Ελλάδα
06-11-2021 | 09:08

Υδροδοτικό Αθήνας: Έως τις 2 Δεκεμβρίου οι προσφορές για το ΣΔΙΤ των 235 εκατ. ευρώ

Υδροδοτικό Αθήνας: Έως τις 2 Δεκεμβρίου οι προσφορές για το ΣΔΙΤ των 235 εκατ. ευρώ
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Επισήμως «βγήκε στον αέρα» η προκήρυξη για την πρώτη φάση του διαγωνισμού (πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος) για το έργο «Λειτουργία, Συντήρηση, Επισκευή και Αποκατάσταση των Παγίων του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (Ε.Υ.Σ.) για την Κάλυψη Των Αναγκών της Μείζονος Περιοχής Πρωτευούσης, μέσω Σ.Δ.Ι.Τ.», δηλαδή το γνωστό και ως εξωτερικό υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας, ύψους σχεδόν 235 εκατ. ευρώ, που πρόσφατα ανέδειξε το insider.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, το αντικείμενο περιλαμβάνει το σύνολο των παρεχόμενων Υπηρεσιών που αφορούν στη Λειτουργία, Συντήρηση, Επισκευή, Αποκατάσταση των Παγίων που βρίσκονται εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης του Ελληνικού Δημοσίου και ανήκουν στην Εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π. και τα οποία χρησιμοποιούνται για την συλλογή, αποθήκευση και μεταφορά ακατέργαστου νερού από τις πηγές μέχρι την είσοδο των Μονάδων Επεξεργασίας Νερού (Μ.Ε.Ν.).

Στην Α΄ Φάση του Διαγωνισμού, οι Ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με την υποβολή Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Ο Φάκελος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας μέχρι την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021. Η Β΄ Φάση του Διαγωνισμού περιλαμβάνει δύο διακριτά και διαδοχικά στάδια, και συγκεκριμένα το Στάδιο Β.Ι (Διάλογος) και το Στάδιο Β.ΙΙ (Υποβολή Προσφορών).

Στο αντικείμενο του έργου ΣΔΙΤ δεν περιλαμβάνεται η λειτουργία και συντήρηση έξι Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών που είναι εγκατεστημένοι στις περιοχές Κίρφης, Ελικώνα, Κλειδίου, Κιθαιρώνα, Μάνδρας και Ευήνου, καθώς και τα Ταχυδιυλιστήρια (ΤΧΔ) Ερυθρών - Βιλλίων, Δομβραίνας, Κυριακίου, Διστόμου, Ταρσός Καριώτη, Καλαμιώτισσας, Καπαρελλίου - Μελισσοχωρίου, Λεύκτρων, Ελλοπίας - Ξηρονομής, Προδρόμου - Σαράντη.

Τα έργα και οι εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στο ΕΥΣ της μείζονος περιοχής πρωτευούσης και αποτελούν αντικείμενο του παρόντος έργου ΣΔΙΤ είναι υφιστάμενες και πλήρως λειτουργικές υποδομές. Μεταφέρουν, εδώ και αρκετές δεκαετίες, σημαντικούς υδάτινους πόρους και αποτελούν ουσιώδες σύστημα μεταφοράς του ύδατος για την εξασφάλιση επαρκούς υδροδότησης του λεκανοπεδίου Αττικής.

Oι στόχοι του Έργου υπηρετούν:

– την διασφάλιση της καλής λειτουργικής κατάστασης του ΕΥΣ μείζονος περιοχής Πρωτευούσης και της δι’ αυτής απρόσκοπτης ύδρευσης της Μείζονος Περιοχής Πρωτευούσης, αλλά και όμορων του δικτύου παροχών

 – την πρόληψη αλλά και γρήγορη αποκατάσταση βλαβών και προβλημάτων που μπορούν να επηρεάσουν τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του παρεχόμενου ύδατος

 – τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων παρακολούθησης της καλής λειτουργίας του ΕΥΣ

