Κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ύψους 6,5 εκατ. παρουσίασε η Σωληνουργεία Κορίνθου το πρώτο εξάμηνο του 2015, έναντι ζημιών 4,1 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2014.  

Το ίδιο διάστημα ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 146,7 εκατ. ευρώ έναντι 84,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2014, αυξημένος κατά 74,2%.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου αυξήθηκαν σημαντικά και διαμορφώθηκαν σε 41 εκατ. ευρώ από 6,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2014.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου κατέγραψαν επίσης άνοδο διαμορφούμενα στο επίπεδο των 13,2 εκατ. ευρώ έναντι 0,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 6,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων ύψους 4 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2014, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ενισχύθηκαν σημαντικά ανερχόμενα σε 6,5 εκατ. ευρώ (κέρδη ανά μετοχή 0,0526 ευρώ) έναντι ζημιών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 4,1 εκατ. (ζημιές ανά μετοχή 0,0328 ευρώ) το πρώτο εξάμηνο του 2014.

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο 2015 διαμορφώθηκε σε 178,2 εκατ. ευρώ έναντι 107,7 εκατ. ευρώ της 31/12/2014, κυρίως λόγω της υλοποίησης της νέας μονάδας κατασκευής σωλήνων μεγάλης διαμέτρου, καθώς και των αυξημένων αναγκών σε κεφάλαια κίνησης από τις μεγάλες παραγγελίες τις οποίες ανέλαβε η εταιρεία στα τέλη του 2014. Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν την 30/06/2015 σε 151,7 εκ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ομίλου, τα έργα που αναλήφθηκαν στο κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2014, καθώς και έργα με υψηλή προστιθέμενη αξία που εκτελούνται κατά τη διάρκεια του 2015, καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό τη θετική πορεία των οικονομικών μεγεθών κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας  χρήσης.

«Το 2015 εξελίσσεται ικανοποιητικά και η τάση αυτή αναμένεται να διατηρηθεί και για το υπόλοιπο του έτους. Το ασθενέστερο ευρώ, το υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργασιών του Ομίλου, αλλά και οι επενδύσεις που ολοκληρώνει η Σωληνουργεία Κορίνθου, όπως η μονάδα παραγωγής σωλήνων με τη μέθοδο LSAW, η μονάδα παραγωγής σωλήνων 24 μέτρων και η αναβάθμιση των μονάδων εσωτερικής και εξωτερικής επένδυσης σωλήνων, ενισχύουν τις θετικές προοπτικές του 2015. Στον αντίποδα, η διολίσθηση της τιμής του πετρελαίου καθιστά την εξόρυξή του μη συμφέρουσα και συνεπώς ενδέχεται να μειώσει τη ζήτηση για ενεργειακά έργα», αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

«Μεσοπρόθεσμος στρατηγικός στόχος του Ομίλου παραμένει η συμμετοχή του στα μεγάλα ενεργειακά έργα και έργα υποδομής και η διείσδυση σε νέες γεωγραφικές αγορές, όπως Βόρεια Αμερική, η Μεσόγειος, ο Κόλπος του Μεξικού, η Δυτική και Ανατολική Αφρική, η Βόρεια Θάλασσα και η Μέση Ανατολή, όπου εκτιμάται ότι θα συντελεστεί και η μεγαλύτερη ανάπτυξη».