ΟΔΙΠΥ: Στον «αέρα» διαγωνισμός για την Ανάπτυξη Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης των μονάδων υγείας

Έφη Τσιβίκα
Viber Whatsapp Μοιράσου το
ΟΔΙΠΥ: Στον «αέρα» διαγωνισμός για την Ανάπτυξη Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης των μονάδων υγείας
Η σύμβαση, συνολικού ύψους 309.628,00 €, χρηματοδοτείται από πόρους του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ)- Ταμείο Ανάκαμψης στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0"

Στη διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Ανάπτυξη Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ)», σχετικά με το υποέργο 4 της ενταγμένης Πράξης «Βελτίωση Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας, που έχει υποβληθεί στο πλαίσιο της Δράσης (Measure) «Οργανωτικές Μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας» μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), προχώρησε ο Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ).

Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΔΙΠΥ έχει ήδη δημιουργήσει περισσότερους από 40 δείκτες ποιότητας που πιλοτικά εφαρμόζονται σε 11 νοσοκομεία της χώρας και 21 πρότυπα ποιότητας- 10 πρότυπα FMS για την ασφάλεια και τη διαχείριση των εγκαταστάσεων των νοσηλευτικών μονάδων και 11 πρότυπα PCI για τη μείωση του κινδύνου λοιμώξεων σχετιζόμενων με την παρεχόμενη φροντίδα υγείας.

Όπως αναφέρεται στη σχετική σύμβαση, για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των προτύπων, κριτηρίων, πολιτικών και διαδικασιών ποιότητας και της συμμόρφωσης των μονάδων υγείας της χώρας σε αυτά είναι απαραίτητη η εφαρμογή στρατηγικών ελέγχου των μονάδων υγείας για την επιτήρηση συμμόρφωσης στις προδιαγραφές και τα πρότυπα ποιότητας, που αποσκοπούν στην αειφορία των συστημάτων αλλά και στη διαρκή βελτίωση των επιθεωρούμενων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, η συστηματική εξωτερική επιθεώρηση, ενισχύει τη συμμόρφωση με τα προκαθορισμένα πρότυπα.

Τα αποτελέσματα της εξωτερικής αξιολόγησης του οργανισμού μπορεί να συνδεθούν με κίνητρα οικονομικά, ανταποδοτικότητας, αριστείας. Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητη η ανάπτυξη ενός Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ), με την συμπερίληψη, ανάπτυξη/αξιοποίηση και υλοποίηση δεικτών απόδοσης (Key Performance Indicators, KPIs) για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των μονάδων υγείας, δηλαδή τη μέτρηση των αποκλίσεων από τα πρότυπα ποιότητας και τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες.

Υπό αυτό το πρίσμα, οι δράσεις του έργου «Ανάπτυξη Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ)» είναι:

Δράση Α: Προσδιορισμός των πυλώνων της αξιολόγησης και ανάπτυξη των κριτηρίων αξιολόγησης και των αντίστοιχων βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs) βάσει των αποτελεσμάτων του Υποέργου 3 και αρχική ανάπτυξη σχεδίου του ΚΠΑ.

Τα Παραδοτέα της δράσης είναι:

1. Καταγραφή, βάσει της διεθνούς εμπειρίας αλλά και της εθνικής τεχνογνωσίας βασιζόμενοι στα εργαλεία και τους δείκτες που έχει ήδη αναπτύξει ο ΟΔΙΠΥ για την αξιολόγηση της ποιότητας στις Υπηρεσίες υγείας, των συγκεκριμένων πυλώνων αξιολόγησης και ανάπτυξη του πλαισίου καθώς και των κριτηρίων αξιολόγησης και των αντίστοιχων βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs).
2. Πλαίσιο διασφάλισης της ποιότητας των στατιστικών αναφορών και των KPIs (data verification)
3. Αρχική ανάπτυξη του πλαισίου και του εγχειριδίου: ‘‘Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης’’ και του αντίστοιχου οδηγού εφαρμογής για τον χώρο της Υγείας (σε Αβάθμιο, Ββάθμιο, Γβάθμιο επίπεδο φροντίδας υγείας και σε φορείς Δημόσιας Υγείας), αξιοποιώντας και την τεχνογνωσία (πλαίσιο, εργαλεία και δείκτες) που έχει αναπτύξει ο ΟΔΙΠΥ

Δράση Β: Πιλοτική εφαρμογή του ΚΠΑ και των δεικτών απόδοσης (Key Performance Indicators, KPIs) και οριστικοποίηση και δημοσίευση του ΚΠΑ.

Τα Παραδοτέα της δράσης είναι:

1. Εκτεταμένη συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση των ΚΠΑ και των κριτηρίων αξιολόγησης στον χώρο της Υγείας
2. Διενέργεια Delphi study ή άλλης παρόμοιας μεθοδολογίας ποιοτική έρευνα διαδικτυακά
3. Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποστήριξη της πιλοτικής μελέτης για την επικύρωση και διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του ΚΠΑ και της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των δεικτών απόδοσης (KPIs) καθώς και δεικτών ποιότητας και ασφάλειας ασθενών σε 20 δομές υγείας σε όλη την Ελλάδα (Γενικά, Περιφερειακά, Πανεπιστημιακά, Ειδικά (συμπεριλαμβανομένων των ογκολογικών, παιδιατρικών κ.λπ. και κέντρων αποκατάστασης), σε 15 δομές Αβάθμιας Φροντίδας Υγείας (κατά προτίμηση Κέντρα Υγείας), στον ΕΟΔΥ, στον ΟΚΑΝΑ.
4. Έκθεση με τα αποτελέσματα της πιλοτικής μελέτης/εφαρμογής του ΚΠΑ και των δεικτών απόδοσης (KPIs) στα 37 πιλοτικά κέντρα
5. Αναθεωρημένο σχέδιο του ΚΠΑ και δημόσια παρουσίασή του σε ημερίδα με προσκεκλημένους από όλα τα εμπλεκόμενη μέρη στην οποία θα ακολουθήσει διαβούλευση.
6. Έκθεση με τα αποτελέσματα της ανοιχτής και δημόσιας διαβούλευσης του ΚΠΑ και των δεικτών απόδοσης (KPIs) στην ιστοσελίδα του Ο.ΔΙ.Π.Υ Α.Ε
7. Τελικό/οριστικοποιημένο Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ)

Δράση Γ: Διασφάλιση της εγκυρότητας της αναφοράς των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των μονάδων υγείας βάσει του ΚΠΑ και ανάπτυξη του πλαισίου επιθεώρησης.

Τα Παραδοτέα της δράσης είναι:
1. Εγχειρίδιο με τη μεθοδολογία για την αναφορά των αποτελεσμάτων της αυτό-αξιολόγησης των μονάδων υγείας βάσει του ΚΠΑ της ποιότητας
2. Πλαίσιο προσόντων αξιολογητών της συμμόρφωσης των μονάδων υγείας στα πρότυπα ποιότητας (Compliance Assessment Experts’ Qualification Framework)
3. Εθνικές προϋποθέσεις για την εγγραφή εμπειρογνωμόνων και εξωτερικών επιθεωρητών

Δράση Δ: Εκπαίδευση και πιστοποίηση των αξιολογητών της συμμόρφωσης των μονάδων υγείας στα πρότυπα ποιότητας και το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης.

Τα Παραδοτέα της δράσης είναι:
1. Εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού των εξ’ αποστάσεων και των δια ζώσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα πλαίσια της πιλοτικής εφαρμογής
2. Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξ ’αποστάσεως για τους επαγγελματίες υγείας και δια ζώσης για τους εμπειρογνώμονες στα πλαίσια της πιλοτικής εφαρμογής
3. Δεκαεπτά (17) εκπαιδευτικές ημερίδες/διημερίδες για εκπαιδευόμενους, οι ιδιότητες και ο αριθμός των οποίων θα καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης με τον ΟΔΙΠΥ Α

Η σύμβαση, συνολικού ύψους 309.628,00 €, χρηματοδοτείται από πόρους του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ)- Ταμείο Ανάκαμψης στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0", με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Next Generation EU και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Photo: Eurokinissi

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Σε εξέλιξη οι δράσεις για την αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας στα νοσοκομεία

Πανελλαδική δημοσκόπηση: Αρνητικό στο ενδεχόμενο συνένωσης το 51% των φαρμακοποιών

Γρίπη των πτηνών: Ιδιαίτερα αυξημένος ο κίνδυνος επανεμφάνισης στην Ελλάδα το προσεχές διάστημα

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider