Ειδήσεις
15-02-2018 | 00:00

Αλλαγή φορολογικής πολιτικής με αναπτυξιακά κριτήρια

Αλλαγή φορολογικής πολιτικής με αναπτυξιακά κριτήρια

Το βασικό πρόβλημα της Ελλάδας, διαχρονικά, στο πεδίο της φορολογίας, είναι τα μονίμως χαμηλά φορολογικά έσοδα. Μελέτες, έρευνες, δημόσιες τοποθετήσεις, άρθρα κλπ. συγκλίνουν ότι οι λόγοι γι’ αυτό είναι τέσσερεις:

  1. Η κακή διάρθρωση της σχέσης μεταξύ άμεσων και έμμεσων φόρων, για τη δημιουργία δημοσίων εσόδων.
  2. Η χαμηλή φορολογική βάση της χώρας.
  3. Η εκτεταμένη φοροδιαφυγή, η οποία για κάθε κυβέρνηση γίνεται αντικείμενο εξαγγελιών, αλλά στο τέλος όλοι διαπιστώνουμε τη διατήρησή της στην καλύτερη περίπτωση, αν όχι τη μεγέθυνσή της, και,
  4. Η κακή και αναποτελεσματική λειτουργία των φοροεισπρακτικών μηχανισμών.

Το κράτος ως γνωστόν κυριαρχεί διαχρονικά στην οικονομική δραστηριότητα.  Τα φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ βρίσκονται κοντά στο 30%, χαμηλότερο κατά περίπου 8% από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ υπάρχει πλήθος άλλων στοιχείων που αποδεικνύουν ότι η χώρα μας αντί να συγκλίνει με τον μέσο όρο της Ευρώπης στο πεδίο των φορολογικών εσόδων διαρκώς αποκλίνει.

Η λύση στο πρόβλημα είναι σε όλους μας γνωστή: μείωση κρατικών δαπανών, με ταυτόχρονη αύξηση των δημοσίων εσόδων.

Για το λόγο αυτό, μερικά από τα συμπεράσματα που μπορεί να εξάγει κανείς μελετώντας διαχρονικά, την πορεία των δημοσίων εσόδων και τη διάρθρωσή τους είναι:

  1. Έχουμε επιλέξει ως κοινωνία υψηλές δαπάνες και προς τούτο έχουμε χαμηλά φορολογικά έσοδα. Πως λοιπόν θα συντηρηθεί στο μέλλον αυτό το επίπεδο δαπανών;
  2. Το μίγμα των δημοσίων εσόδων από φόρους που έχουμε επιλέξει είναι: χαμηλά έσοδα από άμεσους φόρους και υψηλά έσοδα από έμμεσους φόρους. Το βάρος θα πρέπει να δοθεί στο τμήμα των άμεσων φόρων, τομέας στον οποίο υστερούμε. Η υστέρηση αυτή είναι τελικά εκείνη που υπαγορεύει στις Ελληνικές κυβερνήσεις να επιβάλλουν ολοένα και μεγαλύτερη έμμεση φορολογία, όπως εν προκειμένω πρόκειται να συμβεί λόγω της επικείμενης συμφωνίας με τους δανειστές μας, η οποία συνήθως είναι άδικη για τις χαμηλότερες εισοδηματικά τάξεις, μιας και πρόκειται για φόρους της κατανάλωσης.
  3. Η υστέρηση στην είσπραξη εσόδων είναι αποτέλεσμα του χαμηλού επιπέδου φορολογικής συνείδησης για τους Έλληνες, της φοροδιαφυγής, της μικρής φορολογικής βάσης και της χαμηλής εισπρακτικής ικανότητας του φοροεισπρακτικού μηχανισμού.

Το βασικό πρόβλημα του ελληνικού φορολογικού συστήματος δυστυχώς είναι η πολυπλοκότητά του, η μεγάλη φοροδιαφυγή και η αναποτελεσματικότητα της φορολογικής διοίκησης. Αν δεν υπάρξει άμεσα συγκεκριμένο, αλλά ρεαλιστικό, σχέδιο για τη συνολική μεταρρύθμισή του ώστε να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα, το φορολογικό σύστημα θα συνεχίσει να είναι εμπόδιο στην οικονομική μεγέθυνση της χώρας μας, που είναι και το κεντρικό ζητούμενο στις δύσκολες μέρες που περνάει η χώρα μας.

Στο πλαίσιο της γενικότερης αναμόρφωσης του φορολογικού πλαισίου στη χώρα, ο ΣΒΒΕ προτείνει τα ακόλουθα:

       1. Παραγραφές φορολογικών ελέγχων

Ο ΣΒΒΕ προτείνει να ισχύει η πενταετής παραγραφή των φορολογικών υποθέσεων χωρίς την δυνατότητα παράτασης τους από τη φορολογική διοίκηση.

