Ελλάδα
18-07-2021 | 12:03

Ελλάκτωρ: Η «στρατηγική» για το διεθνές χαρτοφυλάκιο έργων

Ελλάκτωρ: Η «στρατηγική» για το διεθνές χαρτοφυλάκιο έργων
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Ενδιαφέρουσες πληροφορίες και επισημάνσεις και για την στρατηγική του ομίλου σε σχέση με την επιλεκτική προσέγγιση ως προς τη διεκδίκηση συμβάσεων στο εξωτερικό, τη γεωγραφική διασπορά του χαρτοφυλακίου έργων, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων ή τη δανειακή επιβάρυνση συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ πολλών άλλων, στο ενημερωτικό δελτίο του ομίλου Ελλάκτωρ για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης.

Ειδικότερα, ο Όμιλος Ελλάκτωρ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του κλάδου Κατασκευής και οι επιπτώσεις των σωρευμένων ζημιών στη ρευστότητά του, προχώρησε μεταξύ άλλων σε επανεξέταση των σημαντικών έργων με αποτέλεσμα την αναπροσαρμογή των προϋπολογισμών κάποιων έργων επηρεάζοντας δυσμενώς τα αποτελέσματα της χρήσης 2020. Τυχόν περαιτέρω ανάγκη δυσμενούς αναπροσαρμογής των προϋπολογισμών κάποιων έργων θα οδηγούσε σε αναγνώριση έκτακτων εξόδων, με αποτέλεσμα να επηρεασθούν δυσμενώς οι ταμειακές ροές, αλλά και το προσδοκώμενο αποτέλεσμα από τα έργα αυτά και τον κλάδο Κατασκευής εν γένει και κατ’ επέκταση να επηρεασθούν δυσμενώς τα αποτελέσματα του Ομίλου.

Οι αγορές που είναι στο «στόχαστρο» 

Ο Όμιλος έχει αποφασίσει να εστιάσει γεωγραφικά στην Ελλάδα και στη Ρουμανία, όπου ο Όμιλος έχει συσσωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία, και οι οποίες έχουν σημαντικές ανάγκες σε έργα υποδομών.

Επιπρόσθετα, ο Όμιλος ακολουθεί πολύ επιλεκτική προσέγγιση ως προς τη διεκδίκηση συμβάσεων στο κράτος του Κατάρ, όπου έχει αποκλειστικά συμβάσεις παροχής υπηρεσιών Facility Management (Ο&Μ). Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του κλάδου της κατασκευής και οι επιπτώσεις των σωρευμένων ζημιών στη ρευστότητά του, ο Όμιλος προχώρησε σε μέτρα εντατικότερης διαχείρισης των ταμειακών του διαθεσίμων και σε επανεξέταση των σημαντικών έργων, με αποτέλεσμα την δυσμενή αναπροσαρμογή των προϋπολογισμών κάποιων έργων επηρεάζοντας δυσμενώς τα αποτελέσματα της χρήσης 2020.

Σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός κάποιων έργων αναθεωρηθεί δυσμενώς, για λόγους που συμπεριλαμβάνουν για παράδειγμα, δυνητική αύξηση τιμών πρώτων υλών, επανεκτίμηση απαιτούμενων ποσοτήτων για την ολοκλήρωση του έργου, ή επιμήκυνση του χρόνου ολοκλήρωσης του έργου με αποτέλεσμα την αύξηση του λειτουργικού κόστους, ενδέχεται να αναγνωρισθούν επιπλέον κόστη για τον Όμιλο, γεγονός που ενδέχεται να μειώσει τις προσδοκώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές αλλά και το προσδοκώμενο αποτέλεσμα από τα έργα αυτά και τον κλάδο Κατασκευής εν γένει, και κατ’ επέκταση να επηρεασθούν δυσμενώς τα αποτελέσματα του Ομίλου.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του κλάδου Κατασκευής την 31.12.2020 ανήλθε σε 1,627 δις ευρώ εκ των οποίων 1,058 δις ευρώ αφορούν έργα στο εξωτερικό. Κατά την 31.03.2021 το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανερχόταν σε 1,524 δις ευρώ., εκ των οποίων 1,003 δις/ ευρώ αφορούν έργα στο εξωτερικό. Μετά τις 31.03.2021 υπεγράφησαν επιπλέον συμβάσεις ύψους 77 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν εξασφαλισθεί νέα έργα ύψους 87 εκατ., οι συμβάσεις των οποίων αναμένεται να υπογραφούν, ανεβάζοντας το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο του κλάδου σε 1,688 δισ. ευρώ. Η πλειοψηφία αυτών των έργων εκτελείται σε χώρες με νόμισμα διαφορετικό του ευρώ (κυρίως σε Ρουμανία και Κατάρ). Κατά συνέπεια, τα αναμενόμενα έσοδα υπόκεινται σε συναλλαγματικό κίνδυνο, δεδομένου ότι δε μπορεί να προβλεφθεί η μελλοντική ισοτιμία των νομισμάτων των παραπάνω χωρών σε σχέση με το ευρώ.

Οι πωλήσεις του Ομίλου χαρακτηρίζονται από γεωγραφική διαφοροποίηση, καθώς για τη χρήση 2020 ποσοστό 22,6% του κύκλου εργασιών προερχόταν από το εξωτερικό, ενώ για τη χρήση 2019 το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε σε 37,4%. Αντίστοιχα, για τη περίοδο 01.01-31.03.2021, ποσοστό 23,8% του κύκλου εργασιών προερχόταν από το εξωτερικό (έναντι 22,9% για την περίοδο 01.01-31.03.2020).

Η παρουσία στο εξωτερικό 

Ειδικότερα οι χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος στο εξωτερικό είναι οι Ρουμανία, Κατάρ και Κύπρος, έχοντας ωστόσο παρουσία και σε λοιπές χώρες όπως Ιορδανία, Αλβανία, Γερμανία, Ιταλία, Κροατία, Σερβία, Τσεχία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αργεντινή, Βραζιλία, Κολομβία, Χιλή και Αυστραλία. Η πορεία των εργασιών και τα αποτελέσματα του Ομίλου υπόκεινται στο γεωπολιτικό κίνδυνο ορισμένων εκ των παραπάνω χωρών, όπως για παράδειγμα η Ρουμανία, οι χώρες του Περσικού Κόλπου και της Νότιας Αμερικής, καθώς τυχόν πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στο μέλλον ενδέχεται να προκαλέσουν αστάθεια και αναστολή εργασιών, με συνέπεια την καθυστέρηση ολοκλήρωσης των εν λόγω έργων.

Κατά την 31.12.2020 το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Ομίλου για την Ρουμανία ανερχόταν σε 810 εκατ. ευρώ και αντιπροσώπευε το 50% του συνολικού ανεκτέλεστου υπολοίπου του κλάδου Κατασκευής της 31.12.2020. Για την ίδια περίοδο, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Ομίλου για το Κατάρ ανερχόταν σε 205 εκατ. και αναφέρεται μόνο σε έργα διαχείρισης εγκαταστάσεων και όχι κατασκευαστικά, ενώ για τις χώρες της Νότιας Αμερικής σε 23,2 εκατ. ευρώ, ήτοι 11% και 1% του συνολικού ανεκτέλεστου υπολοίπου του κλάδου Κατασκευής της 31.12.2020 αντίστοιχα.

