Τράπεζες
24-11-2021 | 17:02

Σχέδιο Ανάκαμψης: Τα ψιλά γράμματα της σύμβασης που θα υπογράψουν ψάχνουν οι τράπεζες

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Σχέδιο Ανάκαμψης: Τα ψιλά γράμματα της σύμβασης που θα υπογράψουν ψάχνουν οι τράπεζες
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Το «πάντρεμα» του αναπτυξιακού νόμου με τις χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) για τις επιχειρήσεις και το πώς αυτό θα γίνει χωρίς να «χτυπάει» στους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων, θα ζητήσουν οι τράπεζες από το Υπουργείο Οικονομικών, ενόψει της υπογραφής των επιχειρησιακών συμβάσεων για τα δάνεια του ΤΑΑ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του insider.gr, οι τράπεζες θα αποστείλουν σήμερα ή αύριο στο Υπουργείο Οικονομικών τις παρατηρήσεις τους στο σχέδιο της επιχειρησιακής σύμβασης που παρέλαβαν στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, προκειμένου να καταρτισθεί το τελικό κείμενο και να προχωρήσουν οι υπογραφές το συντομότερο δυνατόν μέσα στον Δεκέμβριο.

Το βασικό ζητούμενο των τραπεζών είναι να υπάρξουν τεχνικές και κανονιστικές διευθετήσεις για το πώς θα συνδυαστεί η συμμετοχή των επιχειρήσεων στις επιδοτήσεις του αναπτυξιακού νόμου (υφιστάμενων έργων που έχουν εγκριθεί και νέων που θα υπαχθούν στον νέο αναπτυξιακό) και στις δανειοδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης για τις χρηματοδοτήσεις των επενδυτικών έργων του Ελλάδα 2.0. Κρίσιμο για τις τράπεζες είναι να αποφευχθεί «μετωπική» με τους κανόνες της DGComp περί κρατικών ενισχύσεων και στο πλαίσιο αυτό αναμένουν από το Υπουργείο Οικονομικών είτε γενικές κατευθυντήριες γραμμές είτε ενημέρωση για το εάν θα πρέπει να παρακολουθούν και να αξιολογούν οι ίδιες με τη συνδρομή ειδικού, τις πιθανότητες σε ένα προς ένα τα δάνεια που θα χορηγούν.

Όπως προβλέπεται στην επιχειρησιακή σύμβαση, η μέγιστη συμμετοχή δανείου ΤΑΑ στον προϋπολογισμό του επενδυτικού έργου ορίζεται έως 50% στο ύψος του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της Επιλέξιμης Επένδυσης.

Για κάθε προτεινόμενο σχέδιο Επιλέξιμης Επένδυσης που θα εγκρίνεται, η Τράπεζα υποχρεούται να χορηγεί στον Τελικό Αποδέκτη Δάνειο Συγχρηματοδότησης το οποίο θα καλύπτει κατ’ ελάχιστον 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της Επιλέξιμης Επένδυσης. Περαιτέρω η Τράπεζα θα διασφαλίζει ότι ποσοστό τουλάχιστον 20% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της Επιλέξιμης Επένδυσης θα καλύπτεται με ίδια κεφάλαια – συμμετοχή του Τελικού Αποδέκτη.

Η υλοποίηση της Επιλέξιμης Επένδυσης θα παρακολουθείται από το Επενδυτικό Συμβούλιο το οποίο έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, στο οποίο η κάθε Τράπεζα θα υποβάλλει αναφορές για την πρόοδο της επένδυσης.

Στη σύμβαση προβλέπεται ότι τα δάνεια ΤΑΑ θα χορηγούνται, κατά την κρίση του πιστωτικού ιδρύματος, υπό οποιαδήποτε συμβατική ή άλλη νομική μορφή προβλέπεται στο νόμο, περιλαμβανομένου και του κοινού ομολογιακού δανείου.

Το πιστωτικό ίδρυμα δύναται, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να χορηγεί και άλλα δάνεια και πιστώσεις προς Τελικούς Αποδέκτες για την χρηματοδότηση των μη Επιλέξιμων Δαπανών μιας Επιλέξιμης Επένδυσης.