       2. Αυξήσεις κεφαλαίων επιχειρήσεων για επενδύσεις. Αναστολή του «πόθεν έσχες» για 5 έτη.

Η εφαρμογή του, άρθρου 32, εδαφ. β & άρθρο 72, παρ.1, του Ν.4172/2013-ΦΕΚ/Α’ 167, με το οποίο τίθεται σε ισχύ, από 01-01-2014, η απόδειξη ως "πόθεν έσχες", χρηματικών ποσών που έκαστος Έλληνας φορολογούμενος, καθώς και των εξαρτώμενων μελών αυτού, καταβάλλει ως συμμετοχή σε Αύξηση Κεφαλαίου σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε Νομικής Μορφής θα επιφέρει, με βεβαιότητα, μείωση της όποιας αναπτυξιακής προσπάθειας στη χώρα μας διότι:

       i. Αποτελεί τροχοπέδη στην προσπάθεια υγιών επιχειρήσεων να προβούν σε περαιτέρω επενδύσεις, φοβούμενες ότι η εφαρμογή της νέας νομοθετικής ρύθμισης θα επιφέρει περαιτέρω δαιδαλώδεις φορολογικούς ελέγχους.

      ii. Θα επιφέρει τριγμούς στο ήδη επιφορτισμένο τραπεζικό σύστημα διότι, αφενός, θα υπάρξει μεγάλη χρονική καθυστέρηση δανειοδότησης επιχειρήσεων, και αφετέρου, θα υπάρξει σημαντική μείωση ρευστότητας λόγω της ενδεχόμενης απροθυμίας εισαγωγής κεφαλαίων από το εξωτερικό και επιστροφής των καταθέσεων που έφυγαν την τελευταία τουλάχιστον 3ετία.

      iii. Θα υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση στην απεμπλοκή από γραφειοκρατικές διαδικασίες χρηματοδοτικών μέσων επιχορήγησης (Κοινοτικά προγράμματα στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, Επενδυτικός και Αναπτυξιακός Νόμος) δεδομένης της αναγκαιότητας Αυξήσεως του Μετοχικού ή Εταιρικού Κεφαλαίου στα πλαίσια υλοποίησης των επενδύσεων.

Για τους λόγους αυτούς, προτείνεται η επανεξέταση ή κατάργηση ή τουλάχιστον αναβολή της εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης για 5 έτη όσον αφορά τα κεφάλαια που δίδονται για σύσταση επιχειρήσεων ή για αύξηση του κεφαλαίου τους.

       3. Τροποποίηση του υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ στα βιομηχανικά και βιοτεχνικά ακίνητα και ειδικότερα κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου

Ζητείται η άμεση τροποποίηση του υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ για βιομηχανικά και βιοτεχνικά ακίνητα και ειδικότερα η κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου.

       4. Επιστροφή – συμψηφισμός ΦΠΑ για διαγραφείσες απαιτήσεις προμηθευτών της εταιρείας «Μαρινόπουλος ΑΕ»

Ο ΣΒΒΕ προτείνει και αναμένει νομοθετική ρύθμιση που θα εναρμονίζεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, ώστε να είναι δυνατή η επιστροφή ή ο συμψηφισμός του ΦΠΑ των απαιτήσεων που διαγράφηκαν και η ελάφρυνση της ζημίας που υπέστησαν οι επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πτώχευση της «Μαρινόπουλος ΑΕ».

       5. Λογιστική τακτοποίηση των προβλέψεων των επιχειρήσεων για επιδότηση του κόστους εργασίας στις παραμεθόριες περιοχές

Το φλέγον ζήτημα της αδυναμίας καταβολής του επιδόματος εργασίας μέσω του ΟΑΕΔ στις επιχειρήσεις των παραμεθορίων περιοχών και κυρίως της Θράκης, έχει ως αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν μεγάλα οικονομικά προβλήματα, καθώς οι συνολικές αξιώσεις των οφειλομένων από το 2010 και μετά ανέρχονται σήμερα σε σημαντικά ποσά, μέρος των οποίων έχει ήδη φορολογηθεί χωρίς να έχουν εκταμιευθεί.

       6. Έκδοση εγκυκλίου για εξαίρεση από τον αυτόματο συμψηφισμό των απαιτήσεων για μη ληξιπρόθεσμες οφειλές των επιχειρήσεων στο Δημόσιο

       7. Άμεση δημοσιοποίηση των ατομικών διοικητικών λύσεων

       8. Κατάργηση του κώδικα χαρτοσήμου και του τέλους χαρτοσήμου σε όλες τις συναλλαγές των επιχειρήσεων.

 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.