Οικονομία | Ελλάδα
27-08-2021 | 07:48

ΟΑΣΑ: Η στρατηγική για τις ανάγκες σε στόλο/προσωπικό – Έρχεται ο διαγωνισμός για τα «πράσινα» λεωφορεία

ΟΑΣΑ: Η στρατηγική για τις ανάγκες σε στόλο/προσωπικό – Έρχεται ο διαγωνισμός για τα «πράσινα» λεωφορεία
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Η εταιρεία συμβούλων «PLANET A.E.» θα «τρέξει» τον σχεδιασμό του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) για την κάλυψη των αναγκών του οργανισμού στα προσεχή έτη.

Προ ημερών, ειδικότερα στις 20/08/2021, υπεγράφη σύμβαση ανάμεσα στον ΟΑΣΑ και την Planet που σχετίζεται με το ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τη διαμόρφωση στρατηγικής για τον προσδιορισμό των μεσοπρόθεσμων αναγκών στόλου και προσωπικού κίνησης της ΟΣΥ ΑΕ», στο πλαίσιο σχετικού νόμου και σχεδίου για την «εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών».

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο (Αρ. Σύμβασης 80/2021) αναφορικά με τις υποχρεώσεις του συμβούλου και το αντικείμενο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σύμβασης:

Α΄ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Α1: Εκτίμηση συνολικού αριθμού οχημάτων προς προμήθεια, βάσει μεσοπρόθεσμων αναγκών ΟΑΣΑ και δεδομένων προγραμματισμένων έργων υποδομής και νέων χρήσεων γης

Σε πρώτο επίπεδο, θα γίνει εκτίμηση του απαιτούμενου αριθμού λεωφορείων βάσει των εκτιμώμενων αναγκών ζήτησης μεταφορικού έργου, σε συνδυασμό με τον αναμενόμενο ρυθμό απόσυρσης παλαιότερων οχημάτων λόγω πλήρωσης ορίου ηλικίας, νομοθεσίας ή τεχνικής/ λειτουργικής απαξίωσης. Σε συνάρτηση με το υφιστάμενο πλάνο δρομολογήσεων ανά γραμμή, θα γίνει εκτίμηση αναγκών στόλου ανά κατηγορία μεγέθους οχήματος (12μετρα, 18μετρα). Θα ληφθούν υπόψη γενικές παράμετροι σχεδιασμού μεταφορών, καθώς και κυοφορούμενες εξελίξεις ανασχεδιασμού της δομής του δικτύου λόγω των δρομολογούμενων επεκτάσεων μετρό και τραμ, συν την ανάγκη λειτουργίας νέων γραμμών λόγω των προγραμματισμένων μελλοντικών σημαντικών πόλων γένεσης μετακινήσεων (ενδεικτικά: Ελληνικό, Ελαιώνας). Παράλληλα, θα εξετασθεί η υπό οριστικοποίηση κείμενη Κοινοτικής νομοθεσίας, ως προς επιλεξιμότητα συγχρηματοδότησης και άλλες συναφείς παραμέτρους σχετικές με τεχνικές προδιαγραφές.

Α2: Προσδιορισμός των τεχνολογιών των λεωφορείων (CNG, υβριδικά, ηλεκτρικά) και του απαιτούμενου αριθμού οχημάτων ανά τεχνολογία

Ο προσδιορισμός του προτεινόμενου μίγματος στόλου κατά τεχνολογία / τύπου καυσίμου, θα διενεργηθεί με βάση: • τις τεχνολογικές και λοιπές εξελίξεις λεωφορείων αστικού κύκλου, • τη γενική εξέλιξη της αγοράς διεθνώς, περιλαμβανομένων πρόσφατων προμηθειών. Ιδιαίτερα για την εκτίμηση του αριθμού ηλεκτρικών λεωφορείων προς εισαγωγή θα πραγματοποιηθεί ανάλυση του συγκοινωνιακού έργου στην περιοχή γεωγραφικής ευθύνης ΟΑΣΑ, ώστε να εντοπισθούν οι λεωφορειακές γραμμές με λειτουργικά χαρακτηριστικά κατάλληλα προς ηλεκτροκίνηση. Οι παράμετροι που θα εξεταστούν περιλαμβάνουν: • τοπική χωρητικότητα δικτύου, • μήκος διαδρομής, • περιοχές υψηλής ατμοσφαιρική ρύπανσης, • περιοχές με υψηλή πυκνότητα πληθυσμού, • εγγύτητα αφετηρίας/τέρματος σε Α/Σ της «Οδικές Συγκοινωνίες» (Ο.ΣΥ).

