Τράπεζες: Όλες οι νέες διατάξεις για την τηλεργασία – Πυξίδα για ανάλογες κλαδικές συμβάσεις

Νένα Μαλλιάρα
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Τράπεζες: Όλες οι νέες διατάξεις για την τηλεργασία – Πυξίδα για ανάλογες κλαδικές συμβάσεις
Αναλυτικά τα 15 άρθρα που ρυθμίζουν την τηλεργασία στο κείμενο της κλαδικής συλλογικής σύμβασης 2022 – 2024 που θα υπογράψουν την Δευτέρα 4/4 ΟΤΟΕ και Τράπεζες. Προσλήψεις μόνιμα τηλεργαζόμενων πληροφορικάριων, ετοιμάζουν οι τράπεζες. 

Πυξίδα για άλλες κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που θα ακολουθήσουν, θα αποτελέσουν οι διατάξεις που προβλέπονται στην νέα τριετή κλαδική σύμβαση που συμφώνησαν ΟΤΟΕ και Τράπεζες. Η νέα κλαδική σύμβαση των τραπεζοϋπαλλήλων αναμένεται να υπογραφεί την Δευτέρα 4 Απριλίου και όπως έγραψε το insider.gr προβλέπει μισθολογικές αυξήσεις 5,50%, σε τρεις δόσεις μέχρι την 1.12.2024, διαμορφώνοντας τον εισαγωγικό μισθό στις τράπεζες σε 1.020 ευρώ από 966 ευρώ σήμερα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του insider.gr, η συμφωνία τραπεζών και ΟΤΟΕ για την τηλεργασία ήταν κοινό τους ζητούμενο και θα αφορά εργαζόμενους που θα επιλέξουν την τηλεργασία από τις Κεντρικές Υπηρεσίες, στην Πληροφορική, καθώς και σε όποιες άλλες θέσεις εργασίας μπορεί να εφαρμοστεί. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι τράπεζες προτίθενται να προσλάβουν προσωπικό στην Πληροφορική, το οποίο θα απασχολείται αποκλειστικά με τηλεργασία.

Η τηλεργασία εφαρμόστηκε στις τράπεζες με την πανδημία, με ποσοστά που έφτασαν και το 80% των υπαλλήλων στις περιόδους των lockdown και της έξαρσης του Covid-19. Σήμερα, το ποσοστό των τηλεργαζόμενων στις τράπεζες κινείται στο 20% - 30%.

Στην κλαδική συλλογική σύμβαση που θα υπογράψουν οι τραπεζοϋπάλληλοι με τις τράπεζες, η τηλεργασία ορίζεται μέσα σε 15 άρθρα.

Ειδικότερα:

Στο πρώτο άρθρο της διάταξης για τη ρύθμιση της τηλεργασίας προβλέπεται ότι εφόσον το αντικείμενο της εργασίας το επιτρέπει, τα μέρη μπορούν να καταρτίσουν εγγράφως συμφωνία τηλεργασίας, η οποία θα διέπεται από τον νόμο, τους όρους της παρούσας κλαδικής σύμβασης και τυχόν ευνοϊκότερες διατάξεις Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Πέραν των ρητώς προβλεπόμενων στη συμφωνία που αφορούν ειδικά στον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας με τηλεργασία, δεν τροποποιούνται οι όροι της ατομικής σύμβασης εργασίας.

Στο άρθρο 2 αναφέρεται ότι η συμφωνία της τηλεργασίας απαιτείται η ρητή συναίνεση του εργαζόμενοι, με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 3846/2010.

Στο άρθρο 3 αναφέρεται ότι στις περιπτώσεις σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, η συμφωνία τηλεργασίας ομοίως είναι αορίστου χρόνου, με δυνατότητα ανάκλησης και από τα δύο μέρη, κατόπιν τήρησης προθεσμίας 15 ημερών για τον εργαζόμενο και 30 ημερών για την τράπεζας.

Το άρθρο 4 ορίζει ότι η αιτιολογημένη μη αποδοχή από τον εργαζόμενο πρότασης του εργοδότη για μετάβαση σε τηλεργασία/ ανανέωση συμφωνίας τηλεργασίας ή η αιτιολογημένη άσκηση από αυτόν του δικαιώματος ανάκλησης δεν επιτρέπεται να οδηγούν σε καταγγελία της σύμβασης εργασίας ή σε βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του εργαζόμενου.

Στο άρθρο 5 ορίζεται ότι η τηλεργασία παρέχεται κατά κανόνα από την κύρια κατοικία του εργαζόμενου και δυνητικά από δευτερεύουσα ή άλλη κατοικία την οποία ο εργαζόμενος υποχρεούται να δηλώσει εφόσον τούτο προβλέπεται από την πολιτική της τράπεζας και πληρούνται οι προϋποθέσεις ασφαλείας και εν γένει οι προδιαγραφές τηλεργασίας.

Το άρθρο 6 αναφέρει ότι επιπλέον των νόμιμα προβλεπόμενων, ο εργοδότης γνωστοποιεί στον εργαζόμενο , γραπτά ή με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσα σε 8 ημέρες από την κατάρτιση της συμφωνίας τηλεργασίας, πληροφορίες που αναφέρονται ειδικά στην εκτέλεση της τηλεργασίας και κυρίως πληροφορίες που αφορούν:

- στα πρόσωπα και στους τρόπους αναφοράς για τεχνικά ή άλλα ζητήματα που προκύπτουν ή ενδέχεται να προκύψουν από την εκτέλεση της τηλεργασίας,
- οδηγίες για την προστασία των επαγγελματικών δεδομένων τις οποίες οφείλει να τηρεί ο εργαζόμενος, καθώς και τις δεσμεύσεις της επιχείρησης για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Στο άρθρο 7 ορίζεται ότι η συμφωνία τηλεργασίας θα προβλέπει πάντοτε, πλην περιπτώσεων κινδύνου υγείας, όπως προβλέπονται στο άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 3846/2010, συνδυασμό ημερών τηλεργασίας και φυσικής παρουσίας. Προκειμένου το σχήμα εργασίας να είναι προβλέψιμο και ελέγξιμο, ο αριθμός ημερών τηλεργασίας καθορίζεται εξαρχής στη συμφωνία τηλεργασίας και δεν μεταφέρονται σε περίπτωση που αυτές συμπίπτουν με αργία ή με νόμιμη άδεια.

Στο άρθρο 8 αναφέρεται ότι οι τηλεργαζόμενοι δεν υφίστανται καμία απολύτως διάκριση σε σχέση με τους εργαζόμενους όμοιας απασχόλησης στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ως προς τους όρους εργασίας, τους ατομικούς και συλλογικούς, συμπεριλαμβανομένων της αμοιβής, των αδειών και παροχών που προβλέπονται για τους λοιπούς εργαζόμενους στην επιχείρηση, της σταθερότητας στην απασχόληση, του χρόνου εργασίας, της κατάρτισης και της επαγγελματικής εξέλιξης, του όγκου της ανατιθέμενης εργασίας και των κριτηρίων αξιολόγησης απόδοσης.

Το άρθρο 9 λέει ότι ο χρόνος εργασίας, η έναρξη και η λήξη του ωραρίου εργασίας, καθώς και το σύστημα αξιόπιστης και ακριβούς καταγραφής της, που παραμένει στην ευθύνη του εργοδότη, ορίζονται σύμφωνα με το νόμο και τους όρους των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας ΟΤΟΕ – Τραπεζών.

Το άρθρο 10 ορίζει ότι ο εργαζόμενος με τηλεργασία ή/και φυσική παρουσία, μετά το πέρας το χρόνου κατά τον οποίο έχει υποχρέωση παροχής εργασίας με βάση τον νόμο, τις ισχύουσες στον κλάδο και την επιχείρηση συλλογικές συμβάσεις εργασίας και την τυχόν ευνοϊκότερη ατομική του σύμβαση, έχει δικαίωμα στην ψηφιακή αποσύνδεση και ο εργοδότης αντίστοιχη υποχρέωση να την διασφαλίσει. Η άσκηση του δικαιώματος αποσύνδεσης εκ μέρους του εργαζόμενου δεν έχει κανενός είδους επίπτωση στην υπηρεσιακή του κατάσταση και εξέλιξη.

Το άρθρο 11 ορίζει ότι το δικαίωμα αποσύνδεσης συνίσταται στο δικαίωμα του εργαζόμενου να απέχει πλήρως από την παροχή της εργασίας του με οποιονδήποτε τρόπο (ιδίως να μην επικοινωνεί ψηφιακώς και να μην απαντά σε τηλεφωνήματα, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σε οποιασδήποτε μορφής επικοινωνία) εκτός του ωραρίου εργασίας του και κατά τη διάρκεια των αδειών του.

Η δυνατότητα αποσύνδεσης θα εξασφαλίζεται με παροχή επιλογής στον εργαζόμενο για κάθε εργαλείο συνεργασίας (collaboration tool) και με συγκεκριμένες λύσεις που θα επιτυγχάνουν την τεχνική αποσύνδεση του τηλεργαζόμενου από κάθε μορφής ψηφιακή επικοινωνία, όπως η δυνατότητα απενεργοποίησης αποστολής/λήψης email και η ενεργοποίηση σίγασης ειδοποιήσεων για κάθε εργαλείο συνεργασίας.

Το άρθρο 12 προβλέπει ότι για την προστασία της ιδιωτικής ζωής του τηλεργαζόμενου ο εργοδότης συμμορφώνεται με το πλαίσιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με τις συστάσεις του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) και ο εργαζόμενος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις σχετικές οδηγίες του εργοδότη.

Για την ομαλή εφαρμογή της τηλεργασίας στις επιχειρήσεις του κλάδου γίνεται κατάλληλη αξιολόγηση κινδύνου με επίκεντρο τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες, την ανάγκη τήρησης του χρόνου εργασίας και τη διασφάλιση της αποσύνδεσης του τηλεργαζόμενου.

Το άρθρο 13 αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου διαμορφώνουν προγράμματα κατάρτισης με εξασφάλιση της ισότιμης και απρόσκοπτης συμμετοχής των τηλεργαζόμενων εντός του χρόνου εργασίας τους.

Στο άρθρο 14 αναφέρεται ότι καθ΄όλο το χρονικό διάστημα της απασχόλησης των εργαζομένων με τηλεργασία εξασφαλίζονται όλοι οι όροι για την ελεύθερη και ανεμπόδιστη επικοινωνία με τις συνδικαλιστικές τους οργανώσεις και η άσκηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, τόσο για τους ίδιους όσο και για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Τέλος, στο άρθρο 15 αναφέρεται ότι ειδικότερα θέματα εφαρμογής καθώς και αποζημίωσης της τηλεργασίας πέραν των ελάχιστων, ρυθμίζονται με επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Τράπεζες: Αυξήσεις μισθών 5,50% - Πρώτη κλαδική σύμβαση στην Ελλάδα που προβλέπει την τηλεργασία

Τράπεζες: Θρίλερ για τη νέα σύμβαση, πρόταση για αύξηση μισθών 5%, ανοικτά πεδία

gazzetta
gazzetta reader insider insider