Κατά την 31.03.2021, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο για την Ρουμανία, το Κατάρ και τις χώρες της Νότιας Αμερικής, ανήλθε σε 785 εκατ. ευρώ, 185 εκατ. και 15,9 εκατ. ευρώ, (ήτοι 52%, 12% και 1%, του συνολικού ανεκτέλεστου υπολοίπου του κλάδου Κατασκευής της 31.03.2021). Σημειώνεται ότι στο ανωτέρω ανεκτέλεστο υπόλοιπο δεν περιλαμβάνονται έργα που υπεγράφησαν μετά την 31.03.2021 ή έργα που έχουν εξασφαλιστεί και οι συμβάσεις των οποίων αναμένεται να υπογραφούν συνολική αξίας 164 εκατ. με 31.03.2021. Ενδεχόμενες πολιτικές αναταραχές ή οικονομικές κρίσεις ενδέχεται να επηρεάσουν τη ροή των έργων στις περιοχές αυτές και να προκαλέσουν καθυστερήσεις στην ολοκλήρωσή τους. Τέτοιες καθυστερήσεις θα οδηγούσαν σε αύξηση του κόστους κατασκευής των έργων αυτών και ενδεχομένως σε δικαστικές ποινές ή και πρόστιμα για τον Όμιλο, με αποτέλεσμα να επηρεάσουν δυσμενώς την οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές του Ομίλου.

Σημειώνεται ότι κατά την 31.12.2020 και την 31.03.2021, το σύνολο σχεδόν των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου που αφορά σε δανειακές συμβάσεις (οι οποίες συνολικά ανέρχονται σε λογιστικό υπόλοιπο ύψους 1,52 δισ. ευρώ και 1,524 δις/ ευρώ αντιστοίχως ) περιλαμβάνουν περιοριστικές ρήτρες (covenants). Σημειώνεται ότι στο σύνολο των ανωτέρω δανειακών υποχρεώσεων την 31.12.2020 και 31.03.2021 δεν περιλαμβάνονται οι Υποχρεώσεις Μίσθωσης ύψους 18,6 εκατ. και 63,7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Ενδεικτικά σε υφιστάμενες χρηματοδοτικές συμβάσεις περιλαμβάνονται ρήτρες (covenants) όπως: Συνολικές Υποχρεώσεις/ Καθαρή Θέση, Δείκτης Κάλυψης Δανειακών Υποχρεώσεων, Ξένα Κεφάλαια/ Ίδια Κεφάλαια, Καθαρός Δανεισμός/ EBITDA, κτλ.

Ο Όμιλος έχει υψηλά επίπεδα δανεισμού, ήτοι σύνολο δανείων 1,52 δισ. ευρώ την 31.03.2021 (εξαιρουμένων των Υποχρεώσεων Μίσθωσης ύψους 63,7 εκατ.), εκ των οποίων περίπου 662 εκατ. ευρώ είναι χωρίς εξασφαλίσεις, 418 εκατ. ευρώ με εξασφαλίσεις, ενώ 444 εκατ. ευρώ αποτελούν δάνεια χωρίς αναγωγή - non recourse του αυτοκινητοδρόμου Μορέας Α.Ε.

Η διοίκηση του Ομίλου θεωρεί ότι η Εταιρεία και ο Όμιλος έχουν επαρκείς πόρους για να αποπληρώσουν ή να αναχρηματοδοτήσουν το χρέος τους για τους επόμενους 12 μήνες. Επιπλέον, η ικανότητα του Ομίλου να εξυπηρετήσει ή αποπληρώσει τα δάνειά του και να διατηρήσει τη συμμόρφωσή του με τις περιοριστικές ρήτρες εξαρτάται κυρίως από την ικανότητά του να διατηρήσει ή να αυξήσει τα ταμειακά του διαθέσιμα από τη λειτουργική και επενδυτική δραστηριότητά του. Τυχόν δυσκολία του Ομίλου να υλοποιήσει το επενδυτικό του πλάνο ή και τυχόν έλλειψη ρευστότητας, ενδέχεται, μεταξύ άλλων, να έχουν ως αποτέλεσμα για τον Όμιλο να αναγκαστεί να μειώσει ή να καθυστερήσει τις δραστηριότητές του, να πουλήσει στοιχεία του ενεργητικού του, ή και να απορρίψει συμμετοχή σε μελλοντικές διαγωνιστικές διαδικασίες, γεγονότα τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς τη δραστηριότητα, τη λειτουργία και τα αποτελέσματα του Ομίλου.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Ελλάκτωρ: Γιατί «καίγεται» να κρατήσει την Αττική Οδό