Ελλάδα
16-11-2021 | 07:59

Πλαστικά Θράκης: Πώς κινήθηκαν τα περιθώρια κέρδους – Τι θα επηρεάσει την πορεία των μεγεθών

Πλαστικά Θράκης: Πώς κινήθηκαν τα περιθώρια κέρδους – Τι θα επηρεάσει την πορεία των μεγεθών
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Στο 35,7% διαμορφώθηκε το μικτό περιθώριο κέρδους στο εννεάμηνο του 2021, σε σχέση με 30,5% στην αντίστοιχη περίοδο του 2020, για την εισηγμένη βιομηχανία Πλαστικά Θράκης, όσον αφορά στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες της εισηγμένης, με το αναπροσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 28,4%, σε σχέση με 21,5% στο εννεάμηνο του 2020. Το περιθώριο EBITDA (Συνεχιζόμενες Δραστ.) διαμορφώθηκε σε 28,3%, σε σχέση με 20,7% στο εννεάμηνο του 2020.

Σε επίπεδο πάντως γ’ τριμήνου 2021 μόνο, το μικτό κέρδος από συνεχιζόμενες δραστηριότητες υποχώρησε στα 31,838 εκατ. ευρώ έναντι 35,198 εκατ. ευρώ στο γ’ τρίμηνο 2020, το λειτουργικό κέρδος προ φόρων, χρημ/κων και επενδυτικών αποτελεσμάτων - συνεχιζόμενες δραστηριότητες έπεσε στα 18,94 εκατ. ευρώ έναντι 21,65 εκατ. ευρώ στο γ’ τρίμηνο 2020. Προφανώς, η σημαντική αύξηση στο κόστος υλών, ενέργειας, μεταφορών επηρέασε το μικτό περιθώριο σε όρους γ’ τριμήνου.

Το δε περιθώριο των Πλαστικών Θράκης ως προς τα κέρδη προ φόρων, πάντα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε σε 23,7% στο 9μηνο 2021, σε σχέση με 15,1% στο εννεάμηνο του 2020, με το περιθώριο στα κέρδη μετά φόρων να φτάνει σε 21,0%, σε σχέση με 9,8% στο εννεάμηνο του 2020 υπολογιζόμενο επί του συνολικού τζίρου (Συνεχιζόμενες & Διακοπτόμενες Δραστηριότητες). Το δε Περιθώριο ΚΜΦ&ΔΜ (συνολικές δραστηριότητες) διαμορφώθηκε σε 20,9%, σε σχέση με 9,6% στο εννεάμηνο του 2020, υπολογιζόμενο επί του Συνολικού κύκλου εργασιών.

Τα Κέρδη ανά μετοχή (Συνεχιζόμενες Δραστ.) διαμορφώθηκαν σε 1,4928 ευρώ (+129,8%) και τα Κέρδη ανά μετοχή (Συνολικές Δραστ.) σε 1,6434 ευρώ (+187,7%). Αναφορικά με τα αποθέματα ανήλθαν σε 57,290 εκατ. ευρώ (+3,5%), με αύξηση κυρίως λόγω των αυξημένων τιμών των α’ υλών, οι απαιτήσεις από Πελάτες σε 72,871 εκατ. ευρώ (+28,2%, αύξηση απαιτήσεων από πελάτες κυρίως λόγω εποχικότητας και αυξημένου Κύκλου Εργασιών), ενώ ως προς τους προμηθευτές (52,662 εκατ. ευρώ, +77,3%) παρατηρήθηκε αύξηση υποχρεώσεων προς προμηθευτές λόγω εποχικότητας και αυξημένης δραστηριότητας. Ο Όμιλος παρουσίασε αρνητικό Καθαρό Δανεισμό ύψους 22,7 εκ. ευρώ, καθώς τα ταμειακά διαθέσιμα υπερκάλυψαν τις δανειακές του υποχρεώσεις. Ο δείκτης Καθαρός Δανεισμός /Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε -0,09 στις 30.09.2021, σε σχέση με 0,22 στις 31.12.2020.

Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου των Πλαστικών Θράκης παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 34,6%. Η αύξηση των πωλήσεων του κλάδου της Συσκευασίας ανήλθε σε 11,3% (στα 91,7 εκατ. ευρώ), ενώ του κλάδου των Τεχνικών Υφασμάτων ανήλθε σε 44,6% (στα 257,6 εκατ. ευρώ). Στον τομέα τεχνικών υφασμάτων το περιθώριο μικτού κέρδους ξεπέρασε το 39% και του EIBITDA το 32% (άνω των 82 εκατ. ευρώ)

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε στα 247 εκατ. ευρώ, τα μακροπρόθεσμα δάνεια σε 29,724 εκατ. ευρώ, τα βραχυπρόθεσμα σε 20,82 εκατ. ευρώ, οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες στα 85,22 εκατ. ευρώ, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου σε 76,243 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση στο ΧΑ βρίσκεται κάπου στα 325 εκατ. ευρώ, με τη μετοχή να έχει κάνει υψηλό στα 8,7 ευρώ τον Σεπτέμβριο αλλά να υποχωρεί και κάτω των 7,5 ευρώ.

Χτες, η εισηγμένη ανακοίνωσε ότι ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε σε €341,6 εκατ., αυξημένος κατά 34,6%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €96,7 εκατ., αυξημένα κατά 84,5%, συγκριτικά με το εννεάμηνο του προηγούμενου έτους.

Επίσης, τα Κέρδη προ Φόρων (EBT) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €81 εκατ., αυξημένα κατά 110,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις της Διοίκησης, για το εννεάμηνο του 2021, τα Κέρδη προ Φόρων σε επίπεδο Ομίλου, που σχετίζονται με τα προϊόντα του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές προσωπικής προστασίας και υγείας, ανέρχονται σε €50,7 εκατ.

Ως προς τα επίπεδα ρευστότητας, ο Όμιλος πέτυχε την περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας του, καταγράφοντας αρνητικό Καθαρό Δανεισμό (Net Cash) ύψους €22,7 εκατ., καθώς τα ταμειακά διαθέσιμα υπερκάλυψαν τις δανειακές του υποχρεώσεις. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων στις 30.09.2021 ανήλθε σε €247,9 εκατ., σε σχέση με €174,6 εκατ. στις 31.12.2020.

Επισημαίνεται ότι στο Προσαρμοσμένο (Adjusted) EBITDA δεν περιλαμβάνονται κέρδη από πώληση παγίων αξίας €760 χιλ. και ζημιές απομείωσης παγίων αξίας €742 χιλ., τα οποία αφορούν στη λειτουργική αναδιοργάνωση της εταιρείας Don & Low LTD. Επίσης, δεν περιλαμβάνονται προβλέψεις δαπανών αξίας €400 χιλ. που σχετίζονται με αμοιβές και αποζημιώσεις προσωπικού.

Αναφορικά με τις επενδύσεις, προχωράει ομαλά η υλοποίηση του προγραμματισμένου επενδυτικού πλάνου του Ομίλου, αλλά και του επιπρόσθετου έκτακτου επενδυτικού πλάνου ύψους €25,5 εκ., εκ των οποίων €21,4 εκ. αφορούν στις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Ξάνθη και €4,1 εκ. στις επενδύσεις στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στη Σκωτία. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος, για την εταιρική χρήση 2021, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα €4.750 χιλ. (μικτό ποσό), η οποία θα λάβει χώρα στις 8 Δεκεμβρίου 2021.

Αναφορικά με τις προοπτικές για την τρέχουσα χρήση, η Διοίκηση εκτιμά ότι τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου θα εξακολουθήσουν να παρουσιάζουν ικανοποιητική πορεία και κατά το τέταρτο τρίμηνο της χρήσης 2021, αν και αναμένεται επιβράδυνση σε επίπεδο κερδοφορίας, συγκριτικά με τα προηγούμενα τρίμηνα του έτους. Η περαιτέρω κάμψη της ζήτησης των προϊόντων προσωπικής προστασίας και υγείας, σε συνδυασμό με τη διατήρηση των αυξημένων τιμών των α’ και β’ υλών, του κόστους ενέργειας και του μεταφορικού κόστους, αναμένεται να επηρεάσουν τους τελευταίους μήνες του έτους και να διαμορφώσουν συνθήκες αβεβαιότητας και για την επόμενη χρονιά. Παράλληλα, η Διοίκηση του Ομίλου εργάζεται αδιάληπτα για την υλοποίηση της νέας στρατηγικής, καθώς και την υλοποίηση του ετήσιου πλάνου επενδύσεων, αλλά και των έκτακτων επενδυτικών ενεργειών, που αποφασίστηκαν.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.