Πώς μπορούν ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις να μειώσουν τη φορολογία εισοδήματος τους

Viber Whatsapp Μοιράσου το
Πώς μπορούν ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις να μειώσουν τη φορολογία εισοδήματος τους
Είναι λογικό ο κάθε επιχειρηματίας να επιδιώκει τη μικρότερη δυνατή φορολογική επιβάρυνση για την επιχείρησή του. Ιδιαίτερα ο φόρος εισοδήματος είναι ένα από τα σημαντικότερα κόστη που επιβαρύνουν μια κερδοφόρο επιχείρηση.

Είναι λογικό ο κάθε επιχειρηματίας να επιδιώκει τη μικρότερη δυνατή φορολογική επιβάρυνση για την επιχείρησή του. Ιδιαίτερα ο φόρος εισοδήματος είναι ένα από τα σημαντικότερα κόστη που επιβαρύνουν μια κερδοφόρο επιχείρηση.

Εξάλλου, αυτό που έχει τελικά σημασία για κάθε επιχειρηματία είναι τι μένει στη «τσέπη», δηλαδή τα κέρδη μετά από την αφαίρεση των φόρων.

Ένας από τους τρόπους μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης που προκύπτει από την φορολογία εισοδήματος είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η φορολογική νομοθεσία υπό τη μορφή της υπερ-έκπτωσης δαπανών.

Τι είναι υπερ-έκπτωση δαπανών;

Αποτελεί μορφή φορολογικών κινήτρων που παρέχει η Πολιτεία για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων δαπανών, οι οποίες μειώνουν τα φορολογητέα κέρδη (ή αυξάνουν τις φορολογικές ζημίες) των επιχειρήσεων με συγκεκριμένη προσαύξηση.

Παραδείγματος χάριν, μια δαπάνη αξίας 1.000 ευρώ η οποία για σκοπούς φορολογίας έχει προσδιοριστεί ότι θα έχει προσαύξηση 100%, θα εκπέσει από τα φορολογητέα κέρδη της επιχείρησης κατά 2.000 ευρώ.

Συνεπώς, δαπάνες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια -σύμφωνα με τα όσα ορίζει η φορολογική νομοθεσία- έχουν πολλαπλασιαστική επίδραση στην μείωση του τελικού φόρου εισοδήματος μιας επιχείρησης.

Ποιους αφορά η υπερ-έκπτωση δαπανών;

Η υπερ-έκπτωση δαπανών αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια οποιουδήποτε τύπου ή νομικής μορφής (π.χ. ατομική επιχείρηση, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, κλπ), ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας.

Σε περίπτωση που μια επιχείρηση έχει ζημίες έχει νόημα η υπερ-έκπτωση δαπανών;

Ναι, ακόμα και στην περίπτωση επιχειρήσεων με ζημίες, η υπερ-έκπτωση δαπανών μπορεί να έχει νόημα. Οι φορολογικές ζημίες των επιχειρήσεων μπορούν να μεταφερθούν για τα 5 επόμενα έτη προς συμψηφισμό με μελλοντικά τους κέρδη.

Άρα, μια επιχείρηση με ζημίες στην χρήση 2022 που κάνει χρήση υπερ-έκπτωσης δαπανών θα αυξήσει αυτές τις ζημίες, τις οποίες αυξημένες ζημίες θα μεταφέρει προς συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη εντός της επόμενης 5ετίας.

Συνεπώς, εφόσον υπάρχει προσδοκία μελλοντικών κερδών τότε η υπερ-έκπτωση δαπανών μπορεί να προσδώσει στην επιχείρηση μελλοντική φορολογική ωφέλεια.

Ποιες δαπάνες παρέχουν δικαίωμα υπερ-έκπτωσης και σε τι ποσοστό;

Πιο κάτω προσδιορίζουμε ποιες κατηγορίες επιχειρηματικών δαπανών μπορούν να μειώσουν τα φορολογητέα κέρδη μιας επιχείρησης μέσω προσαύξησης αυτών, άρα να έχουν σημαντικότερη επίπτωση στην μείωση του τελικού φόρου εισοδήματος που θα κληθεί να καταβάλει η επιχείρηση.

Οι δαπάνες που παρέχουν δικαίωμα υπερ-έκπτωσης είναι οι ακόλουθες:

1. Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, εκπίπτουν προσαυξημένες κατά 100%.
2. Δαπάνες αγοράς μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς, εκπίπτουν προσαυξημένες κατά 30%,
3. Δαπάνες μίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου

i. μηδενικών ρύπων (ηλεκτρικά οχήματα), με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ.) έως τις 40.000 ευρώ, εκπίπτουν προσαυξημένες κατά 50%. Στην περίπτωση οχήματος με Λ.Τ.Π.Φ. που υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ τότε: α) για το μέρος του μισθώματος που αναλογεί σε αξία μέχρι 40.000 ευρώ παρέχεται προσαύξηση 50%, και β) για το υπερβάλλον ποσό του μισθώματος η προσαύξηση διαμορφώνεται στο 25%.
ii. χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ (υβριδικά οχήματα), με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ.) έως τις 40.000 ευρώ, εκπίπτουν προσαυξημένες κατά 30%. Στην περίπτωση οχήματος με Λ.Τ.Π.Φ. που υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ τότε: α) για το μέρος του μισθώματος που αναλογεί σε αξία μέχρι 40.000 ευρώ παρέχεται προσαύξηση 30%, και β) για το υπερβάλλον ποσό του μισθώματος η προσαύξηση διαμορφώνεται στο 15%.

4. Δαπάνες αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων, εκπίπτουν προσαυξημένες κατά 50% (ή 70% εφόσον το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται προέρχεται από Α.Π.Ε.). Το ποσοστό προσαύξησης μπορεί να φτάσει το 70% για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε νησιωτικούς δήμους και αναπτύσσουν εκεί τους σταθμούς φόρτισης (ή 90% εφόσον το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται προέρχεται από Α.Π.Ε.).

5. Δαπάνες αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας σημείων φόρτισης οχημάτων αποκλειστικά για εργαζόμενους της επιχείρησης (μη δημόσια προσβάσιμα σημεία φόρτισης), εκπίπτουν προσαυξημένες κατά 30%.

6. Δαπάνες αγοράς ελαφρού επαγγελματικού ηλεκτρικού οχήματος (κατηγορία Ν1 μέχρι 3,5 τόνοι μικτό βάρος) μηδενικών ρύπων, εκπίπτουν προσαυξημένες κατά 50%.

7. Δαπάνες αγοράς ελαφρού επαγγελματικού οχήματος χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ (κατηγορία Ν1 μέχρι 3,5 τόνοι μικτό βάρος), εκπίπτουν προσαυξημένες κατά 30%.

8. Δαπάνες αγοράς οχημάτων τύπου L, μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών, καθώς και οχημάτων παντός εδάφους και άλλων μικρών οχημάτων με τρεις ή τέσσερις τροχούς, μηδενικών ρύπων ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ, εκπίπτουν προσαυξημένες 50%.

9. Διαφημιστικές δαπάνες για το έτος 2022, εφόσον αφορούν:
α) στην ανάρτηση σε χώρους που νόμιμα προορίζονται για υπαίθρια διαφήμιση, διαφημιστικών και χορηγικών μηνυμάτων ή επί πληρωμή δημοσιεύσεων ή
β) στην αγορά χρόνου ή χώρου, με σκοπό τη μετάδοση ή καταχώρηση δια των ακόλουθων Μέσων Ψυχαγωγίας:
βα) της τηλεόρασης,
ββ) του ραδιοφώνου,
βγ) του κινηματογράφου,
βδ) του διαδικτύου (εγγεγραμμένων στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης),
βε) των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης και των λοιπών ψηφιακών μέσων και εργαλείων (εγγεγραμμένων στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης) και
βστ) των εφημερίδων και περιοδικών,

εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων προσαυξημένες κατά 30%, μόνο για το φορολογικό έτος 2022.

Προϋπόθεση για την υπερ-έκπτωση διαφημιστικών δαπανών είναι η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης του φορολογικού έτος 2022 να είναι μεγαλύτερη της αντίστοιχης διαφημιστικής δαπάνης του έτους 2019 τουλάχιστον κατά 5%.

10. Δαπάνες και αποσβέσεις παγίων που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εκπίπτουν προσαυξημένες κατά 100%. Εξαιρούνται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Πώς μπορώ να κάνω χρήση της δυνατότητας υπερ-έκπτωσης δαπανών;

Εφόσον η επιχείρηση έχει πραγματοποιήσει ή προγραμματίζει να πραγματοποιήσει κάποια από τις πιο πάνω δαπάνες θα πρέπει σε συνεργασία με τον λογιστή ή τον φορολογικό της σύμβουλο να εξετάσει τυχόν επιμέρους προϋποθέσεις, ώστε να βεβαιωθεί ότι πληροί τα σχετικά κριτήρια.

Στην συνέχεια, κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωση ο υπεύθυνος λογιστής θα κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας μειώνοντας την φορολογική υποχρέωση της επιχείρησης.

Η συνεργασία και επικοινωνία με τον λογιστή – φοροτεχνικό σύμβουλο της επιχείρησης είναι κομβικής σημασίας προκειμένου να αξιοποιούνται στο μέγιστο δυνατό ευεργετικές φορολογικές διατάξεις που μπορούν να ανακουφίσουν σημαντικά επιχειρήσεις από βάρη που δεν υπάρχει λόγος να αναλαμβάνουν.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Όλες οι ειδήσεις

20:24

Αυγέρη: Η κυβέρνηση, ούτε θέλει ούτε μπορεί να αντιμετωπίσει την οπαδική βία

20:17

Alumil: Επενδύσεις 54 εκατ. ευρώ σε ψηφιοποίηση, αυτοματοποίηση και ρομποτισμό την επόμενη 4ετία

20:05

Η Δανία επαναλαμβάνει την αναπτυξιακή της βοήθεια στους Παλαιστίνιους

19:54

Ο Λευκός Οίκος εκφράζει την ανησυχία του για την εξαφάνιση του Αλεξέι Ναβάλνι

19:48

Γεωργιάδης: Εξομοιώνουμε τις διαδικασίες ενημέρωσης από τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και τις ιδιωτικές ασφαλιστικές

19:39

Τουρκία: Αεροπορικές επιδρομές σε 13 στόχους Κούρδων μαχητών στο βόρειο Ιράκ

19:33

Ευρωαγορές: Ανόδου συνέχεια μετά το ράλι 4 εβδομάδων, στη Fed η προσοχή

19:31

COP28: Απογοητευτικός ο συμβιβασμός για τα ορυκτά καύσιμα για ΜΚΟ και πολλές χώρες

19:30

Δημοσιονομικοί κανόνες: Τι θα κρίνει μία συμφωνία εντός του 2023 - Οι επόμενες κινήσεις 

19:25

Motor Oil: Σε λειτουργία νέο Disaster Recovery σε συνεργασία με την Performance Technologies

19:22

Ουκρανία: Αύξηση των ρωσικών επιθέσεων με πυραύλους και drones διαπιστώνουν οι ΗΠΑ

19:18

Αυγενάκης: Αύξηση χρημάτων και απλοποίηση απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης

19:13

ΕΛΓΕΚΑ: Ο Αλέξανδρος Κατσιώτης απέκτησε το 100% της εταιρείας

19:08

Γερμανία: Αισιοδοξία Σολτς ότι θα καλυφθεί η «τρύπα» των 17 δισ. στον προϋπολογισμό του 2024

19:07

Παπαστράτος: Σημαντικό το αποτύπωμα ESG το 2022

19:01

ΣΥΡΙΖΑ για ΑΑΔΕ: H κυβέρνηση φαίνεται να εργαλειοποιεί τις Ανεξάρτητες Αρχές

18:54

Γερμανία: Μειωμένες κατά 600 εκατ. ευρώ μέχρι στιγμής οι δωρεές πολιτών το 2023

18:48

Γεωργιάδης: Το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο λύνει χρόνια προβλήματα

18:46

H Ιωάννα Δρέττα αναλαμβάνει CEO της Reds

18:46

Η Occidental Petroleum εξαγοράζει την CrownRock έναντι 12 δισ. δολαρίων

18:42

Lamda: Υπογράφηκαν οι οριστικές συμβάσεις με Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Bank

18:41

Ρούτε: Ήταν λάθος να μιλήσω δημόσια για τη θέση του ΓΓ του ΝΑΤΟ

18:34

Χρηματιστήριο: Αλλαγή του free float στους δείκτες που συμμετέχει η Helleniq Energy

18:31

Συνεργασία Wolt - I.O.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» για ενημέρωση διανομέων σε θέματα οδικής ασφάλειας

18:29

Πολωνία: Άνοιξε ο δρόμος για σχηματισμό φιλοευρωπαϊκής κυβέρνησης υπό τον Ντ. Τουσκ

18:26

Σταϊκούρας: Οι σύγχρονες μεταφορές και υποδομές ισχυροποιούν τον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας

18:25

Αναρτήθηκε ο οριστικός πίνακας κατάταξης για το καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα»

18:22

Μέση Ανατολή: Άμεση κατάπαυση του πυρός ζητούν απεσταλμένοι του ΣΑ του ΟΗΕ

18:13

Κομισιόν: Ενέκρινε κρατική ενίσχυση 2,6 δισ. ευρώ στην γερμανική εταιρεία ενέργεας RWE

18:12

Η Konica Minolta Ελλάς και η Intersys ενώνουν τις δυνάμεις τους

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider