Τράπεζες
10-05-2021 | 16:09

Attica Bank: Στα 421 εκατ. ευρώ η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση για το 2020 – Τι επισημαίνει η KPMG

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Attica Bank: Στα 421 εκατ. ευρώ η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση για το 2020 – Τι επισημαίνει η KPMG
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ποσού 421 εκατ. ευρώ για το 2020, αναγνωρίζει για την Attica Bank η Έκθεση Ελέγχου της KPMG.

Η ελεγκτική εταιρεία αναφέρει ότι συζήτησε με τις εποπτικές αρχές (σ.σ. αναφέρεται στην εποπτεύουσα Τράπεζα της Ελλάδος) σχετικά με το γεγονός ότι ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας μειώθηκε κάτω του ορίου και  έλαβε επιβεβαίωση για την περίοδο μέχρι το 2022-2023 που δόθηκε στην τράπεζα προκειμένου να αποκαταστήσει τους δείκτες απαιτούμενης κεφαλαιακής επάρκειας, προχωρώντας σε μέτρα κεφαλαιακής ενίσχυσης τα οποία θα περιλαμβάνονται στο πλάνο κεφαλαιακής ενίσχυσής της.

Η KPMG αναφέρεται και στο θέμα της τιτλοποίησης που έχει ανακοινώσει η διοίκηση της Attica Bank με στόχο τον μηδενισμό των κόκκινων δανείων, επισημαίνοντας ότι συνιστά σημαντικό θέμα ελέγχου. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά:  

«Στην κατηγορία χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων (Σημείωση 18) περιλαμβάνεται το ομόλογο που είχε προκύψει από τιτλοποίηση δανείων σε προηγούμενη χρήση. Ο προσδιορισμός της εύλογης αξία ς του ομολόγου (επίπεδο 3) (Σημείωση 40.7) που προέκυψε από την τιτλοποίηση αυτή περιλαμβάνει σημαντικές εκτιμήσεις από τη Διοίκηση και απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις καθώς και την συνδρομή εξειδικευμένων στελεχών για τον υπολογισμό της. Λόγω των ανωτέρω, θεωρούμε το θέμα αυτό ως ένα σημαντικό θέμα ελέγχου”.

Όπως είχε γράψει το insider.gr, η  σχεδιαζόμενη τιτλοποίηση «Ωμέγα» για την εκκαθάριση των κόκκινων δανείων της Attica Bank θα είναι ύψους 1,25 δις. ευρώ και θα περιλαμβάνει υπόλοιπο δανείων λίγο άνω του 1 δις. ευρώ από την πρώτη τιτλοποίηση («Artemis») που διενήργησε η Τράπεζα το 2017. Στο ποσό αυτό θα προστεθούν και μη εξυπηρετούμενα δάνεια της τάξεως των 250 εκατ. ευρώ – υπόλοιπα με 31/12/2020 -, τα οποία θα δημιουργήσουν αθροιστικά το χαρτοφυλάκιο «Ωμέγα».

Η KPMG αναφέρει επίσης ότι εξέτασε την ανάλυση της διοίκησης σχετικά με τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο πλάνο κεφαλαιακής ενίσχυσης 2021-2023 της τράπεζας προκειμένου να ενισχυθεί ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας κατόπιν των επιπτώσεων της λογιστικής ζημίας μετά φόρων που καταχωρήθηκε την 31 Δεκεμβρίου 2020. «Συζητήσαμε με τη διοίκηση τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι τα μέτρα του πλάνου κεφαλαιακής ενίσχυσης είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν στο διάστημα 2021- 2023», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην Έκθεση Ελέγχου και επισημαίνεται ότι «Στα πλαίσια της κατάρτισης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, η Διοίκηση είναι υπεύθυνη να αξιολογήσει την ικανότητα του Ομίλου και της Τράπεζας τους να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, καθώς και να γνωστοποιήσει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής στις Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις».

Όπως αναφέρεται, η Διοίκηση εξέτασε την επίπτωση από τις ζημίες που αναγνωρίστηκαν κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 κυρίως από την απομείωση δανείων και επενδυτικών τίτλων, στην μείωση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κάτω από το όριο που έχουν θέσει οι εποπτικές αρχές. Η Διοίκηση εξέτασε την επάρκεια ρευστότητας της Τράπεζας στα πλαίσια της αξιολόγησης της συνέχισης δραστηριότητας. Επιπρόσθετα, η Διοίκηση κατήρτισε ένα πλάνο ενίσχυσης κεφαλαιακής επάρκειας που έκρινε ως επαρκές για να ενισχύσει τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας πάνω από το ελάχιστο όριο όπως ορίζεται από τις εποπτικές αρχές, ώστε να διασφαλίσει τη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Τράπεζας και του Ομίλου. Η Διοίκηση της Τράπεζας και του Ομίλου ενέκρινε το σχέδιο αυτό και στην συνέχεια το υπέβαλε στις εποπτικές αρχές. «Θεωρήσαμε την αξιολόγηση της ικανότητας της Τράπεζας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους ως κύριο θέμα ελέγχου λόγω της σημαντικότητας του θέματος και την κρίση που ασκήθηκε από την Διοίκηση της Τράπεζας».

Σχετικά με την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση που αναγνωρίζεται στην Έκθεση Ελέγχου της KPMG αναφέρονται τα εξής:

«Η Τράπεζα και ο Όμιλος αναγνώρισαν αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ποσού ΕΥΡΩ 421 εκατ. (2019: ΕΥΡΩ 450 εκατ.) για προσωρινές διαφορές και φορολογικές ζημιές στο βαθμό που θεωρείται ότι είναι ανακτήσιμες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Στην σημείωση 29 των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων γίνεται ανάλυση των προσωρινών διαφορών και φορολογικών ζημιών. Η επιμέτρηση ανακτησιμότητας των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων θεωρείται σημαντικό θέμα ελέγχου καθώς η εκτίμηση της ανακτησιμότητάς τους από τη Διοίκηση είναι σύνθετη και χαρακτηρίζεται από μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας.

Η ανακτησιμότητα των αναγνωρισμένων αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων εξαρτάται από τη δυνατότητα της Τράπεζας να παράγει μελλοντικά επαρκή φορολογητέα κέρδη που δύνανται να χρησιμοποιηθούν έναντι εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και φορολογικών ζημιών (πριν αυτές λήξουν). Η αξιολόγηση από μέρους της Διοίκησης του κατά πόσο θα υπάρξουν μελλοντικά φορολογητέα κέρδη απαιτεί τις ακόλουθες σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις:

— Παραδοχές στις οποίες στηρίζεται το επιχειρηματικό πλάνο της Τράπεζας, σε σχέση με εκτιμήσεις για τις μελλοντικές επιδόσεις που σχετίζονται με τον προσδιορισμό των αναμενόμενων φορολογητέων κερδών στο μέλλον.

— Εκτιμήσεις που πρέπει να καλύπτουν τον χρονικό ορίζοντα έως τη νομική εκπνοή της περιόδου εντός της οποίας μπορεί να ανακτηθεί η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.

— Προσαρμογές που απαιτούνται για την εκτίμηση των φορολογητέων κερδών από τα λογιστικά κέρδη (όπως εκτιμώνται στο επιχειρηματικό πλάνο) για να συνάγεται το ποσό της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που θα μπορεί να ανακτηθεί σε μελλοντικές χρήσεις. 

Τι αναφέρει η Attica Bank

Με πρωινή της ανακοίνωση, η Attica Bank ανέφερε ότι δημοσίευσε κατά τον νόμο σήμερα το πρωί τις ετήσιες ατομικές και οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2020, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και των εσωτερικών διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας της ελεγκτικής εταιρείας KPMG και την προβλεπόμενη αντίστοιχη έκθεση των ορκωτών της ελεγκτών.

Πηγές της Τράπεζας αναφέρουν ότι προκύπτει σαφέστατα πως ο ελεγκτικός οίκος KPMG διατυπώνει χωρίς επιφύλαξη ή παρατηρήσεις τη γνώμη ότι οι οικονομικές καταστάσεις της τράπεζας της χρήσης 2020 παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την γενικότερη χρηματοοικονομική θέση της τράπεζας, αναφέροντας χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, ότι «Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση της ΑΤΤΙCA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Τράπεζα») και των θυγατρικών αυτής (ο «Όμιλος») κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

«Με την εξέλιξη αυτή και σε αντίθεση με όσα περί του αντιθέτου ειπώθηκαν και γράφηκαν στο επίμαχο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, επιβεβαιώνεται ότι η Attica Bank:

  • Έγκαιρα ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα την 28η Απριλίου 2021, τηρώντας τις σχετικές προθεσμίες.
  • Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2020 που αναρτήθηκαν σήμερα, μετά την έκθεση ελέγχου της KPMG, είναι απολύτως συνεπείς με το Δελτίο Αποτελεσμάτων που δημοσιεύθηκε την 28η/4/2021.
  • Η καθυστέρηση προέκυψε λόγω των ενισχυμένων εσωτερικών διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας της KPMG, οι οποίες ακολουθούνται από τους Διεθνείς Ελεγκτικούς Οίκους. Επισημαίνεται ότι,   οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις των ορκωτών ελεγκτών έγιναν εξ αρχής αποδεκτές από την Τράπεζα και ενσωματώθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις, ενώ δεν γνωστοποιήθηκε καμία επιφύλαξη των ορκωτών ελεγκτών ως προς τα οικονομικά μεγέθη, όπως ρητά αναφερόταν στην ανακοίνωση της τράπεζας την 6η/5/2021», αναφέρουν οι πηγές της Attica Bank.

Σημειώνεται ότι κατόπιν της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων με την «βούλα» της KPMG, η μετοχή της Attica Bank επανήλθε σε διαπραγμάτευση στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η Τράπεζα συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση του τριετούς επιχειρηματικού της πλάνου, συνεργαζόμενη με τις εποπτικές αρχές και εφαρμόζοντας αντίστοιχες βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Attica Bank: Χωρίς επιφυλάξεις η έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων 2020 από την KPMG - Επαναδιαπραγμάτευση της μετοχής