Ελλάδα
19-03-2021 | 20:20

Τροπολογία ΥΠΟΙΚ για παράταση του χαμηλού ΦΠΑ σε μάσκες – αντισηπτικά

Newsroom
Μοιράσου το
Τροπολογία ΥΠΟΙΚ για παράταση του χαμηλού ΦΠΑ σε μάσκες – αντισηπτικά
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2021, η εφαρμογή του υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας (ιατρικές μάσκες και γάντια, σαπούνι, αντισηπτικά, αιθυλική αλκοόλη) με τροπολογία που εντάσσεται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου - Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά και ρύθμιση συναφών θεμάτων». Επίσης προβλέπονται ειδικοί όροι για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού αλλά και οι διατάξεις για την ΕΛΒΟ και για την αγορά δέκα ασθενοφόρων από το Υπουργείο Οικονομικών.

Αναλυτικά στην τροπολογία, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.α.    Το Ελληνικό Δημόσιο και συγκεκριμένα το Υπουργείο Οικονομικών θα καταβάλει στους πρώην εργαζομένους της - ευρισκόμενης υπό ειδική εκκαθάριση - Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων ΑΕ (ΕΛΒΟ ΑΕ) που απολύθηκαν και εν συνεχεία συνταξιοδοτήθηκαν, την κατά νόμο αποζημίωση. β.       Ορίζονται λεπτομέρειες για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις για την καταβολή (όπως η παραίτηση των δικαιούχων από δικαστικές διεκδικήσεις), ενώ ταυτόχρονα, προσδιορίζεται ότι η εν λόγω αποζημίωση  είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα ν.π.δ.δ., τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

2.      Επικαιροποιείται η έννοια των δαπανών λειτουργίας της επιχείρησης που λαμβάνονται υπόψη και αφαιρούνται ως έξοδα διαχείρισης, πριν από τη σύνταξη του πίνακα κατάταξης των πιστωτών από τον ειδικό διαχειριστή. Προστίθενται στις εν λόγω δαπάνες όλες οι γένει αδιακρίτως φύσεως και αιτίας απαιτήσεις και αποζημιώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση εργασίας.

3.      Προβλέπεται, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, το αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο, για την ενίσχυση που καταβάλλεται  στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID -19».

4.      Παρατείνεται, από την ημερομηνία λήξης της (31.03.2021) και έως την 30η Ιουνίου 2021, η ισχύς των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020 ως προς την άδεια παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID – 19.

5.      Παρατείνεται εκ νέου, από τη λήξη της (30η Απριλίου 2021), έως και την:
-       31η Δεκεμβρίου 2021 η ισχύς εφαρμογής του υπερμειωμένου συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) έξι τοις εκατό (6%), στα είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας (ιατρικές μάσκες και γάντια, σαπούνι, αντισηπτικά, αιθυλική αλκοόλη) του Κώδικα Φ.Π.Α.
-       30η Σεπτεμβρίου 2021 η ισχύς εφαρμογής μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. [ορίζεται σε δεκατρία τοις εκατό (13%)], για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες του Κώδικα Φ.Π.Α.

6.      Προβλέπεται η αγορά δέκα (10) ασθενοφόρων από το Υπουργείο Οικονομικών για την εξυπηρέτηση αναγκών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) και συγκεκριμένα, ορίζονται τα ακόλουθα:
α.      Διατίθενται, με υ.α., τα χρηματικά ποσά που συγκεντρώθηκαν έως και την ημέρα έναρξης ισχύος των προτεινομένων ρυθμίσεων, στον ειδικό λογαριασμό «Είσπραξη δωρεών προς αποπληρωμή εκτάκτων δαπανών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID - 19», με σκοπό την αγορά δέκα (10) ασθενοφόρων για την κάλυψη των αναγκών του Ε.Κ.Α.Β. και του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.).
β.      Το Ε.Κ.Α.Β. συγκροτεί τριμελή επιτροπή για την καταγραφή των αναγκαίων προδιαγραφών των ασθενοφόρων, τις οποίες κοινοποιεί στο Υπουργείο Οικονομικών ως φορέα υλοποίησης της εν λόγω αγοράς.
γ.      Η προμήθεια των ανωτέρω δέκα (10) ασθενοφόρων διενεργείται από το Υπουργείο Οικονομικών, ως αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την ειδικότερα οριζόμενη διαδικασία.
δ.      Καθορίζεται η ισομερής διάθεση των ασθενοφόρων στις Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.ΠΕ.), μετά από την υλοποίηση της ανάθεσης και την προμήθεια των ασθενοφόρων, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα.     

7.      Ρυθμίζονται ζητήματα που συνδέονται με την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.

Ειδικότερα:

α.      Επιτρέπεται η παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών και σε όμορα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια, μέχρι τις 31/10/2021, υπό τους οριζόμενους κατά νόμο περιορισμούς και προϋποθέσεις.
β.      Αυξάνεται, εξαιρετικά για το έτος 2021, το ποσοστό επί του ανταλλάγματος παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας που αποδίδεται υπέρ Ο.Τ.Α. από 60% σε 70%, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται το ποσοστό που αποδίδεται στο Δημόσιο από 40% σε 30%.
γ.      Ειδικώς για το τρέχον έτος, ορίζεται το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος σε ποσοστό 60% επί του αρχικώς υπολογισθέντος ανταλλάγματος.
δ.      Απαλείφεται ο χαρακτηρισμός του είδους του δρόμου (δημοτικός), ο οποίος παρεμβάλλεται μεταξύ των αναφερόμενων επιχειρήσεων και της κοινόχρηστης ζώνης αιγιαλού και παραλίας, βάσει του οποίου η ιδιότητα του ομόρου διατηρείται, προκειμένου να είναι δυνατή η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στις επιχειρήσεις αυτές, χωρίς δημοπρασία.

8.      Παρατείνεται κατά ένα (1) έτος, οριζόμενη σε τρία (3) έτη από δύο (2) που ισχύει, η προθεσμία εντός της οποίας τα αναφερόμενα έργα που έχουν κατασκευασθεί μέχρι τις 28-7-2011, στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού, μπορεί να λάβουν παραχώρηση χρήσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.                                                                                             

Προκαλείται δαπάνη ύψους 3,2 εκατ. ευρώ περίπου, η οποία αναλύεται σε:

-       2,7 εκατ. ευρώ περίπου από την καταβολή αποζημιώσεων στους πρώην εργαζόμενους της ΕΛΒΟ ΑΕ.
-       500 χιλ. ευρώ περίπου, από την αντιμετώπιση του κόστους αγοράς δέκα (10) ασθενοφόρων από το Υπουργείο Οικονομικών, για την κάλυψη των αναγκών του Ε.Κ.Α.Β. και του Ε.Σ.Υ.
Επίσης, καταγράφεται απώλεια εσόδων, από την παράταση υπαγωγής σε μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. συγκεκριμένων αγαθών και υπηρεσιών, αλλαά και  ενδεχόμενη αύξηση εσόδων από τη δυνατότητα υπαγωγής στις προτεινόμενες ρυθμίσεις, μεγαλύτερου αριθμού έργων, που έχουν κατασκευασθεί μέχρι τις 28-7-2011, στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη κ.λπ., λόγω παράτασης κατά ένα (1) έτος, της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να λάβουν παραχώρηση χρήσης και την ως εκ τούτου, είσπραξη του σχετικού ανταλλάγματος.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.