ΔΑΑ: Έτοιμο προς «απογείωση» στο ΧΑ, τι αναφέρουν οι σχετικές τροπολογίες – Οι συμβάσεις και το matching right των μετόχων

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Viber Whatsapp Μοιράσου το
ΔΑΑ: Έτοιμο προς «απογείωση» στο ΧΑ, τι αναφέρουν οι σχετικές τροπολογίες – Οι συμβάσεις και το matching right των μετόχων
Ρυθμίσεις σχετικά με την εισαγωγή της εταιρείας Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τη διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση της διαχείρισης και της εκμετάλλευσης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών περιείχε, μεταξύ άλλων, τροπολογία που κατατέθηκε χτες από το υπ. Οικονομικών.

Ρυθμίσεις σχετικά με την εισαγωγή της εταιρείας Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τη διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση της διαχείρισης και της εκμετάλλευσης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών περιείχε, μεταξύ άλλων, τροπολογία που κατατέθηκε χτες από το υπ. Οικονομικών. Με τη ρύθμιση αντιμετωπίζονται ζητήματα που σχετίζονται με την εισαγωγή της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» (Δ.Α.Α.) στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τη διαγνωστική διαδικασία για την ανάθεση διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Δ.Α.Α.. Η σύμβαση παραχώρησης του Αερολιμένα Αθηνών προβλέπει ένα σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης το οποίο δεν είναι συμβατό με τις απαιτήσεις του ν. 4706/2020 (Α’ 136).

Για λόγο αυτό δεν ήταν δυνατή η διαπραγμάτευση των μετοχών της Δ.Α.Α. Α.Ε. στο Χρηματιστήριο Αθηνών, προτού μεταβληθεί το σύστημα διακυβέρνησης της εταιρείας. Με την τροπολογία παρέχεται δυνατότητα στην Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε., μεταξύ άλλων, να συνάπτει μνημόνια συνεννόησης και συμφωνίες μετόχων με τους λοιπούς μετόχους του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α.), προκειμένου να εισαχθούν οι μετοχές του στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ασκεί τα δικαιώματά της, ως μετόχου του Δ.Α.Α., σε συνελεύσεις μετόχων και κάθε άλλο δικαίωμα προς τον ίδιο σκοπό.

Ο ρόλος της ΕΕΣΥΠ και η εταιρική διακυβέρνηση

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ) δύναται: α) να συνάπτει μνημόνια συνεννόησης και συμφωνίες μετόχων με τους λοιπούς μετόχους της εταιρείας Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. (Δ.Α.Α.), προκειμένου να εισαχθούν οι μετοχές του Δ.Α.Α. στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, β) να ασκεί τα δικαιώματά της ως μετόχου του Δ.Α.Α. σε συνελεύσεις μετόχων και κάθε άλλο δικαίωμα προς τον ίδιο σκοπό, γ) μετά την εισαγωγή των μετοχών του Δ.Α.Α. στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, να ασκεί όλα τα δικαιώματά της ως μετόχου του Δ.Α.Α., συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών με τον ορισμό ή την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Δ.Α.Α..

Όπως αναφέρεται, επιτρέπεται να λαμβάνονται υπό την αναβλητική αίρεση της έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών του Δ.Α.Α. στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, να καταχωρίζονται και να δημοσιεύονται από την ημερομηνία λήψης τους με την ειδική μνεία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ως προς την έναρξη ισχύος τους υπό την ανωτέρω αναβλητική αίρεση οι παρακάτω αποφάσεις οργάνων της ΔΑΑ οι οποίες απαιτούνται για την εισαγωγή των μετοχών στο ΧΑ:

α) αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με αντικείμενο την τροποποίηση του καταστατικού του Δ.Α.Α. και την εκλογή Δ.Σ. για εναρμόνιση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης του Δ.Α.Α. με αυτό των ανώνυμων εταιρειών που είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα,

β), αποφάσεις του νέου Δ.Σ. για τη συγκρότησή του σε σώμα και τη χορήγηση εξουσιών εκπροσώπησης, καθώς και τη σύσταση και στελέχωση επιτροπής ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 (Α 7), περί επιτροπής ελέγχου, και επιτροπής αποδοχών και υποψηψιοτήτων των άρθρων 10 έως και 12 του ν. 4706/2020, περί επιτροπών του Δ.Σ., καθώς και των λοιπών επιτροπών που είναι απαραίτητες για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για ανώνυμες εταιρείες που είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά Ελλάδα.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών εισάγει προς διαπραγμάτευση τις μετοχές του Δ.Α.Α., εφόσον αυτός πληροί τις προϋποθέσεις συμμόρφωσης ως προς την εταιρική διακυβέρνηση. Κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών του Δ.Α.Α. στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Χρηματιστήριο Αθηνών εκδίδει και κοινοποιεί αμελλητί προς το Γενικό Εμπορικό Μητρώο τη σχετική βεβαίωση έναρξης διαπραγμάτευσης, οποία καταχωρίζεται και δημοσιεύεται αυτεπαγγέλτως.

