Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που καθορίζουν το κόστος ενός ασφαλιστήριου συμβολαίου κατοικίας είναι η αξία του ακινήτου που ασφαλίζεται. Η ασφαλιζόμενη αξία αντιπροσωπεύει το κόστος ανακατασκευής του ακινήτου σε περίπτωση ολικής καταστροφής και βάσει αυτής καθορίζεται και το ύψος της αποζημίωσης που θα λάβετε στην περίπτωση ζημιάς. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο αυτό δεν έχει σχέση με την εμπορική (αγοραία) αξία του ακινήτου, η οποία αφορά την τιμή που αυτό «πιάνει» αν βγει προς πώληση στην αγορά και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως τοποθεσία, παλαιότητα, υποδομές κλπ. 

Η ασφαλιζόμενη αξία του ακινήτου καθορίζεται βάσει συμφωνίας μεταξύ του ασφαλισμένου και της ασφαλιστικής. Ωστόσο, οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες, ειδικά στα διαμερίσματα και τις κατοικίες που δεν έχουν ιδιαιτερότητες, υπολογίζουν την ελάχιστη αξία με βάση το εμβαδόν του ακινήτου πολλαπλασιαζόμενο επί την εκτιμώμενη αξία ανακατασκευής. Αν για παράδειγμα ασφαλίζεται ένα διαμέρισμα 100 τ.μ. και η αξία ανακατασκευής υπολογίζεται σε 1000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο μικτά, τότε η ασφαλιζόμενη αξία του υπολογίζεται σε 100.000 ευρώ.

Ασφαλιζόμενη αξία δεν έχει μόνο η οικοδομή του ακινήτου, αν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας καλύπτει και το περιεχόμενο, τότε και αυτό ασφαλίζεται με κάποιο συγκεκριμένο ποσό. Στις περισσότερες περιπτώσεις ισχύει ένας μέσος όρος ασφαλιζόμενης αξίας που ορίζεται στα 400 € ανά τετραγωνικό μέτρο (μικτά). Ο καθένας όμως ξέρει ο ίδιος την αξία των αντικειμένων και του εξοπλισμού που έχει μέσα στο σπίτι του, γι' αυτό τις περισσότερες φορές ορίζει ο ίδιος ο πελάτης την ασφαλιζόμενη αξία των περιεχομένων της κατοικίας του. 

Αποφύγετε την υπασφάλιση 

Το σπίτι πρέπει να ασφαλίζεται σε ρεαλιστικές και τρέχουσες ασφαλιζόμενες αξίες. Και αυτό γιατί όταν ένα κτίριο ασφαλίζεται σε αξία λιγότερη από την αξία ανακατασκευής αυτόματα στην περίπτωση μιας ζημιάς λειτουργεί ο λεγόμενος αναλογικός όρος. Δηλαδή αν ένα κτίριο αξίζει για παράδειγμα 100.000 ευρώ και ασφαλιστεί για 50.000 ευρώ, τότε στην περίπτωση μιας ζημιάς αξίας π.χ. 20.000 ευρώ, ο δικαιούχος της ασφάλισης θα εισπράξει το 50 % της ζημιάς (10.000 ευρώ). Αυτό γίνεται γιατί το κτίριο είχε ασφαλιστεί για το 50 % της πραγματικής αξίας του. 

Τα περισσότερα προβλήματα αυτού του είδους εμφανίζονται στα ασφαλιστήρια συμβόλαια που αφορούν στεγαστικά δάνεια, τονίζουν έμπειροι ασφαλιστές. Οι περισσότερες τράπεζες όταν δίνουν στεγαστικό δάνειο ζητούν την ασφάλιση του ακινήτου που μπαίνει υποθήκη και μάλιστα στο πλαίσιο του bancassurance προσφέρουν και ασφαλιστήριο στον δανειολήπτη. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι η τράπεζα δεν μπορεί να υποχρεώσει τον δανειολήπτη να ασφαλιστεί σε συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία. Ο δανειολήπτης είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο με τους όρους και τις καλύψεις που ζητούνται στην δανειακή σύμβαση, ωστόσο η επιλογή ασφαλιστικής εταιρείας και ασφαλιστή είναι στην διακριτική ευχέρεια του.