Η Ελλάδα θα συμπεριληφθεί σε έρευνα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον αντίκτυπο της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ στη βιώσιμη χρήση των υδάτων. Ο έλεγχος που μόλις ξεκίνησε θα φανεί χρήσιμος στο πλαίσιο της εν εξελίξει μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Τα γλυκά ύδατα είναι ένας από τους πολυτιμότερους πόρους που διαθέτουμε. Ωστόσο, η διπλή πίεση που τους ασκείται τόσο από την οικονομική δραστηριότητα όσο και από την κλιματική αλλαγή συμβάλλει στην ολοένα αυξανόμενη σπανιότητα των υδάτινων πόρων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, ο αντίκτυπος συγκεκριμένα της γεωργίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Τουλάχιστον το ένα τέταρτο όλων των γλυκών υδάτων που αντλούνται στην ΕΕ χρησιμοποιείται για την άρδευση γεωργικών εκτάσεων.

Η γεωργική δραστηριότητα δεν επηρεάζει μόνο την ποσότητα και τη διαθεσιμότητα υδάτινων πόρων, αλλά και την ποιότητά τους, λόγου χάριν εξαιτίας της ρύπανσης από λιπάσματα και παρασιτοκτόνα.

Σκοπός του ελέγχου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι να διαπιστώσει συγκεκριμένα κατά πόσον η δράση της ΕΕ και των κρατών μελών της στον τομέα της γεωργίας είναι κατάλληλη και αποτελεσματική όσον αφορά την εφαρμογή και την επιβολή των αρχών που διέπουν τη βιώσιμη διαχείριση αυτού του ζωτικού πόρου.

Οι ελεγκτές θα αξιολογήσουν κατά πόσον οι πολιτικές της ΕΕ προάγουν τη βιώσιμη χρήση των υδάτων στη γεωργία. Συγκεκριμένα, θα εξετάσουν: o κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενσωματώσει τις αρχές που διέπουν τη βιώσιμη χρήση των υδάτων στους κανόνες για την ΚΓΠ· o κατά πόσον τα κράτη μέλη εφαρμόζουν αυτές τις αρχές και παρέχουν κίνητρα για τη βιώσιμη χρήση των υδάτων στη γεωργία.

Η τρέχουσα προσέγγιση της ΕΕ για τη διαχείριση των υδάτων ανάγεται στην οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα του 2000, η οποία εισήγαγε, μεταξύ άλλων, αρχές για τη βιώσιμη διαχείρισή τους. Στόχος της προσέγγισης αυτής είναι η πρόληψη της υποβάθμισης των υδατικών συστημάτων και η εξασφάλιση μιας καλής κατάστασης από άποψη ποιότητας και ποσότητας για όλα αυτά τα συστήματα σε ολόκληρη την ΕΕ.