Η νέα σύμβαση παραχώρησης και το matching right των μετόχων

Κατ’ ελάχιστον έξι (6) χρόνια προ λήξης της Συμβατικής Περιόδου της σύμβασης ανάπτυξης του αεροδρομίου, η οποία υπογράφηκε Αθήνα στις 31 Ιουλίου 1995 και κυρώθηκε με τον ν. 2338/1995 (η «Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου»), η χρονική διάρκεια της οποίας παρατάθηκε σύμφωνα με τον ν. 4594/2019 (σ.σ. έως το 2046), το Ελληνικό Δημόσιο προκηρύσσει νέα διαγωνιστική διαδικασία αντικείμενο τη νέα ανάθεση διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, ελάχιστης διάρκειας τριάντα (30) ετών, οποία ολοκληρώνεται το αργότερο τέσσερα (4) προ της λήξης της Συμβατικής Περιόδου Σύμβασης Ανάπτυξης του Αεροδρομίου. Η προκήρυξη της Νέας Διαγωνιστικής Διαδικασίας δύναται να αναβληθεί, εφόσον είναι ευλόγως δικαιολογημένο σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς. Κατά παρέκκλιση του ν. 3986/2011 (Α’ 152) όσον αφορά στην πρόβλεψη μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ), δύναται να ανατεθεί, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών/Μεταφορών, στο ΤΑΙΠΕΔ, ή τυχόν διάδοχο αυτού, η διεξαγωγή για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου της Νέας Διαγωνιστικής Διαδικασίας.

Στην ίδια απόφαση προσδιορίζονται οι βασικοί όροι συνεργασίας μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ ή του τυχόν διαδόχου αυτού και του Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου να οριστούν οι όροι της Νέας Διαγωνιστικής Διαδικασίας, περιλαμβανομένων και των όρων της νέας σύμβασης παραχώρησης, η οποία υπογράφεται για νέα ανάθεση διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών σε συνέχεια της Νέας Διαγωνιστικής Διαδικασίας (η «Νέα Σύμβαση Παραχώρησης»), προσδιορίζονται τα λειτουργικά έξοδα και οι διοικητικές δαπάνες του ΤΑΙΠΕΔ, ή του τυχόν διαδόχου αυτού, για τη Νέα Διαγωνιστική Διαδικασία που βαρύνουν το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και τρόπος κάλυψής τους και ρυθμίζεται κάθε άλλο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος. Η διαμόρφωση των όρων της Νέας Διαγωνιστικής Διαδικασίας και της Νέας Σύμβασης Παραχώρησης, γίνεται από Ελληνικό Δημόσιο και ΤΑΠΕΔ, σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, καθώς και τις επικρατούσες συνθήκες και την πρακτική της αγοράς, και υπόκειται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων παραχώρησης.

Η Δ.Α.Α. (δηλαδή οι μέτοχοι, οι Καναδοί, ο Κοπελούζος κ.α.) δικαιούται να συμμετέχει στη νέα Διαγωνιστική Διαδικασία και, στο μέτρο που είναι σύμφωνο αυτό με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, που ισχύει κατά διεξαγωγή της, συμπεριλαμβάνεται στους όρους αυτής δικαίωμα υπέρ Δ.Α.Α. υποβολής, υπό προϋποθέσεις, όμοιας προσφοράς με την υψηλότερη προσφορά που Θα έχει υποβληθεί στη Νέα Διαγωνιστική Διαδικασία και προτιμητέας σε σχέση με την τελευταία (matching right).

Το 2024 το IPO

Το IPO στο ΧΑ εκτιμάται ότι μπορεί να γίνει στους πρώτους μήνες του 2024 (στο α’ εξάμηνο), κάτι που αποτελεί και πρόθεση – επιδίωξη του ΤΑΙΠΕΔ που «τρέχει» την αποκρατικοποίηση και την όλη διαδικασία. Εχει προηγηθεί και η υπογραφή σχετικού μνημονίου ανάμεσα στους εταίρους – μετόχους της εταιρείας, δηλαδή του Υπερταμείου, της θυγατρικής ΤΑΙΠΕΔ, των Καναδών και του ομίλου Κοπελούζου. Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 30% των μετοχών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών- ΔΑΑ. Το υπόλοιπο ποσοστό των μετοχών κατανέμεται στο Υπερταμείο (25%), στις AviAlliance GmbH και AviAlliance Capital GmbH, που και οι δύο ελέγχονται από το καναδικό ασφαλιστικό ταμείο PSP Investments (40% και το managment) και την οικογένεια Κοπελούζου (5%). Με βάση συμφωνία, το ΤΑΙΠΕΔ θα διαθέσει το 30% των μετοχών. Η PSP θα έχει το δικαίωμα απόκτησης του 10% των μετοχών, καταβάλλοντας ένα ελεγχόμενο premium (στην προκειμένη περίπτωση το καναδικό ασφαλιστικό ταμείο θα καταστεί μέτοχος πλειοψηφίας). Το υπόλοιπο 20% του ΤΑΙΠΕΔ θα διατεθεί στο Χρηματιστήριο, με παράγοντες της αγοράς να εκτιμούν ότι από την παραχώρηση του 30% μπορούν συντηρητικά να αντληθούν 800 εκατ. έως 1 δισ. ευρώ (αναλόγως, βέβαια, και των συνθηκών στις αγορές). Σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ, είναι οι Bank of America, Morgan Stanley και Deutche Bank.

Η κίνηση θα αποτελέσει μια εμβληματική περαιτέρω αποκρατικοποίηση και μάλιστα σε μια περίοδο στην οποία ο τουρισμός και ειδικότερα ο ΔΑΑ «πετάνε», με στόχο τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας, αυξάνοντας παράλληλα την επενδυτική βάση και τη βελτίωση της ρευστότητας του χρηματιστηρίου της Αθήνας. Αναμφίβολα θα αποτελέσει μια δυνατή ενίσχυση για την εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά η οποία τα προηγούμενα χρόνια είχε «αποψιλωθεί».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Πώς επιστρέφουν στο Δημόσιο ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ – Οι μέτοχοι, η εποπτεία και το θέμα των τιμολογίων

gazzetta
gazzetta reader insider insider