Ασφαλιστικά
09-03-2021 | 12:58

Επίδομα 400 ευρώ: Οι προϋποθέσεις και η διάρκεια χορήγησής του σε 80.000 επιστήμονες

Αγγελική Μαρίνου
Μοιράσου το
Επίδομα 400 ευρώ: Οι προϋποθέσεις και η διάρκεια χορήγησής του σε 80.000 επιστήμονες
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Οδηγίες για τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν οι ασφαλισμένοι προκειμένου να τους καταβάλλει ο ΟΑΕΔ το βοήθημα του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων που ανέρχεται στα 400 ευρώ δίνει έγγραφο του e-ΕΦΚΑ.

Υπενθυμίζεται πως για να λάβουν το επίδομα των 400 ευρώ έχουν υποβάλει αίτηση περίπου 80.000 επιστήμονες, από 9 διαφορετικές ειδικότητες:

 • Νομικές Δραστηριότητες
 • Αρχιτέκτονες
 • Μηχανικοί και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών
 • Γενικά ιατρικά επαγγέλματα
 • Ειδικά ιατρικά επαγγέλματα
 • Οδοντιατρικά επαγγέλματα
 • Κτηνίατροι
 • Δραστηριότητες λογιστικής και παροχή φορολογικών συμβουλών
 • Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης

Ειδικότερα ορίζονται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις και οι δικαιούχοι του βοηθήματος, σημειώνοντας ότι στην περίπτωση χορήγησης βοηθήματος πλέον της μίας φοράς, εξετάζεται κάθε φορά η συνδρομή των απαιτούμενων νόμιμων προϋποθέσεων.

Έτσι χρόνος ασφάλισης που υπολογίστηκε για την καταβολή του βοηθήματος, δεν λαμβάνεται υπόψη για την επαναχορήγησή του.

Δικαιούχοι του βοηθήματος είναι οι ασφαλισμένοι που υπάγονται στον e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν κατά την 31.12.2016, είχαν υποχρέωση υπαγωγής στον π. ΟΑΕΕ, π. ΕΤΑΠ- ΜΜΕ και π. ΕΤΑΑ και καταβάλλουν την προβλεπόμενη εισφορά, βάσει της παρ.2 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011, όπως ισχύει για τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων – ασφαλισμένων.

 

Ασφαλιστικές προϋποθέσεις

Για τη χορήγηση του βοηθήματος στους δικαιούχους από τον ΟΑΕΔ, πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι ασφαλιστικές προϋποθέσεις, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση του βοηθήματος:

α. Συμπλήρωση τριών (3) ετών συνεχόμενης ή διακεκομμένης ασφάλισης, εμμίσθου αυτοαπασχολούμενου ή ελεύθερου επαγγελματία κατά την διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας με καταβολή της εισφοράς που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν.3986/2011, όπως ισχύει, υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων

β. Αποδεδειγμένη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας
Εξαιρούνται της χορήγησης επιδόματος περιπτώσεις διακοπής που επήλθαν προκειμένου οι αιτούντες να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους υπηρεσία ή να μετέχουν σε πανεπιστημιακές ή μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές (εξετάζεται από ΟΑΕΔ).

Επισημαίνεται ότι:
- Κατ’ εξαίρεση, για ασφαλισμένους του π. ΕΤΑΑ παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης του βοηθήματος χωρίς διακοπή της δραστηριότητας, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρείται συγκεκριμένο εισοδηματικό κριτήριο (εξετάζεται από ΟΑΕΔ).
- Απαιτείται αποδεδειγμένη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας στις περιπτώσεις ασφαλισμένων του π.Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (π. ΤΣΑΥ) οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του ανωτέρω Τομέα ως μέλη εταιρειών ή μέλη διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 2 του ν.982/1979, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ.4 του άρθρου 18 του ν.3232/2004.

γ. Μη παροχή εξαρτημένης εργασίας ή αυτοαπασχόλησης, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή (εξαιρούνται οι αυτοαπασχολούμενοι που λαμβάνουν το βοήθημα βάσει εισοδηματικού κριτηρίου της προηγούμενης περίπτωσης).

δ. Μη υπαγωγή στην υποχρεωτική ή προαιρετική ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α ή άλλου φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 
ε. Μη λήψη σύνταξης από τον e-Ε.Φ.Κ.Α ή από οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή μη υποβολή αίτησης για συνταξιοδότηση στους ανωτέρω φορείς, εκτός των περιπτώσεων συνταξιοδότησης ή υποβολής αίτησης για τη συνταξιοδότηση λόγω θανάτου.

Προσοχή:
- Στην περίπτωση χορήγησης βοηθήματος πλέον της μίας φοράς εξετάζεται κάθε φορά η συνδρομή των απαιτούμενων νόμιμων προϋποθέσεων.

Χρόνος ασφάλισης που υπολογίστηκε για την καταβολή του βοηθήματος δεν λαμβάνεται υπόψη για την επαναχορήγησή του.

 

Ύψος και διάρκεια βοηθήματος

Το βοήθημα καταβάλλεται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών και ανέρχεται στο ισόποσο του βασικού μηνιαίου επιδόματος ανεργίας των κοινών ανέργων.

Η διάρκεια καταβολής του βοηθήματος και το χορηγούμενο ποσό προσδιορίζονται από το συνολικό χρόνο ασφάλισης ως εξής:

 • Για χρόνο ασφάλισης από 3-4 πλήρη έτη, η διάρκεια καταβολής του βοηθήματος είναι 3 μήνες
 • Για χρόνο ασφάλισης από 5-6 πλήρη έτη, η διάρκεια καταβολής του βοηθήματος είναι 4 μήνες
 • Για χρόνο ασφάλισης από 7-8 πλήρη έτη, η διάρκεια καταβολής του βοηθήματος είναι 5 μήνες
 • Για χρόνο ασφάλισης από 9-10 πλήρη έτη, η διάρκεια καταβολής του βοηθήματος είναι 6 μήνες
 • Για χρόνο ασφάλισης από 11-12 πλήρη έτη, η διάρκεια καταβολής του βοηθήματος είναι 7 μήνες
 • Για χρόνο ασφάλισης από 13-14 πλήρη έτη, η διάρκεια καταβολής του βοηθήματος είναι 8 μήνες
 • Για χρόνο ασφάλισης από 14 πλήρη έτη και άνω, η διάρκεια καταβολής του βοηθήματος είναι 9 μήνες.

Η χορήγηση του βοηθήματος διακόπτεται από την ημερομηνία ανάληψης της μισθωτής εργασίας ή της αυτοαπασχόλησης ή από την ημερομηνία συνταξιοδότησης.

 

Υποβολή αίτησης

Η αίτηση για τη λήψη του βοηθήματος στον ΟΑΕΔ υποβάλλεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της ειδικής βεβαίωσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ (π.OAEE, π. ΕΤΑΠ- ΜΜΕ, π. ΕΤΑΑ).
 

Ειδική βεβαίωση από τον e-ΕΦΚΑ

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ χορηγούν Ειδική Βεβαίωση (συν/να) προς τον ΟΑΕΔ, για την καταβολή του βοηθήματος με την οποία πιστοποιούνται:
α. η ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης ή η συνέχιση αυτής
β. ο συνολικός χρόνος ασφάλισης στον e-Ε.Φ.Κ.Α (π. ΟΑΕΕ, π. ΕΤΑΠ- ΜΜΕ, π. Ε.Τ.Α.Α.)
γ. ο χρόνος καταβολής της εισφοράς υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων  - Ασφαλισμένων (π. ΟΑΕΕ, π. ΕΤΑΠ- ΜΜΕ, π. Ε.Τ.Α.Α.).

 

Φωτο: Getty Images/Ideal Images

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.