Όπως προβλέπεται στην επιχειρησιακή σύμβαση, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της επιχειρησιακής σύμβασης, το πιστωτικό ίδρυμα δημοσιεύει ανοικτή πρόσκληση για την υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης μέσω δανείων ΤΑΑ, συνοδευόμενων από τα προτεινόμενα επενδυτικά σχέδια και όλα τα αναγκαία υποστηρικτικά έγγραφα που ορίζει το πιστωτικό ίδρυμα.

Στη συνέχεια, το πιστωτικό ίδρυμα θα διενεργεί ένα καταρχήν έλεγχος της επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου προς χρηματοδότηση (βασικά ότι το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν αφορά σε αποκλειόμενες δραστηριότητες και εμπίπτει στις επιλέξιμες δράσεις) και θα ακολουθεί ο έλεγχος από Αξιολογητή, ο οποίος θα προβαίνει σε ενδελεχή έλεγχο επιλεξιμότητας του αιτήματος χρηματοδότησης και θα υποβάλλει σχετική έκθεση στο πιστωτικό ίδρυμα. Κατόπιν, το πιστωτικό ίδρυμα θα κάνει τον έλεγχο της πιστοληπτικής ικανότητας και βιωσιμότητας της επιχείρησης.

Η περίοδος διαθεσιμότητας των πόρων του ΤΑΑ θα ξεκινήσει με τη θέση σε ισχύ της Επιχειρησιακής Συμφωνίας και θα διαρκέσει μέχρι τις 26 Αυγούστου 2026, με την επιφύλαξη της εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων ΤΑΑ νωρίτερα.

Όπως προβλέπει το προσχέδιο της Επιχειρησιακής Σύμβασης, μετά από αίτημα της Τράπεζας, το Υπουργείο Οικονομικών θα εκταμιεύσει αρχικά ποσό 200 εκ. ευρώ («Πρώτη Δόση Κεφαλαίων ΤΑΑ») σε ειδικό λογαριασμό που θα τηρεί η Τράπεζα για τον σκοπό αυτό στην Τράπεζα της Ελλάδος («Αποθεματικός Λογαριασμός»). Εφόσον η Τράπεζα έχει σωρευτικά:

α) συνάψει συμβάσεις για Δάνεια ΤΑΑ για συνολικό ποσό ίσο με ποσοστό τουλάχιστον 60% της Πρώτης Δόσης Κεφαλαίων ΤΑΑ,

β) έχει εκταμιεύσει βάσει τέτοιων συμβάσεων προς τους Τελικούς Αποδέκτες ποσό ίσο με ποσοστό τουλάχιστον 5% της Πρώτης Δόσης Κεφαλαίων ΤΑΑ, και επιπλέον οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από δάνεια ΤΑΑ που έχει χορηγήσει και βρίσκονται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών δεν υπερβαίνουν το 10% του συνόλου των κεφαλαίων αυτών των δανείων, η Τράπεζα θα μπορεί να αιτηθεί την εκταμίευση πρόσθετων κεφαλαίων ΤΑΑ μέχρι ποσού 200 εκ. ευρώ («Δεύτερη Δόση Κεφαλαίων ΤΑΑ»). Η ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις θα εφαρμόζεται για κάθε πρόσθετη εκταμίευση μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων του ΤΑΑ.

Η Τράπεζα θα παρέχει εξαμηνιαίες ηλεκτρονικές αναφορές στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών και στο Επενδυτικό Συμβούλιο σχετικά με τον αριθμό αιτήσεων που έλαβε, τον αριθμό και τα ποσά των Δανείων ΤΑΑ που εγκρίθηκαν και εκταμιεύτηκαν καθώς και τα αιτήματα που απορρίφθηκαν. Οι ανωτέρω αναφορές θα περιέχουν επίσης πληροφορίες σε σχέση με τους βασικούς δείκτες αποδόσεων των Δανείων ΤΑΑ.

Σε μηνιαία βάση η Τράπεζα θα παρέχει επίσης κινήσεις του Αποθεματικού Λογαριασμού και του Λογαριασμού Επιστροφών ΤΑΑ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Ελλάδα 2.0: «Άνοιγμα» και στις μικρές τράπεζες για τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης