Στις 90.000 επιχειρήσεις που θα λάβουν μέσα στο επόμενο 48ωρο την «επιστρεπτέα προκαταβολή» συνολικούς ύψους 1 δισ. ευρώ βρίσκονται και πολλές επιχειρήσεις που έχουν κοινή ιδιοκτησία. Στις περιπτώσεις αυτές οι ιδιοκτήτες των εταιρειών αυτών θα ενισχυθούν πολλαπλώς από την «επιστρεπτέα προκαταβολή», όταν άλλοι επιχειρηματίες με μια μόνο επιχείρηση έχουν αποκλειστεί από το πρόγραμμα.

Η στρέβλωση αυτή εδράζεται στην παράλειψη κυβερνητικών και υπηρεσιακών στελεχών να φιλτράρουν τις αιτήσεις των δικαιούχων της «επιστρεπτέας προκαταβολής» βάσει μετοχολογίου, δηλαδή να απαιτήσουν ο εκάστοτε δικαιούχος της ενίσχυσης να γνωστοποιεί το ιδιοκτησιακό του καθεστώς έως επίπεδο φυσικού προσώπου.

Υπενθυμίζεται πως η επιλογή των 90.000 επιχειρήσεων που σταμάτησαν να λειτουργούν με κρατική εντολή ή παρουσίασαν μείωση του κύκλου εργασιών τους για το πρόγραμμα της «επιστρεπτέας προκαταβολής» έγινε με αποκλειστικό κριτήριο την απώλεια του τζίρου τους.

Η βασική προϋπόθεση είναι οι επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία να είχαν μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά 6,7% τουλάχιστον στο πρώτο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με την περίοδο αναφοράς και οι επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία να είχαν μείωση του κύκλου εργασιών κατά 20% τουλάχιστον το Μάρτιο του 2020, σε σχέση με τον μηνιαίο μέσο όρο των τριών προηγούμενων ετών.

Το ύψος της ενίσχυσης προσδιορίσθηκε τυποποιημένα, με έναν βασικό αλγόριθμο ο οποίος λαμβάνει υπόψη τη μείωση του τζίρου που αντιστοιχεί στο λειτουργικό κόστος της επιχείρησης και το περιθώριο κέρδους της, εξαιρουμένων των αγαθών και υπηρεσιών που συνήθως αγοράζει η εταιρεία από τρίτους, για να προσφέρει τα δικά της αγαθά ή υπηρεσίες (διαφορά εκροών-εισροών) και εξαιρουμένου μέρους του εργατικού κόστους που έχει αναλάβει το Κράτος (τα 800άρια των εργαζομένων σε αναστολή), αλλά μόνο κατά το 1/3, αφού η μείωση του τζίρου αφορά κατά κύριο λόγο στο τελευταίο δεκαήμερο του Μαρτίου.

Τα ελάχιστα ποσά της «επιστρεπτέας προκαταβολής»

Ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων της επιχείρησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 31η Μαρτίου 2020, τα ελάχιστα ποσά της «επιστρεπτέας προκαταβολής» διαμορφώνονται στα α) 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις που δεν απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 1 έως 5 εργαζόμενους, γ) 8.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 6 έως 20 εργαζόμενους, δ) 15.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 21 έως 50 εργαζόμενους και ε) 30.000 ευρώ για επιχειρήσεις με πάνω από 50 εργαζόμενους. Το ανώτατο ύψος ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το ποσό των 350.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 άτομα και το ποσό των 500.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 250 άτομα.

Για το χρονικό διάστημα ως την 31η Δεκεμβρίου 2021 θα παρέχεται άτοκη περίοδος χάριτος, κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει οποιοδήποτε τμήμα κεφαλαίου ή τόκων της «επιστρεπτέας προκαταβολής». Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης θα επιστρέφεται σε 40 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Θα επιτρέπεται επιστροφή μόνον του 70% της ενίσχυσης

Το επιτόκιο θα είναι κοντά στο 1%, ήτοι το βασικό επιτόκιο που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα και ισχύει κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, προσαυξημένο κατά 109 μονάδες βάσης.

Σύμφωνα με την σχετική υπουργική απόφαση θα επιτρέπεται επιστροφή μόνον του 70% της ενίσχυσης, που θα λάβει η επιχείρηση εφόσον ο τζίρος της ένα έτος μετά τη λήψη της ενίσχυσης, είναι μειωμένος κατά 70% ή παραπάνω σε σχέση με το ύψος του κύκλου εργασιών αναφοράς ή των ακαθάριστων εσόδων αναφοράς.

Τέλος, θα είναι δυνατή η επιστροφή μόνο του 60% της ενίσχυσης, για τις επιχειρήσεις που απασχολούσαν την 31η Μαρτίου 2020 περισσότερους από 20 εργαζόμενους, εφόσον διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν κατά την 31η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, ως και την 31η Μαρτίου 2021.