Σχεδόν αμετάβλητο στο 0,69% παρέμεινε το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων τον Σεπτέμβριο, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο του συνόλου των δανείων σημείωσε μικρή μείωση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,15%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο από επιχειρήσεις παρουσίασε οριακή μείωση κατά 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,22%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 1,18%.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 4,79%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,60%.

Tα μέσα επιτόκια των επιχειρηματικών και επαγγελματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια παρέμειναν αμετάβλητα στο 6,15% και 7,56% αντίστοιχα. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου παρουσίασε μείωση κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,78%. Συγκεκριμένα, το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 37 μονάδες βάσης στο 6,09%, για δάνεια άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 12 μονάδες βάσης στο 4,95% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,67%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο1 παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 2,36%.

Επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και δανείων

Μείωση παρουσίασε, το Σεπτέμβριο του 2015, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο του συνόλου των δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο. Το περιθώριο επιτοκίου αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης στις 4,34 εκατοστιαίες μονάδες.

Αναλυτικότερα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρουσίασε μείωση κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,73%, ενώ το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 5,07%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη μειώθηκε κατά 11 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,60%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις μειώθηκε επίσης κατά 14 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,31%. Τα μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών και επαγγελματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμειναν αμετάβλητα στο 2,82% και 5,29% αντίστοιχα, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης στο 4,13%.