ΕΕΕΠ: Εκτοξεύθηκε το 2023 ο αριθμός των παράνομων παρόχων τυχερών παιγνίων -  6.932 ιστότοποι στην Blacklist

Viber Whatsapp Μοιράσου το
ΕΕΕΠ: Εκτοξεύθηκε το 2023 ο αριθμός των παράνομων παρόχων τυχερών παιγνίων -  6.932 ιστότοποι στην Blacklist
Διογκωμένη ήταν στο τέλος του 2023 η «μαύρη λίστα» από παράνομους ιστότοπους τυχερών παιγνίων που έχει δημιουργήσει η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων ιστοτόπων σε 6.932 από 4.408 που ήταν το 2022. 

Διογκωμένη ήταν στο τέλος του 2023 η «μαύρη λίστα» από παράνομους ιστότοπους τυχερών παιγνίων που έχει δημιουργήσει η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων ιστοτόπων σε 6.932 από 4.408 που ήταν το 2022.

Όπως αναφέρεται στην Έκθεση Πεπραγμένων για το 2023 η ΕΕΕΠ, σε καθημερινή βάση, παρακολουθεί τη δραστηριότητα των τυχερών παιγνίων στην ελληνική επικράτεια και αξιοποιεί κάθε σχετική πληροφορία προκειμένου να εντοπίσει φαινόμενα παράνομης δραστηριότητας από παρόχους που δεν κατέχουν τη σχετική άδεια ή διοργανώνουν ή/και διεξάγουν τυχερά παίγνια κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων.

Το κέντρο βάρους των ελέγχων αυτών δίδεται στο διαδίκτυο, το οποίο ως δίκτυο διανομής ενέχει αυξημένους κινδύνους ανάπτυξης παράνομης δραστηριότητας με δυνατότητες συγκάλυψης των προσώπων που εμπλέκονται σε αυτήν. «Κατά συνέπεια, ο εντοπισμός και η καταστολή της παράνομης δραστηριότητας στον τομέα παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, αποκτά κρίσιμη σημασία τόσο για την προστασία του κοινωνικού συνόλου (πελατών/ παικτών) όσο και για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, καθώς και των Κατόχων Αδειών διεξαγωγής τυχερών παιγνίων που προσφέρουν νόμιμα τις σχετικές υπηρεσίες και καταβάλλουν τις υποχρεώσεις τους στο Ελληνικό Δημόσιο από τη δραστηριότητά τους αυτή» αναφέρει η Έκθεση.

Η ΕΕΕΠ συντάσσει, επικαιροποιεί και αναρτά στον ιστότοπό της τον Κατάλογο μη Αδειοδοτημένων Παρόχων Τυχερών Παιγνίων (Blacklist) οι οποίοι διοργανώνουν ή/και διεξάγουν τυχερά παίγνια κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων, μέσω του διαδικτύου (online) ή με άλλη εξ αποστάσεως μέθοδο (remote gambling). Η διαδικασία εντοπισμού, ελέγχου και εγγραφής στην Blacklist προβλέπεται στο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕΕΠ και αφορά στον συνεχή έλεγχο του διαδικτύου για τον εντοπισμό ονομάτων χώρου (domain names) που προσφέρουν παρανόμως υπηρεσίες τυχερών παιγνίων στην Ελληνική Επικράτεια.

Εφόσον από τα στοιχεία του ελέγχου επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για μη αδειοδοτημένη παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων, τα ονόματα χώρου, καθώς επίσης -όταν είναι γνωστά- τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα, τα οποία παρέχουν μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες από ιστότοπο παράνομης διεξαγωγής, με απόφαση του Προέδρου της ΕΕΕΠ εγγράφονται στην Blacklist.

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, τα πρόσωπα που εγγράφονται στην Blacklist έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν τη διαγραφή των ιδίων και των ιστοτόπων τους από αυτήν αφού παρέλθει τουλάχιστον ένα έτος από την εγγραφή τους και υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται πως έχουν προβεί στην πλήρη παύση της διοργάνωσης τυχερών παιγνίων στην Ελληνική Επικράτεια.

Στην περίπτωση δε, που κάτι τέτοιο επαναληφθεί μετά τη διαγραφή του ιστοτόπου ή/και του προσώπου από την Blacklist, ο ιστότοπος και τα πρόσωπα επανεγγράφονται σε αυτήν τουλάχιστον για 5 έτη, πριν την παρέλευση των οποίων δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης διαγραφής.

Από τον Ιούλιο του έτους 2013, η ΕΕΕΠ τηρεί και επικαιροποιεί συνεχώς την Blacklist. Κατά το έτος 2023 εκδόθηκαν και δημοσιεύτηκαν τρεις (3) επικαιροποιημένες εκδόσεις της Blacklist, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων ιστοτόπων σε 6.932.

Εκτός από τους ελέγχους για την προσθήκη ιστοτόπων στην Blacklist, η ΕΕΕΠ προέβη στην εξέταση οκτώ (8) αιτήσεων διαγραφής/άρσης από την παραπάνω λίστα που αφορούσαν δεκαπέντε (15) ιστοτόπους και οχτώ (8) νομικά πρόσωπα, εκ των οποίων διαγράφηκαν επιτυχώς τα επτά (7) πρόσωπα και οι ιστότοποι που διαχειρίζονταν, αφού διαπιστώθηκε η πλήρης συμμόρφωσή τους με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Καθοριστικής σημασίας για την αύξηση των εγγραφών στην Blacklist, υπήρξε ένα πλέγμα συνεκτικών ενεργειών της ΕΕΕΠ, κατά τα τελευταία έτη. Ειδικότερα, η ΕΕΕΠ εντατικοποίησε τους ελέγχους, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες που έχει στη διάθεσή της, ενώ παράλληλα συνεχίζει να αξιοποιεί ψηφιακές υπηρεσίες για την καταπολέμηση της παράνομης διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών, καθώς και την προστασία του κοινωνικού συνόλου (πελατών/ παικτών).

Συγκεκριμένα, μέσω της ιστοσελίδας whistlers.gamingcommission.gov.gr, δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες, επώνυμα ή και ανώνυμα, να παράσχουν πληροφόρηση για οποιοδήποτε σημείο παράνομης διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, με στόχο τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την παράνομη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα και την ανάληψη δράσεων για τον περιορισμό τους.

Κατά το 2023, η ΕΕΕΠ δέχθηκε μέσω της πλατφόρμας 136 αναφορές που αφορούσαν 267 ιστοτόπους, οι οποίοι ελέγχθηκαν και όπου από τον έλεγχο προέκυψε ότι παρείχαν παράνομα τυχερά παίγνια, αυτοί εγγράφηκαν στην Blacklist συμπληρωματικά των ιστοτόπων που παρείχαν παράνομα τυχερά παίγνια, όπως αυτοί προέκυψαν από τα αποτελέσματα των ειδικών προγραμμάτων ανίχνευσης (ψηφιακές υπηρεσίες).

Επιπρόσθετα, η ΕΕΕΠ, πέραν των ελέγχων που διεξάγει καθημερινά για τον εντοπισμό νέων ιστοτόπων παροχής παράνομων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων και για την τήρηση των αποκλεισμών που έχουν επιβληθεί από τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου (Internet Service Providers/ ISPs) στους ιστοτόπους που έχουν εγγραφεί στην Blacklist, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην ελληνική και διεθνή αγορά σχετικά με τα θέματα παράνομης διεξαγωγής προκειμένου να επικαιροποιεί τις σχετικές διαδικασίες και να εισάγει τις απαραίτητες βελτιώσεις, όπου απαιτείται.

Επιπλέον, η ΕΕΕΠ στο πλαίσιο της διοικητικής συνεργασίας που έχει αναπτύξει με τις ομόλογες Ευρωπαϊκές Ρυθμιστικές Αρχές, ενημερώνει για το ισχύον νομοθετικό καθεστώς, την κύρωση της εγγραφής στην Blacklist των μη αδειοδοτημένων ιστοτόπων καθώς και οδηγίες αυτό-συμμόρφωσης, ώστε οι πάροχοι να έχουν τη δυνατότητα να προβούν από μόνοι τους σε προληπτική αναστολή τυχόν παροχής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου στην Ελληνική Επικράτεια και, ως εκ τούτου, να αποφύγουν την εγγραφή τους στην Blacklist.

Στο ίδιο πλαίσιο η ΕΕΕΠ έχει αναπτύξει συνεργασία με πιστωτικά ιδρύματα και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, προκειμένου να αναπτυχθούν συνέργειες και να αντιμετωπιστούν προβλήματα, ώστε να διασφαλιστεί ότι μέσω αυτών δεν πραγματοποιούνται συναλλαγές με μη αδειοδοτημένους παρόχους τυχερών παιγνίων.

Για κάθε επικαιροποιημένη έκδοση της Blacklist και μετά την ανάρτησή της στον ιστότοπο της ΕΕΕΠ, ενημερώνονται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς για την εφαρμογή των μέτρων αποκλεισμού (Blocking) και δίωξης της παράνομης δραστηριότητας, όπως:

  • οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs),
  • η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ως η αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή των ISPs,
  • οι αρμόδιες Υπηρεσίες και Αρχές για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, του ηλεκτρονικού εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
  • η Τράπεζα της Ελλάδος ως η Ρυθμιστική Αρχή για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και των ιδρυμάτων πληρωμών, καθώς και τα πιστωτικά ιδρύματα και τα ιδρύματα πληρωμών που λειτουργούν στην Ελληνική Επικράτεια,
  • οι αρμόδιες εισαγγελικές και διωκτικές Αρχές,
  • οι εταιρείες διαχείρισης μηχανών αναζήτησης και κοινωνικά δίκτυα (π.χ. Google, Apple, Meta, Viber, Twitter κ.λπ.), ώστε να αποτραπεί η εμφάνιση και η προώθηση ιστοτόπων διαδικτυακού στοιχηματισμού από μη αδειοδοτημένους παρόχους κατά τη διάρκεια περιαγωγής των χρηστών στο διαδίκτυο.

Επίσης, η ΕΕΕΠ συνδράμει τις Διωκτικές Αρχές, κατόπιν αιτημάτων τους, σε επιχειρήσεις εντοπισμού και καταστολής μη αδειοδοτημένης παροχής τυχερών παιγνίων, ενώ παράλληλα διαβιβάζει τυχόν καταγγελίες/αναφορές που περιέρχονται σε γνώση της και αφορούν σε χώρους παράνομης διεξαγωγής τυχερών παιγνίων στην Ελληνική Επικράτεια.

Την ίδια στιγμή η Ανεξάρτητη Αρχή συνεργάζεται με τις Δικαστικές Αρχές για την παροχή τεχνογνωσίας με σκοπό την τεκμηρίωση τέλεσης ποινικών αδικημάτων. Ταυτόχρονα, βρίσκεται σε διαρκή διαδραστική επικοινωνία με τις ομόλογες Ευρωπαϊκές Ρυθμιστικές Αρχές, ανταλλάζοντας τεχνογνωσία σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, παρέχοντας πληροφόρηση για την εφαρμογή/ τήρηση της ελληνικής νομοθεσίας, γεγονός που σε αρκετές περιπτώσεις είχε ως αποτέλεσμα την σχετική ενημέρωση των παρόχων, που οι αρχές αυτές εποπτεύουν, ώστε να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για τη διακοπή της πρόσβασης στους ιστοτόπους τυχερών παιγνίων που διαχειρίζονται, από την Ελληνική Επικράτεια.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

ΕΕΕΠ: Διαχειρίστηκε 883 καταγγελίες/αναφορές μέσα στο 2023

Με απαιτήσεις 6,26 εκατ. ευρώ «έκλεισε» το 2023 για την ΕΕΕΠ – Τα καζίνο οι μεγάλοι οφειλέτες

ΕΕΕΠ: Προγραμματικές συμβάσεις με Πανεπιστήμια με στόχο την «θωράκιση» της αγοράς παιγνίων και την προστασία των παικτών

gazzetta
gazzetta reader insider insider