«Με σημερινή Απόφασή της η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) αναστέλλει την πρόοδο του διεθνή πλειοδοτικού Διαγωνισμού που διενεργεί η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, κατόπιν της Προσφυγής της Hard Rock International και σχετικού αιτήματος», αναφέρει σημερινή ανακοίνωση της Hard Rock International.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση η επταμελής σύνθεση της ΑΕΠΠ, έκρινε ότι «η προσφυγή περιέχει συγκεκριμένους λόγους και αιτιάσεις με τις οποίες αποδίδονται στην προσβαλλόμενη απόφαση σοβαρές πλημμέλειες που χρήζουν επισταμένης αξιολόγησης». Η Επιτροπή επιφυλάσσεται να εκδώσει την οριστική Απόφασή της επί της Προσφυγής, «…..διότι ενόψει και της σπουδαιότητας των τιθέμενων νομικών και πραγματικών ζητημάτων απαιτείται προηγουμένως ενδελεχής σε έκταση αυτοτελής και σε συνδυασμό μεταξύ τους μελέτης….». «Η αιτιολογία της εκδοθείσας Απόφασης αναδεικνύει τη σοβαρότητα, καθώς και τη νομική και πραγματική θεμελίωση της Προσφυγής της Hard Rock International», σημειώνει ακόμη στην ανακοίνωση της η εταιρεία.

Τυπική διαδικασία

Νομικοί κύκλοι πάντως σημειώνουν στο insider.gr ότι η απόφαση είναι τελείως τυπική, αφού αφορά την αποδοχή της προσφυγής της Hard Rock και «με κανένα τρόπο δεν προδικάζει το τελικό αποτέλεσμα». Προσθέτουν, δε, πως το λεγόμενο «πάγωμα» του διαγωνισμού είναι πλήρως αναμενόμενο καθώς αυτός ακριβός είναι ο ρόλος της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και έτσι και αλλιώς από την στιγμή που γίνεται η προσφυγή στην ΑΕΠΠ δεν προχωρά η διαδικασία.

Μάλιστα όπως αναφέρεται στην απόφαση της ΑΕΠΠ της οποίας έχει γνώση το insider.gr η άποψη της Επιτροπής Παιγνίων (ΕΕΕΠ) επί της προσφυγής της Hard Rock International εμπεριέχει δήλωση του προέδρου της ότι δεν προτίθεται, εκκρεμούσης της προδικαστικής προσφυγής, να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας,

Επειδή όμως η συγκεκριμένη δήλωση δεν συνιστά απόφαση της διενεργούσας το διαγωνισμό αρχής, ούτε προκύπτει ότι κοινοποιήθηκε σε όλους τους διαγωνιζόμενους η ΑΕΠΠ αποφάσισε να εγκρίνει τα μέτρα προσωρινής προστασίας.