Πρόσθετο φόρο 300 εκατ. ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν 30.000 επιχειρήσεις σε δύο δόσεις το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο.

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα αναρτήσει έως το τέλος της εβδομάδας 30.000 νέα εκκαθαριστικά στο Taxis, με τα οποία οι επιχειρήσεις θα καλούνται να πληρώσουν τον πρόσθετο φόρο που προέκυψε από την αύξηση της προκαταβολής για τα κέρδη του περασμένου έτους από το 80% στο 100%.

Οι υπόχρεοι σε αυξημένη προκαταβολή θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα από τη ΓΓΔΕ, ενώ ο πρόσθετος φόρος θα καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις, η πρώτη έως το τέλος Νοεμβρίου και η επόμενη έως το τέλος Δεκεμβρίου.

Οι αυξημένες προκαταβολές φόρου αφορούν σε όλα τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες οι οποίες είχαν παραμείνει σε προκαταβολή φόρου 80%, σε αντιδιαστολή με τράπεζες και ανώνυμες εταιρείες οι οποίες ήδη επιβαρύνονταν με προκαταβολή 100%.

Σημειώνεται πως με προκαταβολή φόρου 100% επιβαρύνονται πλέον και προσωπικές εταιρείες, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα καθώς και κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα επιβαρυνθούν το 2016 από την αύξηση της προκαταβολής φόρου από το 55% στο 75% για τα κέρδη που θα προκύψουν στη διάρκεια του τρέχοντος φορολογικού έτους.