Ελλάδα
01-10-2021 | 07:57

Η «ακτινογραφία» του χαρτοφυλακίου της Prodea Investments

Η «ακτινογραφία» του χαρτοφυλακίου της Prodea Investments
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Στις 30 Ιουνίου 2021, το χαρτοφυλάκιο της μεγαλύτερης εγχώριας ΑΕΕΑΠ, της Prodea Investments, αποτελείτο συνολικά από 369 (στις 31 Δεκεμβρίου 2020: 357) εμπορικά ακίνητα (κυρίως καταστήματα και γραφεία) συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας περίπου 1,261 εκατ. τ.μ. Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα ανέρχεται σε 2,156 δις ευρώ (τέλος Δεκεμβρίου 2020: 1,977 δις.), συμπεριλαμβανομένου του ιδιοχρησιμοποιούμενου ακινήτου της Εταιρείας αξίας 9 εκατ. ευρώ και του οικοπέδου στο Ελληνικό για την ανάπτυξη κατοικιών προς πώληση ιδιοκτησίας της Εταιρείας αξίας 4,56 εκατ. ευρώ

Τριακόσια δεκαπέντε από αυτά τα ακίνητα βρίσκονται στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται σε περιοχές υψηλής προβολής και εμπορικότητας. Επίσης, είκοσι τέσσερα ακίνητα βρίσκονται στην Κύπρο, είκοσι έξι ακίνητα στην Ιταλία, δύο ακίνητα στη Βουλγαρία και δύο ακίνητα στη Ρουμανία.

Την 30 Ιουνίου 2021 η εύλογη αξία των ακινήτων υπό διαχείριση (Assets Under Management - AUM) της Prodea ανέρχεται σε 2,37 δις ευρώ.

Χτες η PRODEA Investments ανακοίνωσε ότι τα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το α’ εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε €108,8 εκατ. έναντι €28,1 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο το 2020. Το καθαρό κέρδος από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ανήλθε σε €57,3 εκατ. (έναντι καθαρών ζημιών €5,5 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2020) αντικατοπτρίζοντας την θετική τάση του κλάδου εμπορικών ακινήτων στην Ελλάδα. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε €47,4 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2021 έναντι €50,5 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2020 και τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (Funds from Operations – FFO) ανήλθαν σε €30,4 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2021 έναντι €35,6 εκατ. την αντίστοιχο περίοδο του 2020. Η διαφορά στα καθαρά κέρδη είναι αποτέλεσμα κυρίως της πώλησης ακινήτων το 2020, συνεπεία της οποίας καταγράφηκαν κέρδη €4,7 εκατ. το 2020.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για το α’ εξάμηνο του 2021 ανήλθε σε €64,9 εκατ. έναντι €68,2 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020.

Αναφορικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας του Κορωνοϊού (COVID19) για το α’ εξάμηνο του 2021, τα έσοδα από μισθώματα του Ομίλου δεν επηρεάστηκαν σημαντικά από την πανδημία λόγω της μικρής έκθεσης του χαρτοφυλακίου ακινήτων του Ομίλου σε επιχειρήσεις η δραστηριότητα των οποίων επλήγη από την πανδημία. Πιο συγκεκριμένα, η μείωση στα μισθώματα για το α’ εξάμηνο του ανήλθε σε €1,6 εκατ. για τον Όμιλο και €1,3 εκατ. για την Εταιρεία. Η Εσωτερική Αξία (NAV) του Ομίλου την 30η Ιουνίου 2021 ανήλθε σε €1.439,0 εκατ. ή €5,63 ανά μετοχή έναντι €1.367,9 εκατ. και €5,35 ανά μετοχή αντίστοιχα την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Οι κύριοι τομείς οι οποίοι επηρεάστηκαν από τον COVID-19 είναι τα καταστήματα/εμπορικοί χώροι (εκτός των υπεραγορών τροφίμων) και τα ξενοδοχεία. Οι παραπάνω τομείς εκπροσωπούν περίπου το 11,7% των ετησιοποιημένων μισθωμάτων του Ομίλου την 30 Ιουνίου 2021. Επίσης, τα έσοδα του Ομίλου από τους πέντε μεγαλύτερους μισθωτές του Ομίλου, ήτοι Εθνική Τράπεζα, Σκλαβενίτης, Ελληνικό Δημόσιο, Cosmote και Ιταλικό Δημόσιο, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 67,5% περίπου των ετησιοποιημένων εσόδων από μισθώματα την 30 Ιουνίου 2021, δεν επηρεάστηκαν από τον COVID19.

Την 30 Ιουνίου 2021 η θυγατρική εταιρεία Aphrodite Hills Resort Limited έχει ταξινομηθεί ως διακρατούμενο προς πώληση στοιχείο. Η εύλογη αξία των ακινήτων που κατέχει η ως άνω εταιρεία (ακίνητα επένδυσης, ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία και αποθέματα) ανέρχεται σε €86.690 χιλ.

Επίσης, η Εταιρεία συμμετέχει στις κάτωθι εταιρείες οι οποίες περιλαμβάνονται στο κονδύλι «Συμμετοχές σε κοινοπραξίες» στην Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 30 Ιουνίου 2021: • 40% στην εταιρεία ΕΠ Χανίων Α.Ε., ιδιοκτήτρια οικοπέδων στα Χανιά Κρήτης. Η εύλογη αξία των οικοπέδων, όπως αποτιμήθηκαν από ανεξάρτητο τακτικό εκτιμητή, την 30 Ιουνίου 2021 ανέρχεται σε €8.700 χιλ. • 49% στην εταιρεία Panterra Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων, ιδιοκτήτριας δύο όμορων εμπορικών ακινήτων στην Αθήνα. Η εύλογη αξία των ακινήτων, όπως αποτιμήθηκαν από ανεξάρτητο τακτικό εκτιμητή, την 30 Ιουνίου 2021 ανέρχεται σε €43.256 χιλ. • 35% στην εταιρεία ΡΙΝΑΣΙΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ η οποία έχει μισθώσει πολυώροφο κτήριο στην Αθήνα. Η εύλογη αξία του ακινήτου, όπως αποτιμήθηκε από ανεξάρτητο τακτικό εκτιμητή, την 30 Ιουνίου 2021 ανέρχεται σε €22.700 χιλ. • 30% στην εταιρεία PIRAEUS TOWER A.E. Η PIRAEUS TOWER A.E. και ο Δήμος Πειραιά έχουν υπογράψει σύμβαση παραχώρησης για την αξιοποίηση, εκμετάλλευση και διαχείριση του Πύργου Πειραιά. Η εύλογη αξία του ακινήτου, όπως αποτιμήθηκε από ανεξάρτητο τακτικό εκτιμητή, την 30 Ιουνίου 2021 ανέρχεται σε €21.952 χιλ. • κατά 45% στην εταιρεία MHV Mediterranean Hospitality Venture Limited ιδιοκτήτριας των ξενοδοχείων The Landmark Nicosia και Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa Limassol, στην Κύπρο και Nikki Beach Resort & Spa στην Ελλάδα. Η εύλογη αξία των ακινήτων (ακίνητα επένδυσης, ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία και αποθέματα) της MHV την 30 Ιουνίου 2021 ανέρχεται σε €302.528 χιλ. (31 Δεκεμβρίου 2020: €63.710 χιλ).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Αριστοτέλης Καρυτινός δήλωσε: «Μετά από μια μακρόχρονη οικονομική και πρωτόγνωρη επιδημιολογική κρίση λόγω του COVID-19, η ελληνική οικονομία μπαίνει σε φάση επανεκκίνησης και οι προοπτικές για την υλοποίηση νέων επενδύσεων διαγράφονται ευοίωνες. Η Εταιρεία συνεχίζει το επενδυτικό της πρόγραμμα το οποίο εστιάζει κυρίως σε επενδύσεις σε βιοκλιματικά κτήρια γραφείων που υιοθετούν τις αρχές της Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διακυβέρνησης (Environmental and Social Governance, «ESG») και σε εμπορικές αποθήκες με ενεργειακά αποδοτικά χαρακτηριστικά καθ’ υπέρβαση των ελάχιστων κανονιστικών απαιτήσεων. Μετά την επιτυχή έκδοση του πρώτου πράσινου ομολόγου για επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα τον Ιούλιο, η Prodea έχει την απαραίτητη ρευστότητα για την υλοποίηση «πράσινων» επενδύσεων.

Ήδη, όπως έχει ανακοινωθεί, η Prodea προέβη, χρησιμοποιώντας μέρος των αντληθέντων κεφαλαίων, στην απόκτηση του 51% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας PANTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, σκοπός της οποίας είναι η ανάπτυξη κτηριακού συγκροτήματος γραφείων σύγχρονων προδιαγραφών βάσει των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης επί των οδών Λεωφόρου Συγγρού, Λαγουμιτζή και Ευρυδάμαντος στην Αθήνα, καθώς και την απόκτηση του 100% των εταιρικών μεριδίων της NEW METAL EXPERT M.IKE, στην οποία ανήκει συγκρότημα δύο εμπορικών αποθηκών σύγχρονων προδιαγραφών στον Ασπρόπυργο, Αττικής. Επίσης, η Prodea, σε συνεργασία με τη Dimand και την EBRD, συνεχίζουν την ανάπτυξη του Πύργου Πειραιά, του πρώτου βιοκλιματικού ουρανοξύστη στην Ελλάδα και δρομολογεί νέες επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν από τα αντληθέντα κεφάλαια του πράσινου ομολόγου».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Yalco: Πούλησε ακίνητο έναντι 8,25 εκατ. ευρώ στην Prodea

Prodea: Ποιες οι πρώτες επενδύσεις με τα κεφάλαια από το «πράσινο» ομόλογό της