 – τον εξορθολογισμό του κόστους και την βέλτιστη οικονομική απόδοση της λειτουργίας του ΕΥΣ

– την καλή διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Δια του έργου, το Ελληνικό Δημόσιο επιθυμεί να θωρακίσει το ΕΥΣ που τροφοδοτεί τη Μείζονα Περιοχή Πρωτευούσης, καθώς και τις όμορες περιοχές διέλευσής του, υλοποιώντας και/ή διασφαλίζοντας τα κάτωθι:

– βέλτιστη συντήρηση, και δη τόσο ως προς την τακτική/προγραμματισμένη συντήρηση, όσο και ως προς την αποτελεσματική αποκατάσταση έκτακτων περιστατικών και βλαβών

– βελτιστοποίηση της λειτουργίας του ΕΥΣ ως προς το συνολικό κόστος λειτουργίας του με προϋπόθεση την τήρηση των συμφωνηθεισών προδιαγραφών, εκσυγχρονισμό των μεθόδων παρακολούθησης της καλής λειτουργίας και προστασίας του ΕΥΣ και του διερχόμενου δι’ αυτού ύδατος, ποσοτικά και ποιοτικά

– δημιουργία κέντρου ελέγχου της λειτουργίας του ΕΥΣ, με χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων (π.χ. drones, ηλεκτρονικών πινάκων ελέγχου ροής, βλαβών, διαρροών κ.λπ.)

 – ασφάλεια του ΕΥΣ (έναντι πιθανών δολιοφθορών, φυσικών φαινομένων κ.λπ.).

Συνοπτικά ο ιδιώτης: (1) θα εκπονήσει τις μελέτες που είναι απαραίτητες για τον κατασκευαστικό σχεδιασμό του έργου, με βάση τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους και θα μεριμνήσει και επισπεύσει για τη λήψη όλων των απαραίτητων αδειών, (2) θα κατασκευάσει το σύνολο του αντικειμένου των μελετών του κατασκευαστικού σχεδιασμού, (3) θα αναλάβει την λειτουργία και συντήρηση του έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης σύμπραξης, τις προδιαγραφές απόδοσης και το εγκεκριμένο από την Αναθέτουσα Αρχή σχέδιο λειτουργίας και συντήρησης, το οποίο θα τεθεί υπ’ όψιν των Προεπιλεγέντων κατά τη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού από την Αναθέτουσα Αρχή, όπως αυτό, τυχόν, θα τροποποιηθεί ή επικαιροποιηθεί, σύμφωνα με όσα θα προβλέπονται στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού ή στη σύμβαση σύμπραξης, (4) θα επιστρέψει το έργο στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην σύμβαση στο τέλος της Συμβατικής Περιόδου, με αντάλλαγμα την καταβολή πληρωμών διαθεσιμότητας κατά την περίοδο λειτουργίας.

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης σύμπραξης, ο ΙΦΣ θα αναλάβει την ευθύνη χρηματοδότησης του Έργου (χωρίς χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου), ενώ η Αναθέτουσα Αρχή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμπραξης θα καταβάλλει ετήσιες πληρωμές (πληρωμές διαθεσιμότητας), σύμφωνα με το σχετικό μηχανισμό πληρωμών, που θα περιλαμβάνεται στη σύμβαση σύμπραξης και θα στηρίζεται σε προδιαγραφές ποιότητας, απόδοσης και αποτελεσμάτων (εν προκειμένω ιδίως όσον αφορά τη λειτουργική διαθεσιμότητα του Έργου με συγκεκριμένο ποιοτικό επίπεδο αποτελεσμάτων, ήτοι τις προδιαγραφές απόδοσης της Σύμβασης Σύμπραξης). Στις πληρωμές διαθεσιμότητας θα επιβάλλονται απομειώσεις, σε περίπτωση που οι επιδόσεις του έργου αποκλίνουν από τις τεθείσες προδιαγραφές απόδοσης της Σύμβασης Σύμπραξης.

Οι πληρωμές διαθεσιμότητας έχουν ενδεικτικά εκτιμηθεί σε καθαρά παρούσα αξία, στο ποσό των 234.860.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.. Ο ακριβής προϋπολογισμός των πληρωμών διαθεσιμότητας που θα καταβληθούν στον ιδιώτη φορέα θα καθοριστεί βάσει των αποτελεσμάτων του διαλόγου κατά το Στάδιο Β.Ι της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού και θα συμπεριληφθεί στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών.

Τα έργα/εγκαταστάσεις που αποτελούν το Ε.Υ.Σ. και ανήκουν κατά κυριότητα στην ΕΥΔΑΠ Παγίων, είναι τα πάγια που μεταβιβάστηκαν κατά την εφαρμογή του Ν. 2744/99, συμπεριλαμβανομένων αυτών που κατασκευάστηκαν έκτοτε (αγωγός Ø1700 ΜΕΝ Μενιδίου - Χελιδονού, κατασκευασθέντα τμήματα αγωγού Ø2000 Κιθαιρώνα-ΜΕΝ Μενιδίου, έργα ενίσχυσης ενωτικού υδραγωγείου Κρεμάδα - Δαφνούλα, φράγμα Ευήνου και σήραγγα Ευήνου-Μόρνου κ.α.) και χρησιμεύουν στην συγκέντρωση και μεταφορά του ακατέργαστου νερού από τις πηγές στην κατανάλωση. Το Ε.Υ.Σ. συνίσταται από το σύνολο των διαχειριζόμενων υδατικών πόρων καθώς και από το σύστημα μεταφοράς του νερού έως την είσοδο των Μονάδων Επεξεργασίας Νερού (ΜΕΝ) και περιλαμβάνει τα παρακάτω κύρια στοιχεία: υδατικούς πόρους, επιφανειακούς και υπόγειους. έργα αποθήκευσης επιφανειακού νερού (ταμιευτήρες, φράγματα), έργα άντλησης υπόγειου νερού (γεωτρήσεις), εξωτερικά υδραγωγεία, έργα διαχείρισης υδραγωγείων (αντλιοστάσια, ρυθμιστές ροής), βοηθητικές εγκαταστάσεις και υποδομές (κτίρα, οδοί πρόσβασης, κτλ).

Στο υδροδοτικό σύστημα αξιοποιούνται υδατικοί πόροι, οι οποίοι είναι κατά κύριο λόγο επιφανειακοί (ποταµοί Μόρνος, Εύηνος, Β. Κηφισός, Χάραδρος, λίµνη Υλίκη), αλλά και υπόγειοι (υδροφορείς µέσου ρου Β. Κηφισού, Υλίκης και Β.Α. Πάρνηθας). Ειδικότερα, οι υδατικοί πόροι που διατίθενται για την ύδρευση της Αθήνας περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο το σύστημα των συνδεδεμένων Ταμιευτήρων Ευήνου και Μόρνου, τον Ταμιευτήρα Μαραθώνα, τη λίμνη Υλίκη, και διάφορες ομάδες υδρογεωτρήσεων. Οι υδατικοί πόροι, με τις σημερινές συνθήκες λειτουργίας, μπορούν ακόμη να διακριθούν σε κύριους (Μόρνος, Εύηνος), βοηθητικούς (Υλίκη, Μαραθώνας) και εφεδρικούς (υπόγειοι υδατικοί πόροι)

Το σύστημα μεταφοράς νερού αποτελείται από 2 κύριους άξονες : τον άξονα Ευήνου - Μόρνου (υψηλός άξονας) που περιλαμβάνει το υδραγωγείο Μόρνου και λειτουργεί με βαρύτητα και τον άξονα Υλίκης (χαμηλός άξονας) που περιλαμβάνει το υδραγωγείο Υλίκης και λειτουργεί με άντληση.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.