Το «δυνατό σχήμα» Priority - Mazars - Magrowth θα «υποστηρίξει» το έργο της ΕΕΕΠ στην αγορά τυχερών παιγνίων 

Viber Whatsapp Μοιράσου το
Το «δυνατό σχήμα» Priority - Mazars - Magrowth θα «υποστηρίξει» το έργο της ΕΕΕΠ στην αγορά τυχερών παιγνίων 
Στην επιλογή ενός «δυνατού» αναδόχου που θα αναλάβει να γίνει το.... «δεξί χέρι» της διοίκησης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου  Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) σε όλα τα επίπεδα δράσης της, προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή. 

Στην επιλογή ενός «δυνατού» αναδόχου που θα αναλάβει να γίνει το.... «δεξί χέρι» της διοίκησης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) σε όλα τα επίπεδα δράσης της, προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή.

Πρόκειται για την Ένωση Εταιρειών με την επωνυμία «PRIORITY - MAZARS - MAGROWTH», που επελέγη ανάδοχος για την υπογραφή Συμφωνίας – Πλαίσιο, διάρκειας τριών (3) ετών και συνολική δαπάνη 5,33 εκατ. ευρώ.

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της στο ελεγκτικό έργο της ΕΕΕΠ και συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εκπόνηση φορολογικών μελετών και μελετών για την οργανωτική αναδιάρθρωση της Αρχής και την ενδυνάμωση του εποπτικού και ελεγκτικού της ρόλου, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού 2023-2027.

Ειδικότερα η κοινοπραξία που επελέγη από την Ανεξάρτητη Αρχή αποτελείται από τις εταιρείες «ΠΡΑΙΟΡΙΤΥ ΚΟΥΟΛΙΤΥ ΚΟΝΣΑΛΤΑΝΤΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «MAZARS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και «MAGROWTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Αντικείμενο της συμφωνίας - πλαίσιο

Αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας - πλαίσιο και των εκτελεστικών αυτής συμβάσεων είναι η παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) στο ελεγκτικό έργο της και συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εκπόνηση φορολογικών μελετών καθώς και μελετών για την οργανωτική αναδιάρθρωση της Αρχής και την ενδυνάμωση του εποπτικού και ελεγκτικού της ρόλου, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού Ε.Ε.Ε.Π. 2023-2027.

Ειδικότερα, στο αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας – πλαίσιο περιλαμβάνεται η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών με σκοπό την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της, στο πλαίσιο:

α) Της αξιολόγησης της συμμόρφωσης της προτεινόμενης διαμόρφωσης των φυσικών χώρων διεξαγωγής παιγνίων με τις κείμενες πολεοδομικές, αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις καθώς και με τις κείμενες διατάξεις περί ασφάλειας και πυρασφάλειας.

β) Της εποπτείας των φυσικών χώρων διεξαγωγής παιγνίων, αναφορικά με την τήρηση των όρων αδειοδότησης ή/και πιστοποίησής τους.Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς) Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο.

γ) Της συμμόρφωσης των πληροφοριακών συστημάτων και Τεχνικών Μέσων και Υλικών διοργάνωσης και διεξαγωγής παιγνίων με πρότυπα, κανονισμούς και προδιαγραφές.

δ) Της επεξεργασίας στοιχείων και δεδομένων και συγκρότηση στατιστικών δεικτών και δεικτών απόδοσης.

ε) Της ανάλυσης, μοντελοποίησης και τεκμηρίωσης δεδομένων παικτικής δραστηριότητας και οικονομικών δεδομένων παιγνίων.

στ) Της παρακολούθησης και καταγραφής εξελίξεων, καλών πρακτικών και εργαλείων που αφορούν στη διεξαγωγή παιγνίων και προστασία των παικτών στην εγχώρια και διεθνή αγορά Παιγνίων,

ζ) Της παρακολούθησης της πορείας των νομοσχεδίων και των σχεδίων κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου και αφορούν στο αντικείμενο και στις δραστηριότητες της Ε.Ε.Ε.Π.,

η) Της συγγραφής τεχνικών κειμένων και προδιαγραφών (technical writing).

θ) Της συγκέντρωσης και επεξεργασίας δεδομένων, εκπόνησης αναλύσεων και σύνταξης σχετικών αναφορών.

ι) Της δημιουργίας και ενημέρωσης βάσεων δεδομένων, ψηφιακών βιβλιοθηκών και μητρώων.

ια)Της συνδρομής στο σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση επιχειρησιακών σχεδίων σε συνάρτηση με το στρατηγικό σχεδιασμό.

ιβ) Της συνδρομής στον προγραμματισμό, υλοποίηση και αποτίμηση εκπαιδευτικών δράσεων του προσωπικού.

ιγ) Της ανάλυσης κινδύνων και της καταγραφής, αξιολόγησης, απλούστευσης και βελτιστοποίησης διαδικασιών.

ιδ) Της σύνταξης και ενημέρωσης περιεχομένου ενημερωτικών δελτίων, της ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Επίσης, στο αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας – πλαίσιο περιλαμβάνεται η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εκπόνηση φορολογικών μελετών καθώς και μελετών σχετικά με την εσωτερική οργάνωση και αναδιάρθρωση της Αρχής, προς υποβοήθηση του έργου της και προκειμένου αυτή να ανταποκρίνεται με μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στις επαυξημένες υποχρεώσεις της που αφορούν στον προγραμματισμό, την υλοποίηση, τη διενέργεια, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των εποπτικών και ελεγκτικών της διαδικασιών, όπως ειδικότερα:

α. Μελέτες που σχετίζονται με την εσωτερική οργάνωση και αναδιοργάνωση με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της.

β. Μελέτες ως προς τις μετρήσεις παραγωγικότητας και τα κριτήρια σχετικά με το πριμ παραγωγικότητας (bonus) των δημοσίων υπαλλήλων.

γ. Συμβουλευτική υποστήριξη στη διερεύνηση χρηματοδοτήσεων της Ε.Ε.Ε.Π. μέσω ένταξής της σε επιδοτούμενα προγράμματα, όπως ενδεικτικά προγράμματα ΕΣΠΑ ή έργα ενταγμένα στο πρόγραμμα Ελλάδα 2.0.

δ. Μελέτες επί νέων μορφών παιγνίων.

ε. Μελέτες επί της υφιστάμενης αγοράς παιγνίων όπως ενδεικτικά, παικτικότητα-εθισμόςευπαθείς ομάδες-πρόληψη.

στ. Μελέτες επί φορολογικών θεμάτων που άπτονται της αγοράς παιγνίων.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

gazzetta
gazzetta reader insider insider