Κατόπιν της εκτίμησης του απαιτούμενου αριθμού λεωφορείων ανά κατηγορία μεγέθους οχήματος (12μετρα, 18μετρα) θα εξεταστούν και διαμορφωθούν προτάσεις για την προμήθεια λεωφορείων με συμβατικές τεχνολογίες χαμηλών ρύπων (CNG, Hybrid) καθώς και με ηλεκτροκίνηση. Στο πλαίσιο αυτό, θα ληφθούν υπόψη και αναλυθούν και τα εξής: • Εξέταση δυνατοτήτων εγκαταστάσεων / απαιτούμενων συνοδών έργων λεωφορείων CNG [απαιτούμενες εγκαταστάσεις υποδοχής σε αμαξοστάσια, οργάνωση δρομολογίων κλπ] • Επισκόπηση αγοράς και συγκέντρωση / επεξεργασία στοιχείων για υβριδικά λεωφορεία διαφόρων τύπων • Εξέταση δυνατοτήτων εγκαταστάσεων / απαιτούμενων συνοδών έργων ηλεκτρικών λεωφορείων [αμαξοστάσια, οργάνωση δρομολογίων, δυνατότητα παροχής ρεύματος για φόρτιση, διαφαινόμενες τροποποιήσεις χωροθέτησης λειτουργιών εντός αμαξοστασίων, διαφαινόμενες απαιτούμενες μελέτες εφαρμογής (Η/Μ κλπ) από Ο.ΣΥ ή/και αναδόχους προμηθευτές, κλπ] • Επισκόπηση, αξιολόγηση και ολοκλήρωση κατάρτισης χαρακτηριστικών παρελκόμενων ηλεκτρικών λεωφορείων (φορτιστών βραδείας φόρτισης).

Α3. Αξιολόγηση ηλεκτρικών λεωφορείων που έχουν λειτουργήσει πιλοτικά στο δίκτυο της Αθήνας

Στο δίκτυο της Αθήνας έχουν ήδη λειτουργήσει πιλοτικά τέσσερις (4) τύποι ηλεκτρικών λεωφορείων, ενώ αναμένεται να λειτουργήσει πιλοτικά και ένας πέμπτος τύπος ηλεκτρικού λεωφορείου εντός Ιουλίου 2021 προς κάλυψη συνθηκών θερινής περιόδου. Ο Σύμβουλος θα εξετάσει την – σε εξέλιξη – αξιολόγηση των στοιχείων κίνησης αυτών από άλλο μελετητή, ώστε να εξαχθούν αξιόπιστα στοιχεία, ιδιαίτερα σχετικά με την κατανάλωση των ηλεκτρικών λεωφορείων στις συνθήκες της Αθήνας.

Α4. Καθορισμός βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών ανά τύπο οχήματος (π.χ. αυτονομία ηλεκτρικών λεωφορείων, χωρητικότητα συσσωρευτών αυτών κλπ)

Ο Σύμβουλος θα συνδράμει στον καθορισμό των βασικών τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των λεωφορείων κάθε τύπου. Θα συνεκτιμηθούν τα βασικά συστατικά μέρη κάθε οχήματος και αλληλεπίδραση αυτών, λαμβανομένων υπόψη των αναμενόμενων μέσων συνθηκών (κλιματολογικών, μορφολογικών, επιβατικής κίνησης, συχνότητας στάσεων, απαιτούμενης έντασης χρήσης υποστηρικτικών συστημάτων κ.λπ.). Ιδιαίτερα για τα ηλεκτρικά λεωφορεία, πέραν των χαρακτηριστικών που αφορούν το Όχημα (μηχανικά μέρη, ηλεκτρικά μέρη, αμάξωμα/εσωτερικό, υποστηρικτικά συστήματα κ.λπ.), θα εξετασθούν οι φορτιστές των συσσωρευτών αυτών. Επιπλέον, θα προσδιορισθεί η απαιτούμενη αυτονομία λαμβανομένων υπόψη των καταρχήν προκρινόμενων γραμμών δρομολόγησης ηλεκτρικών λεωφορείων. Σχετικά με την φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων, λόγω των λειτουργικών απαιτήσεων του συγκοινωνιακού έργου στην Περιφέρεια Αττικής, της έκτασης και της μορφής του δικτύου των αστικών οδικών μέσων, της άμεσης ανάγκης προμήθειας λεωφορείων και προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις σχετικά με τις διαδικασίες χωροθέτησης ηλεκτρικών φορτιστών σε σημεία του οδικού δικτύου, προτείνεται η φόρτιση των ηλεκτρικών λεωφορείων να πραγματοποιείται σε αμαξοστάσια με φορτιστές βραδείας φόρτισης.

Β΄ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Για τις ανωτέρω δράσεις θα συνεκτιμηθούν οι άμεσες ανάγκες σε λεωφορεία λόγω ηλικιακής ωρίμανσης, η διαδικασία συνταξιοδότησης του προσωπικού κίνησης, καθώς και το κόστος συντήρησης των λεωφορείων. Θα ληφθούν υπόψη και οι υφιστάμενες πρόνοιες Κοινοτικής συγχρηματοδότησης (Ε.Ε.) κατά τύπο λεωφορείων. Ιδιαίτερα σε σχέση με την ανανέωση και εμπλουτισμό του προσωπικού κίνησης Ο.ΣΥ, θα ληφθεί υπόψη η υφιστάμενη κατάσταση, το επίπεδο εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού με τις παρούσες δρομολογήσεις / βάρδιες κλπ, καθώς και το θεσμικό/νομικό πλαίσιο σε σχέση με συνταξιοδότηση. Ζητούμενο αποτελεί η διαμόρφωση πλάνου προσλήψεων ικανών προς εξυπηρέτηση του στόλου που αναμένεται να διαμορφωθεί με την υπό εξέλιξη προμήθεια νέων λεωφορείων.

Αναφορικά με τη διάρκεια της σύμβασης, η ισχύς της αρχίζει με την υπογραφή της και έχει διάρκεια ενενήντα (90) εργάσιμων ημερών, ενώ η αμοιβή του συμβούλου (με ΦΠΑ) θα ανέλθει σε 24.180 ευρώ.

Ο διαγωνισμός για τα «πράσινα» οχήματα

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προωθεί σχέδιο αναδιοργάνωσης και ενίσχυσης των αστικών συγκοινωνιών ενώ αναμένεται και η προκήρυξη διαγωνισμού προσεχώς, ενδεχομένως μέσα στο φθινόπωρο, για την προμήθεια των νέων ηλεκτροκίνητων/ λεωφορείων (ηλεκτρικά, CNG και υβριδικά, μεταξύ των οποίων σε πρώτη φάση θα είναι 200-220 ηλεκτρικά,), που θα ενισχύσουν τον στόλο του ΟΑΣΑ. Σε πρώτη φάση αναμένεται διαγωνισμός για την προμήθεια 800 οχημάτων που θα αποτελεί το πρώτο «κομμάτι» ενός ευρύτερου σχεδίου, που περιλαμβάνει 1.300 νέα, «πράσινα» λεωφορεία, τα οποία θα εκσυγχρονίσουν τις αστικές συγκοινωνίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

Αξίζει δε να αναφερθεί ότι χτες στη «Διαύγεια» του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναρτήθηκε έγγραφο που σχετίζεται με την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021 του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 220 ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (Green Public Transport ID 16924)», προϋπολογισμού 136.040.000 ευρώ.

Τον Ιούλιο, σε δοκιμαστική διαδρομή ενός ηλεκτροκίνητου λεωφορείου, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής, είχε αναφέρει ότι «πάμε στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης» σημειώνοντας ότι ο διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτροκίνητων λεωφορείων αναμένεται «να βγει στον αέρα» Αύγουστο – Σεπτέμβριο και εκτίμησε ότι μέσα στο 2022 θα κυκλοφορούν στην Αθήνα τα πρώτα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία.

Υπογράμμισε δε ότι η Αθήνα θα είναι η ευρωπαϊκή πόλη με τη μεγαλύτερη αναλογία ηλεκτρικών λεωφορείων, καθώς ο αρχικός διαγωνισμός θα αφορά στην προμήθεια σε πρώτη φάση 200 με 220 οχημάτων.

Σημείωσε ότι έχει εξασφαλισθεί η απαραίτητη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης για την προμήθεια ηλεκτροκίνητων λεωφορείων. Αλλά υπογράμμισε ότι ΟΑΣΑ, ΟΣΥ και Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, θέλουν να είναι σίγουροι πως θα γίνει η καλύτερη δυνατή επιλογή, με οχήματα που θα ταιριάζουν στις ανάγκες της Αθήνας, για αυτό και γίνονται οι δοκιμαστικές διαδρομές σε πραγματικές συνθήκες. Ανέφερε επίσης ότι παράλληλα, στο πλαίσιο του νομοσχεδίου για την ηλεκτροκίνηση, δημιουργούνται οι κατάλληλες υποδομές, για τη φόρτιση των ηλεκτρικών λεωφορείων, όχι μόνο στα αμαξοστάσια, αλλά και σε συγκεκριμένα σημεία μέσα στην πόλη.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

ΟΑΣΑ: Δρομολογούνται λεωφορεία στο τμήμα της νυχτερινής γραμμής 500 Πειραιάς-Ταύρος

Καραμανλής: Στον «αέρα» Αύγουστο – Σεπτέμβριο ο διαγωνισμός για τα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία