Στα σκαριά πληροφοριακό σύστημα για την υποστήριξη των στρατηγικών επενδύσεων και app ενημέρωσης επενδυτών

Νίκη Παπάζογλου
Μοιράσου το
Στα σκαριά πληροφοριακό σύστημα για την υποστήριξη των στρατηγικών επενδύσεων και app ενημέρωσης επενδυτών
Τι προβλέπει έργο που εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Την δημιουργία ενός νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη και παρακολούθηση των στρατηγικών επενδύσεων αλλά κι ενός τηλεφωνικού κέντρου και μιας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα που θα βοηθούν δυνητικούς επενδυτές της χώρας, προβλέπει έργο που εντάχθηκε χθες στο Ταμείο Ανάκαμψης. Στόχος η παρακολούθηση των στρατηγικών επενδύσεων σε όλα τα στάδια υλοποίησής τους ακόμα και των μακροχρόνιων υποχρεώσεών τους.

Το έργο αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού για την ενίσχυση των στρατηγικών επενδύσεων, το οποίο έχει ως ορόσημα τις σχετικές νομοθετικές τροποποιήσεις για την επιλογή των εμβληματικών επενδύσεων μεγάλης σημασίας που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση, την ενίσχυση της διοικητικής, πληροφορικής και επιστημονικής ικανότητας των σχετικών δομών (Enterprise Greece και Γενική Γραμματεία Στρατηγικών Επενδύσεων), δηλαδή τη σύναψη συμβατικών συμφωνιών με εμπειρογνώμονες σε τομείς όπως η φορολογία, ο χωροταξικός σχεδιασμός και η αδειοδότηση επενδύσεων, αλλά και την δημιουργία του προαναφερθέντος πληροφοριακού συστήματος για την αποτελεσματική διαχείριση και παρακολούθηση ολόκληρης της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής των έργων.

Το πληροφοριακό σύστημα που θα αναπτυχθεί

Ειδικότερα προβλέπεται να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ) που θα υποστηρίζει την παρακολούθηση των στρατηγικών επενδύσεων σε όλα τα στάδια, από την κατάθεση του εισηγητικού φακέλου στη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ για την έκδοση απόφασης της Δ.Ε.Σ.Ε. έως και την ολοκλήρωση της εκάστοτε στρατηγικής επένδυσης καθώς και την παρακολούθηση τυχόν μακροχρόνιων υποχρεώσεων της.

Το πληροφοριακό σύστημα θα είναι προσβάσιμο στα στελέχη της ΓΔΣΕ, στα μέλη της ΔΕΣΕ και στους επενδυτές, οι οποίοι θα υποβάλλουν στη ΓΔΣΕ, μέσω αυτού, στοιχεία παρακολούθησης της επένδυσης. Η πρόσβαση στην πληροφορία ωστόσο θα είναι διαβαθμισμένη, δεδομένου και του εμπιστευτικού χαρακτήρα ορισμένων στοιχείων της επένδυσης, γεγονός που θα διασφαλίζεται με τον ορισμό κατάλληλων ρόλων και διαφορετικών επιπέδων προσβασιμότητας.

Το ΟΠΣ θα διαλειτουργεί με Πληροφοριακά Συστήματα άλλων φορέων προκειμένου να συγκεντρώνει την απαιτούμενη πληροφορία για την παρακολούθηση των επενδύσεων (πχ πληροφοριακά συστήματα φορέων αδειοδότησης, ΟΠΣ Ταμείου Ανάκαμψης, κλπ).

Εκτός από την παρακολούθηση των επενδύσεων μάλιστα, το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα εξαγωγής αναφορών και στατιστικών σχετικών με τις στρατηγικές επενδύσεις καθώς και απολογιστικών δεικτών ελέγχου μέσω ενός συστήματος επιχειρηματικής ευφυΐας που θα διαθέτει.

Γραμμή ενημέρωσης επενδυτή

Πέρα από το πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα συμβάλλει στην ενίσχυση των στρατηγικών επενδύσεων, προβλέπεται και η δημιουργία γραμμής ενημέρωσης επενδυτή, ενός τηλεφωνικού κέντρου για δυνητικούς επενδυτές, το οποίο θα στελεχωθεί με εξειδικευμένο προσωπικό και θα προσφέρει υποστήριξη σε όλα τα στάδια υλοποίησης των επενδύσεων, τόσο κατά τον σχεδιασμό και την επιλογή των κατάλληλων κινήτρων από τον δυνητικό επενδυτή όσο και κατά την υλοποίησής της επένδυσης. Μέσω της γραμμής αυτής θα παρέχονται για παράδειγμα αναγκαίες πληροφορίες για το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, εξατομικευμένες κατευθύνσεις και πληροφορίες στους επενδυτές καθώς και πληροφορίες και κατευθύνσεις για την χρήση του πληροφοριακού συστήματος.

