Τι έρχεται για το πλαίσιο λειτουργίας και τις αδειοδοτήσεις των data centers

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Τι έρχεται για το πλαίσιο λειτουργίας και τις αδειοδοτήσεις των data centers
Το πλαίσιο λειτουργίας των κέντρων δεδομένων και η αντιμετώπιση του ζητήματος των ειδικών κτιριοδομικών και εν γένει πολεοδομικών απαιτήσεών τους επιχειρεί να διευθετήσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις και η σημασία των εν λόγω επενδύσεων.

Το πλαίσιο λειτουργίας των κέντρων δεδομένων (data centers) και η αντιμετώπιση του ζητήματος των ειδικών κτιριοδομικών και εν γένει πολεοδομικών απαιτήσεών τους επιχειρεί να διευθετήσει και επιλύσει, μεταξύ άλλων θεμάτων, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το νομοσχέδιο με τίτλο: «Όροι δόμησης, κατασκευής, επιτρεπόμενες χρήσεις γης για κέντρα δεδομένων, χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις, αξιοποίηση πόρων Πράσινου Ταμείου και λοιπές περιβαλλοντικές και ενεργειακές διατάξεις» που έθεσε σε διαβούλευση έως τις 13 Νοεμβρίου του 2023.

Ο στόχος των ρυθμίσεων και οι προβλέψεις του ν/σ

Ειδικά για τα date centers, που φαίνεται να αποτελούν έναν από τους κλάδους στους οποίους επενδύσουν σημαντικά επιχειρηματικά ονόματα, και διεθνούς βεληνεκούς, αναφέρεται από το ΥΠΕΝ ότι αποτελούν μια από τις σημαντικότερες, σύγχρονες οικονομικές δραστηριότητες. Στερούνται, ωστόσο, διακριτού πλαισίου αδειοδότησης και λειτουργίας. Μέσω της προσέλκυσης επενδύσεων στο συγκεκριμένο τομέα, η Ελλάδα θα μπορέσει να αναδειχθεί σε κέντρο (hub) ψηφιακής οικονομίας. Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιδιώκεται ο καθορισμός ενός απλοποιημένου πλαισίου, όπου με σαφήνεια θα ορίζεται πώς ακριβώς θα λειτουργούν τα κέντρα δεδομένων. Παράλληλα, μέσω του σχεδίου νόμου, αντιμετωπίζεται το ζήτημα των ειδικών κτιριοδομικών και εν γένει πολεοδομικών απαιτήσεων των data centers. Μεταξύ άλλων, δίνεται ο ορισμός τους, διακρίνονται οι κατηγορίες αυτών, καθορίζεται η διαδικασία γνωστοποίησης της λειτουργίας τους, προβλέπεται η υποχρεωτική τήρηση προτύπων για την πυροπροστασία αυτών, καθώς και οι όροι δόμησης και οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης.

Κατά το υπουργείο, «άνευ της προώθησης των εν λόγω ρυθμίσεων καθίσταται δυσχερής η λειτουργία των κέντρων δεδομένων (Data Centers). Επίσης οι ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις δεν προσαρμόζονται στις ειδικές απαιτήσεις της χρήσης των εν λόγω κτιρίων». Όπως σημειώνεται, σκοπός του παρόντος είναι ο καθορισμός πλαισίου για την εύρυθμη λειτουργία των κέντρων δεδομένων («Data Centers»), η αντιμετώπιση πολεοδομικών και χωροταξικών ζητημάτων, η επίλυση διοικητικών ζητημάτων των οργάνων που άπτονται της προστασίας του περιβάλλοντος και η ενισχυμένη προστασία αυτού, καθώς και η λήψη στοχευμένων μέτρων για την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Κέντρα δεδομένων («data centers») είναι οι δομές, οι οποίες προορίζονται για την κεντρική φιλοξενία, διασύνδεση και λειτουργία εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής (υπολογιστικού, δικτυακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού), παρέχουν υπηρεσίες αποθήκευσης, επεξεργασίας και μεταφοράς δεδομένων ή υπηρεσίες νεφοϋπολογιστικής και διαθέτουν τα απαιτούμενα επίπεδα ανθεκτικότητας και ασφάλειας για την παροχή υπηρεσιών με συγκεκριμένη διαθεσιμότητα. Στις δομές αυτές περιλαμβάνεται, επίσης, το σύνολο των υποδομών και εγκαταστάσεων που χρειάζονται για την υποστήριξη της τροφοδοσίας με ισχύ και τον περιβαλλοντικό της έλεγχο.

Τα κέντρα δεδομένων αυτά, αν παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς τρίτους, εν μέρει ή αποκλειστικά, με ενδεικτικό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 63.11.1, υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 5, εφόσον έχουν ονομαστική ηλεκτρική ισχύ εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής συνολικά ίση ή μεγαλύτερη των διακοσίων (200) kW. 2. Τα κέντρα δεδομένων, αν δεν παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς τρίτους, αλλά εξυπηρετούν αποκλειστικά ανάγκες άλλης οικονομικής δραστηριότητας (ιδία χρήση), υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 5, εφόσον έχουν ονομαστική ηλεκτρική ισχύ εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής ίση ή μεγαλύτερη των χιλίων (1000) kW. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν/σ (όροι δόμησης κέντρων δεδομένων - Έγκριση παρεκκλίσεων), «ο μέγιστος συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,8, το μέγιστο ποσοστό κάλυψης σε εξήντα τοις εκατό (60%), οι πλάγιες αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του γηπέδου ορίζονται σε 10 μ., και ο μέγιστος συντελεστής κατ' όγκον εκμετάλλευσης σε 4,5».

Αρμόδια Αρχή

Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων περί γνωστοποίησης του παρόντος Κεφαλαίου είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται το κέντρο δεδομένων. Το νομοσχέδιο έχει προβλέψεις για τη γνωστοποίηση λειτουργίας του κέντρου δεδομένων, τις μεταβολές στη γνωστοποίηση λειτουργίας του κέντρου δεδομένων, τους ελέγχους, τις παραβάσεις και τις κυρώσεις, ις κτιριοδομικές απαιτήσεις κέντρων δεδομένων κ.α. Π.χ., κέντρα δεδομένων με ηλεκτρική ισχύ εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής ίση ή μεγαλύτερη των διακοσίων (200) kW εξετάζονται βάσει της κατηγορίας Ι «Βιομηχανία – Βιοτεχνία» του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360/16.6.2023 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 3985), ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για αυτοτελή κτίρια κύριας χρήσης κέντρου δεδομένων, για τμήματα κτιρίων μικτής χρήσης, ή για συνοδούς χώρους (συμπληρωματικής χρήσης) που εξυπηρετούν κτίρια άλλης δραστηριότητας.

Υπέρβαση επιτρεπόμενου ύψους και θέσεις στάθμευσης

Επίσης, προσδιορίζονται οι κατασκευές που επιτρέπονται πάνω από το επιτρεπόμενο ύψος κέντρων δεδομένων. Ειδικότερα, σε σχέση με κατασκευές πάνω από το επιτρεπόμενο ύψος κέντρων δεδομένων, σχετικό άρθρο αναφέρει ότι «πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής και μέσα στο ιδεατό στερεό κτιρίων, με χρήση κέντρα δεδομένων («Data Centres») επιτρέπονται οι κατασκευές της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79), κεντρικές κλιματιστικές μονάδες (ΚΚΜ), μηχανήματα παραγωγής ψυχρού νερού (ψύκτες), καθώς και οι απαραίτητες εγκαταστάσεις αντλιοστασίων και σωληνώσεων αυτών. Το παρόν εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις κέντρων δεδομένων εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου». Τέλος, σε σχέση με την υποχρέωση δημιουργίας θέσεων στάθμευσης σε κέντρα δεδομένων («Data Centers») και σε Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής, αναφέρεται ότι «στην περίπτωση των κέντρων δεδομένων και τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων και λοιπών συνοδευτικών δραστηριοτήτων (Data Centers), καθώς και Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ), προβλέπεται υποχρέωση δημιουργίας μίας (1) θέσης στάθμευσης ανά διακόσια τετραγωνικά μέτρα (200 τ.μ.) επιφάνειας μόνο των χώρων γραφείων». Με το προτεινόμενο άρθρο ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης των κέντρων δεδομένων και των κέντρων αποθήκευσης και διανομής εξαρτάται από το εμβαδόν των χώρων γραφείων στις εγκαταστάσεις αυτές, ώστε να ανταποκρίνεται στον πραγματικό αριθμό των αναγκαίων θέσεων στάθμευσης. Στις ειδικές αυτές περιπτώσεις δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι γενικές διατάξεις περί προσδιορισμού του υποχρεωτικού αριθμού θέσεων στάθμευσης και, ως εκ τούτου, καταργείται η υποχρέωση τυχόν άλλων θέσεων στάθμευσης που αντιστοιχούν στους υπόλοιπους χώρους, κύριας και βοηθητικής χρήσης.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

ΑΑΔΕ: Γιατί αναζητάει ακίνητο 7.000 τ.μ. στην Αθήνα – Πόσα δίνει ως μίσθωμα

Intrakat – ΑΚΤΩΡ: Εν αναμονή του «χρησμού» της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το μεγάλο deal

Αττική Οδός: Πόσες χιλιάδες οχήματα ημερησίως «περνούν» από τα διόδια – Άνοδος 10% σε κυκλοφορία και έσοδα στο 9μηνο

gazzetta
gazzetta reader insider insider