Στην τελική ευθεία η συγχώνευση Nova-Wind

Νίκη Παπάζογλου
Μοιράσου το
Στην τελική ευθεία η συγχώνευση Nova-Wind
Τι προβλέπει το σχέδιο Συγχώνευσης για την νέα εταιρεία που θα δημιουργηθεί

Στην τελική ευθεία βρίσκεται πλέον η συγχώνευση των Nova - Wind, η οποία θα δημιουργήσει μια νέα εταιρεία με όχημα την Wind υπό την ονομασία όμως της Nova.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το Σχέδιο Συγχώνευσης με Απορρόφηση και παρά το γεγονός ότι η επωνυμία θα φέρει το όνομα της Nova, η Wind θα είναι εκείνη που θα απορροφήσει το 100% των μετοχών της σημερινής Nova και των θυγατρικών της, ήτοι τις εταιρείες Νova Τηλεπικοινωνίες Μονοπρόσωπη ΑΕ, Nova Broadcasting Μονοπρόσωπη και NetMed Διαχειριστικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη. Οι εταιρείες του Ομίλου NOVA θα μεταβιβάσουν στην Wind, το σύνολο της περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό) με βάση την περιουσιακή τους κατάσταση και στο πλαίσιο της Συγχώνευσης δεν θα επέλθει αύξηση κεφαλαίου της Wind, δεδομένου ότι οι εταιρείες του Ομίλου Nova αποτελούν 100% θυγατρικές εταιρείες αυτής.

Τι προβλέπει το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης

Ειδικότερα, βάσει του ισχύοντος χρονοδιαγράμματος, οι διαδικασίες απορρόφησης του 100% των μετοχών των θυγατρικών θα έχουν ολοκληρωθεί στις αρχές του νέου έτους οπότε και θα ξεκινήσει τυπικά η λειτουργία της νέας ενοποιημένης εταιρείας, με στόχο να προσφέρει ολιστικές υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, internet και συνδρομητικής τηλεόρασης.

Στο πλαίσιο της συγχώνευσης, θα μεταφερθεί στη Wind ως περιουσιακό στοιχείο και η άδεια συνδρομητικής τηλεόρασης που είχε εξασφαλίσει η Nova Broadcasting (πρώην Forthnet Media) με την υπ’ αριθμ. 118/29-5-2014 απόφαση του ΕΣΡ καθώς και η από 11/8/2014 Σύμβαση Παραχώρησης Παροχής Συνδρομητικών Τηλεοπτικών και Ραδιοφωνικών Υπηρεσιών που είχε συναφθεί με το Ελληνικό Δημόσιο. Αντίστοιχα η νέα εταιρεία θα αποτελεί και το πάροχο Καθολικής Υπηρεσίας για το 2023, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού της ΕΕΤΤ, παρέχοντας για πρώτη φορά όχι μόνο υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας αλλά και Internet.

Δεδομένου ότι οι δύο από τις θυγατρικές εταιρείες που θα απορροφήσει το νέο σχήμα - Nova Broadcasting Μονοπρόσωπη και NetMed Διαχειριστικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη - έχουν καθαρή αρνητική θέση ( 204,5 εκατ. και 911 χιλ. ευρώ), η νέα εταιρεία ενδέχεται να έχει αρνητικά ίδια κεφάλαια. Ωστόσο ως δέσμευση της Crystal Almond υπό την ιδιότητά της ως μοναδικού μετόχου της Wind αναφέρεται ότι θα προχωρήσει σε ενέργειες για την αποκατάσταση της αρνητικής καθαρής θέσης. Οι ενέργειες αυτές δύνανται να περιλαμβάνουν (ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό) αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση χρέους, βελτιστοποίηση κόστους και κάθε άλλο απαραίτητο μέτρο για την αποκατάσταση.

Σημειωτέον ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Wind ανέρχεται σε 45.393.762 ευρώ, διαιρούμενο σε σαράντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες εξήντα δύο ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) η καθεμία. Το μετοχικό κεφάλαιο της Νova Τηλεπικοινωνίες Μονοπρόσωπη ΑΕ ανέρχεται σε 112.074.767,40 ευρώ και είναι διαιρεμένο σε τριακόσια εβδομήντα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα οκτώ κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30€) η καθεμία. Το μετοχικό κεφάλαιο της Nova Broadcasting Μονοπρόσωπη ανέρχεται σε 73.896.288 ευρώ, διαιρούμενο σε εβδομήντα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες διακόσιες ογδόντα οκτώ μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1,00) η καθεμία. Τέλος το μετοχικό κεφάλαιο της NetMed Διαχειριστικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη ανέρχεται σε 2.969.532 ευρώ, διαιρούμενο σε εννιακόσιες ογδόντα εννιά χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα τέσσερις (989.844) ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας τριών (€3,00) ευρώ η καθεμία.

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και δεδομένου ότι η Wind θα κατέχει το σύνολο των μετοχών των λοιπών εταιρειών, δεν θα υπάρξει ανταλλαγή εταιρικών συμμετοχών με τις θυγατρικές και το μετοχικό κεφάλαιο της δεν θα μεταβληθεί. Επιπλέον η Wind δεν υποχρεούται να προβεί σε έκδοση νέων μετοχών ενώ οι μετοχές των θυγατρικών που θα απορροφηθούν θα ακυρωθούν με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, ως μη έχουσες πλέον καμία αξία.

Η νέα εταιρεία θα ξεκινήσει την παροχή ενιαίων πακέτων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ίντερνετ και συνδρομητικής τηλεόρασης και μετά την ενοποίηση αναμένεται ότι θα ισχυροποιήσει την θέση της στην τηλεπικοινωνιακή αγορά της Ελλάδας, κατακτώντας την 2η θέση στην αγορά σε κάποιες από τις κατηγορίες υπηρεσιών που προσφέρει.

Η θέση της αναμένεται να ενδυναμωθεί περαιτέρω και μέσα από το νέο επενδυτικό πλάνο που προτίθεται να υλοποιήσει ο νέος ιδιοκτήτης της, η μητρική United Group. Σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινωθεί η United Group σχεδιάζει επενδύσεις ύψους 2 δισ. που θα κατευθυνθούν τόσο στην ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών όσο και στην επέκταση της πέμπτης γενιάς δικτύων, αλλά και στον εμπλουτισμό του τηλεοπτικού περιεχομένου.

Τα οικονομικά αποτελέσματα των δύο εταιρειών

Σημειωτέον ότι βάσει των προσφάτως δημοσιοποιημένων οικονομικών αποτελεσμάτων των δύο εταιρειών για τη χρήση του 2021, η Wind είχε συνολικά έσοδα 570,4 εκατ. έναντι 537,4 (αύξηση 6,1%) ενώ η Nova είχε έσοδα 247,5 εκατ. μειωμένα σε σχέση με ένα χρόνο πριν κατά 10,4%.

Οι ζημιές προ φόρων της Wind ανέρχονταν σε 41,3 εκατ. έναντι επίσης ζημιών 32 εκατ. και οι καθαρές ζημιές του 2021 έφτασαν τα 48,23 εκατ., έναντι ζημιών 42,56 εκατ. το 2020. Οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της Wind ήταν 494,3 εκατ. έναντι 404,6 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα η Nova κατέγραψε στα λειτουργικά της αποτελέσματα (EBITDA) ζημιές 91 εκατ., εξαιτίας κυρίως της απομείωσης υπεραξίας του Ομίλου κατά 82,6 εκατ. ευρώ. Οι ζημιές προ φόρων έφτασαν τα 163,4 εκατ. έναντι ζημιών 9,2 εκατ. ενώ οι καθαρές ζημιές ανήλθαν σε 153,8 εκατ. έναντι ζημιών 1,2 εκατ. ευρώ.

Στα τέλη του προηγούμενου έτους οι μοναδικοί πελάτες της Nova αιρθμούσαν τους 655.669 (αύξηση 0,3% σε ετήσια βάση) ενώ το σύνολο των συνδρομητών τηλεόρασης έφτασε τους 393.736 πελάτες, καταγράφοντας μείωση 15,1% με την μεγαλύτερη μείωση να καταγράφεται στους συνδρομητές χονδρικής (48,4%).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Υποδομές: Top στη λίστα των επενδύσεων – Τραπεζική χρηματοδότηση άνω των 10-11 δισ. ευρώ την προσεχή 4ετία

Wind-Nova: Ο δύσκολος Σόλακ και ο ρεαλιστής Σταθόπουλος - Τράπεζες σε ρόλο ΑΑΔΕ - Τι τρέχει σε Ιντέαλ και Inform

Κρίνεται σήμερα η τύχη της συμφωνίας Viva με JP Morgan - «Πέπλο» μυστηρίου και φήμες για «ναυάγιο»

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider