Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο αποτελεί την επιτομή της δημιουργικότητας των μαθητών του 1ου ΕΠΑ.Λ Κομοτηνής οι οποίοι υλοποίησαν ένα καινοτόμο σχέδιο με τη στήριξη του κέντρου «ΝΟΗΣΙΣ».

Το «ΝΟΗΣΙΣ» μετά και την επιτυχημένη πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος με την συμμετοχή 9 ΕΠΑ.Λ. της χώρας για το σχολικό έτος 2017-2018, προέβη στην δημιουργία σχετικής ιστοσελίδας με την απαραίτητη υποδομή συγκέντρωσης για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων Σχεδίων Δράσης και των  τιμολογίων που αφορούν τα Σχέδια Δράσης για τα 398 ΕΠΑ.Λ. της χώρας στη φάση διεύρυνσης του προγράμματος.

Το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» – «ΜΝΑΕ» είναι ένα φιλόδοξο και πολυδιάστατο πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και περιλαμβάνει μια δέσμη παρεμβάσεων που αφορούν στην ψυχοκοινωνική και γνωστική υποστήριξη των μαθητών, στη δημιουργία δικτύων υποστήριξης καθώς και σε συμπληρωματικές δράσεις. Εφαρμόστηκε πιλοτικά για το 2017- 2018 σε 9 σχολεία με στόχο τη διεύρυνσή του σε όλα τα ΕΠΑ.Λ. της χώρας την περίοδο 2018-2021.

Το «ΜΝΑΕ» εφαρμόζεται κυρίως στους μαθητές της Α΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές που έρχονται από το Γυμνάσιο και επιλέγουν το ΕΠΑ.Λ., στηρίζονται σε όλη τη διάρκεια της Α’ τάξης για μια ομαλή μετάβαση από το Γυμνάσιο στην Επαγγελματική Εκπαίδευση

Το Σχέδιο δράσης του 1ου ΕΠΑ.Λ. Κομοτηνής αφορά την κατασκευή ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου με συνεργασία του μηχανολογικού τομέα και της ειδικότητας των ηλεκτρονικών. Το έργο χρηματοδοτήθηκε πλήρως από το κέντρο ΝΟΗΣΙΣ και θα παρουσιαστεί στις 25 Ιουνίου.