Ελλάδα
10-10-2021 | 09:04

Πλαστικά Θράκης: Τα κόστη, το αντίβαρο και η μετοχή

Πλαστικά Θράκης: Τα κόστη, το αντίβαρο και η μετοχή
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Στην διατήρηση των αυξημένων τιμών σε ύλες, μεταφορά και ενέργεια ως βασικά δεδομένα που «σημάδεψαν» το πρώτο εξάμηνο του 2021 αναφέρονταν και η διοίκηση της εγχώριας βιομηχανίας των Πλαστικών Θράκης στην οικονομική έκθεση εξαμήνου.

Όπως είχε προ μηνός επισημάνει η εισηγμένη, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 παρατηρήθηκε μεταξύ άλλων, «διατήρηση των αυξημένων τιμών πρώτων υλών, ενώ σε επιμέρους περιπτώσεις παρατηρήθηκαν επιπλέον αυξήσεις, ανάλογα το είδος της πρώτης ύλης και τη γεωγραφική περιοχή, σημαντικά αυξημένο κόστος ενέργειας, σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης του ομίλου αλλά και σημαντική αύξηση του μεταφορικού κόστους, κυρίως λόγω ελλείψεων σε εμπορευματοκιβώτια».

Ταυτόχρονα, εκτιμάται ότι οι τιμές των πρώτων υλών θα παραμείνουν τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα στα τωρινά υψηλά επίπεδα, όπως και τα κόστη μεταφορών, ενώ σημαντικά αυξητικές τάσεις παρατηρούνται ήδη στα κόστη ενέργειας.

Ως αντίδοτο, τα Πλαστικά Θράκης έκαναν λόγο για:

• Αυξημένη ζήτηση για τα προϊόντα του παραδοσιακού χαρτοφυλακίου του ομίλου.

• Διατήρηση της ζήτησης για προϊόντα που απευθύνονται στον τομέα της συσκευασίας.

• Διατήρηση της ζήτησης για προϊόντα που σχετίζονται με την ατομική προστασία και υγεία και ειδικότερα σε τεχνικά υφάσματα, που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές προσωπικής προστασίας, ειδικά από τα κατά τόπους συστήματα υγείας, παρά το γεγονός ότι παρουσιάστηκαν αρχικές ενδείξεις σταδιακής κάμψης της ζήτησης.

• Σχετική αύξηση της ζήτησης σε προϊόντα συσκευασίας που σχετίζονται με την εστίαση και τον τουρισμό, συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.

• Διατήρηση και περαιτέρω ενδυνάμωση της πελατειακής βάσης του Ομίλου.

Συνεπεία των ανωτέρω, σε ποσοτικούς όρους, ο Όμιλος κατάφερε να αυξήσει τον κύκλο εργασιών του από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, με αποτέλεσμα οι πωλήσεις για το πρώτο εξάμηνο του 2021 να ανέλθουν σε 234,3 εκατ. €, αυξημένες κατά 50,8%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (ο κλάδος Συσκευασίας παρουσίασε αύξηση κατά 17,5% και ο κλάδος των Τεχνικών Υφασμάτων παρουσίασε αύξηση κατά 66,0%, σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2020).

Οσον αφορά στη μετοχή, αυτή μετά το ράλι διαρκείας έως τα επίπεδα περίπου των 8,7-8,9 ευρώ, στις αρχές Σεπτεμβρίου, έχει κάνει διορθωτική κίνηση σχεδόν αμέσως μετά την ανακοίνωση των θετικών μεγεθών 6μηνου. Κατάφερε να εξισορροπήσει κάπου στα 6,3-6,5 ευρώ, δίνοντας εν συνεχεία μια αντίδραση έως τα 7 ευρώ περίπου. Πάντως, δεν έχει περάσει απαρατήρητο ότι ενώ η εταιρεία έχει ενεργοποιήσει αγορές ιδίων μετοχών, εντούτοις στελέχη της το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν προχωρήσει σε πωλήσεις τίτλων.

Όπως αναφέρονταν στην οικονομική κατάσταση, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, ο Όμιλος πέτυχε την περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας του, καταγράφοντας αρνητικό Καθαρό Δανεισμό ύψους 11,4 εκ. €, καθώς τα ταμειακά διαθέσιμα υπερκάλυψαν τις δανειακές του υποχρεώσεις. Ο όμιλος είχε συνολικό δανεισμό 55,578 εκατ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα ύψους 67 εκατ. ευρώ.

Ο Καθαρός Δανεισμός στις 31.12.2020 ανερχόταν σε €38,2 εκατ. Ο δείκτης Καθαρός Δανεισμός/ Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε (0,05) την 30.06.2021, έναντι 0,22 την 31.12.2020. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων στις 30.06.2021 ανήλθε σε €225.1 εκατ., σε σχέση με €174.6 εκατ. στις 31.12.2020.

Αναφορικά με τις προοπτικές για την τρέχουσα χρήση, η Διοίκηση εκτιμούσε ότι τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου θα εξακολουθήσουν να παρουσιάζουν ικανοποιητική πορεία και κατά το τρίτο τρίμηνο της χρήσης 2021. Η διατήρηση ικανοποιητικής ζήτησης για το μεγαλύτερο μέρος του προϊοντικού χαρτοφυλακίου, η σταδιακή αύξηση της ζήτησης σε κλάδους που λόγω πανδημίας παρουσίαζαν υστέρηση (π.χ. εστίαση), η σταδιακή επαναφορά στο παραδοσιακό μίγμα πωλήσεων, η διευρυμένη πελατειακή βάση, η διατήρηση του συναλλακτικού κύκλου και της ενισχυμένης ρευστότητας και η συνέχιση της εφαρμογής αυστηρών μέτρων προστασίας εξακολουθούν να διασφαλίζουν την ελαχιστοποίηση των όποιων αρνητικών συνεπειών και να ισχυροποιούν περαιτέρω την οικονομική θέση του Ομίλου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, είναι εμφανής η μεταστροφή /αύξηση της ζήτησης, σε προϊόντα του παραδοσιακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου, σε εφαρμογές ή αγορές που διαχρονικά ο Όμιλος διατηρεί δεσπόζουσα θέση στην αγορά, ενώ παράλληλα εμφανής είναι η μείωση της ζήτησης για προϊόντα που σχετίζονται με τη προσωπική προστασία και υγεία.

Να υπενθυμίζουμε ότι πρόσφατα η εισηγμένη γνωστοποίησε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτού της 25ης Σεπτεμβρίου 2021 αποφάσισε τη διανομή προς τους μετόχους προσωρινού μερίσματος για την εταιρική χρήση 2021. Το προσωρινό μέρισμα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 4.750 χιλ. ευρώ (μικτό ποσό), αντιστοιχεί σε 0,1086 ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό) και υπόκειται σε παρακράτηση ποσοστού 5%.

Επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους € 25,5 εκ.

Την ίδια ώρα, η διοίκηση της Πλαστικά Θράκης, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς και την αυξημένη ρευστότητα του Ομίλου, αποφάσισε την άμεση υλοποίηση του έκτακτου επενδυτικού προγράμματος, το οποίο αποτελεί επιπρόσθετη επένδυση συγκριτικά με το τρέχον επενδυτικό πλάνο του 2021, ή όποιο άλλο επιπρόσθετο επενδυτικό πλάνο δυνητικά εγκριθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Οι επιμέρους ενέργειες του νέου επενδυτικού προγράμματος που θα υλοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Ξάνθη συνοψίζονται ως ακολούθως:

·       επένδυση σε μηχανολογικό εξοπλισμό παραγωγής τεχνικής ίνας, η οποία αποτελεί βασική πρώτη ύλη για την παραγωγή των μη υφαντών βελονωτών υφασμάτων (Needle Punch). Τα υφάσματα Needle Punch απευθύνονται σε πληθώρα εφαρμογών στους κλάδους υποδομών και κατασκευών, γεωργίας, αυτοκινητοβιομηχανίας, κλπ,

·       επένδυση σε μηχανολογικό εξοπλισμό ανακύκλωσης, για αύξηση της δυναμικότητας ανακύκλωσης τελικών προϊόντων ή πλαστικών απορριμμάτων, τόσο από τις εσωτερικές παραγωγικές διαδικασίες, όσο και τρίτων πηγών, ενέργεια η οποία εναρμονίζεται με τις δεσμεύσεις του Ομίλου, αφενός για τη χρήση περισσότερων ανακυκλωμένων πρώτων υλών, αλλά και εστιάζοντας στην περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των τελικών προϊόντων του,

·       επένδυση σε εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία φωτοβολταικών συστημάτων για την κάλυψη μέρους των ενεργειακών αναγκών του εργοστασιακού συγκροτήματος του Ομίλου στην περιοχή της Ξάνθης (net metering), ισχύος 1.5 MW, εστιάζοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη, στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων για εξοικονόμηση ενέργειας και περαιτέρω μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος,

·       επένδυση σε υποδομές (γη και κτίρια), η οποία θα δημιουργήσει τις ικανές συνθήκες για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των παραγωγικών μονάδων, αλλά και θα διαμορφώσει συνθήκες μελλοντικής ανάπτυξης της δραστηριότητας και της κερδοφορίας των εταιρειών του Ομίλου.

Περαιτέρω στο πλαίσιο του έκτακτου επενδυτικού προγράμματος, στις εγκαταστάσεις της Don & Low στο Forfar της Σκωτίας, θα πραγματοποιηθούν:

·       επένδυση σε μηχανολογικό εξοπλισμό λαμιναρίσματος για αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας στην περαιτέρω μεταποίηση μη υφαντών υφασμάτων Spunbond, με σκοπό την αύξηση των περιθωρίων κέρδους,

·       επένδυση σε μηχανολογικό εξοπλισμό ανακύκλωσης, για αύξηση της δυναμικότητας ανακύκλωσης τελικών προϊόντων ή πλαστικών απορριμμάτων, τόσο από τις εσωτερικές παραγωγικές διαδικασίες, όσο και τρίτων πηγών,

·       επένδυση σε υποδομές (γη και κτίριο), η οποία θα δημιουργήσει τις ικανές συνθήκες για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των παραγωγικών μονάδων, αλλά και θα διαμορφώσει συνθήκες μελλοντικής ανάπτυξης της δραστηριότητας και της κερδοφορίας της εταιρείας.

Οι νέες επενδύσεις ανέρχονται στο ύψος των €25,5 εκ., εκ των οποίων €21,4 εκ. αφορούν στις επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά τα ανωτέρω στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Ξάνθη και €4,1 εκ. στις επενδύσεις στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στη Σκωτία και όλες αφορούν στον τομέα των Τεχνικών Υφασμάτων. Η χρηματοδότηση του νέου αυτού επενδυτικού προγράμματος θα πραγματοποιηθεί κυρίως με ίδια κεφάλαια.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.