Πώς μπορούν ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις να μειώσουν τη φορολογία εισοδήματος τους

Viber Whatsapp Μοιράσου το
Πώς μπορούν ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις να μειώσουν τη φορολογία εισοδήματος τους
Είναι λογικό ο κάθε επιχειρηματίας να επιδιώκει τη μικρότερη δυνατή φορολογική επιβάρυνση για την επιχείρησή του. Ιδιαίτερα ο φόρος εισοδήματος είναι ένα από τα σημαντικότερα κόστη που επιβαρύνουν μια κερδοφόρο επιχείρηση.

Είναι λογικό ο κάθε επιχειρηματίας να επιδιώκει τη μικρότερη δυνατή φορολογική επιβάρυνση για την επιχείρησή του. Ιδιαίτερα ο φόρος εισοδήματος είναι ένα από τα σημαντικότερα κόστη που επιβαρύνουν μια κερδοφόρο επιχείρηση.

Εξάλλου, αυτό που έχει τελικά σημασία για κάθε επιχειρηματία είναι τι μένει στη «τσέπη», δηλαδή τα κέρδη μετά από την αφαίρεση των φόρων.

Ένας από τους τρόπους μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης που προκύπτει από την φορολογία εισοδήματος είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η φορολογική νομοθεσία υπό τη μορφή της υπερ-έκπτωσης δαπανών.

Τι είναι υπερ-έκπτωση δαπανών;

Αποτελεί μορφή φορολογικών κινήτρων που παρέχει η Πολιτεία για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων δαπανών, οι οποίες μειώνουν τα φορολογητέα κέρδη (ή αυξάνουν τις φορολογικές ζημίες) των επιχειρήσεων με συγκεκριμένη προσαύξηση.

Παραδείγματος χάριν, μια δαπάνη αξίας 1.000 ευρώ η οποία για σκοπούς φορολογίας έχει προσδιοριστεί ότι θα έχει προσαύξηση 100%, θα εκπέσει από τα φορολογητέα κέρδη της επιχείρησης κατά 2.000 ευρώ.

Συνεπώς, δαπάνες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια -σύμφωνα με τα όσα ορίζει η φορολογική νομοθεσία- έχουν πολλαπλασιαστική επίδραση στην μείωση του τελικού φόρου εισοδήματος μιας επιχείρησης.

Ποιους αφορά η υπερ-έκπτωση δαπανών;

Η υπερ-έκπτωση δαπανών αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια οποιουδήποτε τύπου ή νομικής μορφής (π.χ. ατομική επιχείρηση, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, κλπ), ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας.

Σε περίπτωση που μια επιχείρηση έχει ζημίες έχει νόημα η υπερ-έκπτωση δαπανών;

Ναι, ακόμα και στην περίπτωση επιχειρήσεων με ζημίες, η υπερ-έκπτωση δαπανών μπορεί να έχει νόημα. Οι φορολογικές ζημίες των επιχειρήσεων μπορούν να μεταφερθούν για τα 5 επόμενα έτη προς συμψηφισμό με μελλοντικά τους κέρδη.

Άρα, μια επιχείρηση με ζημίες στην χρήση 2022 που κάνει χρήση υπερ-έκπτωσης δαπανών θα αυξήσει αυτές τις ζημίες, τις οποίες αυξημένες ζημίες θα μεταφέρει προς συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη εντός της επόμενης 5ετίας.

Συνεπώς, εφόσον υπάρχει προσδοκία μελλοντικών κερδών τότε η υπερ-έκπτωση δαπανών μπορεί να προσδώσει στην επιχείρηση μελλοντική φορολογική ωφέλεια.

Ποιες δαπάνες παρέχουν δικαίωμα υπερ-έκπτωσης και σε τι ποσοστό;

Πιο κάτω προσδιορίζουμε ποιες κατηγορίες επιχειρηματικών δαπανών μπορούν να μειώσουν τα φορολογητέα κέρδη μιας επιχείρησης μέσω προσαύξησης αυτών, άρα να έχουν σημαντικότερη επίπτωση στην μείωση του τελικού φόρου εισοδήματος που θα κληθεί να καταβάλει η επιχείρηση.

Οι δαπάνες που παρέχουν δικαίωμα υπερ-έκπτωσης είναι οι ακόλουθες:

1. Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, εκπίπτουν προσαυξημένες κατά 100%.
2. Δαπάνες αγοράς μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς, εκπίπτουν προσαυξημένες κατά 30%,
3. Δαπάνες μίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου

i. μηδενικών ρύπων (ηλεκτρικά οχήματα), με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ.) έως τις 40.000 ευρώ, εκπίπτουν προσαυξημένες κατά 50%. Στην περίπτωση οχήματος με Λ.Τ.Π.Φ. που υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ τότε: α) για το μέρος του μισθώματος που αναλογεί σε αξία μέχρι 40.000 ευρώ παρέχεται προσαύξηση 50%, και β) για το υπερβάλλον ποσό του μισθώματος η προσαύξηση διαμορφώνεται στο 25%.
ii. χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ (υβριδικά οχήματα), με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ.) έως τις 40.000 ευρώ, εκπίπτουν προσαυξημένες κατά 30%. Στην περίπτωση οχήματος με Λ.Τ.Π.Φ. που υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ τότε: α) για το μέρος του μισθώματος που αναλογεί σε αξία μέχρι 40.000 ευρώ παρέχεται προσαύξηση 30%, και β) για το υπερβάλλον ποσό του μισθώματος η προσαύξηση διαμορφώνεται στο 15%.

4. Δαπάνες αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων, εκπίπτουν προσαυξημένες κατά 50% (ή 70% εφόσον το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται προέρχεται από Α.Π.Ε.). Το ποσοστό προσαύξησης μπορεί να φτάσει το 70% για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε νησιωτικούς δήμους και αναπτύσσουν εκεί τους σταθμούς φόρτισης (ή 90% εφόσον το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται προέρχεται από Α.Π.Ε.).

5. Δαπάνες αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας σημείων φόρτισης οχημάτων αποκλειστικά για εργαζόμενους της επιχείρησης (μη δημόσια προσβάσιμα σημεία φόρτισης), εκπίπτουν προσαυξημένες κατά 30%.

6. Δαπάνες αγοράς ελαφρού επαγγελματικού ηλεκτρικού οχήματος (κατηγορία Ν1 μέχρι 3,5 τόνοι μικτό βάρος) μηδενικών ρύπων, εκπίπτουν προσαυξημένες κατά 50%.

7. Δαπάνες αγοράς ελαφρού επαγγελματικού οχήματος χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ (κατηγορία Ν1 μέχρι 3,5 τόνοι μικτό βάρος), εκπίπτουν προσαυξημένες κατά 30%.

8. Δαπάνες αγοράς οχημάτων τύπου L, μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών, καθώς και οχημάτων παντός εδάφους και άλλων μικρών οχημάτων με τρεις ή τέσσερις τροχούς, μηδενικών ρύπων ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ, εκπίπτουν προσαυξημένες 50%.

9. Διαφημιστικές δαπάνες για το έτος 2022, εφόσον αφορούν:
α) στην ανάρτηση σε χώρους που νόμιμα προορίζονται για υπαίθρια διαφήμιση, διαφημιστικών και χορηγικών μηνυμάτων ή επί πληρωμή δημοσιεύσεων ή
β) στην αγορά χρόνου ή χώρου, με σκοπό τη μετάδοση ή καταχώρηση δια των ακόλουθων Μέσων Ψυχαγωγίας:
βα) της τηλεόρασης,
ββ) του ραδιοφώνου,
βγ) του κινηματογράφου,
βδ) του διαδικτύου (εγγεγραμμένων στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης),
βε) των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης και των λοιπών ψηφιακών μέσων και εργαλείων (εγγεγραμμένων στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης) και
βστ) των εφημερίδων και περιοδικών,

εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων προσαυξημένες κατά 30%, μόνο για το φορολογικό έτος 2022.

Προϋπόθεση για την υπερ-έκπτωση διαφημιστικών δαπανών είναι η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης του φορολογικού έτος 2022 να είναι μεγαλύτερη της αντίστοιχης διαφημιστικής δαπάνης του έτους 2019 τουλάχιστον κατά 5%.

10. Δαπάνες και αποσβέσεις παγίων που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εκπίπτουν προσαυξημένες κατά 100%. Εξαιρούνται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Πώς μπορώ να κάνω χρήση της δυνατότητας υπερ-έκπτωσης δαπανών;

Εφόσον η επιχείρηση έχει πραγματοποιήσει ή προγραμματίζει να πραγματοποιήσει κάποια από τις πιο πάνω δαπάνες θα πρέπει σε συνεργασία με τον λογιστή ή τον φορολογικό της σύμβουλο να εξετάσει τυχόν επιμέρους προϋποθέσεις, ώστε να βεβαιωθεί ότι πληροί τα σχετικά κριτήρια.

Στην συνέχεια, κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωση ο υπεύθυνος λογιστής θα κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας μειώνοντας την φορολογική υποχρέωση της επιχείρησης.

Η συνεργασία και επικοινωνία με τον λογιστή – φοροτεχνικό σύμβουλο της επιχείρησης είναι κομβικής σημασίας προκειμένου να αξιοποιούνται στο μέγιστο δυνατό ευεργετικές φορολογικές διατάξεις που μπορούν να ανακουφίσουν σημαντικά επιχειρήσεις από βάρη που δεν υπάρχει λόγος να αναλαμβάνουν.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Όλες οι ειδήσεις

23:50

Στους -56 βαθμούς Κελσίου έπεσε ο υδράργυρος στη Σιβηρία

23:42

Νικαράγουα: Aνακαλεί τον πρεσβευτή της στην Αργεντινή εξαιτίας δηλώσεων του Μιλέι

23:36

Wall Street: «Pause» στο ανοδικό σερί 5 εβδομάδων, απώλειες στους δείκτες

23:34

Ιαπωνία: Εντοπίστηκαν οι σοροί πέντε μελών του πληρώματος του αμερικανού αεροσκάφους Osprey

23:23

ΑΝΕΚ: Από 5/12 σταματά η διαπραγμάτευση των μετοχών στο Χρηματιστήριο

23:10

Οι ΗΠΑ καλούν το Ισραήλ να επιτρέψει να εισέλθουν περισσότερα καύσιμα στη Λωρίδα της Γάζας

23:01

Υπό διαρκή πίεση το πετρέλαιο, έκλεισε σε χαμηλό 2 εβδομάδων

22:48

Ford: Οι απεργίες έπληξαν τις πωλήσεις οχημάτων στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο

22:29

Τουρκία: Στην Ουάσινγκτον την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν

22:21

Κικίλιας: Στον αέρα ως τις αρχές του 2024 το νέο πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ αξίας 2,1 δισ. ευρώ

22:07

Ο ΟΗΕ καλεί το Ισραήλ να αποφύγει την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα

22:00

Το Κατάρ σχεδιάζει να ξεφορτωθεί μετοχές της Barclays αξίας μισού δισ. λιρών

21:54

Γερμανία-Βραζιλία: Αποφασισμένοι να προωθήσουν τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur, οι Σολτς και Λούλα

21:44

Πατούλης για φορολογικό: Κάθε οριζόντιο μέτρο μπορεί να οδηγήσει σε αδικίες

21:33

ΗΠΑ: Αμερικανός πρώην πρεσβευτής κατηγορείται ότι κατασκόπευε υπέρ της Κούβας επί 40 χρόνια

21:25

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Την επόμενη εβδομάδα η πώληση του 25% στον Τζιμ Ράτκλιφ έναντι 1,58 δισ.

21:18

Τουρκία: Οι μυστικές υπηρεσίες προειδοποιούν το Ισραήλ για τα «σχέδια δολοφονίας» μελών της Χαμάς

21:14

Νέες περικοπές θέσεων εργασίας στην Twilio - Θα απολυθούν περίπου 300 εργαζόμενοι

21:06

Σκρέκας: Το επόμενο διάστημα νέα κίνητρα, για την εξωστρεφή βιομηχανία και μεταποίηση

20:49

Πούτιν: Επίσκεψη σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σαουδική Αραβία μετά την απόφαση OPEC

20:41

ΕΕ: Ολοένα και λιγότερες επιχειρήσεις συναγωνίζονται στην ανάληψη δημοσίων συμβάσεων την τελευταία 10ετία

20:35

Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι αντήλλαξαν κατηγορίες περί «γενοκτονίας» στον ΟΗΕ

20:34

Κύκλοι ΥΠΕΘΟ: Χυδαία η προσπάθεια των τρολς να εμφανίσουν ως φοροφυγά τη σύζυγο του Κ. Χατζηδάκη

20:29

Κασσελάκης: Στόχος μας η πρωτιά στις ευρωεκλογές – Πάμε για την απόλυτη ανατροπή

20:15

Το σχέδιο του Κρεμλίνου για να βυθίσει τη Γερμανία στο ενεργειακό χάος - Το παρασκήνιο της «διάσωσης»

20:06

Αεροπορικό χάος λόγω κακοκαιρίας στο Μόναχο - Ακυρώνονται 300 πτήσεις την Τρίτη

20:02

Ισραήλ: Πάνω από 260.000 αιτήσεις για άδεια οπλοφορίας μετά τις επιθέσεις της Χαμάς

19:54

Απώλειες στις ευρωαγορές με «βαρίδι» μεταλλευτικές και ενέργεια

19:50

«Νέα Αριστερά» το όνομα της νέας εντεκαμελούς ΚΟ - Επικεφαλής ο Αλέξης Χαρίτσης

19:45

Ουκρανία: Οι ένοπλες δυνάμεις έπληξαν δεξαμενές πετρελαίου στο κατεχόμενο Λουχάνσκ

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider