Τη δημιουργία νέων σημείων πώλησης με στόχο την ενίσχυση των πωλήσεών της, ταυτόχρονα με τις κινήσεις περιορισμού του εξόδων της, εξετάζει η εταιρεία Δούρος Βιομηχανία και Εμπορία Ετοίμων Ενδυμάτων, με στόχο την άρση των μετοχών της από την κατηγορία επιτήρησης.

Όπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο της δημοσίευσης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01.01.2015 – 30.06.2015 και με βάση την παράγραφο 4.1.4.4. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Επιτήρησης από την 06/09/2011 με βάση την από 05/09/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δεδομένου ότι οι ζημίες της περιόδου που έληξε την 31.12.2010 ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής θέσης.

Ωστόσο, όπως σημειώνει η εισηγμένη, τα αποτελέσματα της περιόδου 01.01.2015 – 30.06.2015 σε σχέση με αυτά της αντίστοιχης περσινής περιόδου, καταδεικνύουν ότι οι προσπάθειες της διοίκησης αποφέρουν θετικά αποτελέσματα.

Ειδικότερα, οι ενέργειες που γίνονται από την πλευρά της διοίκησης για την αντιμετώπιση των αιτιών που οδήγησαν στην υπαγωγή της κατηγορίας της επιτήρησης και με δεδομένο το γεγονός ότι η κρίση στον κλάδο του ενδύματος συνεχίζεται, είναι ότι εξακολουθεί να πραγματοποιεί κινήσεις εξυγίανσης σε λειτουργικό κυρίως επίπεδο, με τη συνεχή παρακολούθηση και μείωση των εξόδων σε σχέση με τις πωλήσεις, οι οποίες αν και παρουσιάζουν μια μικρή μείωση της τάξεως του 4,77%, ευελπιστεί ότι με το τέλος της τρέχουσας χρήσης θα κινηθούν ανοδικά σε σχέση με την περσινή χρονιά.

Επίσης, η εταιρεία εξακολουθεί της πολιτικής των προσφορών της που εφαρμόζει κατά καιρούς για να τονώνει τις πωλήσεις της.

Περαιτέρω, σε συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες έχει μεταφέρει τις βραχυπρόθεσμες οφειλές της, προκειμένου να βελτιώσει τη ρευστότητά της.

Τέλος, η διοίκηση της εταιρείας εξετάζει τη δημιουργία νέων σημείων πώλησης για την τόνωση των πωλήσεών της.