BriQ Properties: Η ακτινογραφία εσόδων και αξιών – Κυριαρχούν logistics, γραφεία

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
BriQ Properties: Η ακτινογραφία εσόδων και αξιών – Κυριαρχούν logistics, γραφεία
Πώς κατανέμονται έσοδα από ενοίκια και επενδυτική αξία χαρτοφυλακίου ακινήτων στους βασικούς τομείς δράσης της ΑΕΕΑΠ, συμφερόντων Φέσσα. Οι επενδύσεις, οι πωλήσεις, τα μεγέθη 9μήνου.

Τα έσοδα από ενοίκια της BriQ Properties ΑΕΕΑΠ, συμφερόντων Θ. Φέσσα, ανήλθαν σε περίπου 5,9 εκατ. ευρώ στο 9μηνο 2022, έναντι 4,4 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου σημειώνοντας αύξηση 34% λόγω αφενός της ενσωμάτωσης εσόδων από τις επενδύσεις σε logistics και αφετέρου, λόγω της μείωσης των αντιστοίχων εσόδων του 2021, εξαιτίας των υποχρεωτικών μέτρων του Covid-19.

Εξ αυτών, όπως προκύπτει από την ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση, η μεγαλύτερη «πηγή» είναι οι αποθηκευτικοί χώροι με έσοδα 2,946 εκατ. ευρώ (στα 2,05 εκατ. ευρώ πέρυσι στο 9μηνο), ενώ ακολουθούν Γραφεία & Μικτής Χρήσης ακίνητα με έσοδα από ενοίκια 1,665 εκατ. ευρώ (στα 1,32 εκατ. ευρώ πέρυσι), τα Ξενοδοχεία με 1,018 εκατ. ευρώ (έσοδα 825 χιλ. ευρώ πέρυσι στο 9μηνο), τα καταστήματα με 165 χιλ. ευρώ κ.α. Μεγάλο μέρος των εσόδων από μισθώματα, που ανέρχεται σε περίπου 3,76 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου, προέρχονται από Quest Συμμετοχών Α.Ε. και λοιπά συνδεδεμένα μέρη.

Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων

Το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων, ανήλθε σε 130,5 εκατ. ευρώ έναντι 122 εκατ. την 31.12.2021, παρουσιάζοντας αύξηση 7%.Την 30η Σεπτεμβρίου 2022 η εύλογη αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου ακινήτων ανέρχεται σε 129,3 εκατ. ευρώ έναντι 120,8 εκατ. την 31.12.2021. Η κατανομή της αξίας των επενδυτικών ακινήτων στις 30.09.2022 ανά κατηγορία κλάδου ακίνητης περιουσίας ήταν 49% σε κτίρια αποθήκευσης και διανομής (logistics), 27% σε κτίρια γραφείων, 20% σε ξενοδοχεία και 4% σε λοιπές κατηγορίες ακινήτων. Σύμφωνα με την έκθεση 9μήνου, τα logistics αντιστοιχούν σε αξία 62,867 εκατ. ευρώ (στα 58,813 εκατ. στο τέλος 2021), τα γραφεία & ακίνητα μικτής χρήσης σε 35,562 εκατ. ευρώ, τα ξενοδοχεία σε 25,603 εκατ. ευρώ (στα 20,7 εκατ. στο τέλος 2021), τα καταστήματα σε 3,089 εκατ. ευρώ (στα 2 εκατ. στο τέλος 2021), τα ειδικής χρήσης σε 1,445 εκατ. ευρώ (στα 3,55 εκατ. ευρώ στο τέλος 2021) κ.α.

Τα μεγέθη 9μήνου 2022

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του εννεαμήνου του 2022 ανήλθαν σε € 4,3 εκ. έναντι € 3,2 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε € 3,5 εκ. έναντι € 2,5 εκ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, σημειώνοντας αύξηση 40%. Κατά το εννεάμηνο του 2022 η εταιρεία πραγματοποίησε € 4,9 εκ. επενδύσεις σε υπάρχοντα ακίνητα, τα κέρδη από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων ανήλθαν σε € 5,0 εκ., ενώ προχώρησε και στην πώληση ενός εμπορικού καταστήματος έναντι € 1,35 εκ.

Η εσωτερική αξία της μετοχής (NAV/μετοχή) ανήλθε την 30.09.2022 σε € 2,66 από € 2,52 την 31.12.2021, μετά και από την αποκοπή μερίσματος € 0,075 το οποίο καταβλήθηκε στους δικαιούχους την 29 η Απριλίου 2022. Το Σύνολο ίδιων κεφαλαίων που αναλογούν σε μετόχους της Εταιρείας (Ν.Α.V.) ανήλθε σε 94,223 εκατ. ευρώ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα την 30.09.2022 ανήλθαν σε € 4,67 εκ., έναντι € 4,3 εκ την 31η Δεκεμβρίου 2021. Την 30.09.2022 οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου ανέρχονταν € 35,3 εκ. έναντι € 30,2 εκ. την 31.12.2021. Ο δείκτης Δανειακές Υποχρεώσεις προς Επενδύσεις σε ακίνητα (L.T.V.) ανήλθε σε 27,3% και ο δείκτης Δανειακές Υποχρεώσεις μείον μετρητά προς Επενδύσεις σε ακίνητα (Net L.T.V) σε 23,6%. Ο όμιλος εμφάνισε καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 1,807 εκατ. ευρώ.

Ο Ασπρόπυργος, η Σκιάθος, το Ρέθυμνο και η Λ. Βασ. Σοφίας

Στις 06.04.2022 η Εταιρεία είχε συνάψει σύμβαση εργολαβίας για την επέκταση του κτιρίου αποθηκών και διανομής της Εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής. Το εργολαβικό αντάλλαγμα συμφωνήθηκε σε € 2.407 χιλ. πλέον Φ.Π.Α. και θα καταβληθεί σταδιακά έως την αποπεράτωση του έργου που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2022.

Μέχρι τις 30.09.2022 η εταιρεία πραγματοποίησε έργα για την επέκταση του κτιρίου αποθηκών και διανομής της Εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής ποσού € 1.375 χιλ.. Το συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα ανέρχεται σε € 2.407 χιλ. και η επέκταση αφορά επιπλέον 4.458,79 τ.μ. τα οποία αναμένονται να παραδοθούν στην Εταιρεία έως το τέλος του έτους.

Μέχρι τις 30.09.2022 η θυγατρική εταιρεία Plaza Hotel Skiathos πραγματοποίησε έργα για την ανακαίνιση του ξενοδοχείου της «Radisson Resort Plaza Skiathos» ποσού € 3.218 χιλ. Την 30η Ιουνίου 2022, κατόπιν της ολοκλήρωσης των εργασιών ανακαίνισης και αναβάθμισης, η Εταιρεία παρέδωσε στον μισθωτή Hotel Brain A.E. το ανακαινισμένο ξενοδοχείο και το οποίο βρίσκεται σε λειτουργία από την 1η Ιουλίου 2022 με την επωνυμία Radisson Resort Plaza Skiathos.

Στις 11.08.2022 η Εταιρεία πούλησε έναντι τιμήματος € 1.350 χιλ. το ακίνητο επί της Γιαμπουδάκη στο Ρέθυμνο.

Η μεταφορά μεταξύ τομέων αφορά το επενδυτικό ακίνητο επί της Βας. Σοφίας 64, το οποίο ταξινομήθηκε στα καταστήματα, λόγω νέας μίσθωσης από την 01.02.2022. Βάση του νέου μισθωτηρίου το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων του ακινήτου προέρχεται από οριζόντια ιδιοκτησία με χρήση καταστήματος, συνεπώς η Εταιρεία αναταξινόμησε και παρακολουθεί το ακίνητο πλέον στην κατηγορία των καταστημάτων.

Μέρισμα από τη Sarmed Warehouses

Την 17.10.2022 δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ η από 12.10.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής Sarmed Warehouses A.E., στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει κατέχοντας το 80% του μετοχικού της κεφαλαίου, με την οποία εγκρίθηκε η διανομή προσωρινού μερίσματος 2022 συνολικού ποσού € 1.367 χιλ., ήτοι € 0,228 Ευρώ ανά μετοχή προς τους μετόχους της Sarmed Warehouses A.E.. Το ως άνω προσωρινό μέρισμα, βάση του άρθρου 162 Ν. 4548, θα διανεμηθεί στους μετόχους της Sarmed Warehouses A.E. δύο μήνες μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία δημοσίευσης. Ως αποτέλεσμα εκτιμάται ότι η Εταιρεία θα λάβει τον Δεκέμβριο του 2022 το συνολικό ποσό των € 1.093 χιλ. ως προσωρινό μέρισμα για τη χρήση 2022 από την συμμετοχή της στην Sarmed Warehouses A.E..

ΑΜΚ στο Plaza Hotel Skiathos

Την 17.10.2022 δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ η από 05.10.2022 απόφαση της Γενικής συνέλευσης των μετόχων της θυγατρικής Plaza Hotel Skiathos Μ.Α.Ε. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής από την Εταιρεία συνολικού ποσού € 501 χιλ.. Η αύξηση θα καλυφθεί ολοσχερώς με καταβολή μετρητών εντός τετράμηνου από την καταχώρηση της ως άνω από 05.10.2022 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στο Γ.Ε.ΜΗ..

Οι ίδιες μετοχές και τα ομολογιακά δάνεια

Η Εταιρεία την 30.09.2022 είχε στην κατοχή της συνολικά 367.048 ίδιες μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας € 771 χιλ. και αξίας κτήσης € 644 χιλ. ήτοι μέση τιμή κτίσης € 1,75 ανά μετοχή. Οι κατεχόμενες ίδιες μετοχές την 30.09.2022 αντιστοιχούσαν στο 1,0% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Στα πλαίσια της έκδοσης του κοινού ομολογιακού δανείου με την Eurobank Ergasias A.E. ποσού έως € 20.000 χιλ. (βλ. Σημείωση 10) έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης υπέρ της δανείστριας «Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E.», ύψους € 26.000 χιλ. έκαστη για τα ακίνητα Αλ. Πάντου 27, Λεωφόρος Κηφισού 119, Λεωφόρος Κηφισού 125-127, Λουτρού 65, Αλαμάνας 1, Λεωφόρος Ελ. Βενιζέλου 280 και του ξενοδοχείου «Mr&Mrs White Paros». Επιπρόσθετα, έχουν εκχωρηθεί όλα τα δικαιώματα της Εταιρείας όπως απορρέουν από τα μισθωτήρια και ασφαλιστήρια συμβόλαια των προαναφερθέντων ακινήτων.

Στα πλαίσια της έκδοσης του από 27.05.2021 κοινού ομολογιακού δανείου με την Alpha Bank A.E. ποσού έως € 10.000 χιλ. έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης υπέρ της δανείστριας «Alpha Bank A.E.», ύψους € 12.000 χιλ. έκαστη για τα ακίνητα Αλ. Πάντου 19-23, Αλ. Πάντου 25 και Αργυρουπόλεως 2Α.

Στα πλαίσια της έκδοσης του από 20.10.2021 κοινού ομολογιακού δανείου με την Alpha Bank A.E. ποσού έως € 20.000 χιλ. έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης υπέρ της δανείστριας «Alpha Bank A.E.», ύψους € 24.000 χιλ. για το συγκρότημα ακινήτων αποθήκευσης και διανομής (Logistics) της Εταιρείας που βρίσκεται στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.