Ελλάδα
03-10-2021 | 09:16

ΒΙΟΤΕΡ: Το σχέδιο εξυγίανσης και οι συσσωρευμένες ζημίες

ΒΙΟΤΕΡ: Το σχέδιο εξυγίανσης και οι συσσωρευμένες ζημίες
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Συνέχεια στην προσπάθεια εξυγίανσης της εταιρείας (με βάση το σχέδιο που επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμόν 558/7.12.2020 απόφαση) θα δώσει και στο δεύτερο «μισό» του 2021 η διοίκηση της κατασκευαστικής Βιοτέρ.

Όπως σημειώνεται στην οικονομική έκθεση εξαμήνου, στο β’ εξάμηνο του έτους:

1. Θα συνεχιστούν οι ενέργειες εκκαθάρισης των παλιών εργολαβιών με σκοπό την οριστική παραλαβή των έργων και την επιστροφή στις δανείστριες τράπεζες των εγγυητικών επιστολών, γεγονός που ρυθμίζει τις σχέσεις με αυτές (διαγραφή χρεών, ΜΟΔ κλπ).

2. Θα ενταθούν οι προσπάθειες για την ευδοκίμηση των claims, που λόγω covid, έχουν καθυστερήσει, με θετικό πρόσημο, όπως πιστεύουμε, ώστε να αυξηθεί η ρευστότητα της εταιρείας.

3. Θα σχεδιαστεί η επιστροφή της εταιρείας στην κανονικότητα με στόχο την διεκδίκηση νέων έργων και την ανάπτυξη του real estate, εκμεταλλευόμενη την πολύχρονη εμπειρία της σε αυτούς τους τομείς.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσεως, ανήλθε σε € 96 χιλ. (30.6.2020: € 32 χιλ.). Η εταιρεία έχει επικεντρωθεί κυρίως στην είσπραξη των οφειλόμενων από το δημόσιο.

Οι ζημιές μετά από φόρους του ομίλου ανήλθαν σε 3,707 εκατ. ευρώ (από ζημίες 5,8 εκατ. στο εξάμηνο 2020). Το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών της τρέχουσας χρήσεως οφείλεται κυρίως στα χρηματοοικονομικά έξοδα των δανείων του ομίλου και της εταιρείας. Συγκεκριμένα τα χρηματοοικονομικά έξοδα του ομίλου και της εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσεως ανήλθαν σε 3,631 εκατ. ευρώ.

Οι σωρευμένες ζημίες κατά την 30.06.2021 για τον Όμιλο ανήλθαν σε 191,904 εκατ. ευρώ. Η καθαρή θέση των μετόχων του ομίλου ανήλθε σε -91,742 εκατ. ευρώ. Όπως σημειώνεται, τα δυσμενή οικονομικά αποτελέσματα των τελευταίων χρόνων, το μεγάλο ύψος σωρευμένων ζημιών και η αδυναμία του Ελληνικού Δημοσίου, ο οποίος αποτελεί τον κυριότερο πελάτη μας, για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων εγκαίρως, δημιούργησαν αυξημένο κίνδυνο ρευστότητας.

Έπειτα από την έγκριση του σχεδίου εξυγίανσής της από το Πρωτοδικείο Αθηνών (558 / 7-12-2020) και σύμφωνα με τους όρους υλοποίησής του (διαγραφές τραπεζικών υποχρεώσεων και υποχρεώσεων σε προμηθευτές και λοιπούς πιστωτές) η εταιρεία εκτιμά πως θα βρει νέο βηματισμό και θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά της διεκδικώντας μερίδιο από τον κατασκευαστικό τομέα.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου και της Εταιρείας, κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσεως, ανήλθαν σε εκροές € 3.632 χιλ. Το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού (μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου) του ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσεως, ανήλθε σε 162,065 εκατ. ευρώ (31.12.2020: 158,444 εκατ.). Η αύξηση του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας και της ομίλου οφείλεται στο χρηματοοικονομικό κόστος των δανείων. Η ΒΙΟΤΕΡ εμφανίζει εμπορικές και άλλες απαιτήσεις ύψους 27,89 εκατ. ευρώ.

Η οικονομική έκθεση αναφέρεται σε απόφαση του Πολυμελές Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία το δικαστήριο: α) έκανε δεκτή αγωγή και αναγνώρισε την υποχρέωση της ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ να καταβάλει στην ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ το ποσό των 3.667.347,70 ευρώ πλέον τόκων. β) διέταξε πραγματογνωμοσύνη προς απόδειξη της λοιπής αξίωσης ποσού 3.184.481,32 ευρώ.

Η διοίκηση της Εταιρείας για την περίπτωση (α) προσέφυγε σε έφεση (την 23/9/2021 η υπόθεση εκδικάστηκε και αναμένεται η δικαστική απόφαση) και για την περίπτωση (β) εκτιμά πως δεν θα προκύψει τελικά κόστος για την εταιρεία.

Σύμφωνα με την έκθεση, «η Εταιρεία εμφανίζει μειωμένο κύκλο εργασιών, συνεχόμενα ζημιογόνα αποτελέσματα και αρνητικό κεφάλαιο κίνησης. Τα ανωτέρω οδηγούν σε αυξημένο κίνδυνο ρευστότητας και μειωμένη ικανότητα ανταπόκρισης στις τραπεζικές υποχρεώσεις. Λόγω της υφιστάμενης διεθνούς οικονομικής κρίσης, της διστακτικότητας των τραπεζών στη χρηματοδότηση του κατασκευαστικού κλάδου χωρίς σημαντικές εγγυήσεις, της μειωμένης χρηματοδότησης από τις τράπεζες των ιδιωτικών τεχνικών έργων και της αδυναμίας του δημόσιου τομέα να εκπληρώσει έγκαιρα τις υποχρεώσεις του, κατά τη λήξη της κλειόμενης περιόδου υπήρχαν συνθήκες αυξημένου κινδύνου ρευστότητας».

Κατά τη λήξη του α’ εξαμήνου «ο όμιλος δεν διατήρησε την ελάχιστη αναλογία χρηματοοικονομικών δεικτών που προβλέπονταν από τις συμβάσεις των δάνειων του. Η αθέτηση των εν λόγω χρηματοοικονομικών δεικτών δεν θα οδηγήσει τα τραπεζικά ιδρύματα σε άμεση διεκδίκηση των υπολοίπων αυτών εξαιτίας της ένταξης της εταιρείας σε σχέδιο εξυγίανσης το οποίο προβλέπει συγκεκριμένο τρόπο αποπληρωμής των δανείων. Εξαιτίας της στενότητας ρευστότητας η ύπαρξη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας την 31/12/2020 στον ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) ποσού € 109 χιλ. και στην ΔΟΥ ποσού € 781 χιλ. συνεχίζει να υφίσταται και τα οποία θα διευθετηθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο εξυγίανσης».

Με τη υπ' αριθμόν 558/07.12.2020 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έγινε δεκτή η από 30.03.2018 αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την από 14.02.2019 συμφωνία εξυγίανσης και μεταξύ άλλων, η εταιρεία θα ρυθμίσει σε βάθος επταετίας τραπεζικές της υποχρεώσεις μέσω ισόποσης με την ονομαστική αξία των υφιστάμενων εκχωρημένων απαιτήσεων και μέσω της έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, παράλληλα θα απαλλαγεί, μέσω διαγραφής, από τραπεζικό δανεισμό εκατομμυρίων, διασφαλίζοντας έτσι τις προοπτικές βιωσιμότητας της.

Να σημειωθεί ότι υφίσταται υποθήκη επί των ακινήτων της εταιρείας ύψους € 47,5 εκατομμυρίων υπέρ πιστωτών και κατά € 48 εκατομμυρίων επί των ακινήτων του Ομίλου. Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν εγγραφεί προσημειώσεις συνολικού ποσού € 60,13 για την Εταιρεία και € 60,60 για τον Όμιλο προς εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων Η εταιρεία κατά τα οριζόμενα στην συμφωνία εξυγίανσης θα προβεί στην μεταβίβαση της πλειονότητας των ακινήτων της στις συμβαλλόμενες Τράπεζες ή σε τρίτους διαγράφοντας μεγάλο μέρος των τραπεζικών της υποχρεώσεων.

Η θυγατρική εταιρεία του ομίλου ΒΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. κατά την 30/06/2021 κατείχε 845.000 μετοχές της μητρικής εταιρείας (ίδιες μετοχές), οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό το 4,806% επί του συνολικού κεφαλαίου.

Οι κληρονόμοι του Γεώργιου Μαυροσκότη κατέχουν, με ημερομηνία 30/06/2021, ποσοστό 8,70% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επιπλέον, την 30/06/2021 η εταιρεία PROLINE CONSULTANTS S.A., στην οποία οι κληρονόμοι του Γεώργιου Μαυροσκότη κατέχουν το 100% των μετοχών της, κατείχε ποσοστό 6,97% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η κα Αντωνία Κατσαρού του Αντωνίου (χήρα Γεώργιου Μαυροσκότη) και ο κ. Ανδρέας Μαυροσκότης (Υιός Γεωργίου Μαυροσκότη) έως την 30/6/2021 είχαν αυξήσει το ποσοστά που κατείχαν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας στο 6,84% και 8,62% αντίστοιχα. Επιπλέον από τους ανωτέρω και τον ο κ. COMAIR CHRISTIAN που αύξησε το ποσοστό του σε 5,03% κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.