Αpp Ενημέρωσης Επενδυτών και «Έξυπνος βοηθός του Επενδυτή»

Όπως προκύπτει μάλιστα από το τεχνικό δελτίο του έργου, μαζί με το πληροφοριακό σύστημα θα αναπτυχθεί και ένα Protal επενδυτών καθώς κι ένας Έξυπνος Βοηθός του Επενδυτή, δηλαδή smart agents/bots, τα οποία θα μπορούν να απαντούν αυτοματοποιημένα σε ερωτήσεις με την βοήθεια αλγορίθμων μηχανικής μάθησης. Τα chat και voice bot θα είναι ικανά να υποστηρίξουν τους επενδυτές σε πάνω από 8 γλώσσες.

Με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διευκόλυνση των επενδυτών μάλιστα, προβλέπεται να αναπτυχθεί και σχετική εφαρμογή (app) ενημέρωσης Επενδυτών η οποία θα είναι διαθέσιμη σε App Store, Google Play και Huawei Store. Μέσω της εφαρμογής αυτής οι επενδυτές θα ειδοποιούνται για την κατάσταση φακέλου ή για τυχόν νέες προσθήκες στην κείμενη νομοθεσία με την βοήθεια push notification στο κινητό. Παράλληλα βέβαια η εφαρμογή θα χρησιμοποιείται και για την συγκέντρωση χρήσιμων στατιστικών. Για την προώθηση δε της εφαρμογής προβλέπεται να τρέξουν καμπάνιες εγκατάστασης σε Facebook/Instagram και Google.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1,7 εκατ. ευρώ περίπου (η προτεινόμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε ποσό ύψους 1.733.520,00€, ενώ οι πιστώσεις του τρέχοντος έτους σε ποσό ύψους 1.453.500,00€) ενώ ο χρόνος υλοποίησης του ορίζεται σε πέντε και μισό μήνες (5,5) μήνες από την υπογραφή σχετικής σύμβασης.

Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα θα πρέπει να ολοκληρωθούν και οι τέσσερις φάσεις του έργου. Η πρώτη αφορά στην μελέτη εφαρμογής, κατά την οποία θα αναλυθούν η κείμενη νομοθεσία και η υφιστάμενη ροή εργασιών, θα εκπονηθούν σχέδια διαχείρισης και ποιότητας, θα σχεδιαστεί η αρχιτεκτονική λύση και θα μελετηθεί η ασφάλεια του συστήματος και της διαχείρισης δεδομένων. Η δεύτερη στην ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος αλλά και των εφαρμογών κινητών τηλεφώνων. Η τρίτη στην πιλοτική λειτουργία των προαναφερθέντων συστημάτων και στην σχετική εκπαίδευση των χρηστών και η τέταρτη και τελευταία στην παραγωγική λειτουργία του συστήματος η οποία υπολογίζεται να ξεκινήσει το επόμενο έτος (2023). Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραγωγική λειτουργία του και οι υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου προβλέπονται για τα επόμενα τρία χρόνια (36 μήνες), έως 31.12.2025.

Τα οφέλη του Πληροφοριακού Συστήματος

Η ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Στρατηγικών Επενδύσεων, μέσω του οποίου θα πραγματοποιείται η παρακολούθηση των στρατηγικών επενδύσεων αναμένεται να συμβάλλει στο

  • να περιοριστεί η παραδοσιακή έντυπη παρακολούθηση μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των εκτυπώσεων.
  • να δημιουργηθεί μητρώο επενδυτών, συμβούλων, ελεγκτών και οργανισμών/υπηρεσιών με σκοπό την διαφάνεια και απλοποίηση διαδικασιών.
  • να επιταχυνθούν οι διαδικασίες τόσο για τη ΓΔ Στρατηγικών Επενδύσεων όσο και για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές
  • να δημιουργηθεί γνωσιακή βάση μοντελοποίησης διαδικασιών και κείμενης νομοθεσίας, στην οποία θα έχουν πρόσβαση οι επενδυτές είτε ψηφιακά, είτε μέσω εξειδικευμένων συμβούλων επενδύσεων του τηλεφωνικού κέντρου.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Στις στρατηγικές επενδύσεις το Data Center Region της Μicrosoft - Πού θα κατασκευαστούν τα 3 Data Center

Υπ. Ανάπτυξης: Εγκρίθηκαν 4 στρατηγικές επενδύσεις, αξίας 436 εκατ. ευρώ

Βουλή: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τις στρατηγικές επενδύσεις και τις εταιρείες - τεχνοβλαστούς

Όλες οι ειδήσεις

09:34

Ρεκόρ παραγωγής «πράσινης» ενέργειας και εξαγωγές

09:22

Ποιες τοποθεσίες του «House of the Dragon» πρέπει να επισκεφτείτε

09:17

Κατάρτιση και πρακτική άσκηση για άνεργους νέους στην Πληροφορική με αμοιβή έως 3.000 ευρώ

09:11

Loulis Food Ingredients: Η επένδυση των 4 εκατ. ευρώ στη Μαγνησία και η άνοδος του τζίρου λόγω ανατιμήσεων

09:02

2,2 τρισ. και μια νέα Συμφωνία του Παρισίου θα μας οδηγήσουν σε ποσοστό ανακύκλωσης 90% το 2040

08:54

Επίδομα 250 ευρώ: Περισσότεροι οι δικαιούχοι φέτος - Ποιοι θα το χάσουν

08:49

Ρεύμα: Μικρή μείωση της χονδρεμπορικής τον Σεπτέμβριο – 3η ακριβότερη η Ελλάδα

08:40

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ρεκόρ στο «καλάθι» συμβάσεων με 4,9 δισ. ευρώ – Η Εγνατία Οδός, το Καζίνο και τα μεγάλα έργα

08:35

Ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο πρόγραμμα State Partnership των ΗΠΑ

08:30

Διαδοχικά crash-test από Δευτέρα για μέτρα στήριξης και μεταρρυθμίσεις- Ο Προϋπολογισμός, το Eurogroup και η «κάθοδος» για τη νέα εποπτεία

23:54

ΕΕ: Η ασφάλεια των κρίσιμων υποδομών θα συζητηθεί στην ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής της Πράγας

23:43

Δυτική Όχθη: Ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις

23:29

ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής: Καταδικάζει την προσάρτηση των ουκρανικών εδαφών από τη Ρωσία

23:12

Μελόνι: Θα απαντήσουμε άμεσα και αποτελεσματικά στα προβλήματα της Ιταλίας

22:49

Στυλιανίδης: Ξεκινά το πρότυπο πιλοτικό πρόγραμμα αντιπυρικής και αντιπλημμυρικής θωράκισης της Ιθάκης

22:31

1ο Mykonos Running Festival: Η Μύκονος «φοράει αθλητικά» προβάλλοντας τον πολύπλευρο χαρακτήρα της

22:17

Πιλοτικό πρόγραμμα προστασίας για πυρκαγιά στο άλσος Συγγρού

21:59

Συγχαρητήριο μήνυμα ΥΠΕΞ στη Νιγηρία για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της

21:44

Βουλή: Τις εκδηλώσεις για την προβολή των προϊόντων της Ηπείρου στο Ζάππειο Μέγαρο, εγκαινίασε ο Κ. Τασούλας

21:29

Aναστασιάδης: Δεν πρόκειται να παρασυρθούμε στα όσα προσχηματικά επικαλείται η Τουρκία

21:13

Ολλανδία: "Λυπηρή" η απόφαση της Νικαράγουα να διακόψει τις διπλωματικές της σχέσεις με τη Χάγη

21:00

Επενδύσεις άνω των 7 δισ. ευρώ προγραμματίζουν μέσω Ταμείου Ανάκαμψης οι ΜμΕ σε Βιομηχανία και Κατασκευές

20:50

Μενέντεζ: Οποιαδήποτε τουρκική επιθετικότητα θα έχει συνέπειες και δεν θα γίνει αποδεκτή

20:40

ΣΥΡΙΖΑ: Κεραμέως και Θεοδωρικάκος συνεχίζουν να κάνουν τους ψόφιους κοριούς

20:35

ΝΔ: Η επίθεση του Ρουβίκωνα στο πολιτικό γραφείο της Ζωής Ράπτη είναι καταδικαστέα

20:24

Λετονία: Το κεντρώο κόμμα Νέα Ενότητα, νικητής των βουλευτικών εκλογών, σύμφωνα με exit poll

20:18

Πύργος: Φωτιά σε αγροτική έκταση στην περιοχή Σπιάντζα

20:13

Ιράν: Διαδηλώσεις σε ιρανικά πανεπιστήμια και συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στον κόσμο

20:06

Ολοκληρώθηκε η 2η Σύνοδος της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ

19:58

Ράπτη: Η επίθεση του φεμινιστικού τμήματος του Ρουβίκωνα στο πολιτικό μου γραφείο δεν μας τρομοκρατεί