ως αναπληρωματικό μέλος τον Μιλτιάδη Αναστασιάδη του Ανέστη

Για τα δύο τελευταία τακτικά μέλη υπό στοιχεία (ζ) και (η) έγινε η διαπίστωση από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 και μετά ταύτα εγκρίθηκε αυτή η διαπίστωση από την Γενική Συνέλευση και τα εξέλεξε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Επί του 9ου ΘΕΜΑΤΟΣ (Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα σχετικά πρακτικά)

Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της να υπογράψουν και να επικυρώσουν το σχετικό πρακτικό της.

Σημειώσεις :

Αναφορικά με όλα τα θέματα της τ.Γ.Σ.

Α. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 49.937.681 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,37% καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο ανέρχεται σε 2.732.730,00 ΕΥΡΩ.

Β. (α) Κατά την συζήτηση των άνω θεμάτων παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν δύο (2) συνολικά μέτοχοι, (β) για όλα τα θέματα οι αποφάσεις ελήφθησαν με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των αποφάσεων είναι άμεσο.

Διαβάστε επίσης

Revoil: 721.098 μετοχές πούλησαν συνολικά οι Ιωάννης και Γιώργος Ρούσσος

Attica Bank: Επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη €8,7 εκατ. στο α’ τρίμηνο – Σημαντική βελτίωση και στα έσοδα

Epsilon Net: Πράσινο φως από Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην υποχρεωτική δημόσια πρόταση της «GINGER DIGITAL BIDCO Α.Ε.»

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

gazzetta
gazzetta reader insider insider